پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران , 2013-08-24

عنوان : ( ارزیابی عملکرد و اجزا ی عملکرد لوبیا تحت شرایط مختلف تهیه بستر بذر و دزهای مختلف علف کش تریفلورالین )

نویسندگان: روح اله آفریکان , قربانعلی اسدی , ابراهیم ایزدی دربندی , علی قنبری , حمید رحیمیان مشهدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور ارزیابی تاثیر روش های گوناگون تهیه بستر بذر و مقادیر مختلف علف کش تریفلورالین بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا، آزمایشی در سال زراعی 91- 1390 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، در قالب طرح اسپلیت پلات با دو فاکتور روش های مختلف تهیه بستر بذر درچهار سطح به عنوان کرت اصلی:A0] بستر رایج(0)، :A1 بسترکاذب (7)، :A2 بستر کاذب (14)، :A3 بستر کاذب (21) روزهای بعد ازتیمار[ و مقادیرمختلف علفکش تریفلورالین (EC %48) در چهار سطح به عنوان کرت فرعی :B0] عدم مصرف،:B1 دز 4/1، :B2دز 05/1و:B3 دز 7/0 لیتر در هکتار[، بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. نتایج نشان داد که اثر فاکتورها بر اجزای عملکرد شامل وزن صد دانه، تعداد دانه در غلاف، تعداد غلاف در بوته معنی دار (05/0≥p) بود. اثرات متقابل این دو فاکتور بر صفات وزن خشک و عملکرد لوبیا بطور معنی داری تحت تاثیر قرار گرفت. با اینوجود، اثرات تیمارهای بستر بذر به تنهایی و مقادیر 7/0 لیتر در هکتار علف کش تریفلورالین برکنترل علف-های هرز، وزن خشک و عملکرد لوبیا اثرات چشمگیری نداشت. با افزایش علف‌کش بر وزن خشک و عملکرد لوبیا افزوده شد. در کل تیمارهای بسترکاذب 14 و 21 روز بعد از تیمار در تلفیق با دزهای 05/1 و4/1 لیتر در هکتارتریفلورالین، تیمارهای برتر بودند.

کلمات کلیدی

, ریفلورالین, اجزای عملکرد, بستر رایج, بستر کاذب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1035963,
author = {آفریکان, روح اله and اسدی, قربانعلی and ایزدی دربندی, ابراهیم and قنبری, علی and حمید رحیمیان مشهدی},
title = {ارزیابی عملکرد و اجزا ی عملکرد لوبیا تحت شرایط مختلف تهیه بستر بذر و دزهای مختلف علف کش تریفلورالین},
booktitle = {پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران},
year = {2013},
location = {کرج, ايران},
keywords = {ریفلورالین، اجزای عملکرد، بستر رایج، بستر کاذب},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی عملکرد و اجزا ی عملکرد لوبیا تحت شرایط مختلف تهیه بستر بذر و دزهای مختلف علف کش تریفلورالین
%A آفریکان, روح اله
%A اسدی, قربانعلی
%A ایزدی دربندی, ابراهیم
%A قنبری, علی
%A حمید رحیمیان مشهدی
%J پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران
%D 2013

[Download]