پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران , 2013-08-24

عنوان : ( بررسی تأثیر کاربرد مقادیر مختلف علفکش های ایمازتاپیر و تریفلورالین بر ترکیب و تنوع گونه ای علف های هرز نخود )

نویسندگان: عباس عباسیان , محمد حسن راشد محصل , احمد نظامی , ابراهیم ایزدی دربندی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گونه های مختلف علف هرز نسبت به انواع مختلف علف کش، درجات متفاوتی از حساسیت و یا مقاومت را نشان می دهند. به همین منظور جهت بررسی تأثیر کاربرد مقادیر مختلف علف کش های ایمازتاپیر و تریفلورالین بر ترکیب و تنوع گونه ای علف های هرز نخود آزمایشی بر مبنای طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. فاکتورهای مورد بررسی در آزمایش شامل مقادیر علف کش تریفلورالین (480، 960 و 1440 میلی لیتر در هکتار ماده مؤثره) و ایمازتاپیر (50، 100 و 150 میلی لیتر در هکتار ماده مؤثره) و شاهد بدون مصرف علف کش بود. نتایج نشان داد که سلمه تره و سوروف توسط علف کش تریفلورالین و تاج ریزی با علف کش ایمازتاپیر کنترل بهتری دارد، ضمن اینکه خرفه با هیچ کدام از علف کش ها به خوبی کنترل نشد. گونه های تاتوره، خاکشیر، تاج خروس ریشه قرمز و خوابیده، پیچک، کنف وحشی و گل عقربی نیز از پراکنش محدودی در این تیمارهای علف کش برخوردار بودند. همچنین بر اساس نتایج حاصل از آزمایش مشخص شد که تفاوت چندانی بین فراوانی گونه های تاج ریزی، هفت بند، تاج خروس خوابیده و ریشه قرمز، تاتوره، خاکشیر و سوروف در بین مقادیر بکار رفته ایمازتاپیر وجود نداشت، با وجود این با افزایش مقدار کاربرد این علف کش، فراوانی گونه های گل عقربی، پیچک، کنف وحشی و گاوچاق کن کاهش و در خرفه افزایش یافت.

کلمات کلیدی

, پرسویت, ترفلان, تنوع زیستی, علف های هرز, نخود
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1035964,
author = {عباسیان, عباس and محمد حسن راشد محصل and نظامی, احمد and ایزدی دربندی, ابراهیم},
title = {بررسی تأثیر کاربرد مقادیر مختلف علفکش های ایمازتاپیر و تریفلورالین بر ترکیب و تنوع گونه ای علف های هرز نخود},
booktitle = {پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران},
year = {2013},
location = {کرج, ايران},
keywords = {پرسویت، ترفلان، تنوع زیستی، علف های هرز، نخود},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تأثیر کاربرد مقادیر مختلف علفکش های ایمازتاپیر و تریفلورالین بر ترکیب و تنوع گونه ای علف های هرز نخود
%A عباسیان, عباس
%A محمد حسن راشد محصل
%A نظامی, احمد
%A ایزدی دربندی, ابراهیم
%J پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران
%D 2013

[Download]