پژوهش های علوم گیاهی, دوره (28), شماره (4), سال (2013-3) , صفحات (1-9)

عنوان : ( شناسایی برخی ارقام انگور بر اساس خصوصیات مورفولوژیکی میوه و بذر آنها )

نویسندگان: رضا موسی زاده , محمود شور , علی تهرانی فر , غلامحسین داوری نژاد , علی مختاریان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور شناخت بهتر ارقام انگور برای کاربرد آنها در برنامه های اصلاحی آینده

کلمات کلیدی

, ارقام انگور, تجزیه کلاستر, صفات میوه و بذر, ضریب همبستگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1036160,
author = {موسی زاده, رضا and شور, محمود and تهرانی فر, علی and داوری نژاد, غلامحسین and علی مختاریان},
title = {شناسایی برخی ارقام انگور بر اساس خصوصیات مورفولوژیکی میوه و بذر آنها},
journal = {پژوهش های علوم گیاهی},
year = {2013},
volume = {28},
number = {4},
month = {March},
issn = {2008-0298},
pages = {1--9},
numpages = {8},
keywords = {ارقام انگور، تجزیه کلاستر، صفات میوه و بذر،ضریب همبستگی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی برخی ارقام انگور بر اساس خصوصیات مورفولوژیکی میوه و بذر آنها
%A موسی زاده, رضا
%A شور, محمود
%A تهرانی فر, علی
%A داوری نژاد, غلامحسین
%A علی مختاریان
%J پژوهش های علوم گیاهی
%@ 2008-0298
%D 2013

[Download]