پژوهش های صنایع غذایی, دوره (23), شماره (2), سال (2013-9) , صفحات (223-235)

عنوان : ( تولید فیلمهای خوراکی زیست تخریب پذیر از محصولات بر پایه ذرت و بررسی ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی آنها )

نویسندگان: فرشته حسینی , محمدباقر حبیبی نجفی , عبد الرسول ارومیه ای , مهدی نصیری محلاتی , مسعود یاورمنش ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در سالهای اخیر پلیمرهای طبیعی نظیر نشاسته به عنوان جایگزینهایی برای پلاستیکهای حاصل از مشتقات نفتی در تولید فیلمهای بسته بندی بسیار مورد توجه قرار گرفتهاند. در حال حاضر نشاستههای اصلاح شده مختلف با ویژگیهای کاربردی جدید به بازار عرضه شدهاند که میتوانند در تولید فیلم های مذکور مورد استفاده قرار گیرند. در این پژوهش چهار نوع فیلم خوراکی از نشاسته معمولی، نشاسته پری ژلاتینه، نشاسته اکسید شده و آرد ذرت تهیه شده و ویژگی های مختلف فیزیکی و مکانیکی فیلم های حاصل مورد مقایسه قرار گرفت. بررسی نتایج نشان داد که فیلم نشاسته اکسید شده به دلیل ظاهر مطلوب و شفافیت بالا مناسب بوده، اما حلالیت زیاد و نفوذپذیری بالا به بخار آب و خواص مکانیکی ضعیف از مطلوبیت آن میکاهد. همچنین فیلم نشاسته پری ژلاتینه با وجود تشابه بسیاری از خواص با نشاسته معمولی، به دلیل انتقال بخار آب بالا و استحکام کششی ضعیف عملکرد مناسبی ندارد. فیلم آرد ذرت نیز از نظر بسیاری ویژگیها با فیلم نشاسته معمولی قابل رقابت بود. همچنین کلیه تیمارها زیست تخریب پذیری بسیار خوبی از خود نشان دادند.

کلمات کلیدی

, واژههای کلیدی: فیلم خوراکی, نشاسته ذرت, نشاسته اکسید شده, زیست تخریب پذیر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1036423,
author = {حسینی, فرشته and حبیبی نجفی, محمدباقر and عبد الرسول ارومیه ای and نصیری محلاتی, مهدی and یاورمنش, مسعود},
title = {تولید فیلمهای خوراکی زیست تخریب پذیر از محصولات بر پایه ذرت و بررسی ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی آنها},
journal = {پژوهش های صنایع غذایی},
year = {2013},
volume = {23},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-515X},
pages = {223--235},
numpages = {12},
keywords = {واژههای کلیدی: فیلم خوراکی، نشاسته ذرت، نشاسته اکسید شده، زیست تخریب پذیر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تولید فیلمهای خوراکی زیست تخریب پذیر از محصولات بر پایه ذرت و بررسی ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی آنها
%A حسینی, فرشته
%A حبیبی نجفی, محمدباقر
%A عبد الرسول ارومیه ای
%A نصیری محلاتی, مهدی
%A یاورمنش, مسعود
%J پژوهش های صنایع غذایی
%@ 2008-515X
%D 2013

[Download]