هشتمین کنگره علوم باغبانی , 2013-08-26

عنوان : ( بررسی اسانس گل راعی بومی ایران توده آزاد شهر در شرایط درون شیشهای )

نویسندگان: مجید عزیزی ارانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

á ÑÇÚí äÝÊæÏíÇäÊÑæäåÇ¡ ÝáæÑæáæÓíäæáåÇ æ ÇÓÇäÓåÇ ãíÈÇÔÏ. åÏÝ ÇÒ Çíä ÊÍÞíÞ ÈÑÑÓí ÈÇÒÏå æ ÊјíÈ ÇÓÇäÓ á ÑÇÚí Èæãí ÇíÑÇä ÊæÏå 0 ãíáí / ÍÇæí 1 MS ÂÒÇÏÔåÑ ÏÑ ÔÑÇíØ ÏÑæä ÔíÔåÇí ÇÓÊ.ÇÓÇäÓ ÔÇÎÓÇÑååÇí ÍÇÕá ÇÒ íÇåååÇí ÇÓÊÑíá ˜å ÏÑ ãÍíØ ˜ÔÊ ÑÂæÑí ÔÏåÈæÏ ÈæÓíáå ÊÞØíÑ ÈÇ ÂÈ æ ÏÓʐÇå ˜áæäÌÑ ÈÏÓÊÂãÏ æ ÊæÓØ ÏÓʐÇå IBA 0 ãíáí Ñã ÏÑ áíÊÑ / æ 05 BA Ñã ÏÑ áíÊÑ ÂäÇáíÒ ÔÏ. ÏÑ Çíä ãØÇáÚå 35 ÊјíÈ ÏÑ ÇÓÇäÓ ÔÇÎÓÇÑååÇí ÏÑæä ÔíÔåÇí á ÑÇÚí ÊæÏå ÂÒÇÏÔåÑ ÔäÇÓÇíí ÔÏ æ ÈÇÒÏå GC/MS 51 %) ÈÇ ÌÒÁ ÛÇáÈ ÇãÇ æÑÌæää / 0 ÏÑÕÏ æÒäí/æÒäí ãÍÇÓÈå ÔϘå ÓÓ˜æíí ÊсäåÇí åíÏÑæ˜ÑÈäå ( 72 / ÇÓÇäÓ Çíä ÔÇÎÓÇÑååÇ 02 %22/34 ) ÈíÔÊÑíä ÊјíÈ ÇÓÇäÓ ÑÇ ÊÔ˜íá ãí ÏÇÏ. äÊÇíÌ Çíä ÊÍÞíÞ äÔÇä ÏÇÏ ˜å ÇÓÇäÓ ÏÑæä ÔíÔå Çí á ÑÇÚí ÏÑ ãÞÇíÓå ÈÇ ) íÇåÇä ãÍíØ ØÈíÚí ÇÒ áÍÇÙ ˜ãíÊ æ ˜íÝíÊ ãÊÝÇæÊ ÇÓÊ æ ÈÇÒÏå ÇÓÇäÓ íÇåÇä ÏÑæä ÔíÔå Çí äíÒ ˜ãÊÑ ÇÓÊ.

کلمات کلیدی

1
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1036552,
author = {عزیزی ارانی, مجید},
title = {بررسی اسانس گل راعی بومی ایران توده آزاد شهر در شرایط درون شیشهای},
booktitle = {هشتمین کنگره علوم باغبانی},
year = {2013},
location = {همدان, ايران},
keywords = {1},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اسانس گل راعی بومی ایران توده آزاد شهر در شرایط درون شیشهای
%A عزیزی ارانی, مجید
%J هشتمین کنگره علوم باغبانی
%D 2013

[Download]