بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: 1


موارد یافت شده: 2346

1 - Utilizing the sublingual form of squalene in COVID-19 patients: a randomized clinical trial (چکیده)
2 - Enhancing energy carrier gas storage: Novel MOF-decorated carbons with high affinity toward methane and hydrogen (چکیده)
3 - Prevalence of bovine herpes virus -1 antibodies in bulk tank milk of dairy cattle herds in suburb of Mashhad-Iran (چکیده)
4 - بررسی ریز ساختار و هندسه جوش فولاد زنگ نزن 316L در جوشکاری تیگ فعال با ااستفاده از ارتعاشات فراصوت (چکیده)
5 - مقایسه روش های HRM و DGGE جهت بررسی ترکیب جوامع باکتریایی خاک در کاربری های اراضی مختلف (چکیده)
6 - ارزیابی عملکرد بارش سنگین در فعال‌ شدن مجدد پالئولنداسلاید روستای حسین آباد کالپوش (چکیده)
7 - کاربرد مدلهای پیشرفته یادگیری ماشین جهت پیشبینی رخسارههای سنگی در یکی از میدانهای نفتی جنوب ایران (چکیده)
8 - بررسی بیوانفورماتیکی پپتید بتا دفنسین گیاهی و همسانهسازی ژن کد کنندهی این پپتید در وکتور بیانی 1653pAMJ در باکتری الکتوکوکوس الکتیس (چکیده)
9 - Tumor-targeted delivery of SNHG15 siRNA using a ZIF-8 nanoplatform: Towards a more effective prostate cancer therapy (چکیده)
10 - Exploring the potential of learning methods and recurrent dynamic model with vaccination: A comparative case study of COVID-19 in Austria, Brazil, and China (چکیده)
11 - Hot working behaviour of Ti–8Al–1Mo–1V alloy through the hot compression test (چکیده)
12 - Targeted co-delivery of FOXM1 aptamer and DOX by nucleolin aptamer-functionalized pH-responsive biocompatible nanodelivery system to enhance therapeutic efficacy against breast cancer: in vitro and in vivo (چکیده)
13 - Cell-Based Regenerative Endodontics for the Treatment of Irreversible Pulpitis: An In Vivo Investigation (چکیده)
14 - Using Meta-Learning to Recommend an Appropriate Time-Series Forecasting Model (چکیده)
15 - Engineering Human Pancreatic RNase 1 as an Immunotherapeutic Agent for Cancer Therapy Through Computational and Experimental Studies (چکیده)
16 - تاثیر بحران ناشی از همه‌گیری ویروس‌ دستگاه تنفسی بر کیفیت حسابرسی (چکیده)
17 - Applications of Mobile Payment Services in Financial Strategies: State-of-the-Art, Taxonomy and Upcoming Directions with a Focus on Pandemic Crisis (چکیده)
18 - Plasmid-Mediated colistin resistance in Escherichia coli isolated from neonatal dairy calves without prior consumption of colistin: A threat to public health (چکیده)
19 - Hypericum perforatum against SARS-CoV-2. A Narrative Review (چکیده)
20 - بررسی رفتار تغییرشکل گرم آلیاژ شبه آلفا Ti-۸۱۱ با استفاده از آزمایش فشار گرم (چکیده)
21 - A label-free electrochemical biosensor based on PBA-Au-MXene QD for miR-122 detection in serum samples (چکیده)
22 - An interval type-2 fuzzy best-worst method and likelihood-based multi-criteria method in group decision-making (چکیده)
23 - Study of the kinetic, equilibrium, and thermodynamic aspects of the removal and recovery of divalent lead heavy metal ions from industrial wastewaters contaminated by vesavin-enriched XAD-11600 amberlite resin (چکیده)
24 - Evaluating the Effect of COVID-19 on Profitability and Bank Performance (چکیده)
25 - Microstructural Properties and in vitro Dissolution of Microporous Bioactive 13-93B3 Glass Powders Synthesized via Solution Combustion Synthesis (چکیده)
26 - Spent coffee grounds as a potential culture medium for γ-aminobutyric acid (GABA) production by Levilactobacillus brevis PML1 (چکیده)
27 - Zinc- and Copper-Doped Mesoporous Borate Bioactive Glasses: Promising Additives for Potential Use in Skin Wound Healing Applications (چکیده)
28 - Thermostability and functionality evaluation of laccases from Pleurotus ostreatus and Pycnoporus cinnabarinus: An In-silico assay (چکیده)
29 - تاثیر یک دوره تمرین تناوبی شدید و تزریق سوماتوتروپین بر نشانگرهای آپوپتوز هپاتوسیت و شاخص آتروژنیک موش‎های سوری مبتلا به کبد چرب (چکیده)
30 - تعیین بهترین مدل برای ارزیابی دماهای کاردینال جوانه زنی بذر گیاه دارویی ماریتیغال (چکیده)
31 - Immediate administration of hTERT-MSCs-i>IDO1/i>-EVs reduces hypoalbuminemia after spinal cord injury (چکیده)
32 - Morphological effects of spherical SiO2 and hexagonal mesoporous MCM‐41 nanoparticles in polyacrylonitrile mixed matrix membranes on the biofouling mitigation in short‐term filtration (چکیده)
33 - Enhanced Photocatalytic Degradation of Tetracycline-Class Pollutants in Water Using a Dendritic Mesoporous Silica Nanocomposite Modified with UiO-66 (چکیده)
34 - Binary Antibiotics Degradation Employing an Efficient Direct Z-Scheme Ti(VI)-Salen Complex Loaded on Dendritic Fibrous Nano-Silica (چکیده)
35 - Impact of Covid-19 Restrictions and Fuel Price on Traffic Volume and Offenses in Iran: A Spatiotemporal Analysis (چکیده)
36 - Association of a Genetic Variant in Chromosome 9p21 with Increased Risk of Developing Cervical Cancer (چکیده)
37 - تأثیرهشت هفته تمرینات تناوبی شدید بر بیان ژنهای12.13.diHome، SREBP-1و ترکیب بدن رتهای نرویستارچاق (چکیده)
38 - Fatigue life simulation of AA7075-T651 FSW joints using experimental data (چکیده)
39 - A Comparison of the Effects Continuous and Interval Exercises on Fibrillin-1 and Asprosin in Obese Male Rats (چکیده)
40 - Hot compressive deformation behavior of Ti-8Al-1Mo-1V titanium alloy at elevated temperatures: Focus on flow behavior, constitutive modeling, and processing maps (چکیده)
41 - تاب آوری کارکنان و سازمان دریک بیمارستان آموزشی در پاندمی کرونا (چکیده)
42 - Microstructure evolution of Ni-Cr-Mo superalloy fabricated by microwave-assisted combustion synthesis (چکیده)
43 - A convenient one‑pot synthesis of novel heterocyclic systems of 9‑chloro‑4‑methyl‑6,11‑dihydro‑5H‑benzo[b]pyrimido[4,5‑e][1,4] diazepine and inhibitory evaluation against bromodomain‑containing protein 4 (BRD4) enzyme by molecular docking (چکیده)
44 - Design and synthesis of ZnGlu MOF/SBA-16 nanocomposite, and its performance as an environmentally friendly nanocomposite for solvent-free chemical fixation of CO2 to epoxides for high-yield synthesis of cyclic carbonates (چکیده)
45 - Survey on O157:H7 enterohemorrhagic Escherichia coli (EHEC) in cattle in Golestan province, Iran (چکیده)
46 - Escherichia coli O157:H7 in Iran: Time to Look Closer (چکیده)
47 - Computational study of multiphase flow in cement plant gas conditioning towers: a review (چکیده)
48 - Impacts of some clinicopathodemography and colorectal tissues key cell cycle and mucin stabilizing molecules on the metastasis trend in colorectal cancer patients (چکیده)
49 - Immunomodulatory Effects of Engineered hTERT-MSCs Overexpressing IDO1 Gene against Xenogeneic Rat Peripheral Blood Mononuclear Cells (چکیده)
50 - Slowly Rotating Accretion Flow Around Supermassive Black Holes in Elliptical Galaxies: Case With Outflow (چکیده)
51 - Investigating the immunomodulatory effects of transgenic mesenchymal stem cells with IDO1 gene and their small extracellular vesicles in the repair of heart damage in MI rat model (چکیده)
52 - Assessment of Passive Immunity in Neonatal Calves in Dairy herd in Mashhad Suburb by Measuring Serum Total Protein (چکیده)
53 - تحلیل حقوقی ـ جرم‌شناختی تأثیر پاندمی کووید 19 بر خشونت خانگی (مورد مطالعه: زنان مشهد) (چکیده)
54 - بررسی رفتار تغییر شکل کششی گرم و مشخصه های شکست فولاد زنگ نزن 410 تولید شده به روش فورج شعاعی (چکیده)
55 - Behavioral and electrophysiological (ECoG) effects of haplophyllum robustum and TRPA1 antagonist in adult male wistar rats (چکیده)
56 - BERT-deep CNN: state of the art for sentiment analysis of COVID-19 tweets (چکیده)
57 - بررسی رفتار تغییرشکل گرم و تحولات ریزساختاری در آلیاژ نزدیک آلفا Ti-8Al-1Mo-1V (چکیده)
58 - بررسی مکانیزم‌های کروی شدن فاز آلفا در طول عملیات حرارتی آلیاژ Ti-811 (چکیده)
59 - Design and synthesis of nanorods Fe3O4@S-TiO2/Cu as a green, and regioselective nanocatalyst in the synthesis of 1,4–disubstituted–1,2,3–triazoles (چکیده)
60 - مقایسه ی غلظت اینترلوکین4،اینترلوکین01،اینترفرون گاماوایمنوگلوبولینE اختصاصی درنمونه ی بافت هموژن ریه با نمونه های رایج درآسم آلرژیک تجربی در موشBalb/c (چکیده)
61 - Enhanced anticancer efficacy of epirubicin-loaded mesoporous silica nanocarriers through co-delivery of an antimiR-21 expressing plasmid to target colon adenocarcinoma in vitro and in vivo (چکیده)
62 - Investigating the Anti-tumor and Apoptosis-inducing Effects of Coumarin Derivatives as Potent 15-Lipoxygenase Inhibitors on PC-3 Prostate Cancer Cells (چکیده)
63 - Remote working and work performance during the COVID-19 pandemic: the role of remote work satisfaction, digital literacy, and cyberslacking (چکیده)
64 - اثر هشت هفته تمرین ترکیبی هوازی و مقاومتی بر سطح mir-93، اجزای RCT و لپتین در بیماران پس از عمل جراحی بای پس عروق کرونر (چکیده)
65 - مدل‌سازی تولید زیست‌توده میکروبی توسط لاکتوباسیلوس فرمنتوم 17-4 جدا شده از ترخینه در بستر لجن لبنی به‌وسیله روش سطح پاسخ (RSM) (چکیده)
66 - ارزیابی ویژگی های پروبیوتیکی سویه های تجاری لاکتوباسیلوس پلانتاروم و بیفیدوباکتریوم انیمالیس زیرگونه لاکتیس در شرایط برون تنی (چکیده)
67 - Identification of ZMYND19 as a novel biomarker of colorectal cancer: RNA-sequencing and machine learning analysis (چکیده)
68 - نقش کلیدی ورزش و فعالیت بدنی در بیماران مبتلا به کمردرد مزمن در طول همه گیری کووید- 91یک مطالعه مروری (چکیده)
69 - Comparison of the effects of probiotic strains (Lactobacillus gasseri, Lactiplantibacillus plantarum, Lactobacillus acidophilus, and Limosilactobacillus fermentum) isolated from human and food products on the immune response of CT26 tumor–bearing mice (چکیده)
70 - Evaluation of Aflatoxin M1 in Cow raw milk of industrial dairy farms in Iran During 2016-2017 (چکیده)
71 - Nonlinear optical properties of 3,3′-biindole 2,2′(1H,1′H)-dione derivatives (چکیده)
72 - The Effect of COVID-19 on the Performance of SMEs in Emerging Markets in Iran, Iraq and Jordan (چکیده)
73 - Molecular and cellular evidence for the impact of a hypertrophic cardiomyopathy-associated RAF1 variant on the structure and function of contractile machinery in bioartificial cardiac tissues (چکیده)
74 - اختلال کارکردی سلطنت مشروطه و گذار به استبداد منور؛ تحلیلی کارکردگرایانه از تغییر در شیوه حکمرانی (چکیده)
75 - تاثیر فیزیولوژیک اتیلن و اسید سالیسیلیک بر بیان ژن های CTR1 و NPR1 دخیل در وانه زنی و برخی از ویژگی‌های فیزیولوژیک بذر زوال یافته سویا (چکیده)
76 - Diffusion and Interdiffusion Study at Al- and O-Terminated Al2O3/AlSi12 Interface Using Molecular Dynamics Simulations (چکیده)
77 - جرایم سازمان‌یافته فراملی در دوره کووید 19: با تأکید بر اسناد یوروپل (چکیده)
78 - The origin of experimental regioselectivity in ring-closing reaction of pyrido[1,2-e]purine systems and comparison of the aromaticity character of probable products: a mechanistic study based on DFT insights (چکیده)
79 - Synthesis of new derivatives of a novel [1,3]selenazolo[5,4-e][1,2,4]triazolo[1,5-c]pyrimidine heterocyclic architecture via Dimroth rearrangement (چکیده)
80 - Synthesis and characterisation of 2-Alkoxy-8-methyl-6-(pyrrolidin-1-yl)-4H-[1,2,4]triazolo[5,1-f]purine: A novel heterocyclic framework (چکیده)
81 - Isolation and Identification of a Novel Cellulolytic and Glucose-tolerant Trichoderma Isolate from Forest Soils in Iran (چکیده)
82 - TOI-1130: A photodynamical analysis of a hot Jupiter in resonance with an inner low-mass planet (چکیده)
83 - Domino protocol for the synthesis of diversely functionalized derivatives of a novel fused pentacyclic antioxidant/anticancer fluorescent scaffold: Pyrazolo[5'',1'':2',3']pyrimido[4',5':5,6][1,4]thiazino[2,3-b]quinoxaline (چکیده)
84 - Tautomerism in pyridinyl methyl β-diketones in the liquid and the solid state; a combined computational and experimental study (چکیده)
85 - تأثیراتشیوعکووید19برپساندازافراددرمشهدباتمرکزبراقتصادمقاومتی (چکیده)
86 - Optimizing Mineralization of Bioprinted Bone Utilizing Type-2 Fuzzy Systems (چکیده)
87 - Differential expression of RNAseq imprinted genes from bovine females before and after puberty (چکیده)
88 - بررسی اثر سطح متحرک بر ایرفویل ناکا 0012 در نسبت سرعت زیاد (چکیده)
89 - پیش‌بینی بهزیستی روان‌شناختی از طریق مسیر ترس از کووید-19، سیستم بازداری رفتاری و راهبردهای منفی نظم‌جویی هیجان (چکیده)
90 - Amino acid profile changes during enrichment of spheroid cells with cancer stem cell properties in MCF‐7 and MDA‐MB‐231 cell lines (چکیده)
91 - قرائت جرم‌شناختی از مفهوم فاصله‌گذاری اجتماعی در دوران پاندمی کووید 19 (چکیده)
92 - تصویرشناسی ایرانیان عصر صفوی از رهگذر بررسی امثال و اصطلاحات فارسی در سفرنامه رافائل دومان (چکیده)
93 - Optimal Control Model of COVID-19 based on Chronic Diseases (چکیده)
94 - ارزیابی مدل SWAT در شبیه سازی دبی ماهانه در حوزه آبخیز فریزی (چکیده)
95 - Interval type-2 Fuzzy control and stochastic modeling of COVID-19 spread based on vaccination and social distancing rates (چکیده)
96 - The impact of Covid-19 on organisational commitment with mediating role of satisfaction among the Iraqi auditors (چکیده)
97 - Evaluating the effectiveness of factors affecting the development of virtual education in the COVID-19 era based on SCORM model (چکیده)
98 - Assessment of Financial Security of SMEs Operating in the Renewable Energy Industry during COVID-19 Pandemic (چکیده)
99 - Relationship between COVID 19 prevention and panic and distress tolerance, spiritual intelligence and happiness in undergraduate, postgraduate accounting students (چکیده)
100 - Global analysis and prediction scenario of infectious outbreaks by recurrent dynamic model and machine learning models: A case study on COVID-19 (چکیده)
101 - Synthesis of new derivatives of Alkylselanyl[1,2,4]triazolo[4,3‐a]pyrimidine asselenium‐containingheterocyclic system (چکیده)
102 - Effects of adding poly-histidine tag on stability, antimicrobial activity and safety of recombinant buforin I expressed in periplasmic space of Escherichia coli (چکیده)
103 - Facile chemoselective dithioacetalization of carbonyl compounds promoted by Fe3O4@MCM-41-GPTMS-Gu-CuIINPs as an efficient magnetic nanostructured catalyst (چکیده)
104 - AR13 peptide-conjugated liposomes improve the antitumor efficacy of doxorubicin in mice bearing C26 colon carcinoma; in silico, in vitro, and in vivo study (چکیده)
105 - Neutron and gamma-ray signatures for the control of alpha-emitting materials in uranium production: A Nedis2m-MCNP6 simulation (چکیده)
106 - Synthesis, molecular docking and dynamics studies of pyridazino[4,5- b ]quinoxalin-1(2 H )-ones as targeting main protease of COVID-19 (چکیده)
107 - Study on an open fuel cycle of IVG.1M research reactor operating with LEU-fuel (چکیده)
108 - بررسی عملکرد بند الف تبصره 81 بودجه های سنواتی و تاثیر آن برایجاد اشتغال پایدار (چکیده)
109 - In vitro antibacterial effect of leaves and root extract of Allium paradoxum on control of Escherichia coli O157:H7 (چکیده)
110 - Tautomerism of pyridinylbutane‐1,3‐diones: An NMR and DFT study (چکیده)
111 - تاب‌آوری اقتصادی خانواده‌های یک شهرک حاشیه‌نشین در مواجهه با کووید-19: مطالعه کیفی (چکیده)
112 - Taxonomy and phylogenetic appraisal of Hypomyces iranica sp. nov. (Hypocreaceae, Hypocreales) (چکیده)
113 - جستجوی هرپس ویروس یک گاوی در اسپرم‌های منجمد تولید ایران (چکیده)
114 - Melatonin ameliorates arsenic‐induced cardiotoxicity through the regulation of the Sirt1/Nrf2 pathway in rats (چکیده)
115 - The Persian Version of the Difficulties in Emotion Regulation Scale (DERS-18): Psychometric Properties and Its Role in Predicting Aggression in Iranian Adolescents (چکیده)
116 - Molecular dynamics simulations of the interdiffusion at Al2O3/AlSi12 interface (چکیده)
117 - Association of a genetic variant in the ATP-binding cassette sub-family B member 1 with risk of cervical cancer (چکیده)
118 - Molecular analyses of the C-terminal CRAF variants associated with cardiomyopathy reveal their opposing impacts on the active conformation of the kinase domain (چکیده)
119 - Immobilized Cu(0) nanoparticles on montmorillonite-modified with benzalkonium chloride (MMT-BAC@Cu(0)): as an eco-friendly and proficient heterogeneous nano-catalyst for green synthesis of 5-substituted 1H-tetrazoles (چکیده)
120 - واکاوی مبانی عدم پذیرش نهاد مرور زمان دعوای زیاندیده علیه بیمه گر در قانون بیمه اجباری 1395 (چکیده)
121 - ECEL1 novel mutation in arthrogryposis type 5D: A molecular dynamic simulation study (چکیده)
122 - Efficient synthesis of novel chromeno[2,3-d][1,3,4]thiadiazolo[3,2-a]pyrimidine derivatives via three-component reaction using acidic ionic liquid catalysts in ethylene glycol (چکیده)
123 - Surface Heparinization of a Magnesium-Based Alloy: A Comparison Study of Aminopropyltriethoxysilane (APTES) and Polyamidoamine (PAMAM) Dendrimers (چکیده)
124 - The role of stock markets in the US, Europe, and China on oil prices before and after the COVID-19 announcement (چکیده)
125 - Insulin infusion rate control using information theoretic–based nonlinear model predictive control for type 1 diabetes patients (چکیده)
126 - Assessment of physiological characteristics and the expression of CLsHSP18.1A and CcNAC2 genes by RT-PCR in seeded watermelon genotypes Citrullus lanatus Thunb.) Matsum. andamp; Nakai) under drought stress (چکیده)
127 - Preparation and characterization of PPO/ SiO2 mixed matrix membrane for CO2 separation using membrane contactor (چکیده)
128 - تاثیر هشت هفته برنامه آماده‏سازی فوتبال و مصرف مکمل بتاولگاریس بر بیان پروتئین‏های OPA1 و MFN1 بازیکنان فوتبال (چکیده)
129 - Susceptibility of domestic and companion animals to SARS-CoV-2: a comprehensive review (چکیده)
130 - Recrystallization Kinetics of the ECAP processed stainless steel 316L (چکیده)
131 - بررسی تاثیر کووید 19 بر اقتصاد روستاهای مقصد گردشگری (مطالعه موردی: شهرستان کلات نادری) (چکیده)
132 - Higher Education during the Pandemic: The Predictive Factors of Learning Effectiveness in COVID-19 Online Learning (چکیده)
133 - گونه‌شناسی تحلیلی انتقادی دیدگاه‌ها در تفسیر فقر‌ه کَذلِکَ زَیَّنَّا لِکُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُم (انعام/ 108) و بررسی مراد از آن در پرتو نظریه اعتباریات (چکیده)
134 - Comparing Fitness Cost Associated with Haloxyfop-R Methyl Ester Resistance in Winter Wild Oat Biotypes (چکیده)
135 - Antimicrobial Effect of Chitosan Coating Prepared by Neutral Electrolyzed Water against Inoculated Escherichia coli O157: H7 on Rainbow trout fillets (چکیده)
136 - تاثیرات پاندمی بر حوزه‌ طراحی محیطی با تاکید بر پاندمی کووید-19 (چکیده)
137 - A novel electrochemical biosensor based on signal amplification of Au HFGNs/PnBA-MXene nanocomposite for the detection of miRNA-122 as a biomarker of breast cancer (چکیده)
138 - The Hydrodynamic Challenge of Initial to Sheet/Cloud Cavitating Flow Around ClarkY11.7% Hydrofoil Using Recent Turbulence and Cavitation Models (چکیده)
139 - Russian as a Foreign Language in Iran During the Pandemic: Problems and Benefits (چکیده)
140 - آسیب‌پذیری کسب وکارهای گردشگری روستایی در بحران کووید 19 (چکیده)
141 - مقابله با بیماری‌های فراگیر و محدود در معماری فضاهای عمومی (چکیده)
142 - COVID-19 Anxiety in Children and Its Relationship with Self-Related Skills of Executive Functions (چکیده)
143 - Association of hypoxia-inducible factor 1 expressions with prognosis role as a survival prognostic biomarker in the patients with osteosarcoma: a meta-analysis (چکیده)
144 - بازی پایانی بازی بزرگ (چکیده)
145 - تحلیل آثار سرمایه اجتماعی بر استراتژی رعایت فاصله اجتماعی و کنترل همه گیری کووید-19 با رویکرد پویایی شناسی سیستم (چکیده)
146 - COVID-19 Pandemic and Caregiving of Old Adults with Chronic Nervous System Disease (چکیده)
147 - Spatiotemporal Variations of Air Pollution during the COVID-19 Pandemic across Tehran, Iran: Commonalities with and Differences from Global Trends (چکیده)
148 - Applying the Entropy Method to Design an Agile Financial Marketing Capability Model for Developing the Health Tourism Industry after Covid-19 (چکیده)
149 - The effect of filler loading and APTES treatment on the performance of PSf/SBA-15 mixed matrix membranes (چکیده)
150 - Bayesian Calibration and Uncertainty Assessment of HYDRUS-1D Model Using GLUE Algorithm for Simulating Corn Root Zone Salinity under Linear Move Sprinkle Irrigation System (چکیده)
151 - Occurrence of 3-monochloropropane-1,2-Diol (3-MCPD) in canned vegetables: A probabilistic assessment of health risk for Iranian consumers (چکیده)
152 - Study of FA12 peptide-modified PEGylated liposomal doxorubicin (PLD) as an effective ligand to target Muc1 in mice bearing C26 colon carcinoma: in silico, in vitro, and in vivo study (چکیده)
153 - Fabrication of Heterogeneous Zr-containing Polyoxometalate as an Efficient Catalyst for the Synthesis of a Broad Range of 1,5-Benzodiazepine Derivatives (چکیده)
154 - Prediction of death anxiety through fear of COVID-19, neuroticism, behavioral inhibition system and uncertainty intolerance (چکیده)
155 - The effect of physical activity on the quality of life and mental health of Ferdowsi university students whose field of study was not physical education during the Covid-19 pandemic (چکیده)
156 - MOF-199 as an Efficient Metal Organic Framework Catalyst for the Synthesis of Spiro[Indoline-3,4′-Pyrano[2,3- c ]Pyrazole] Derivatives (چکیده)
157 - First report of Wisteria badnavirus 1 infecting Wisteria sinensis in Iran (چکیده)
158 - Expressed cellobiohydrolase enzyme of Thermobifidia fusca in Pichia pastoris as host can act on cotton substrate (چکیده)
159 - Employing system dynamic and DEMATEL for improving the new product development time in knowledge-based companies (چکیده)
160 - تأثیر هشت هفته تمرین هوازی بر سطوح پروتئین‌های PPAR-α SREBP1c, و CHREBP کبدی در رت‌های دارای دیابت نوع دو (چکیده)
161 - Uncertainty Analysis of HYDRUS-1D Model to Simulate Soil Salinity Dynamics under Saline Irrigation Water Conditions Using Markov Chain Monte Carlo Algorithm (چکیده)
162 - The effects of diesel-OME1 blended fuel on combustion characteristics of a heavy-duty compression ignition engine by a numerical study (چکیده)
163 - MHD Casson carbon nanotube flow with mass and heat transfer under thermosolutal Marangoni convection in a porous medium: analytical solution (چکیده)
164 - The effect of hydrogen pressure on magnetic properties of Zr2(Co0.5Fe0.2Ni0.2V0.1) alloy (چکیده)
165 - Nitrification inhibitor application at stem elongation stage increases soil nitrogen availability and wheat nitrogen use efficiency under drought stress (چکیده)
166 - نقد فرا تقنینی تعهد به پرداخت دیه مغلظ در حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری زمینی (چکیده)
167 - Economic and Environmental Crises Caused by the COVID-19 Pandemic in the Makran Coasts, Iran (چکیده)
168 - مدل یابی معادلات ساختاری پیش‌بینی اضطراب مرگ براساس اضطراب کووید-19 با نقش میانجی گری تنظیم هیجان و معنای زندگی (چکیده)
169 - New mechanistic insights into the RAS-SIN1 interaction at the membrane (چکیده)
170 - Evaluation the interaction of ABC multidrug transporter MDR1 with thymoquinone: substrate or inhibitor? (چکیده)
171 - Age-specific calibration for in vivo monitoring of thyroid: is it necessary? (چکیده)
172 - Opioid Drugs Detection in Hair Samples Using Polyoxometalate-Based Frameworks (چکیده)
173 - CrMYC1 contributes to catharanthine and ajmalicine accumulation by regulating the TIA pathway in Catharanthus roseus hairy roots (چکیده)
174 - Synthesis of a targeted, dual pH and redox-responsive nanoscale coordination polymer theranostic against metastatic breast cancer in vitro and in vivo (چکیده)
175 - بررسی نظریه محدث بحرانی پیرامون نقش حداکثری تقیه در تعارض اخبار (چکیده)
176 - Toluene/water separation using MCM-41/ PEBA mixed matrix membrane via pervaporation process (چکیده)
177 - Stock Market Returns in Iran in Three Waves of COVID-19 Pandemic: Evidence of Multiple Breaks Regression (چکیده)
178 - Modified Sol–Gel Synthesis of Mesoporous Borate Bioactive Glasses for Potential Use in Wound Healing (چکیده)
179 - The Effects of MTMD and HBI on the Performance of a Benchmark Building Against Near-Field Earthquakes Using Fuzzy Logic (چکیده)
180 - بررسی اثر کلسینه کردن نانومتخلخل MCM-۴۱ بر بهبود خواص آن (چکیده)
181 - Recent advances in the bio-application of microalgae-derived biochemical metabolites and development trends of photobioreactor-based culture systems (چکیده)
182 - COVID-19 Pandemic and the Mental Health of Caregivers of the Elderly With Chronic Diseases (چکیده)
183 - Downregulation of miR-21 as a promising strategy to overcome drug resistance in cancer (چکیده)
184 - برآورد عدد مولد بیماری کووید ۱۹در ایران با رهیافت های مختلف (چکیده)
185 - Synthesis of ZnGlu MOF/Mesoporous Silica SBA-16: as an Eco-Friendly Highly Efficient Nanocomposite for Solvent-Free Chemical Fixation of Carbon Dioxide with Epoxides (چکیده)
186 - تحلیل حقوقی و اقتصادی تأثیر بیماری‌های پاندمیک بر اجرای تعهدات قراردادی (چکیده)
187 - Surface modification of gold nanoparticles with 6-mercapto-1-hexanol to facilitate dual conjugation of protoporphyrin IX and folic acid for improving the targeted photochemical internalization (چکیده)
188 - Melatonin improves arsenic-induced hypertension through the inactivation of the Sirt1/autophagy pathway in rat (چکیده)
189 - Evaluation of the Tissue Reactions and Cytokine Patterns Induced by Alternaria alternata in Mice (چکیده)
190 - مروری بر اثرات ویروس کرونا بر منابع آب و پیامدهای زیست محیطی آن (چکیده)
191 - اثرات COVID-19 بر منابع آب و فاضلاب و پیامدهای زیست محیطی آن مطالعه موردی شهر مشهد) (چکیده)
192 - تحلیلی بر برنامه ریزی توسعه پایدار بخش مرکزی کلانشهر تهران با محوریت حمل ونقل شهری منطقه 12 شهرداری تهران (چکیده)
193 - Evidence from Iran: Determining the relationship between the five-factor personality traits and the coronavirus health guideline compliance (چکیده)
194 - Aluminum to copper dissimilar laser joint using stainless steel 316L bimetal (چکیده)
195 - Investigation of the effect of estrogen (17-β estradiol) on reconstruction of anterior cruciate ligament rupture in rabbits by mesenchymal stem cells (چکیده)
196 - انتقال ژن ضد قارچی NaD1برای ایجاد مقاومت به بیماری های قارچی Fusarium oxysporum و Verticillium dahlia در پنبه(Gossypium hirsutum ) (چکیده)
197 - Effect of essential oil of seven medicinal plants on longevity, nongermination, qualitative and quantitative traits of Solanum tuberosum cv. Agria (چکیده)
198 - Structural Diversity of Complex Phloroglucinol Derivatives from Eucalyptus Species (چکیده)
199 - Comparing the inter-seed effect for some iodine-125 brachytherapy sources through a Monte Carlo simulation approach (چکیده)
200 - اثر سطوح مختلف لجن فاضلاب بر غلظت روی، مس، کادمیم و سرب در گیاه تربچه و ریحان و برخی ویژگی های شیمیایی خاک (چکیده)
201 - Effects of 8-week high-intensity interval training and continuous aerobic training on asprosin secretion and fibrillin-1 gene expression levels in diabetic male rats (چکیده)
202 - Identification of a new splice-acceptor mutation in HFM1 and functional analysis through molecular docking in nonobstructive azoospermia (چکیده)
203 - Developing novel liquid biopsy by selective capture of viral RNA on magnetic beads to detect COVID-19 (چکیده)
204 - The effect of fermentation conditions (temperature, salt concentration, and pH) with lactobacillus strains for producing Short Chain Fatty Acids (چکیده)
205 - ارزیابی مدل انگیزشیِ پیش‌بینی رعایت توصیه‌های بهداشتی در همه‌گیری کووید-19 (چکیده)
206 - عوامل مؤثر بر پایlrm;بندی به رفتارهای ایمنی در مواجهۀ اولیه با کووید-19 (چکیده)
207 - تاثیر مسئولیت اجتماعی دیجیتال بر قصد خرید مصرف کننده در دوران همه گیری کوید-19 (چکیده)
208 - The Relationship between Prevention and Panic from COVID-19, Ethical Principles, Life Expectancy, Anxiety, Depression and Stress (چکیده)
209 - Landmine-identification system based on the detection of scattered neutrons: A feasibility study (چکیده)
210 - Effect of Cattaneo-Christov approximation for viscoelastic fluid with carbon nanotubes on flow and heat transfer (چکیده)
211 - Extraction of Approximate Solution for a Class of Nonlinear Optimal Control Problems Using 1/G′ -Expansion Technique (چکیده)
212 - بررسی برون تنی تاثیر آفلاتوکسین B1بر عملکرد نوتروفیل های نوزاد شتر به روش بیولومینسانس (چکیده)
213 - محاسبه ثابت پیوندی با استفاده از تکانه عرضی در رویدادهای سه جتی (چکیده)
214 - محاسبه ثابت جفت شدگی با استفاده از سه الگوریتم مختلف (چکیده)
215 - Physiological Fitness Associated to ACCase Target-Site Resistance Enhances Growth and Reproduction in Phalaris brachystachys (چکیده)
216 - Using digital storytelling in Rational Emotive Behavior Therapy: comparison of two online interventions (چکیده)
217 - تضمین کیفیت بیرونی آموزش عالی در دوران همه گیری کووید 19: تجارب کشورهای اروپایی (چکیده)
218 - pH-responsive and CD44-targeting by Fe3O4/MSNs-NH2 nanocarriers for Oxaliplatin loading and colon cancer treatment (چکیده)
219 - DELAY OF GERMINATION 1 (DOG1) regulates dormancy in dimorphic seeds of Xanthium strumarium (چکیده)
220 - Aflatoxin M1 reduction by probiotic strains in Iranian Feta cheese (چکیده)
221 - پیش بینی نقاط پرخطر شیوع کروید -۱۹ در بغداد با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (چکیده)
222 - بررسی پارامترهای موثر در شیوع کووید-۱۹ در بغداد (چکیده)
223 - ارزیابی شاخص Gi محلی برای شیوع کووید ۱۹ در بغداد (چکیده)
224 - The Effect of COVID 19 on the Resilience of Small and Medium-Size Firms (چکیده)
225 - The effect of COVID 19 on risktaking of small and medium-sized, family and non-family firms (چکیده)
226 - بررسی تغییرات بیان ژن miR-122 در بافت کبد و سطوح سرمی آنزیم های ALT و AST پس از تمرین مقاومتی و تزریق بولدنون در موش های صحرایی نر (چکیده)
227 - بررسی پایداری، فعالیت ضدمیکروبی و آنتی اکسیدانی ماکروامولسیون و نانوامولسیون اسانس رزماری (چکیده)
228 - ارزیابی تغذیه آب زیرزمینی با شبیه سازی عددی ناحیه غیر اشباع خاک (چکیده)
229 - The Effect of Eight Weeks Endurance Training, Somatropin Injection, and Its Lipolytic Fragment (AOD9604) on Cytokeratin-18 and Liver Enzymes of Mice Induced Liver Damage Due to a High-Fat Diet (چکیده)
230 - Exploring the role of urban planning and design in promoting urban resilience in the face of Covid-19 (چکیده)
231 - New Exact Traveling Wave Solution of Fisher Kolmogorov-Petrovskii-Piskunov Equation for Favorite Genes Spreading by -expansion Method (چکیده)
232 - The effect of spring flooding on management and distribution of cotton bollworm (Helicoverpa armigera) by flood mapping using SAR sentinel-1 and optical imagery landsat-8; a case study in golestan province, Iran (چکیده)
233 - Physical Interaction between Embryonic Stem Cell-Expressed Ras (ERas) and Arginase-1 in Quiescent Hepatic Stellate Cells (چکیده)
234 - hysical activity of diabetic patients during COVID-19 pandemic (چکیده)
235 - Sibling rivalry within inverse Weibull family to predict the COVID-19 spread in South Africa (چکیده)
236 - Pyrido[1,2-e]purine: Design and Synthesis of Appropriate Inhibitory Candidates against the Main Protease of COVID-19 (چکیده)
237 - طراحی سازه ژنی القا کننده خاموشی ژن سوکروز سنتاز1 (PaSus1) به منظور ایجاد مقاومت گوجه فرنگی به گل جالیز مصری(Phelipanche aegyptica) (چکیده)
238 - The copolymer coating effect on the catalytic activity of magnetic carbon nanotube (CNT-Fe3O4) in the multi-component reactions (چکیده)
239 - اثر ارزیابی با بازخورد در پیشرفت تحصیلی دانشجویان مهندسی در آموزش مجازی (چکیده)
240 - Evaluation of dietary supplementation of B vitamins and HMBi on fermentation kinetics, ruminal or post-ruminal diet digestibility using modified in vitro techniques (چکیده)
241 - Melt miscibility of blends of isotactic polypropylene and homogeneous iso-propylene-1-hexene copolymers (چکیده)
242 - Enhanced rate of formation of trigonal phase in blends of homogeneous isotactic propylene-1-hexene copolymers (چکیده)
243 - An Efficient One-Pot and Regioselective Synthesis of Novel Heterocyclic Systems of 5,6-Dihydrobenzo[b]Pyrimido[5,4-f][1,4]Oxazepine (چکیده)
244 - Dynamical Friction and Tidal Interactions (چکیده)
245 - Inferring cell lineage differential gene expression analysis using single-cell RNA-seq (چکیده)
246 - شناسایی معیارهای انتخاب منابع انسانی فدراسیون کشتی عراق بر اساس ارزیابی عملکرد سازمانی (چکیده)
247 - مواجهه مردم یک محله محروم با همه گیری کووید ۱۹: بررسی تاب آوری اجتماعی در چهارچوب رویکرد پیچیدگی اجتماعی (چکیده)
248 - بررسی اثر عوامل کلان اقتصادی بر بازدهی سهام در طی شیوع همه‌گیری کووید-19 (مورد مطالعه صنایع منتخب بورس اوراق بهادار تهران) (چکیده)
249 - 8-Geranyloxycarbostyril as a potent 15-LOX-1 inhibitor showed great anti-tumor effects against prostate cancer (چکیده)
250 - Revealing Behavior Patterns of SARS-CoV-2 using Clustering Analysis and XGBoost Error Forecasting Models (چکیده)
251 - Evaluation of GAB1 role in pediatric B-cell acute lymphoblastic leukemia (چکیده)
252 - Anisotropic Kubo conductivity of electric field-induced monolayer β12-borophene (چکیده)
253 - اثرات پاندمی کوید 19 بر صنعت گاو شیری در خراسان رضوی (چکیده)
254 - Comparative Study of Some Laboratory Indicators of Renal Function at the Time of Admission of Patients with Covid-19 to the Hospital in Birjand (چکیده)
255 - Analysis of Some Blood Coagulation Parameters in COVID-19 Patients First of Admission at Hospital in Birjand, Iran (چکیده)
256 - Comparative Study of Some Laboratory Indicators of Blood Cells at the Time of Admission of Patients with Covid-19 to the Hospital in Birjand (چکیده)
257 - Relationship of Mitochondrial Biogenesis and Phenotypic Expression of Residual Feed Intake in Fat‐Tailed Lambs (چکیده)
258 - شناسایی الگوهای ذهنی خبرگان در خصوص عوامل موثر بر افزایش سطح سواد رسانه ای معلمان تربیت بدنی در آموزش مازی ناشی از همه گیری کرونا (چکیده)
259 - TRIANGULAR FUNCTIONS WITH CONVERGENCE FOR SOLVING LINEAR SYSTEM OF TWO-DIMENSIONAL FUZZY FREDHOLM INTEGRAL EQUATION (چکیده)
260 - بررسی تأثیر کووید-19 بر منابع طبیعی و انسانی: بر اساس شواهد آماری (چکیده)
261 - Impacts of physical activity and exercise on physical and mental health in older adults during covid-19 pandemic: a review of literatur (چکیده)
262 - Consequences of teleworking using the internet among married working women: Educational careers investigation (چکیده)
263 - Study of transboundary aerosol transport from Aral-Caspian arid region to the south of Western Siberia in 2015-2016 (چکیده)
264 - سنتز و تعیین مشخصه نانوذرات مغناطیسی مس فریت و کاربرد آن ها برای حذف رنگ قرمز واکنشی 141 از محیط آبی (چکیده)
265 - Plant Growth-Promoting Activity of Pseudomonas aeruginosa FG106 and Its Ability to Act as a Biocontrol Agent against Potato, Tomato and Taro Pathogens (چکیده)
266 - بررسی و مقایسه پوشش‌های تک‌لایه کاربید وانادیم تشکیل شده توسط اکسید فلزی با روش نفوذ واکنشی حرارتی (TRD) روی فولاد ابزار کربنی 1545/1 در دماها و زمان‌های متفاوت (چکیده)
267 - بررسی تاثیر بیسموت بر ریزساختار و رفتار خزش فروروندگی آلیاژ منیزیم AZ31 (چکیده)
268 - Encapsulation of Zataria multiflora Essential Oil in Saccharomyces cerevisiae: Sensory Evaluation and Antibacterial Activity in Commercial Soup (چکیده)
269 - Microstructural, Thermal and Electrical Properties of Methyl Methacrylate and 1‐Hexene Copolymers Made by Dinuclear Ni‐Based Catalysts (چکیده)
270 - Synthesis and Characterization of Various Novel Derivatives of Dipyrimido[4,5-b:4',5'-e][1,4]thiazepine and Their Theoretical Evaluation as 15-Lipoxygenase Inhibitor (چکیده)
271 - Tannic acid-modified magnetic hydrotalcite-based MgAl nanoparticles for the in vitro targeted delivery of doxorubicin to the estrogen receptor-overexpressing colorectal cancer cells (چکیده)
272 - Improvement of the performance of anticancer peptides using a drug repositioning pipeline (چکیده)
273 - Evaluating prediction of COVID-19 at provincial level of South Africa: a statistical perspective (چکیده)
274 - مدلسازی جریان دوبعدی و رسوب وارده به بندسارها بر روی مخروط افکنه توسط نرم Mike21 (چکیده)
275 - شناسایی نواحی مستعد سیلاب در استان گلستان با استفاده از تصاویر سنتینل و مدلسازی هیدرولیکی (چکیده)
276 - تبیین امعه‌شناختی مصرف نمایشی پوشاک (مطالعه موردی: شهر بیرند- دی‌ماه 1399) (چکیده)
277 - One-pot Three-component Synthesis of Novel 1,3,4-Thiadiazole-thiazolo[3,2-a]pyrimidine Derivatives Catalyzed by Molecular Iodine (چکیده)
278 - واکاوی مورد اختلاف اصحاب سبت و مرجع ضمیر در آیه 124 سوره نحل (چکیده)
279 - Mashhad urban management practices during the COVID-19 pandemic: a qualitative study to identify challenges, current and future measures (چکیده)
280 - نشانه های کودکان مبتلا به اتیسم، قبل و بعد از قرنطینه بیماری کووید-19: یک بررسی مقایسه ای (چکیده)
281 - اثر هشت هفته تمرین استقامتی و تزریق قطعه لیپولیتیک هورمون رشد(AOD9604) بر آنزیم های کبد و CK18 موش های سوری القائ شده به آسیب کبدی(NAFLD) ناشی از رژیم غذایی پرچرب (چکیده)
282 - An analysis on top commented posts in reddit social network about COVID-19 (چکیده)
283 - بررسی تغییرات خصوصیات رشدی و میزان L-DOPA در گیاه لوبیا مخملی تحت تاثیر اسیدهای آمینه و ریزوبیوم (چکیده)
284 - از تراژدی تعذیب تا کمدی اصلاح؛ اراده قدرت و وجدان جمعی (چکیده)
285 - Biofilm formation and antagonistic activity of Lacticaseibacillus rhamnosus (PTCC1712) and Lactiplantibacillus plantarum (PTCC1745) (چکیده)
286 - نترل نیمه فعال سازه محک پل بزرگراهی با استفاده از شبکه عصبی موجکی فازی و فازی نوع 2 بازه ا (چکیده)
287 - Computational assessment of the cellular dosimetry and microdosimetry of the gadolinium electrons released during neutron capture therapy (چکیده)
288 - Consideration of some static properties for doubly-magic nuclei of 41Ca and 17O in relativistic systems (چکیده)
289 - The Final Game of the Great Game (چکیده)
290 - Study of Photoneutron Production for the 18 MV Photon Beam of the Siemens Medical linac by Monte Carlo Simulation (چکیده)
291 - مدل اولویت‌بندی و تخصیص واکسن کرونا در محلات شهر مشهد با استفاده از AHP و منطق فازی (چکیده)
292 - Mitigating losses: how scientific organisations can help address the impact of the COVID-19 pandemic on early-career researchers (چکیده)
293 - A survey on biofilm formation of Lactobacillus rhamnosus (PTCC 1637) and Lactobacillus plantarum (PTCC 1745) as a survival strategy of probiotics against antibiotic in vitro and yogurt (چکیده)
294 - تثیر انحلال واحدهای کربناته بر غلظت کربن معدنی محلول (DIC) و ایزوتوپ کربن (δ13CDIC) ، مطالعه موردی: سرپل‌ذهاب، غرب ایران (چکیده)
295 - Dynamical Friction in Nonlocal Gravity (چکیده)
296 - Optimizing the synthesis and purification of MS2 virus like particles (چکیده)
297 - Tectonic geomorphology assessment of neotectonics in the north of Damghan region, Alborz mountain belt, Northern Iran (چکیده)
298 - Kinetic and thermodynamic insights into the interaction of Aβ1–42 with astaxanthin and aggregation behavior of Aβ1–42: Surface plasmon resonance, microscopic, and molecular docking studies (چکیده)
299 - Essential Oil Variation in Different Parts of Three Wild Populations of Salvia abrotanoides (Kar.) Sytsma (چکیده)
300 - تاثیر فاکتور رشد شبه انسولین (IGF-1) در حضور و عدم حضور سلول‌های بنیادی مزانشیمی مونولایر بر تکوین فولیکول‌ها ی تخمدانی موش سوری (چکیده)
301 - Efficient removal of Triton X-100 from water samples by graphene oxide-humic acid nanocomposite (چکیده)
302 - TX-100 adsorption from aqueous solution using modified graphene oxide; optimization by response surface methodology and one factor at a time techniques (چکیده)
303 - New insights into microstructural changes during transient liquid phase bonding of GTD-111 superalloy (چکیده)
304 - مروری بر وضعیت ورزش همگانی در دوران پاندمی کووید 19 (چکیده)
305 - Galectin 1 and Superoxide Dismutase are Involved in Wound Healing by Larval Therapy (چکیده)
306 - اهمیت کنترلهای داخلی متناسب با اندازه شرکتها (چکیده)
307 - خاموشی ژن bZIP14 با استفاده از CRISPR/Cas9 و بررسی موتانت ها در پاسخ به تنش شبکه آندوپلاسمی در گیاه Marchantia polymorpha (چکیده)
308 - A magnetic copper organic framework material as an efficient and recyclable catalyst for the synthesis of 1,2,3-triazole derivatives (چکیده)
309 - Tailoring the proliferation of fibroblast cells by multiresponsive and thermosensitive stem cells composite F127 hydrogel containing folic acid.MgO:ZnO/chitosan hybrid microparticles for skin regeneration (چکیده)
310 - مروری بر اثرات کرونا ویروس بر منابع آب و پیامدهای زیست محیطی آن (چکیده)
311 - Investigating the effects of eleven key physicochemical factors on growth and lipid accumulation of Chlorella sp. as a feedstock for biodiesel production (چکیده)
312 - واکنش ژنوتیپ‌های سویای دارای آلل‌های ژن مقاومت(Rsv1 ) به آلودگی با سه سویه از ویروس موزائیک سویا (چکیده)
313 - An in-depth understanding of complex karstic system evolutions of northwest Iran using stable isotopes (δ18O, δ2H, and δ13C) and hydrochemical techniques (چکیده)
314 - A Modeling Study of the Respiratory System for an Early Intervention of COVID-19 and Its Transmission (چکیده)
315 - Investigating the effective factors on preceived human resource management practices with high participation and innovative work behvior, with the the mediating role of emplouyees functional flexibility. (چکیده)
316 - بررسی تاثیر فرد دهنده بر میزان بیان TGF-β1 در سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی اسب (چکیده)
317 - مولفه های محیطی و الزامات فضاهای شهری در پاندمی کووید-19 (چکیده)
318 - پیش‌بینی اضطراب سلامتی براساس ترس از کووید-19 با میانجی‌گری سیستم فعال‌سازی و بازداری رفتاری (چکیده)
319 - تحلیل تاثیر پاندمی کووید 19 بر تخریب خلاق گردشگری بافت تاریخی شهر یزد (چکیده)
320 - Transformation of Political Islam discourse in the post-Corona pandemic: Foundations and structure (چکیده)
321 - بررسی اثر زمان پیرسختی در عملیات حرارتی T8 بر رفتار خوردگی آلیاژ آلومینیوم 6061 در محیط 0.25 مولار NaCl (چکیده)
322 - بررسی خوردگی حفره ای فولاد زنگ نزن 316 در حضور بازدارنده سدیم فسفات (چکیده)
323 - Production of synbiotic ice-creams with Lactobacillus brevis PML1 and inulin: functional characteristics, probiotic viability, and sensory properties (چکیده)
324 - Synthesis of novel trifluoro methylated imidazothiadiazole derivatives via one-pot isocyanide-based three-component reaction under catalyst and solvent-free conditions (چکیده)
325 - Evaluating the efficacy of extracted squalene from seed oil in the form of microemulsion for the treatment of COVID‐19: A clinical study (چکیده)
326 - 1-Disulfo-[2,2-bipyridine]-1,1-diium chloride ionic liquid as an efficient catalyst for the green synthesis of 5-substituted 1H-tetrazoles (چکیده)
327 - Effects of government policies and the Nowruz holidays on confirmed COVID-19 cases in Iran: An intervention time series analysis (چکیده)
328 - Preparation and Functional Properties of Synbiotic Yogurt Fermented with Lactobacillus brevis PML1 Derived from a Fermented Cereal-Dairy Product (چکیده)
329 - The Effect of Eight Weeks of Aquatic Aerobic Training on ABCA1 and ABCG1 Genes Expression in the Blood Mononuclear Cells in Women After Coronary Artery Bypass Grafting (چکیده)
330 - بررسی بیان TGF-β1 در سلول های بنیادی مزانشیمی بافت چربی اسب (چکیده)
331 - miR-21: A Key Small Molecule with Great Effects in Combination Cancer Therapy (چکیده)
332 - دیدگاه بیزی در گذر زمان (چکیده)
333 - Image of nurses in Farsi headlines during covid-19 based on conceptual blending frame (چکیده)
334 - Dimroth rearrangement-based synthesis of novel derivatives of [1,3]selenazolo[5,4-e][1,2,4]triazolo[1,5-c]pyrimidine as a new class of selenium-containing heterocyclic architecture (چکیده)
335 - نقد و تحلیل «ادبیت» در چکامه‌ی « لِعازر عام 1962 » از خلیل حاوی (چکیده)
336 - An efficient synthesis of novel spiro[indole-3,8′-pyrano[2,3-d][1,3,4]thiadiazolo[3,2-a]pyrimidine derivatives via organobase-catalyzed three-component reaction of malononitrile, isatin and heterocyclic-1,3-diones (چکیده)
337 - Upregulation of Bax, TNF-α and down-regulation of Bcl-2 in liver cancer cells treated with HL-7 and HL-10 peptides (چکیده)
338 - تاثیر سطوح مختلف ضایعات چای بر وزن اندام های داخلی و تولید تخم مرغ در دوره تولک بری اجباری مرغ های تخمگذار (چکیده)
339 - Expression and Function of C1orf132 Long-Noncoding RNA in Breast Cancer Cell Lines and Tissues (چکیده)
340 - Neutron yield and energy spectrum of 13C(alpha,n)16O reaction in liquid scintillator of KamLAND: A Nedis-2m simulation (چکیده)
341 - The effect of friction stir welding parameters on the microstructure, defects, and mechanical properties of AA7075-T651 joints (چکیده)
342 - Magnetically driven superhydrophobic/superoleophilic graphene-based polyurethane sponge for highly efficient oil/water separation and demulsification (چکیده)
343 - Single‐molecule magnets within polyoxometalate-based frameworks (چکیده)
344 - بررسی اثر ضد باکتریایی و خاصیت سینرژیستی عصاره اتانولی آویشن شیرازی (Zataria multiflora)، مریم گلی بنفش (Salvia verticillata) و اناریجه (Froriepia subpinnata) بر باکتری‌های عامل پوسیدگی سبزیجات (چکیده)
345 - Organobase-catalyzed one-pot three-component synthesis of novel pyrano[2,3-d][1,3]thiazolo[3,2-a]pyrimidine derivatives (چکیده)
346 - A spatiotemporal analysis of the relationship between groundwater level and ground surface displacement using Sentinel-1 SAR data (چکیده)
347 - Role of different types of nanomaterials against diagnosis, prevention and therapy of COVID-19 (چکیده)
348 - تأثیر آب مغناطیسی و بافت خاک بر دقت اندازه‌گیری میزان رطوبت به‌وسیله‌ی دستگاه TDR (چکیده)
349 - Targeted delivery system using silica nanoparticles coated with chitosan and AS1411 for combination therapy of doxorubicin and antimiR-21 (چکیده)
350 - The effect of eight weeks of aerobic exercise with moderate and high intensities on serum irisin and PGC-1α protein levels in obese male Wistar rats (چکیده)
351 - Spatial distribution of stable isotopes (18O and2H) in precipitation and groundwater in Iran (چکیده)
352 - The impact of different modes of exercise training on GLP-1: a systematic review and meta-analysis research (چکیده)
353 - Comment on: “Investigation on nucleation kinetics, growth, optical, mechanical, conductivity and Z‑scan studies on thiosemicarbazide cadmium chloride monohydrate (TSCCCM) single crystals for nonlinear applications” [J. Mater. Sci. Mater. Electron. 30(6), 15116–15129 (2019)] (چکیده)
354 - Comment on: “Effect of particle size on the optical properties of lead zirconate titanate nanopowders” [J. Am. Cream. Soc. 2018;101:5335–5345] (چکیده)
355 - Comment on: “Experimental and Theoretical Investigations of Tetrakis (Thiourea) Palladium Chloride Semi-Organic Non-Linear Optical Crystal: An Approach to NLO Application” [(2018) Silicon 10 (3):841–850] (چکیده)
356 - Comment on: “Effect of low thermal treatment temperatures on the morphological, optical and electrical properties of Sn1-xMnxTe nanocomposite films incorporated with indium cations” [Ceram. Int. 45 (2019) 23203–23215] (چکیده)
357 - Comment on: “Assessment of the optical and dielectric properties of f-MWCNTs/BaTiO3 nanocomposite ceramics” [Ceramics International 44 (2018) 15804–15808] (چکیده)
358 - تأثیر تجویز مناکوئینون-4 بر بیان ژن‌های عوامل پیش‌برنده التهاب به دنبال ایسکمی/ ریپرفیوژن مغزی سرتاسری گذرا در هیپوکامپ موش صحرایی نر نژاد ویستار (چکیده)
359 - Statistics and Patterns of Occurrence of Simple Tandem Repeats in SARS-CoV-1 and SARS-CoV-2 Genomic Data (چکیده)
360 - Structural and hydrogen absorption/desorption properties of Zr2(Co0.5Fe0.2Ni0.2V0.1) intermetallic alloy (چکیده)
361 - تیموزین آلفا-1 (زاداکسین): پپتید تیموسی با طیف وسیعی از فعالیت‏های بیولوژیکی و بالینی (چکیده)
362 - کشف و تبیین پیشایندهای جو عاطفی سازمان در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران (چکیده)
363 - پیش‌نگری دمای ایران در آینده نزدیک (2040-2021) بر اساس رویکرد همادی چند مدلی CMIP6 (چکیده)
364 - Maximum entropy and empirical likelihood in length-biased setting: a comparison study (چکیده)
365 - SLASSO: a scaled LASSO for multicollinear situations (چکیده)
366 - Fast and efficient regioselective synthesis of a novel eight membered ring system, 5H-benzo[f]pyrimido[4,5-b][1,5]oxazocine (چکیده)
367 - Hybrid nanocomposites prepared from a metal-organic framework of type MOF-199(Cu) and graphene or fullerene as sorbents for dispersive solid phase extraction of polycyclic aromatic hydrocarbons (چکیده)
368 - Phosphotungstic acid grafted zeolite imidazolate framework as an effective heterogeneous nanocatalyst for the one‐pot solvent‐free synthesis of 3,4‐dihydropyrimidinones (چکیده)
369 - One‐pot synthesis of dihydro-1H-indeno[1,2-b] pyridines and tetrahydrobenzo[b] pyran derivatives using a new and efficient nanocomposite catalyst based on N‐butylsulfonate‐functionalized MMWCNTs-D-NH2 (چکیده)
370 - Microcrystalline cellulose/metal−organic framework hybrid as a sorbent for dispersive micro-solid phase extraction of chlorophenols in water samples (چکیده)
371 - تبارشناسی ماهی سرخوی چشم درشتLutjanus lutjanus(Bloch, 1790) خلیج فارس و دریای مکران با استفاده از ژن سیتوکروم اکسیداز زیر واحد یک(Actinopetrygii:Lutjanidae) (چکیده)
372 - تبار شناختی مولکولی ماهی سرخوی خط آبی معمولیLutjanus kasmira (Forsskal 1775) (Perciformes, Lutjanidae)  با استفاده از ژن سیتوکروم اکسیداز زیر واحد یک (چکیده)
373 - Fetal dosimetry for 18F-FDG PET Imaging during pregnancy: a comparative Monte Carlo study (چکیده)
374 - تاثیر دوازده هفته تمرین ترکیبی بر برخی مایوکاینهای تنظیمی تمایز بافت آدیپوز به چربی قهوه ای و مقاومت به انسولین در بیماران دیابتی نوع دو (چکیده)
375 - Association of Genetic Structure and Diversity in Iranian Wild Germplasms ofMentha longifoliaL. Based on Phenotypical, Biochemical, and Molecular Markers (چکیده)
376 - A numerical study of the entropy generation and heat transfer rate of airflow around a NACA 0015 airfoil subjected to an external magnetic field (چکیده)
377 - Electronic transport behavior of 1-(Phenyldiazenyl)naphthalen-2-ol and its derivatives as optical molecular switches: A first-principles approach (چکیده)
378 - بررسی شاخص‌های فیزیولوژیکی در پاسخ به تنش سرما در گوجه‌فرنگی وحشی (Solanum habrochaites) جهت غربالگری لاین‌های متحمل به سرما (چکیده)
379 - Globalization and the Outbreak of COVID-19: An Empirical Analysis (چکیده)
380 - The impact of aerobic training intensity on skeletal muscle PGC-1α, interferon regulatory factor 4, and atherogenic index in obese male Wistar rats (چکیده)
381 - تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی بر بیان زن های پروتئین کلوتو و عامل رشد شبه انسولینی-1 در عضله اسکلتی کند انقباض و تند انقباض رت های نزاد ویستار (چکیده)
382 - بررسی پارامترهای موثر بر عرض شیار فولاد زنگ نزن 316 همراه با تحلیلی واریانسی در فرایند برش لیزر فایبر (چکیده)
383 - Investigating the Role of Social Functions of Parks on Adherence to Physical Activity of Elderly People During an Epidemic Disease (COVID-19) (چکیده)
384 - Determination of kinetic and thermodynamic parameters of amyloid-b 1-42 interaction with astaxanthin (چکیده)
385 - Modeling and forecasting number of confirmed and death caused COVID-19 in IRAN: A comparison of time series forecasting methods (چکیده)
386 - A Synergetic R-Shiny Portal for Modeling and Tracking of COVID-19 Data (چکیده)
387 - Microstructural study on MMA/1‐hexene copolymers made by mononuclear and dinuclear α‐diimine nickel (II) catalysts (چکیده)
388 - تاثیر متغیرهای اتصال دهی بر ریزساختار اتصال TLP سوپرآلیاژ GTD-111 (چکیده)
389 - بررسی رفتار خزشی اتصالات ایجاد شده در سوپرآلیاژ پایه نیکل GTD-111 با روش فاز مایع گذرا (TLP) (چکیده)
390 - Pharmacological upregulation of GLT-1 alleviates the cognitive impairments in the animal model of temporal lobe epilepsy (چکیده)
391 - بررسی اثر ضد میکروبی اسانس اسطوخودوس (Lavandula Angustifolia) و نمک (NaCl) بر کنترل رشد اشریشیاکلی O157:H7 تلقیح شده به گوشت چرخ شده گوساله طی زمان نگهداری (چکیده)
392 - Field-scale fully coupled simulation of fluid flow and geomechanics: Gas storage/recovery process in a depleted sandstone reservoir (چکیده)
393 - Design, synthesis and evaluation of PD-L1 peptide antagonists as new anticancer agents for immunotherapy (چکیده)
394 - دزسنجی داخلی ید پرتوزا با استفاده از فانتوم های مرجع جهانی و مدل جدید حرکت زیستی (چکیده)
395 - آموخته‌هایی از همه‌گیری کووید-۱۹ در برنامه‌ریزی آموزشیِ دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
396 - Effects of resistance training on muscle strength, insulin-like growth factor-1, and insulin-like growth factor–binding protein-3 in healthy elderly subjects: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials (چکیده)
397 - خصوصیات ریخت شناسی ماهی سرخوی معمولیLutjanus johnii (Bloch 1792) در حوضه های خلیج فارس و دریای مکران (Actinopterygii, Lutjanidae) (چکیده)
398 - The proarrhythmic features of pathological cardiac hypertrophy in neonatal rat ventricular cardiomyocyte cultures (چکیده)
399 - A Novel Strategy for Engineering of a Smart Generation of Immune Ribonucleases against EGFR+ Cells (چکیده)
400 - Ecofriendly and Facile One‐Pot Multicomponent Synthesis of 5‐Phenyl‐5,10‐dihydropyrido[2,3‐d : 6,5‐d′]dipyrimidine‐2,4,6,8(1H,3H,7H,9H)‐tetraone Derivatives Catalyzed by CuII Immobilized on Functionalized Magnetic Mesoporous MCM‐41 (Fe3O4@MCM‐41‐GPTMS‐Gu‐CuII) (چکیده)
401 - تاثیر عنصر بیسموت برتحولات ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژمنیزیم AZ31 حین فرآیند پرس در کانال زاویه دار همسان (چکیده)
402 - The Inhibition of Escherichia coli O157:H7 Inoculated in Hamburger Using a Chitosan/Cellulose Nanofiber Film Containing the Nanoemulsion of Trachyspermum ammi and Bunium persicum Essential Oils (چکیده)
403 - Rapid, One-Step DNA Extraction for the Identification of German Cockroach, Blattella germanica (L.) (Dictyoptera: Blattellidae) Using DNA Sequence of Mitochondrial Ribosomal RNA gene (16S rRNA gene) (چکیده)
404 - ارزیابی برخی از فاکتورهای بیماریزایی و مرتبط با پرآزاری استرینهای Xanthomonas arboricola pv. pruni در استان خراسان رضوی (چکیده)
405 - Statistical and Mathematical models for predicting Covid-19 outbreaks (چکیده)
406 - Optimization of Callus Induction with Enhancing Production of Phenolic Compounds Production and Antioxidants Activity in Callus Cultures of Nepeta binaloudensis Jamzad (Lamiaceae) (چکیده)
407 - پیوند امر پزشکی و امر بین‌المللی: سیاست جهانی در معرض کووید-19 (چکیده)
408 - Extreme subsidence in a populated city (Mashhad) detected by PSInSAR considering groundwater withdrawal and geotechnical properties (چکیده)
409 - Isomerism, conformation, and structure of Bis(4,4-dimethyl-1-phenylpentane-1,3-dionato)copper(II); A theoretical and spectroscopy approach (چکیده)
410 - مقایسه پارامترهای رشد، هورمون کورتیزول و بیان ژن های مرتبط با استرس و رشد ماهی در دو سیستم باز و Oncorhynchus mykiss (Walbaum, قزلآلای رنگین کمان ( 1792 بازگردشی (چکیده)
411 - Evaluation of the Kinetics of Dynamic Recovery in AISI 321 Austenitic Stainless Steel Using Hot Flow Curves (چکیده)
412 - بررسی تطبیقی عدالت همه صحابه بر اسا آیه 100 سوره توبه (چکیده)
413 - In situanodic dissolution–cathodic deposition route for preparation of the Pt–SiW11Co/SiW11Co–CNP/GC electrode: application as an efficient electrode for the hydrogen evolution reaction (چکیده)
414 - Novel Tricyclic 2-Alkoxy-8-methyl-6-(pyrrolidin-1-yl)-4H-[1,2,4]triazolo[5,1-f]purine Derivatives: Synthesis and Characterization (چکیده)
415 - اثرات تجویز نخاعی کپسایسین و تجویز صفاقی نالوکسان بر اثر ضددردی عصاره هیدروالکلی گل‌های حرارت ‌دیده پایه ماده گیاه شاهدانه (Cannabis sativa) در موش صحرایی نر نژاد ویستار (چکیده)
416 - Theoretical Design of Functionalized Gold Nanoparticles as Antiviral Agents against Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) (چکیده)
417 - آنالیزبیوانفورماتیکی اثر پروتئین و پپتیدهای زیست فعال آلفا S1کازئین شیر انسان بر مهار آنزیم ACEو مقایسه آن با گونه های مختلف پستاندارا (چکیده)
418 - Highly efficient and green catalyst of {Mo132} nanoballs supported on ionic liquid-functionalized magnetic silica nanoparticles for oxidative desulfurization of dibenzothiophene (چکیده)
419 - A deep neural network classifier for P300 BCI speller based on Cohen’s class time-frequency distribution (چکیده)
420 - Recombinant Lactococcus Lactis Displaying Omp31 Antigen of Brucella melitensis Can Induce an Immunogenic Response in BALB/c Mice (چکیده)
421 - The performance improvement of an indirect solar cooker using multi-walled carbon nanotube-oil nanofluid: An experimental study with thermodynamic analysis (چکیده)
422 - Detection of Lithologic Discontinuities in Soils: A Case Study of Arid and Semi-arid Regions of Iran (چکیده)
423 - Well dispersed gold nanoparticles into the multi amine functionalized SBA-15 for green chemical fixation of carbon dioxide to cyclic carbonates under solvent free conditions (چکیده)
424 - Designing and Validating a Persian Humor Comprehension Test (PHCT) on the Basis of Grice’s Conversational Maxims (چکیده)
425 - تحلیل جغرافیایی اپیدمیولوژی کووید-19 در ایران با رویکرد تحلیل اکتشافی داده های مکانی (ESDA) (چکیده)
426 - The impact of international sanctions on crisis management in time of Coronavirus Pandemic: case of Iran: policy, politics and consequences (چکیده)
427 - Comparison of the Effect of Eight Weeks of Water-Based Versus Land-Based Cycling on Serum Levels of Testosterone and IGF-1 in Elderly Men (چکیده)
428 - The impact of COVID-19 Pandemic on Tourism Industry: A Statistical Review in European Countries (چکیده)
429 - Comparative study on the role of gelatin, chitosan and their combination as tissue engineered scaffolds on healing and regeneration of critical sized bone defects: an in vivo study (چکیده)
430 - Investigating the capabilities of information technologies to support policymaking in COVID‐19 crisis management; a systematic review and expert opinions (چکیده)
431 - Prognostic and Clinical Value of CD44 and CD133 in Esophageal Cancer: A Systematic Review and Meta-analysis (چکیده)
432 - Histopathological, ultrastructural and molecular examination of Sarcocystis spp. in sheep of Mashhad area, Khorasan Razavi Province, Iran (چکیده)
433 - مدل بندی و داده کاوی داده های جهانی بیماران ویروس کووید 19 (چکیده)
434 - Melatonin inhibits Benzo(a)pyrene-Induced apoptosis through activation of the Mir-34a/Sirt1/autophagy pathway in mouse liver (چکیده)
435 - The effect of two concurrent exercise modalities on serum concentrations of FGF21, irisin, follistatin, and myostatin in men with type 2 diabetes mellitus (چکیده)
436 - The effect of aerobic, resistance, and combined training on PPAR-α, SIRT1 gene expression, and insulin resistance in high-fat diet-induced NAFLD male rats (چکیده)
437 - word.alignment: an R package for computing statistical word alignment and its evaluation (چکیده)
438 - واکاوی فقهی حقوقی تخلف نماینده از حدود اختیارات مربوط به مَهر در نکاح دائم (چکیده)
439 - Peroxisome proliferator-activated receptor gamma coactivator 1-alpha and Sirtuin 1 Protein Concentration in Soleus Muscle are Regulated via Aerobic Exercise training in Obese Wistar Rats (چکیده)
440 - Allylphenols as a new class of human 15‐lipoxygenase‐1 inhibitors (چکیده)
441 - CuII Anchored onto the Magnetic Talc: A New Magnetic Nanostructured Catalyst for the One‐Pot Gram‐Scale Synthesis of 1H‐Pyrazolo[1,2‐b]phthalazine‐5,10‐dione Derivatives (چکیده)
442 - The effects of short term growth hormone administration and resistance training on the histopathology and mutation of the BRAF gene (T1799A) in thyroid tissue of the brown rat (Rattus norvegicus) (چکیده)
443 - A Primer on a Flexible Bivariate Time Series Model for Analyzing First and Second Half Football Goal Scores: The Case of the Big 3 London Rivals in the EPL (چکیده)
444 - The Therapeutic Effects of an Antimicrobial Peptide Protonectin (IL-12) on A549 Cancer Cell Line (چکیده)
445 - Creep properties of Ni-based superalloy GTD-111 joints produced by transient liquid phase method using BNi-3 filler (چکیده)
446 - Improved efficacy of bio‐mineralization of human mesenchymal stem cells on modified PLLA nanofibers coated with bioactive materials via enhanced expression of integrin α2β1 (چکیده)
447 - کرونا و کتابخانه (چکیده)
448 - On the impact of C-band in place of L-band radar for SMAP downscaling (چکیده)
449 - Synthesis of Various Derivatives of [1,3]Selenazolo[4,5‐d]pyrimidine and Exploitation of These Heterocyclic Systems as Antibacterial, Antifungal, and Anticancer Agents (چکیده)
450 - Design and synthesis of aptamer AS1411-conjugated EG@TiO2@Fe2O3nanoparticles as a drug delivery platform for tumor-targeted therapy (چکیده)
451 - ارزیابی میزان آمادگی شهر مشهد در مواجهه با مخاطرات طبیعی با رویکرد تاب آوری شهری (چکیده)
452 - Targeted rod-shaped mesoporous silica nanoparticles for the co-delivery of camptothecin and survivin shRNA in to colon adenocarcinoma in vitro and in vivo (چکیده)
453 - ارزیابی تغذیه آب زیرزمینی ناشی از اعمال سناریوهای مختلف آبیاری با استفاده از شبیه‌سازی عددی ناحیه غیر اشباع )مطالعه موردی: دشت نیشابور) (چکیده)
454 - تحلیل الگوهای مکانی زمانی اپیدمی ویروس کووید 91 و مخاطرات آن - در ایران (چکیده)
455 - One-pot, catalyst-free synthesis of novel spiro[indole-3,4′-pyrano[2′,3′:4,5]pyrimido [2,1-b][1,3]benzothiazole] derivatives (چکیده)
456 - AmericanHouse of Cardsin Persian: culture and ideology in dubbing in Iran (چکیده)
457 - Promoter methylation, transcription, and retrotransposition of LINE-1 in colorectal adenomas and adenocarcinomas (چکیده)
458 - SARS-CoV-2-human protein-protein interaction network (چکیده)
459 - The effects of two iso-volume endurance training protocols on mitochondrial dysfunction in type 2 diabetic male mice (چکیده)
460 - Molecular Monitoring of D1466 Genotype of Avian Infectious Bronchitis Virus In Iran: A Retrospective Study (2013-2017) (چکیده)
461 - Study on hot deformation behavior of AISI 414 martensitic stainless steel using 3D processing map (چکیده)
462 - One-pot synthesis of 4-ethyl 2,3-dimethyl 1-(5-aryl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)-5-oxo-2,5-dihydro-1H-pyrrole-2,3,4-tricarboxylate derivatives via intramolecular Wittig reaction (چکیده)
463 - بررسی نقش گیرنده‌های نوروپپتید وای در اخذ آب جوجه خروس های گوشتی (چکیده)
464 - International Tourism and Outbreak of Coronavirus (COVID-19): A Cross-Country Analysis (چکیده)
465 - Simulation of water balance equation components using SWAT model in Samalqan Watershed (Iran) (چکیده)
466 - The effects of temperature and time of bonding on microstructure of GTD-111/BNi-3/GTD-111 bond produced by transient liquid phase bonding process (چکیده)
467 - Pre- and post-TLP bond solution treatments: Effects on the microstructure and mechanical properties of GTD-111 superalloy (چکیده)
468 - Synthesizing ethylene/1-octene copolymer and its nanocomposites with graphene and carbon nanotubes using a Ziegler − Natta catalyst (چکیده)
469 - جداسازی، خالص سازی و تعیین ویژگی های بیوشیمیایی آنزیم کتکول ۱و ۲دیاکسیژناز از فلور میکروبی خاک های آلوده نفتی (چکیده)
470 - The 11 November 2018 Mayotte event was observed at the Iranian Broadband seismic stations (چکیده)
471 - Acculturation of an Immigrant Family with Pakistani Heritage in the Post 9/11 United States (چکیده)
472 - TMTCPT: The Tree Method based on the Taxonomic Categorization and the Phylogenetic Tree for fine-grained categorization (چکیده)
473 - Cell Matrix Interaction in Decellularized Pancreatic Natural 3D Scaffold with Heparin Sulfate (چکیده)
474 - Developing an ultra-efficient microsatellite discoverer to find structural differences between SARS-CoV-1 and Covid-19 (چکیده)
475 - Does Modified Gravity Predict Fast Stellar Bars in Spiral Galaxies? (چکیده)
476 - Physicochemical antioxidant antibacterial and antibiofilm activity of Carum copticum essential oil nanoemulsion on Escherichia coli O157:H7 and Listeria monocytogenes (چکیده)
477 - L-glycine-assisted synthesis of SnO2/Pd nanoparticles and their application in detection of biodeteriorating fungi (چکیده)
478 - The reactivity enhancement in Diels–Alder cycloaddition of 1,3-diene by cation encapsulation to C60: a computational insight (چکیده)
479 - بررسی اثرات سایتوتوکسیسیتی عصاره سیتوپلاسمی مخمر کاندیدا آلبیکنس بر رده سرطانی C140 (چکیده)
480 - Angular Dependence of Fluctuation Conductivity in BaFe1.9Co0.1As2 Single Crystal (چکیده)
481 - تأملی فقهی حقوقی بر ماده 401 قانون مدنی (چکیده)
482 - A fluorometric assay for oxytetracycline based on the use of its europium(III) complex and aptamer-modified silver nanoparticles (چکیده)
483 - Isolation and molecular identification of cellulolytic bacteria from Dig Rostam hot spring and study of their cellulase activity (چکیده)
484 - تأثیر مکمل‌های ضد میکروبی بر بیان ژن های PepT1 PepT2 و LEAP2 در دستگاه گوارش جوجه‌های گوشتی (چکیده)
485 - EP-2145 Biological comparison of 60 Co & 192 Irbrachytherapy sources: a possible need for correction factor (چکیده)
486 - میزان HMGB1 تولید شده از رده سلولی میکروگلیال BV-2 ملتهب، تحت تاثیر جزء گلیسیریزین گیاه شیرین بیان (چکیده)
487 - Data on analysis of OCC-1 transcript levels in pluripotent and differentiated states of P19 cells (چکیده)
488 - مطالعه ریزساختار و رفتار اکسیداسیونِ دمای بالای آلیاژ کامپوزیتیِ AZ91/10SiC تولید شده به روش ریخته گریِ هم زدنی (چکیده)
489 - An SDN based framework for maximizing throughput and balanced load distribution in a Cloudlet network (چکیده)
490 - Nedis-Serpent simulation of a neutron source assembly with complex internal heterogeneous structure (چکیده)
491 - Investigation fof Turbulence Modeling to 3D Simulation of the Ground Effect (چکیده)
492 - Colostrum fails to prevent bovine/camelid neonatal neutrophil damage from AFB1 (چکیده)
493 - The Effect of Eight Weeks Resistance Training with Low versus High Load on Testosterone, IGF-1, IGFBP-3 and Functional Adaptations in Elderly Women (چکیده)
494 - تأثیر تمرینات مقاومتی بر تغییرات برخی سایتوکاین‌ها و قدرت عضلانی در زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (چکیده)
495 - Analysis of the essential oil composition of three cultivated Nepeta species from Iran (چکیده)
496 - An Efficient Green Protocol for Synthesis of 2,3‐Dihydroquinazolin‐4(1H)‐ones Using SBA‐16/GPTMS‐TSC‐CuIunder Solvent‐Free Conditions (چکیده)
497 - Simultaneous downregulation of miR-21 and upregulation of miR-7 has anti-tumor efficacy (چکیده)
498 - Naturally Occurring Level of Aflatoxin B1 Injures Human, Canine and Bovine Leukocytes Through ATP Depletion and Caspase Activation (چکیده)
499 - The use and evaluation of Bacterial Ghost technique to produce vaccine against Avian Pathogenic E.coli (APEC), O2K1 serotype (چکیده)
500 - Assessment of cellular immune response of a candidate vaccine against Avian Pathogenic E.coli (APEC), O2K1 serotype produced by Bacterial Ghost technique (چکیده)
501 - Protective Effects of Nucleobinding-2 After Cerebral Ischemia Via Modulating Bcl-2/Bax Ratio and Reducing Glial Fibrillary Acid Protein Expression (چکیده)
502 - Viscous Evolution of Magnetized Clumps: A Source for X-Ray Flares in Gamma-Ray Bursts (چکیده)
503 - A comparison on three neutron-gamma discrimination methods used with NE213, UGLLT and UGAB scintillators (چکیده)
504 - بررسی شاخص های امداد و مدیریت در شهر مشهد (چکیده)
505 - پهنه بندی آسیب پذیری شهر مشهد در برابر زلزله از منظر مدیریت بحران - نمونه موردی منطقه 11 شهرداری مشهد (چکیده)
506 - CHANGES IN SFRP5, WNT5A, HBA1C, BMI, PBF AND INSULIN RESISTANCE IN MEN WITH TYPE 2 DIABETES AFTER 12 WEEKS OF COMBINED EXERCISE (HIIT AND RESISTANCE) (چکیده)
507 - تاثیر سه شیوه برنامه تمرین ترکیبی (مقاومتی و هوازی) با و بدون محدودیت جریان خون بر برخی از شاخص‌های هایپرتروفی در زنان سالمند (چکیده)
508 - New functionalization of graphene oxide with N2O2ligand for efficient loading of Cu nanostructures as a heterogeneous nanocatalyst for the synthesis of β‐hydroxy‐1,2,3‐triazoles (چکیده)
509 - The Optimal Allocation of Iran s Natural Gas (چکیده)
510 - Optimal drug control in a four‐dimensional HIV infection model (چکیده)
511 - Composition and occurrence of aflatoxin M1 in cow's milk samples from Razavi Khorasan Province, Iran (چکیده)
512 - Chemical Composition and Antibacterial Activity of the Emulsion and Nano-emulsion of Ziziphora clinopodioides Essential Oil against Escherichia coli O157:H7 (چکیده)
513 - Comparison of C-and L-band downscaling of SMAP (چکیده)
514 - The Study of the Effect of a 16-Week Program of Resistance-Aerobic Training on BDNF, Hba1c, Pain, and Michigan Neuropathy Score Among Type 2 Diabetic Patients with Peripheral Neuropathy (چکیده)
515 - Molecular Typing of ‘Candidatus Phytoplasma solani’ in Iranian Vineyards (چکیده)
516 - Effect of Chitosan Coating Nano-emulsion Containing Zataria multiflora and Bunium persicum Essential Oils on Escherichia Coli O157:H7 in Vacuum-packed Rainbow Trout Fillet (چکیده)
517 - Functional Cross-talk between Ras and Rho Pathways (چکیده)
518 - A novel approach to prevent decarburisation through electroless plating (چکیده)
519 - بررسی تبارزادی ماهی سیاه کولی ( Vimba persa (Pallas, 1814در سواحل جنوبی دریای خزر با استفاده از ژن میتوکندریایی سیتوکروم اکسیداز زیرواحد1 (چکیده)
520 - Aberrant neuronal activity-induced signaling and gene expression in a mouse model of RASopathy (چکیده)
521 - Physical characterization and uptake of iron oxide nanoparticles of different prostate cancer cells (چکیده)
522 - Structural snapshots of RAF kinase interactions (چکیده)
523 - طراحی مدل مرجعیت علمی دانشگاه؛ شناسایی ابعاد و ارکان-مورد مطالعه دانشگاه بین المللی امام رضا (ع) (چکیده)
524 - A Molecular Assessment of the Taxonomy of Iranian Sylvia Warblers (Aves; Sylviidae) (چکیده)
525 - A one-pot route for the synthesis of Au@Pd/PMo12/rGO as a dual functional electrocatalyst for ethanol electro-oxidation and hydrogen evolution reaction (چکیده)
526 - بررسی سناریو های محتمل شکل گیری شهر نوآور در کلان شهر مشهد با تاکید بر افق 1404 (چکیده)
527 - Determination of the effective dose of Curcumin alone and in combination with antimicrobial peptide CM11 on promastigote forms of Iranian strain of L. major (MRHO / IR / 75 / ER) (چکیده)
528 - Leaf Epidermal Microfeatures of 28 Salix Species under Scanning Electronic Microscope and Their Taxonomical Significances (چکیده)
529 - Thermal Instability of Thin Accretion Disks in the Presence of Wind and a Toroidal Magnetic Field (چکیده)
530 - Synthesis, characterization, and investigation of catalytic activity of copper(II) porphyrin graphene oxide for azide–alkyne cycloaddition (چکیده)
531 - Overexpression of MicroRNA-148b-3p stimulates osteogenesis of human bone marrow-derived mesenchymal stem cells: the role of MicroRNA-148b-3p in osteogenesis (چکیده)
532 - 3-Hydrogenkwadaphnine, a novel diterpene ester from Dendrostellera lessertii, its role in differentiation and apoptosis of KG1 cells (چکیده)
533 - Comparison of coupling constant by using momentum spectra and event shape variables in different interactions (چکیده)
534 - Stylosin and some of its synthetic derivatives induce apoptosis in prostate cancer cells as 15-lipoxygenase enzyme inhibitors (چکیده)
535 - Efficient removal of 2,4-dinitrophenol from synthetic wastewater and contaminated soil samples using free and immobilized laccases (چکیده)
536 - تاثیر شیرابه ی شکمبه روی سیستم ایمنی در جوجه گوشتی (چکیده)
537 - اثر پروبیوتیک پدیوکوکوس اسیدی لاکتیسی روی پاسخ آماسی روده در جوجه گوشتی (چکیده)
538 - احتمال نگاه پیش رو (چکیده)
539 - Chemoselective synthesis of drug-like pyrrolo[2,3,4-kl]acridin-1-one using Polyoxometalate@Lanthanoid catalyst (چکیده)
540 - Proposing a probable pathway for anticancer effect of the recombinant Trombocidin-1 peptide (چکیده)
541 - Numerical Simulation of a Pitching Airfoil Under Dynamic Stall of Low Reynolds Number Flow (چکیده)
542 - 12-Tungstoboric acid (H5BW12O40) as an efficient Lewis acid catalyst for the synthesis of chromenopyrimidine-2,5-diones and thioxochromenopyrimidin-5-ones: Joint experimental and computational study (چکیده)
543 - بررسی تحمل به شوری و تأثیر آن بر برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیک علف جارو (.Bassia scoparia L) (چکیده)
544 - Fluctuation Conductivity and Its Scaling Behavior in BaFe1.9Co0.1As2 Superconductor (چکیده)
545 - The first coordination polymers with an [O]2[N]P(S)-Hg segment: a combined experimental, theoretical and database study (چکیده)
546 - Novel Hybrid Thioamide Ligand Supported Copper Nanoparticles on SBA-15: A Copper Rich Robust Nanoreactor for Green Synthesis of Triazoles and Tetrazoles in Water Medium (چکیده)
547 - Morphological and Molecular Study (ITS1) of Hydatid Cysts in the Slaughtered Sheep and Goats in Rasht Region (چکیده)
548 - قحط و غلای 1288ق در خراسان: زمینه، روند و تبعات اقتصادی (چکیده)
549 - بررسی تحلیلی حقیقت عرش و مراد از حاملان عرش الهی در قرآن و روایات با تاکید بر آیه 17 سوره الحاقه (چکیده)
550 - Expression profile analysis of two antisense lncRNAs to improve prognosis prediction of colorectal adenocarcinoma (چکیده)
551 - پاسخ ABCA1 کبدی به یک جلسه تمرین در موش های صحرایی (چکیده)
552 - In vivo immunogenicity assessment and vaccine efficacy evaluation of a chimeric tandem repeat of epitopic region of OMP31 antigen fused to interleukin 2 (IL-2) against Brucella melitensis in BALB/c mice (چکیده)
553 - How America and Iran Meet in Transnational Space: Literary Adaptations of American Dramatists in Post -9/11 Iran (چکیده)
554 - Protective effects of vitamin K2 on 6-OHDA-induced apoptosis in PC12 cells through modulation bax and caspase-3 activation (چکیده)
555 - LES investigation of sheet-cloud cavitation around a 3-D twisted wing with a NACA 16012 hydrofoil (چکیده)
556 - پیوند اسماء الهی مذکور در فواصل، با مضامین آیات و غرض سورۀ احزاب (چکیده)
557 - تاثیر ریسک ادراک شده توسط سرمایه گذاران بر مدیریت سبد سهام (چکیده)
558 - یکپارچگی اقتصادی ایران در حوزه cis (چکیده)
559 - Modeling of EDM Process Parameters Based on Design of Experiments and Optimization Using Genetic Algorithm (چکیده)
560 - Synthesis and characterization of Cu-based metal-organic framework MOF-199 as an efficient adsorbent for dyes removal (چکیده)
561 - اثر کنترل شیمیایی و کیفیت آب حامل علفکش بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت ( .Zea mays L) در مشهد (چکیده)
562 - اثرات 17 آلفا اتینیل استرادیول (EE2) بر شاخص های رشد و پارامترهای خونی فرشته ماهی آب شیرین (Pterophyllum scalare) (چکیده)
563 - Down-regulation of HaIr1 during induced differentiation of embryonal carcinoma P19 cells (چکیده)
564 - Meiotic initiation in chicken germ cells is regulated by Cyp26b1 and mesonephros (چکیده)
565 - Immobilization of Cu species into the organosulfur modified channels of SBA-15 for green synthesis of tetrazoles (چکیده)
566 - Modified SBA-15 with Reductive Nature: a Robust Nanoreactor for Generation of Cu(I) Species for Synthesis of new Triazoles (چکیده)
567 - Regioselective synthesis of new 5H,10H-dipyrimido[2,1-b:4\\\',5\\\'-d][1,3]thiazine as a novel heterocyclic system (چکیده)
568 - Synthesis and characterization of novel 4-(1-(pyrimidin-4-yl)ethyl)-12H-pyrimido[4\\\',5\\\':5,6][1,4]thiazino[2,3-b]quinoxaline derivatives (چکیده)
569 - Synthesis and characterization of nanocrystalline layer Li(Li0.21Mn0.54Ni0.125Co0.125−x)AlxO2 for lithium-ion batteries application (چکیده)
570 - اثربخشی آموزش فرزندپروری ذهن‌آگاهانه بر بهبود اجتناب تجربه ای، خود-شفقتی و ذهن‌آگاهی مادران تنیده دارای کودک پیش دبستانی (چکیده)
571 - بررسی اثر درجه ی باز بودن تجاری و کنترل فساد بر شاخص ذرات معلق هوا در کشورهای منتخب سه گروه درآمدی (چکیده)
572 - Identification of the Oligocene-Miocene boundary in the Central Iran Basin (Qom Formation): calcareous nannofossil evidences (چکیده)
573 - Evaluating anti-cancer effects of 6 and 8-farnesyloxycarbostyril on DU145 human prostate cancer cell line (چکیده)
574 - Targeting breast tumor cells by bacteria in BALB/c mice (چکیده)
575 - Synthesis, Characterization and In Vitro Antibacterial Evaluation of Novel 4-(1-(Pyrimidin-4-yl)Ethyl)-12H-Pyrimido[4′,5′:5,6][1,4]Thiazino[2,3-b]Quinoxaline Derivatives (چکیده)
576 - تاثیر هشت هفته تزریق IGF-۱ و تمرین مقاومتی بر بیان ژن هایCOX-۲ و p۵۳ کولورکتال موش های صحرایی ویستار نر (چکیده)
577 - H5BW12O40-Catalyzed syntheses of 1,4-dihydropyridines and polyhydroquinolines via Hantzsch reaction: Joint experimental and computational studies (چکیده)
578 - Synthesis of various derivatives of [1,3]selenazolo[4,5-d]pyrimidine as a novel selenazolocondenced heterocyclic system (چکیده)
579 - On the Polymorphism of 12-Tungstoborate Heteropolyanion: Structure Determination and Its Functionalization with L-proline (چکیده)
580 - The Eff ect of resistance training and growth hormone injection on circulating IGF-1 and IGFBP-3 levels in a rat model (چکیده)
581 - توسعه حمل و نقل پایدار با رویکرد تغییر در رفتار سفر دانشجویان، مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
582 - به کارگیری طیف سنجی FTIRدر شناسایی پلی بتا آمینو استر سنتز شده با گروه‌های انتهایی اسپرمین (چکیده)
583 - Being Muslim in Central Asia: Practices, Politics, and Identities. (چکیده)
584 - راهکارهای اجرائی برای بهبود استاندارد مشخصات فنی خرید فیلتر گاز خشک شرکت ملی گاز ایران (چکیده)
585 - Conceptual design for a new heterogeneous 241Am-9Be neutron source assembly using SOURCES4C-MCNPX hybrid simulations (چکیده)
586 - بررسی زمان ماندگاری آب‌های زیرزمینی (آبرفتی و کارستی) محدوده پل ذهاب با توجه به تغییرات زمانی و مکانی ترکیب ایزوتوپی (δ2H و δ18O ) (چکیده)
587 - A simple and efficient synthesis of novel pyranothiadiazolopyrimidine derivatives by three component reactions in solvent-free conditions (چکیده)
588 - Sequential Meta-Heuristic Approach for Solving Large-Scale Ready-Mixed Concrete–Dispatching Problems (چکیده)
589 - Inhibitory Effect of Nano-gel/emulsion of Chitosan Coating Incorporated with Ziziphora Clinopodioides Essential Oil and Nisin on Escherichia Coli O157:H7 Inoculated in Beef at Cold Storage Condition (چکیده)
590 - The design and application of a bacterial ghost vaccine to evaluate immune response and defense against avian pathogenic Escherichia coli O2:K1 serotype (چکیده)
591 - Ag3[PMo12O40]: An efficient and green catalyst for the synthesis of highly functionalized pyran‐annulated heterocycles via multicomponent reaction (چکیده)
592 - Genetic Characterization of Argas persicus From Iran by Sequencing of Mitochondrial Cytochrome Oxidase I (COX1) and 16s rRNA Genes (چکیده)
593 - تاثیر کاربری اراضی روی فراوانی نسبی و ترکیب جوامع باکتریایی خاک (چکیده)
594 - بررسی اثر ضد باکتریایی پروتئین و پپتیدهای زیست‌فعال آلفاs1 کازئین شیر بر باکتری‌های مولد ورم‌پستان درگونه‌های مختلف پستانداران به روش داکینگ مولکولی (چکیده)
595 - Linkage between EMT and stemness state through molecular association between TWIST1 and NY-ESO1 in esophageal squamous cell carcinoma (چکیده)
596 - MEIS1 knockdown may promote differentiation of esophageal squamous carcinoma cell line KYSE‐30 (چکیده)
597 - TWIST1, MMP‐21, and HLAG‐1 co‐overexpression is associated with ESCC aggressiveness (چکیده)
598 - The effect of FIFA warm -up program (11+) on the trunk, glexion and lateral flexion in women Futsal players and risk of ACL injury occucernce (چکیده)
599 - Optimization of pulse processing parameters for digital neutron-gamma discrimination (چکیده)
600 - CuI anchored onto mesoporous SBA-16 functionalized by aminated 3-glycidyloxypropyltrimethoxysilane with thiosemicarbazide (SBA-16/GPTMS-TSC-CuI): a heterogeneous mesostructured catalyst for S-arylation reaction under solvent-free conditions (چکیده)
601 - The antigenicity performance of divalent recombinant B. melitensis vaccines versus univalent ones (چکیده)
602 - Production of Brucella lumazine Synthase Recombinant Protein to Design a Subunit Vaccine against Undulant Fever (چکیده)
603 - Predicting the relative density and hardness of 3YPSZ/316L composites using adaptive neuro-fuzzy inference system and support vector regression models (چکیده)
604 - بررسی پیامدهای قرارداد 1907م. بر قاینات مطالعه موردی: سالهای حضور بارون چرکاسف کنسول روسیه در قاینات و سیستان (1913- 1909م./1331-1327ق.) (چکیده)
605 - Hydrogen-bonded 3D network of d10-metal halide coordination polymer containing N-(3-pyridinyl) nicotinamide: influence of ligand conformation, halide anions and solvent (چکیده)
606 - تاثیر دوازده هفته تمرین ترکیبی بر GLP-1 و مقاومت به انسولین زنان مبتلا به دیابت نوع دو (چکیده)
607 - Modeling of S wave, P Wave velocity and petrographic properties: Case study on sandstones in Pestehleigh Formation in Kopet Dagh basin (چکیده)
608 - نگرشی امنیت پژوهانه به بحران های پایه ای قرن 21 (چکیده)
609 - Thymosin alpha‐1; a natural peptide inhibits cellular proliferation, cell migration, the level of reactive oxygen species and promotes the activity of antioxidant enzymes in human lung epithelial adenocarcinoma cell line -A549- (چکیده)
610 - Immunogenic evaluation of FMD virus immuno-dominant epitopes coupled with IL-2/FcIgG in BALB/c mice (چکیده)
611 - BR2 and CyLoP1 enhance in-vivo SN38 delivery using pegylated PAMAM dendrimers (چکیده)
612 - Zinc-Grafted Functionalized SBA-15: A Novel and Highly Efficient Heterogeneous Mesoporous Catalyst for the One-Pot Synthesis of Tetrahydrobenzo[a]xanthenes (چکیده)
613 - Regioselective synthesis of new 5H,10H-dipyrimido[2,1-b:4′,5′-d][1,3]thiazine: a combined experimental and computational study (چکیده)
614 - SNHG15 is a bifunctional MYC-regulated noncoding locus encoding a lncRNA that promotes cell proliferation, invasion and drug resistance in colorectal cancer by interacting with AIF (چکیده)
615 - چگونگی اعمال فسخ در فرض نقض تعهدات قراردادی در کنوانسیون بیع بین الملل 1980، حقوق ایران و حقوق عراق (چکیده)
616 - Polymerization of 1-hexene using binuclear LTM catalysts (چکیده)
617 - Novel binuclear Ni-based FI catalysts for polymerization of 1-hexene (چکیده)
618 - Binuclear late transition metal catalysts for α-olefin polymerization (چکیده)
619 - نقدی بر انگارۀ مشهور فقیهان امامی در باب کیفیت صدور حکم حجر مفلس (چکیده)
620 - بررسی تکانه طولی و عرضی با استفاده از ویژگیهای جت گونه ذرات در برهمکنشهای پروتون پروتون (چکیده)
621 - مطالعه ویژگیهای پارامتر C و محاسبه ثابت جفت شدگی در برهمکنشهای الکترون-پروتون و پروتون ـ پروتون (چکیده)
622 - Analysis of intense dust storms over the eastern Mediterranean in March 2018: Impact on radiative forcing and Athens air quality (چکیده)
623 - Effects of Fasting on Glucagon-like peptide-1 hormone -GLP-1-, and Lipid Profile Indices in Obese and Thin Women (چکیده)
624 - Antioxidant and angiotensin-converting enzyme -ACE- inhibitory activity of thymosin alpha-1 -Thα1- peptide (چکیده)
625 - Comparison the Effect of Ferutinin and 17β-Estradiol on Bone Mineralization of Developing Zebrafish (Danio rerio) Larvae (چکیده)
626 - A comprehensive expression analysis of GH-IGF1 axis transcripts in bovine pre- and postnatal tissues (چکیده)
627 - Fraud identification in fishmeal by 12s rRNA and 16s rRNA of mtDNA sequence (چکیده)
628 - Multi-Target State Estimation Using Interactive Kalman Filter for Multi-Vehicle Tracking (چکیده)
629 - A novel beta-1,4 glucanase produced by symbiotic Bacillus sp. CF96 isolated from termite -Anacanthotermes- (چکیده)
630 - Comparing the performance of dynamical and statistical downscaling on historical run precipitation data over a semi-arid region (چکیده)
631 - Synthesis of Various Derivatives of a Novel Heterocyclic System of Tetrazolo[1,5-a][1,2,3]triazolo[4,5-d]pyrimidine (چکیده)
632 - A One-Pot Procedure for the Synthesis of Highly Functionalized Derivatives of a Novel Five-Cyclic Scaffold: Pyrazolo[ 5\'\',1\'\':2\',3\']pyrimido[4\',5\':5,6][1,4]thiazino[2,3-b]quinoxaline (چکیده)
633 - انتهاهای بدیهی گراف کیلی گروه‌ها (چکیده)
634 - Neutron–gamma discrimination based on quantum clustering technique (چکیده)
635 - Investigation of the antimicrobial activity of a short cationic peptide against promastigote and amastigote forms of Leishmania major -MHRO/IR/75/ER-: An in vitro study (چکیده)
636 - Celecoxib, indomethacin and ibuprofen prevent 6-hydroxydopamine-induced PC12 cell death through the inhibition of NFκB and SAPK/JNK pathways (چکیده)
637 - The Contrast between the Pitting Corrosion of 316 SS in NaCl and NaBr Solutions: Part I. Evolution of Metastable Pitting and Stable Pitting (چکیده)
638 - Uniform copper nanoparticles as an inexpensive and efficient catalyst for synthesis of novel β-carbonyl-1, 2, 3-triazoles in water medium (چکیده)
639 - کاهش آلودگی های زیست محیطی منطقه 14 تهران با رویکرد برنامه ریزی شهری بیوفیلیک (چکیده)
640 - Comparing the Effect of 12 Weeks of Bariatric and Aerobic Exercises on Metabolic Syn - drome Indices in Women With Knee Osteoarthritis (چکیده)
641 - اثر فرایند پرس کاری در کانال زوایه دار همسان -ECAP- بر تغییرات ریز ساختاری و سختی فولاد زنگ نزن 316L (چکیده)
642 - بررسی اثر مسیر فرایند فشار در کانال زاویه دار همسان -ECAP- بر خواص فولاد زنگ نزن 316L (چکیده)
643 - Molecular structure and intramolecular hydrogen bond strength of 3-methyl-4-amino-3-penten-2-one and its NMe and N-Ph substitutions by experimental and theoretical methods (چکیده)
644 - Synthesis of low to high molecular weight poly-1-hexene-; rigid/flexible structures in a di- and mononuclear Ni-based catalyst series (چکیده)
645 - Cu nanoparticles immobilized on modified magnetic zeolite for the synthesis of 1,2,3‐triazoles under ultrasonic conditions (چکیده)
646 - Mechanical earth modeling and fault reactivation analysis for CO2-enhanced oil recovery in Gachsaran oil field, south-west of Iran (چکیده)
647 - تجزیه وتحلیل چنده معیاره -GIS- براى انتخاب مکان مناسب جهت احداث مدارس (چکیده)
648 - Ceftriaxone Chronic Administration Can Upregulate Glutamate/Cysteine Anti-porter -xCT- and Reduce Seizure Severity in an Animal Model of Temporal Lobe Epilepsy (چکیده)
649 - The effects of aerobic training before and after the induction of Alzheimer’s disease on ABCA1 and APOE mRNA expression and the level of soluble Aβ1-42 in the hippocampus of male Wistar rats (چکیده)
650 - تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر برخی عوامل درگیر در متابولیسم کلسترول در هیپوکمپ و نقش آن در بهبود عملکرد شناختی رت‌های نر ویستار (چکیده)
651 - بررسی وضعیت گزیده‌ای از گلخانه‌ها‌‌ در ایران (چکیده)
652 - Rumi’s Message of All-embracing Love and Tolerance: A Case Study of Rumi’s Values and Their Role as ResourceCultures for the Achievement of a Good Life (چکیده)
653 - Expression of interleukin-15 in canine mammary carcinoma: relationships with histologic grades, Bcl-2, recurrence, and overall survival (چکیده)
654 - Hydroxyapatite coating containing multi-walled carbon nanotubes on AZ31 magnesium: Mechanical-electrochemical degradation in a physiological environment (چکیده)
655 - Understanding the effects of different social data on selecting priority conservation areas (چکیده)
656 - بررسی مقایسه ای تاثیر تیمار خارجی سیلیسیم و اسیدآسکوربیک بر توان آنتی اکسیدانی گیاه دارویی ریحان سبز-Ocimum basilicum L- در شرایط تنش شوری (چکیده)
657 - Toughening of unsaturated polyester resins by CTBN liquid rubber (چکیده)
658 - A comparison between digital camera and spectrophotometer for sensitive and selective kinetic determination of brilliant green in wastewaters (چکیده)
659 - Dispersive solid phase extraction and preconcentration of Reactive blue194 using magnetic carbon nanotube and utilization of smart Mobile Phone for colorimetric analysis (چکیده)
660 - سنتز و بررسی اثر تغییر دما بر خواص ساختاری پودرهای 125O2.0 125Co.5Ni0.25Mn0.Li1 تهیه شده به روش سل –ژل با ژلاتین بهعنوان عامل کیلیت ساز (چکیده)
661 - Using Design of Experiments Approach and Simulated Annealing Algorithm for Modeling and Optimization of EDM Process Parameters (چکیده)
662 - The effect of thymosin alpha-1 on the activity of catalase and glutathione peroxidase in a549 lung cancer (چکیده)
663 - The antioxidant effect of thymosin alpha-1 on a549 lung cancer (چکیده)
664 - Atomistic simulation of proton transfer ability of Isopoly acid (IPA)/Heteropoly acid (HPA) doped Nafion® 117 for high-temperature fuel cell applications (چکیده)
665 - Colpoclypeus florus -Walker, 1938- -Hymenoptera: -Eulophidae- record a new genus from Iran (چکیده)
666 - Preparation and characterization of ECTFE hollow fiber membranes via thermally induced phase separation (TIPS) (چکیده)
667 - The Effect of Physical Activity on Adipose Tissue and Skeletal Muscles: A Literature Review (چکیده)
668 - Effect of Six Months of Aerobic Exercise on Serum Levels of Insulin, Growth Hormone and Insulin-Like Growth Hormone 1 in Sedentary Obese Women (چکیده)
669 - Antimicrobial activity of an antimicrobial peptide against amastigote forms of Leishmania major (چکیده)
670 - Secretory Expression of a Chimeric Peptide in Lactococcus lactis: Assessment of its Cytotoxic Activity and a Deep View on Its Interaction with Cell-Surface Glycosaminoglycans by Molecular Modeling (چکیده)
671 - شناسایی و تعیین ویژگیهای مولکولی فیتوپلاسمای همراه زردی و ریز برگی هلو در استانهای خراسان رضوی و شمالی (چکیده)
672 - Synthesis of poly-a-olefins- containing rare shortchain branches by dinuclear Ni-based catalysts (چکیده)
673 - CRISPR/Cas9 targeting of SNHG15 as an oncogenic lncRNA inhibits cell proliferation capacity in colorectal cancer (چکیده)
674 - Comparative assessment of on-farm greenhouse gas (GHG) emissions from male-headed and female-headed rice farms in Mazandaran Province, Iran (چکیده)
675 - Molecular cloning, expression and characterization of poxa1b gene from Pleurotus ostreatus (چکیده)
676 - Pharmacological Upregulation of Glutamate Transporter 1 Improves Cognitive Deficits in an Animal Model of Temporal Lobe Epilepsy (چکیده)
677 - GLT1 Glutamate Transporter Upregulation by Ceftriaxone Can Increase Glutamine Synthetase Expression In Acute Phase of Epileptogenesis (چکیده)
678 - Atmospheric dynamics associated with exceptionally dusty conditions over the eastern Mediterranean and Greece in March 2018 (چکیده)
679 - Assessment of CALIOP and MODIS aerosol products over Iran to explore air quality (چکیده)
680 - Modeling and Optimization of EDM process parameters for Inconel 718 super alloy parts using regression modeling based on design of experiments approach and simulated annealing algorithm (چکیده)
681 - بررسی تطبیقی واکنش شورای امنیت سازمان ملل متحد به پدیده تروریسم قبل و بعد از 11 سپتامبر 2001 (چکیده)
682 - Controlling poly(1-hexene) microstructure by polymerization conditions (چکیده)
683 - Molecular screening of one week old broilers for Mycoplasma gallisepticum contamination (چکیده)
684 - بهره گیری از رویکرد طراحی آزمایشات برای مدل سازی و الگوریتم تبرید تدریجی برای بهینه سازی فرآیند ماشین کاری تخلیه الکتریکی فولاد گرمکار AISIH13 (چکیده)
685 - Different Solvent Extract Affect Phytochemical Composition and Antioxidant Activity of Nepeta binaludensis cultivated in Mashhad. (چکیده)
686 - Effect of Salinity Stress on the Content of some Secondary Metabolites in Rhizomes of two Populations of Glycyrrhiza glabra L. (چکیده)
687 - بررسی مقاومت فنوتیپی و ژنوتیپی اشریشیاکلی جدا شده از جوجههای گوشتی شهرستان ارومیه به سولفونامید (چکیده)
688 - Sequence analasis of the VP1 gene in three very virulent Iranian infectious bursal disease virus strains (چکیده)
689 - شناسایی ویروس های فوق حاد بیماری بورس عفونی به روش RT-PCR بر روی ژن VP1 و بررسی حضور احتمال ویروس های بازآرایی شده (چکیده)
690 - Synthesis of New Benzothiazole Derivatives and Evaluation of Cytotoxicity of N-(6-Substitued-1,3-benzothiazol-2-yl)-4-phenyl-1,3-thiazol-2(3H)-imine Compounds (چکیده)
691 - Thermal modelling of gas generation and retention in the Jurassic organic-rich intervals in the Darquain field, Abadan Plain, SW Iran (چکیده)
692 - بررسی ترکیب شیمیایی و ریزساختار کامپوزیت نانوساختار Fe18Cr8Ni/Al2O3 تولید شده به روش آلومینو-کربوترمی اکسیدهای فلزی (چکیده)
693 - مطالعه‌ی عددی اثر موقعیت مکانی یخ پشته‌ای بر روی خصوصیات آیرودینامیکی ایرفویل ناکا 3415 (چکیده)
694 - اثر ژنوتیپهای ژن بتالاکتوگلوبولین بر صفات تولید شیر به روش PBR در گوسفند زل (چکیده)
695 - Efficacy of metformin in mediating cellular uptake and inducing apoptosis activity of doxorubicin (چکیده)
696 - Crystal structure and Hirshfeld surface analysis of 1,2-Ethylene-bis -para-methyl pyridinium- dichromate as a new selective and mild agent in oxidation of alcohols (چکیده)
697 - CRISPR/Cas9 Knockout Strategies to Ablate CCAT1 lncRNA Gene in Cancer Cells (چکیده)
698 - Cu(II) Anchored on Modified Magnetic Nanoparticles: As a Green and Efficient Recyclable Nano Catalyst for One Pot Synthesis of 12-Aryl-8,9,10,12tetrahydrobenzo[a]xanthene-11-oneʺ (چکیده)
699 - بررسی برخی فاکتورهای بیماری زایی باکتری زانتوموناس عامل لکه برگی درختان هسته دار (چکیده)
700 - بررسی تاثیر پروفیل بادکردگی بر روی خواص مواد لوله ای به روش انرژی (چکیده)
701 - PVP assisted synthesis of high efficient BiOI/Graphene oxide nanohybrid and its photocatalytic performance in degradation of organic dye pollutants (چکیده)
702 - Application of HKUST-1@GO Nanocomposite for the Removal of Lead from Wastewater (چکیده)
703 - تعیین میزان حساسیت روش PCRجهت تشخیص باکتری اشرشیا کلی سویه O157:H7 با استفاده از پرایمرهای طراحی شده جهت تشخیص آنتی ژ نهای (چکیده)
704 - Immunobiologically relevant level of aflatoxin B1 alters transcription of key functional immune genes, phagocytosis and survival of human dendritic cells (چکیده)
705 - تشخیص سروتیپ k2 باکتری کلبسیلا پنومونیه با استفاده از orf10 موجود در مجموعه ژن های CPS (چکیده)
706 - Data on environmentally relevant level of aflatoxin B1-induced human dendritic cells' functional alteration (چکیده)
707 - بررسی فرایندهای سیگنالی و سمپاتیک در تحریکUCP1 پس از تمرینات هواز و بی هوازی (چکیده)
708 - Design and Production of a Novel Recombinant Chimeric IL2-Omp31 Antigen against Brucella Infection (چکیده)
709 - Protective effects of Nesfatin-1 peptide on cerebral ischemia reperfusion injury via inhibition of neuronal cell death and enhancement of antioxidant defenses (چکیده)
710 - Synthesis, structural characterization and cytotoxic activity of Mn(IV) complex of dithiocarbazate (چکیده)
711 - Synthesis of new dithiocarbazate Sn(IV) complex; investigation of the crystalline structure and cytotoxic activity (چکیده)
712 - Synthesis and crystal structure of a novel mixed ligand copper complex (چکیده)
713 - فهرست مندرجات مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی به انضمام نمایه پدیدآوران شماره های 1 تا 159 (دوره چهل ساله) (چکیده)
714 - Monitoring the Water Balance of Small Reservoirs in Semi-arid Regions from Space (چکیده)
715 - مقایسه اثر هشت هفته تمرین هوازی با شدت‌های متوسط و زیاد بر سطح سرمی آیرزین و پروتئین جفت نشده نوع یک (UCP-1) بافت چربی سفید موش‌های صحرایی نر چاق (چکیده)
716 - Suppression of dsRNA response genes and innate immunity following Oct4, Stella, and Nanos2 overexpression in mouse embryonic fibroblasts (چکیده)
717 - Seven and eight-coordinate Fe(III) complexes containing pre-organized ligand 1,10-phenanthroline-2,9-dicarboxylic acid: Solvent effects, supramolecular interactions and DFT calculations (چکیده)
718 - انتقال سازه بیانی pCaPR10 حامل پروموتر القائی ژن PR-10 نخود به سویه LBA4404 اگروباکتریوم و تایید مولکولی آن (چکیده)
719 - Green synthesis of silver nanoparticles by Streptomyces sp. OSIP1 and its antibacterial activity (چکیده)
720 - Expression analysis of MALAT1, GAS5, SRA and NEAT1 long non-coding RNAs in breast cancer tissues from young women and women over 45 years of age (چکیده)
721 - Augmented migration of mesenchymal stem cells correlates with the subsidiary CXCR4 variant (چکیده)
722 - The effect of magnetic field on the stability of (18-crown-6) complexes with potassium ion (چکیده)
723 - In silico cloning and bioinformatics study of Brucella melitensis Omp31 antigen in different mammalian expression vectors (چکیده)
724 - Immunogenicity evaluation of plasmids encoding Brucella melitensis Omp25 and Omp31 antigens in BALB/c mice (چکیده)
725 - Simulation of irrigation return flow from a Triticale farm under sprinkler and furrow irrigation systems using experimental data: A case study in arid region (چکیده)
726 - Developing a magnetic metal organic framework of copper bearing a mixed azido/butane-1,4-dicarboxylate bridge: magnetic and gas adsorption properties (چکیده)
727 - Synthesis of 2-substituted-4-methyl-5,13- dihydropyrimido[4',5':5,6][1,4]thiazepino[2,3- b]quinoxaline as a new heterocyclic system (چکیده)
728 - Expression of endogenous retroviruses in pre‐implantation stages of bovine embryo (چکیده)
729 - Survey of High Rise Construction Vulnerability and Changing Aggregation in Urban Designs Case Study: Mashhad district 1 (چکیده)
730 - The effect of aqua-therapy on plasma and interleukin-12 and 17 in patient with multiple sclerosis (چکیده)
731 - Mono‐ and binuclear nickel catalysts for 1‐hexene polymerization (چکیده)
732 - Engineering, Cloning and Expression of DNA Sequence Coding of OMP31 Epitope of Brucella melitensis linked to IL-2 in Escherichia coli (چکیده)
733 - α‐Diimine nickel catalyst for copolymerization of hexene and acrylate monomers activated by different cocatalysts (چکیده)
734 - Local ratcheting behavior in notched 1045 steel plates (چکیده)
735 - همسانه سازی و بیان ژن پروتین غشای خارجی 31 (Omp31) باکتری بروسلا ملیتنسیسRev1 (چکیده)
736 - تاثیر هشت هفته تمرین در آب بر SIRT1، PGC-1α و درصد چربی در مردان چاق (چکیده)
737 - EVALUATION OF RS2165241 SNP IN EXFOLIATION GLAUCOMA PATIENTS OF KHORASAN PROVINCE (چکیده)
738 - Selenopheno[2,3-e][1,2,4]triazolo[4,3-c]pyrimidine: A novel tricyclic selenium containing heterocyclic system (چکیده)
739 - One-pot procedure for the synthesis of diverse derivatives of novel heterocyclic system benzo[e]pyrazolo[5',1':2,3]pyrimido[5,4- b][1,4]diazepine (چکیده)
740 - The effect of FIFA 11+ injury prevention program on dynamic balance and knee Isometric Strength of Female players in soccer super league (چکیده)
741 - Overlapping distribution of orexin and endocannabinoid receptors and their functional interaction in the brain of adult zebrafish (چکیده)
742 - An Alternative Regioselective Approach for the Synthesis of Highly Functionalized Derivatives of Pyrazolo[5,1‐b]purine Scaffold (چکیده)
743 - ساخت دستگاه بارش ماسه نیمه خودکار جدید برای ساختن مدل های فیزیکی ژئوتکنیکی (چکیده)
744 - Synthesis and characterization of cobalt complexes containing 1,10- phenanthroline-2,9-dicarboxylic acid (چکیده)
745 - Mixed ligand coordination complex of Mn(II) containing oxidized pyridine-2,6- dicarboxylic acid and 1,10-phenanthroline: Synthesis and characterization (چکیده)
746 - Synthesis and characterization of a manganese(II) coordination complex based on highly pre-organized ligand of 1,10 (چکیده)
747 - In situ oxidation of 2,9-dimethyl-1,10-phenanthroline for synthesis of nickel(II) complexes containing highly preorganized acidic ligand (چکیده)
748 - Clinical investigations of cobalt and copper complexes containing 1,10- phenanthroline-2,9-dicarboxylic acid in some cancer therapy treatments (چکیده)
749 - DFT studies on the structure and intramolecular hydrogen bond strength in 1, 2-dibenzoylcyclopentadiene (چکیده)
750 - 7-Farnesyloxycoumarin exerts anti-cancer effects on a prostate cancer cell line by 15-LOX-1 inhibition (چکیده)
751 - بهره گیری از رویکرد طراحی آزمایشات برای مدلسازی و الگوریتم تبرید تدریجی برای بهینه سازی فرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی فولاد گرمکار AISIH13 (چکیده)
752 - Risk assessment of exposure to aflatoxin B1 and ochratoxin A through consumption of different Pistachio ( Pistacia vera L.) cultivars collected from four geographical regions of Iran (چکیده)
753 - Nesfatin-1 Improve Spatial Memory Impairment Following Transient Global Cerebral Ischemia/Reperfusion via Inhibiting Microglial and Caspase-3 Activation (چکیده)
754 - تاثیر تغییر اقلیم بر روند وقایع فرین بارشی ایستگاه های منتخب استان خراسان رضوی (مطالعه موردی: ۲۰۱۳-۱۹۷۵) (چکیده)
755 - Synthesis and DFT Study on Hantzsch Reaction to Produce Asymmetrical Compounds of 1,4-Dihydropyridine Derivatives for P-Glycoprotein Inhibition as Anticancer Agent (چکیده)
756 - Transient expression of coat protein of Foot and Mouth Disease Virus (FMDV) in Alfalfa (Medicago sativa) by Agroinfiltration (چکیده)
757 - رصد و تحلیل محتوای مقاله های اقتصاد مقاومتی منتشر شده در فصلنامه های علمی-پژوهشی (چکیده)
758 - Addition of a new insect parasitic nematode, Oscheius tipulae to Iranian fauna (چکیده)
759 - An eight-coordinate zinc complex containing the highly pre-organized ligand 1,10-phenanthroline-2,9-dicarboxylic acid: Solvothermal synthesis, supramolecular structure and CSD studies (چکیده)
760 - DNA Strand Breaks due to low energy electrons emitting 123I and 125I radionuclides using GEANT4 (چکیده)
761 - Design of a fault-tolerant reversible control unit in molecular quantum-dot cellular automata (چکیده)
762 - تاثیر مکمل گیری کوتاه مدت اسیدفولیک بر سطوح هوموسیستئین پلاسمای مردان جوان فعال به دنبال یک جلسه تمرین وامانده ساز (چکیده)
763 - Mitochondrial biogenesis and PGC-1α gene expression in male broilers from ascites-susceptible and -resistant lines (چکیده)
764 - Effects of Eight Weeks of Aerobic Exercise on Markers of Oxidative Stress in Elderly Women (چکیده)
765 - H5BW12O40 as a Green and Efficient Homogeneous but Recyclable Catalyst in the Synthesis of 4H-Pyrans via Multicomponent Reaction (چکیده)
766 - Synthesis of novel spiro[benzo[4,5]thiazolo[3,2-a]chromeno[2,3-d]pyrimidine-14,3′-indoline]-1,2′,13(2H)-triones via three component reaction (چکیده)
767 - Severe shot peening of AISI 321 with 1000% and 1 300% coverages: A comparative study on the surface nanocrystallization, phase transformation, sub-surface microcracks, and microhardness (چکیده)
768 - بهبود زمان اجرای الگوریتم Delta Debugging مبتنی بر زبان موازی Chapel (چکیده)
769 - Mechanical Properties and Interface Evaluation of Al/AZ31 Multilayer Composites Produced by ARB at Different Rolling Temperatures (چکیده)
770 - Hot deformation behavior and dynamic recrystallization kinetics of AZ61 and AZ61 + Sr magnesium alloys (چکیده)
771 - Constructing two 1D–coordination polymers and one mononuclear complex by pyrazine- and pyridinedicarboxylic acids under mild and sonochemical conditions: Magnetic and CSD studies (چکیده)
772 - Synergetic combination of 1D-2D g-C3N4 heterojunction nanophotocatalyst for hydrogen production via water splitting under visible light irradiation (چکیده)
773 - ارزیابی سندی و تحلیل محتوایی گونه‌های روایی ذیل آیه 41 سوره حجر (چکیده)
774 - اثر دزهای مختلف تمرین ورزشی و محدودیت کالری بر بیان ژن سوبسترای گیرنده انسولین-1 در آدیپوسیت های موش های صحرایی نر چاق (چکیده)
775 - بررسی مدیریت مصرف و برآورد میزان تقاضای آب شرب شهری مشهد در افق ۱۴۲۰ (چکیده)
776 - 2-Aminoethanesulfonic acid immobilized on epichlorohydrin functionalized Fe3O4@WO3: a novel magnetically recyclable heterogeneous nanocatalyst for the green one-pot synthesis of 1-Substituted-1H-1,2,3,4-tetrazoles in water (چکیده)
777 - Application of phiC31 integrase system in stem cells biology and technology: a review (چکیده)
778 - The role of TLP process variables in improvement of microstructure and mechanical properties in TLP joints of GTD-111/Ni-Cr-Fe-B-Si/GTD-111 system (چکیده)
779 - Current–Voltage Characteristics of the Aziridine-Based Nano-Molecular Wires: a Light-Driven Molecular Switch (چکیده)
780 - The effect of TiC:CNT mixing ratio and CNT content on the mechanical and tribological behaviors of TiC modified CNT-reinforced Al-matrix nanocomposites (چکیده)
781 - بهبود قابلیت اطمینان ساختار شبکه ارتباطی اتوماسیون پست بر اساس استاندارد IEC61850 (چکیده)
782 - Using an optimized RBF neural network to predict the out-ofplane welding distortions based on the 3-2-1 locating scheme (چکیده)
783 - Optimizing pulsed Nd:YAG laser beam welding process parameters to attain maximum ultimate tensile strength for thin AISI316L sheet using response surface methodology and simulated annealing algorithm (چکیده)
784 - مدلسازی ریاضی و بهینه سازی فرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی فولاد گرمکار AISIH13 با بهره گیری از رویکرد تاگوچی و الگوریتم ژنتیک (چکیده)
785 - Changes of breast cancer biomarkers (CEA, CA 15-3) in middle-aged women with breast cancer following 8 weeks of aerobic exercise (چکیده)
786 - Collective coordinate system in (2+1) dimensions: CP1 lumps-potential interaction (چکیده)
787 - Application of Magnetic Chicken Feather Powder- Cu to the Click Synthesis of 1,2,3-Triazoles (چکیده)
788 - Air-side performance of a micro-channel heat exchanger in wet surface conditions (چکیده)
789 - Detection, identification and phylogenetic analysis of lactic acid bacteria isolated from Tarkhineh, Iranian fermented cereal product, by amplifying the 16s rRNA gene with universal primers and differentiation using rep-PCR (چکیده)
790 - سنتز، بررسی ساختار بلوری-مولکولی و طیفی کمپلکس لیگاند-مخلوط جدید از مس(II) با لیگاند دو دندانه 1و10-فنانترولین به همراه سالیسیل آلدهید S-بنزیل ایزوتیوسمی کربازون (چکیده)
791 - Overexpression of microRNAs osteogenic and cardiogenic differentiation (چکیده)
792 - Ethylene/1-Hexene Copolymerization and Synthesis of LLDPE/Nanocarbon Composite through In Situ Polymerization (چکیده)
793 - Evaluation of fixed and single axis tracking photovoltaic systems using modeling tool and field testing (چکیده)
794 - The influence of charge density on the interaction between sodium ndudecyl sulphate (sds) with h1 (چکیده)
795 - بررسی تأثیر بازاریابی داخلی بر رفتار مشتری‌مداری از طریق نقش واسط کار عاطفی در دفاتر «پلیس+10» شهر مشهد (چکیده)
796 - A PPy-B15C5 modified lanthanum (III) electrode in acetonitrile and its thermodynamic application (چکیده)
797 - Efficient transport of lead(II) cations in natural water using a liquid membrane system with dicyclohexano-18-crown-6 as carrier (چکیده)
798 - Effects of 8 Weeks of Resistance Training and IGF -1 Injection on Biochemical Markers of Cancer and Colorectal Structures in Rats (چکیده)
799 - Internal dosimetry of inhaled iodine-131 (چکیده)
800 - Connectivity and planarity of g-noncommuting graph of finite groups (چکیده)
801 - Various strategies elicited and modulated by elevated UV-B radiation and protectant compounds in Thymus species: Differences in response over treatments, acclimation and interaction (چکیده)
802 - Evaluation of anti-leishmanial effect of CM11 on amastigote form of Leishmania major applying Real-time PCR (چکیده)
803 - 17β-estradiol improves the efficacy of exploited autologous bone marrowderived mesenchymal stem cells in non-union radial defect healing: A rabbit model (چکیده)
804 - تحلیل مشخصات آئرودینامیکی یک پرتابه متوسط مادون صوت با استفاده از روش‌های عددی و نیمه تجربی (چکیده)
805 - Expression of HA1 antigen of H5N1 influenza virus as a potent candidate for vaccine in bacterial system (چکیده)
806 - Transient Expression of HA1 Antigen of H5N1 Influenza Virus in Tobacco (Nicotiana tabacum L.) via Agro-infiltration (چکیده)
807 - Designing a Novel Chimeric Antigen to Stimulate the Immune System against Brucella Infection (چکیده)
808 - سناریوهای گردشگری شهر مشهد در افق 1404 (چکیده)
809 - Effect of Metformin on thermal pain threshold in tail flick test in rat (چکیده)
810 - تحلیل وضعیت شکل گیری شهر نوآور در شهر مشهد با تاکید بر افق 1404 (چکیده)
811 - تأثیر ویتامین B12 در رقیق کننده بر پایه تریس بر حفاظت اسپرم قوچ زل (چکیده)
812 - Optimization of Physicochemical Properties of Low-Fat Hamburger Formulation Using Blend of Soy Flour, Split-Pea Flour and Wheat Starch as Part of Fat Replacer System (چکیده)
813 - Roasting process optimization of walnut kernels for the preparation of walnut cream using Response Surface Methodology (چکیده)
814 - Synthesis and Antioxidant Evaluation of Quinoxalino[2′,3′:5,6][1,3,4]thiadiazino[2,3-b]quinazolin-15-ones: Derivatives of a Novel Ring System (چکیده)
815 - شناسایی مولکولی وتجزیه وتحلیل بیوانفورماتیک وبررسی فیلوژنتیکی لاکتوباسیلوس پلانتاروم در نمونه های خمیر ترش صنعتی و سنتی (چکیده)
816 - واکاوی وضعیت شرط خیار در نکاح (چکیده)
817 - 5-farnesyloxycoumarin: a potent 15-LOX-1 inhibitor, prevents prostate cancer cell growth (چکیده)
818 - Essential oil composition of seven populations belonging to two Nepeta species from northwestern Iran (چکیده)
819 - اثر درجه ی باز بودن تجاری و کنترل فساد بر شاخص ذرات معلق هوا در کشورهای در حال توسعه (چکیده)
820 - Heteropolyacid anchored on SBA‑15 functionalized with 2‑aminoethyl dihydrogen phosphate: a novel and highly efficient catalyst for one‑pot, three‑component synthesis of trisubstituted 1,3‑thiazoles (چکیده)
821 - بررسی وضعیت تبارزایی جنس Rutilusبا استفاده از ژن میتوکندریایی سیتوکروم اکسیداز زیرواحد یک (COX1) (چکیده)
822 - Effect of processing method on migration of antioxidant from HDPE packaging into a fatty food simulant in terms of crystallinity (چکیده)
823 - Impact of heat shock protein 60KD in combination with outer membrane proteins on immune response against Brucella melitensis. (چکیده)
824 - توسیع ایده آنتروپی ماکسیمم برای اندازه های اطلاع تعمیم یافته (چکیده)
825 - Phenotypic and molecular characterization of Sinorhizobium meliloti strains isolated from the roots of Medicago sativa in Iran (چکیده)
826 - On the Polymorphism of 12-Tungstoborate Heteropolyanion: Structure Determination and Its Functionalization with L-proline (چکیده)
827 - بررسی رابطه‌ی خدا و آفرینش با معنای زندگی با تأکید بر دیدگاه علامه طباطبایی (چکیده)
828 - جداسازی و بررسی بیان ژن AlSOS1 در گیاه هالوفیت Aeluropus littoralis Parl. تحت تنش شوری ناشی از کلرید سدیم (چکیده)
829 - A sensitive electrochemical aptasensor based on single wall carbon nanotube modified screen printed electrode for detection of Escherichia coli O157:H7 (چکیده)
830 - The effect of FIFA 11+ program on dynamic postural control of fustal women player during cutting maneuver (چکیده)
831 - Relationships between species diversity and invasibility in a dry grassland (چکیده)
832 - Effects of spring- and summertime prescribed burning on spores and colonisation of mycorrhiza and five plant species in a dry grassland (چکیده)
833 - Synthesis of a novel fused tricyclic heterocycle, pyrimido[5,4- e ][1,4]thiazepine, and its derivatives (چکیده)
834 - Antibacterial effects of Lactococcus lactis isolated from Lighvan cheese regarding the recognition of Nisin, Lacticin and Lactococcin structural genes (چکیده)
835 - Allelic Polymorphism of GH, GHR and IGF-1 Genes and Their Association with Growth and Carcass Traits in Mazandaran Native Fowl (چکیده)
836 - DC based immunotherapy of allergic asthma by using antigen of Marshallagia marshalli (چکیده)
837 - Effect of aflatoxin B1 and three potential adsorbents on intestinal morphology in broiler chicks (چکیده)
838 - تاثیر هشت هفته تمرین هوازی تناوبی برسطح نیتریک اکساید واندوتلین-1 مردان سالمند دارای اضافه وزن (چکیده)
839 - بررسی پارامتر های موثر در ریزگرد و آلودگی هوای شهر مشهد (چکیده)
840 - استفاده از تحریک جریان مستقیم جهت بررسی نقش هر یک از نیمکره های مغز در یادگیری و کنترل حرکت دسترسی (چکیده)
841 - An efficient one-pot synthesis of highly functionalized benzylpyrazolyl pyrido[1,2-a]pyrimidine derivatives using CuFe2O4 nanoparticles under solvent-free conditions (چکیده)
842 - تاثیر هشت هفته تمرین تناوبی هوازی بر سطوح امنتین-1، رزیستین و آدیپونکتین سرمی مردان سالمند دیابتی نوع دو (چکیده)
843 - بهینه سازی هندسه خم های یو شکل جهت حد اقل سازی افت فشار در کانال مربعی (چکیده)
844 - پلیمریزاسیون 1- هگزن با استفاده از کاتالیست ناهمگن زیگلر- ناتا (چکیده)
845 - Synthesis and characterisation of new 3-methyl-6-[1-(pyrimidin-4-yl)ethyl]-5Hpyrimido[ 5,4-e][1,2,4]triazolo[3,4-b][1,3,4]thiadiazine derivatives (چکیده)
846 - Calcined oyster shell nanoparticles (COS NPs): a new, efficient and reusable catalyst for one-pot rapid preparation of 1,8-dioxo-octahydroxanthenes under solvent-free conditions (چکیده)
847 - EXPERIMENTAL AND NUMERICAL INVESTIGATION INTO ENHANCING RADIATION CHARACTERISTICS OF NATURAL-GAS FLAME BY INJECTION OF MICRO KEROSENE DROPLETS (چکیده)
848 - پلیمر شدن 1- هگزن با استفاده از سامانه کاتالیزوری زیگلر-ناتا به روش سطح پاسخ (چکیده)
849 - Rapid, Green, And Catalyst‑Free One‑ Pot Three‑Component Syntheses Of 5‑ substituted 1H‑tetrazoles In Magnetized Water (چکیده)
850 - Attitude Toward Reading: L1 or L2 or Both (چکیده)
851 - Safety Evaluation and Antibacterial Activity of Enterococci Isolated from Lighvan Cheese (چکیده)
852 - 2-AminoethanesulfonicAcid Immobilized on Epichlorohydrin Functionalized Fe3O4@WO3(Fe3O4@WO3-EAE-SO3H): A Novel Magnetically Recyclable Heterogeneous Nanocatalystfor the Green One-Pot Synthesisof 1-Substituted-1H-1,2,3,4-Tetrazolesin Water (چکیده)
853 - Cu(II) immobilized on Fe3O4@APTMS-DFX nanoparticles: an efficient catalyst for the synthesis of 5-substituted 1H-tetrazoles with cytotoxic activity (چکیده)
854 - Expression Level of Transforming Growth Factor-β1 Is Reduced by Increasing the Passage Number of Equine Mesenchymal Stem cells (چکیده)
855 - The effect of cobalt-doping on microstructure and dielectric properties of CaCu3Ti4O12 ceramics (چکیده)
856 - The effect of sodium thiopental as a GABA mimetic drug in neonatal period on expression of GAD65 and GAD67 genes in hippocampus of newborn and adult male rats (چکیده)
857 - In-silico evidences of regulatory roles of WT1 transcription factor binding sites on the intervening sequences of the human Bcl-2 gene (چکیده)
858 - تجزیه و تحلیل ژنتیکی و فیلوژنتیکی نواحی Cyt-b و D- loop توالی DNA میتوکندری در گاوهای سیستانی، سرابی و براون سوئیس ایران (چکیده)
859 - Avian gametologs as molecular tags for sex identification in birds of prey of Iran (چکیده)
860 - The effect of mineral parameters on production of bioactive compounds by Streptomyces ACS135 (چکیده)
861 - Optimization of carbon and nitrogen source and their concentration for antimicrobial metabolites production by Streptomyces AC135 (چکیده)
862 - Antibacterial activity of poly-l-arginine under different conditions (چکیده)
863 - Copper(II) complex by 1,10-phenanthroline and Salicylaldehyde S-benzylisothiosemicarbazone hydrogen chloride: Synthesis, characterization and crystal structure (چکیده)
864 - Methotrexate-F127 conjugated mesoporous zinc hydroxyapatite as an efficient drug delivery system for overcoming chemotherapy resistance in osteosarcoma cells (چکیده)
865 - Physical-spatial development pattern analysis in urban districts one and two in the West Mashhad (چکیده)
866 - تاثیر برنامه پیشگیری از آسیب11+ فیفا بر نیروی برشی قدامی زانوی پسران فوتبالیست نوجوان (چکیده)
867 - Surface nanocrystallization and gradient microstructural evolutions in the surface layers of 321 stainless steel alloy treated via severe shot peening (چکیده)
868 - روند تغییر پارامترهای فیزیولوژیک و بیان نیمه کمی ژنهای CapLEA-1وDehydrin1در ژنوتیپ های نخود زراعی تحت تنش کم آبی (چکیده)
869 - Hardness Prediction in the Ni-Based Superalloy GTD-111 Using Quench Factor Analysis (QFA) (چکیده)
870 - Light transport feature for SCINFUL (چکیده)
871 - Synthesis, structure, and magnetic properties of a dinuclear antiferromagnetically coupled iron(II) complex (چکیده)
872 - Neutron-gamma discrimination with UGAB scintillator using zero-crossing method (چکیده)
873 - A comparison study on three different radiation detectors used for liquid levelmetry (چکیده)
874 - The Second Peak Effect And Vortex Pinning Mechanisms in Ba(Fe,Ni)2As2 Superconductors (چکیده)
875 - تأثیر کمبود آب برمحتوای نسبی آب برگ، شاخص‌های فلورسانس کلروفیل و عملکرد دانه چهار رقم لوبیا چیتی (چکیده)
876 - Convenient one-pot access to Novel Densely Functionalized Pyrano[2,3-d][1,3,4]Thiadiazolo[3,2- a]Pyrimidines via Three Component Reaction (چکیده)
877 - NE213/BC501A scintillator−lightguide assembly response to 241Am−Be neutrons: An MCNPX−PHOTRACK hybrid code simulation (چکیده)
878 - چارچوب سواد اطلاعاتی 2016 در وب سایت کتابخانه های دانشگاه های برتر ایران و رویکرد دانشجویان به مصداقهای آن (چکیده)
879 - ارزیابی همبستگی بین حضور ژن های تولید کننده شیگا توکسین (stx1 و stx2) در اشرشیا کلی O157 H7 با پارامترهای میکروبی و شیمیایی در شیر خام (چکیده)
880 - رابطه بین مازاد نقدینگی پایدار و ارزش نهایی وجه نقد (چکیده)
881 - Study of complex formation process between 4 0 -nitrobenzo-18-crown-6 and yttrium(III) cation in some binary mixed non-aqueous solvents using the conductometry method (چکیده)
882 - Corrigendum to -Classifying the weights of particle filter in nonlinear systems (چکیده)
883 - Cu(II)-grafted SBA-15 functionalized S-methylisothiourea aminated epibromohydrin (SBA-15/E-SMTU-CuII): a novel and efficient heterogeneous mesoporous catalyst (چکیده)
884 - Ostrich as a possible source of pathogenic strains of Clostridium difficile (چکیده)
885 - Vibrational spectra, assignments, and normal coordinate analysis of hexachloroacetone (چکیده)
886 - Comparing effects of ascent to three thousand altitude with three different intensity on peripheral fatigue, HIF-1a,LDH, CK, LA,Vo2max in male and female nonprofessional climber (چکیده)
887 - Effect of intensity of ascent to high altitude on HIf-1a, EPO, Hb, HCT and vo2max in male & female nonprofessional climber (چکیده)
888 - RESPONSE OF HIF-1ALFA, VEGF AND VO2MAX TO THREE DIFFERENT INTENSITY ASCENDING TO HIGH ALTITUDE IN MALE & FEMALE NONPROFESSIONAL CLIMBER (چکیده)
889 - Polymorphism of the SCNN 1g Gene and its Association with Eggshell Quality (چکیده)
890 - The intraspecific variability of mitochondrial genes of Agaricus bisporus reveals an extensive group I intron mobility combined with low nucleotide substitution rates (چکیده)
891 - Detection of equine herpesvirus-1 and equine herpesvirus-4 in mules and donkeys by real time PCR (چکیده)
892 - Fractography of 3YPSZ/316L functionally graded composite subjected to indentation and flexural bending tests (چکیده)
893 - کنترل ترکیبی نیرو –موقعیت پروتز دست مصنوعی با یک درجه آزادی (چکیده)
894 - تاثیر یک دوره تمرین مقاومتی بازتوانی بر بیان ژن ABCA1 گلبول های PBMNC مبتلایان به ایسکمی قلبی (چکیده)
895 - Regioselective synthesis of new 5- methyl- 5Hpyrimido [ 4′,5′:4,5] [1,3] thiazino [3,2-a] perimidines (چکیده)
896 - Synthesis of pyrimido [4′,5′:5,6] [1,4] dithiepino [2,3- b] quinoxalines: Derivatives of a novel seven membered ring system (چکیده)
897 - Modeling and Optimization of Process Parameters Using Neural Networks and Simulated Algorithm for Electrical Discharge Machining of AISI2312 Hot Worked Steel (چکیده)
898 - A novel method for direct fabrication of ferromolybde num using molybdenite via self-p ropag ation high temperature synthesis (چکیده)
899 - Characterization of Ce(1−x) ZrxO2 yellow nanopigments synthesized by a green sol- gel method (چکیده)
900 - Inhibitive Effect of Nitrate on Pitting Corrosion of 17-4PH Stainless Steel (چکیده)
901 - One-pot three component isocyanide-based reaction: Synthesis of novel tetracyclic fused furo[20,30:4,5]pyrimido[2,1-b][1,3] benzothiazole (چکیده)
902 - بازآفرینی فرهنگ مبنا، رهیافتی برای معاصر سازی بافت‌های تاریخی‌شهر در مواجهه با برنامه ی پایتخت فرهنگی (چکیده)
903 - بررسی چند شکلی اگزون 17 ژن DGAT1 و ارتباط آن با درصد چربی شیر گوسفندان نژاد کردی ایستگاه اصلاح نژاد شیروان (چکیده)
904 - طراحی مدل برنامه ریزی منابع مؤسسه با تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی و دیمتل (چکیده)
905 - اثر حاد تمرین مقاومتی کاتسو بر هورمون رشد، عامل شبه‌انسولینی – 1 و لاکتات مردان جوان سالم (چکیده)
906 - بررسی ارتباط متقابل باد صدوبیست روزه سیستان و بادهای شرق خراسان (چکیده)
907 - Design and synthesis of new derivatives of 3-acetylthiocoumarin as 15-lipoxygenase inhibitors (چکیده)
908 - Design and synthesis of new derivatives of 2-Thiocoumarin as 15-lipoxygenase inhibitors (چکیده)
909 - A New Empirical-Physical Method for Calculation of Path Loss for Fixed Wireless Access in Suburban Areas (چکیده)
910 - Investigation of substitution effect by changing from methyl to aldehyde in the highly preorganized ligand, 2,9-dicarboxaldehyde-1,10-phenanthroline, on its coordination behavior (چکیده)
911 - Investigation of the coordination behavior of pyridine-2,6-dicarboxylic acid N-oxide and 2,9-dimethyl-1,10-phenanthroline toward copper ion (چکیده)
912 - نقش ژن‌های BRCA1 و BRCA2 در ابتلاء به سرطان پستان (چکیده)
913 - Synthesis of Novel Derivatives of Pyrazolo[5,1-b]purine: A Straightforward Approach (چکیده)
914 - Sulfonated Honeycomb Coral (HC-SO3H): a new, green and highly efficient heterogeneous catalyst for the rapid one-pot pseudo-five component synthesis of 4,40-(aryl methylene) bis(3-methyl-1H-pyrazol-5-ol)s (چکیده)
915 - Tautomerization and intramolecular hydrogen bond strength of 1-(4- Chlorophenyl)-4,4,4-trifluorobutane-1,3-dione by quantum calculations and experimental spectroscopy (چکیده)
916 - The effect of different Substitutions on the equilibrium constant of 1-Phenyl-1,3- butanedione (چکیده)
917 - The Qualitative Bioassay of vitamins C and B12 antioxidants by Plant bionanosensor (چکیده)
918 - بررسی تنوع زیستی باکتری های اسید لاکتیک دوغ محلی مشهد با استفاده از روش آنالیز ژن 16S rRNA و تعیین توانایی پروبیوتیکی سویه های جدا شده از آن (چکیده)
919 - طراحی سازه نوترکیب چند اپی توپی متشکل از 27 آمینواسید آنتی ژن omp31 متصل به سایتو کاین اینترون 2 به منظور تولید واکسن نوترکیب علیه بیماری بروسلوز در گوسفند (چکیده)
920 - The transient expression of coat protein of Foot and Mouth Disease Virus (FMDV) in spinach (Spinacia oleracea) using Agroinfiltration (چکیده)
921 - INVESTIGATING THE ORIGIN AND INTERACTION BETWEEN SURFACE WATER AND KARSTIC GROUNDWATER IN ARJAN BASIN, LOCATED IN ZAGROS MOUNTAIN RANGE –IRAN, USING ENVIRONMENTAL ISOTOPE (18O, 2H) COMPOSITIONS (چکیده)
922 - شناسایی جدایه های باکتری های جنس لاکتوباسیلوس از پنیر متال حاصل از شیر خام به روش های سنتی و مولکولی (چکیده)
923 - دستورکار دستیابی به توسعه پایدار شهرستان تربت حیدریه در افق 1404 (چکیده)
924 - چگونگی تهیه و اهمیت نقشه پهنه بندی محتوی ایزوتوپی (18O & 2H) و خط ایزوتوپی نزولات جوی در فهم بهتر چرخه هیدرولوژی و مدیریت منابع آب (چکیده)
925 - A New Sparse Learning Machine (چکیده)
926 - ارزیابی هیدرولوژی ایزوتوپی تالابهای شمال کشور و گروه بندی آنها براساس آزمون نجزیه به مؤلفه های اصلی (چکیده)
927 - Determination of infection frequency in human macrophage that infected with Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis by new staining protocol for cultured cells (چکیده)
928 - Comparative gene expression analysis on THP-1 macrophages infected with Brucella melitensis or Listeria monocytogenes (چکیده)
929 - تبارشناسی ماهی خیاطه Alburnoides Jeitteles, 1861 (Actinopterygii: Cyprinidae) استان خراسان رضوی با استفاده از ژن سیتوکروم اکسیداز زیر واحد یک (چکیده)
930 - بررسی آنزیم‌های خارج سلولی در سویه‌های سرماپذیر Arthrobacter (چکیده)
931 - جداسازی، شناسایی مرفولوژیکی و مولکولی نماتد ریشه گرهی Meloidogyne arenaria از سبزیجات در استان خراسان رضوی (چکیده)
932 - رویکرد نقطه تغییر مبتنی بر باقیمانده‌های بازگشتی در فاز 1 پروفایل‌های خطی ساده (چکیده)
933 - Investigating Gray-Matter Volume Abnormalities in Autism Spectrum Disorder (چکیده)
934 - اندازه گیری کیفیت خدمات حمل و نقل عمومی‌ با استفاده از رویکرد سروکوال اصلاحی‌ و استاندارد EN13816 (چکیده)
935 - Recombinant lentivirus expression vector for insulin-like growth factor (IGF-1) gene delivery (چکیده)
936 - An Investigation On The Mesothelin Characteristics For Immunotoxin Development (چکیده)
937 - An artificial neural network for solving quadratic zero-one programming problems (چکیده)
938 - تبارشناسی ماهی خیاطه Alburnoides Jeitteles, 1861 (Actinopterygii: Cyprinidae) استان خراسان رضوی با استفاده از ژن سیتوکروم اکسیداز زیر واحد یک (چکیده)
939 - Synthesis and Spectral Characterization of Copper(II), Cobalt(II), and Iron(ш) Complexes Containing Pre-organized Ligand of 1,10-Phenanthroline-2,9-Dicarboxylic Acid (چکیده)
940 - Cloning, expression and molecular analysis of Iranian Brucella melitensis Omp25 gene for designing a subunit vaccine (چکیده)
941 - Hypoxia and laser enhance expression of SDF-1 in muscles cells (چکیده)
942 - بررسی بیوانفورماتیکی آنزیم آمیلوپلولاناز باکتری گرمادوستCohnella A01 و مقایسه ی آن با آنزیمهای مشابه (چکیده)
943 - مطالعه تئوری آنزیم بومی (چکیده)
944 - 8-Farnesyloxycoumarin induces apoptosis in PC-3 prostate cancer cells by inhibition of 15-lipoxygenase-1 enzymatic activity (چکیده)
945 - Punica granatum peel: an organocatalyst for green and rapid synthesis of 3,4-dihydropyrimidin-2 (1H)-ones/thiones under solvent-free condition (چکیده)
946 - An Investigation on tjhe effects of TLP parameters on the microstructure of the NI-based Superalloy GTD-111 بررسی تاثیر پارامترهای اتصال TLPبر ریزساختار سوپرآلیاژ پایه نیکل GTD-111 (چکیده)
947 - از استانداردهای سواد اطلاعاتی 2002 تا چارچوب سواد اطلاعاتی برای آموزش عالی 2016 (چکیده)
948 - A colorimetric aptasensor for rapid detection of Escherichia coli O157:H7 (چکیده)
949 - A comparison of common and new methods to determine martensite start temperature using a dilatometer (چکیده)
950 - بررسی بیان موقت آنتی ژن (HA1 ) ویروس آنفلوانزای پرندگان(H5N ) در گیاهان یونجه، سویا و کاهو به روش اگروفیلتراسیون (چکیده)
951 - مقایسه تغذیه آب زیرزمینی در آبیاری بارانی و شیاری در یک مزرعه کشاورزی با استفاده از مدل سازی ناحیه غیراشباع (چکیده)
952 - Hopf bifurcation for a discontinuous HTLV-1 model (چکیده)
953 - Optimal control therapy and vaccination for special HIV-1 model (چکیده)
954 - Development of genetically modified plasmodium that are growth impaired: Implications for vaccine development (چکیده)
955 - Transient Expression of CCL21Chemokine in Tobacco via Agroinfiltration (چکیده)
956 - تأثیر بازتوانی قلبی بر ApoA1 و ApoB در مردان میانسال (چکیده)
957 - ارزیابی ویژگی های پوزولانی خاکستر لجن فاضلاب شهری بر اساس استاندارد ASTM C618 (چکیده)
958 - Separation study of some heavy metal cations through a bulk liquid membrane containing 1,13-bis(8-quinolyl)-1,4,7,10,13-pentaoxatridecane (چکیده)
959 - اندازه‌گیری و تحلیل کیفیت توان در نیروگاه خورشیدی 110 کیلوواتی الهیه ی مشهد در فصول مختلف (چکیده)
960 - Unitarily invariant norm inequalities for elementary operators involving G_{1} operators (چکیده)
961 - Optimization of the production conditions of the lipase produced by Bacillus cereus from rice flour through Plackett-Burman Design (PBD) and response surface methodology (RSM) (چکیده)
962 - Autonomous Two-Tier Cloud Based Demand Side Management Approach with Microgrid (چکیده)
963 - اثر مقایر مختلف لجن فاضلاب و کلات اهن بر خصوصیات رشدی و عملکرد گیاه خردل هندی (چکیده)
964 - Cloning and molecular characterization of Omp31 gene from Brucella melitensis Rev 1 strain (چکیده)
965 - Solving linear two-dimensional Fredholm integral equations system by triangular functions (چکیده)
966 - شناسایی چند شکلی ژنهای هورمون رشد pit1 و بتالاکتوگلوبولین در یک گله گاو هلشتاین (چکیده)
967 - Synthesis and Docking Analysis of New Heterocyclic System N1, N4-bis ((2-chloroquinolin-3-yl) methylene) benzene-1, 4-diamine as Potential Human AKT1 Inhibitor (چکیده)
968 - Controlled Variables Selection for a Gas-to-Liquids Process (چکیده)
969 - Synthesis and Density Functional Theory Study of [1,2,3]Triazolo[4,5-d][1,2,4] Triazolo[4,3-a]Pyrimidine Derivatives: A Novel Heterocyclic System (چکیده)
970 - A THEORETICAL OVERVIEW ON THE RATE OF DIMERIZATION OF CYCLOPENTADIENE (چکیده)
971 - بررسی همدیدی روزهای بسیار آلوده در شهرمشهد-موردمطالعاتی ۱۳ و ۱۴ نوامبر ۲۰۰۷ (چکیده)
972 - بررسی میزان بارگذاری نانورس کلویسیت A15 بر عملکرد جداسازی رنگهای مستقیم از محلول های آبی توسط غشاهای زمینه مختلط PES/Cloisite15A (چکیده)
973 - بهبود خواص ضدگرفتگی غشای پلی اترسولفون توسط نانو ورقه های خاک رس کلویسیت A15 در فیلتراسیون پسابهای رنگی (چکیده)
974 - ایجاد جایگاه هدف miR-1 و miR-206 در ناحیه 3' UTR ژن میوستاتین گوسفندان نژاد دالاق به روش in silico در جهت سرکوب ژن میوستاتین (چکیده)
975 - مطالعات کانی سازی و تفسیر اطلاعات ژئوفیزیکی( IP-RS ) در محدوده اکتشافی حاتم آباد، استان خراسان جنوبی (چکیده)
976 - Direct Analysis of Sunset Yellow in Commercial Saffron Using Gradual Solvatochromic Effect Followed by Rank Annihilation Factor Analysis (RAFA) (چکیده)
977 - تولید و تخلیص ایمونوگلوبین علیه اشرشیاکلای در زرده تخم مرغ (چکیده)
978 - ساخت توپولوژی انرژی آگاه با مکانیزم نگهداری در شبکه های حسگر بی سیم (چکیده)
979 - Synthesis of novel 3‑ substituted‑ 5H‑ benzo [5,6][1, 4] thiazino [3,2‑e][1,2,4] triazines and their 15‑ lipoxygenase inhibitory activity (چکیده)
980 - بررسی بیان mRNA ژن‌ های IL-2 و IL-12 در خوکچه‏ های هندی واکسینه شده با واکسن غیر فعال شده تب برفکی تیپ O (چکیده)
981 - Synthesis, Spectroscopic Investigations, and Computational Study of 4-((9,10-dioxo-9,10-dihydroanthracen-1-yl)oxy)-3- methoxybenzaldehyde1 (چکیده)
982 - اثرتمرین ورزشی بیشینه بر عملکرد ریوی افراد مبتلا به مواد مخدر (چکیده)
983 - تأثیر برنامه تمرین هوازی بر سطح هورمون رشد و 17 ـ بتا استرادیول زنان میانسال مبتلا به سرطان سینه (چکیده)
984 - Polyethylene glycol grafted flower‐like cupric nano oxide for the hollow‐fiber solid‐phase microextraction of hexaconazole, penconazole, and diniconazole in vegetable samples (چکیده)
985 - Synthesis of pyrimido[4,5-e][1,2,4]triazolo[3,4-b][1,3,4]thiadiazepine as a Novel heterocyclic system (چکیده)
986 - Lentiviral mediated overexpression of Insulin like Growth Factor-1 in mouse myoblast (چکیده)
987 - کوپلیمریزاسیون اتیلن و 1-هگزن با استفاده از کاتالیزور دو مرکزی برپایه نیکل (چکیده)
988 - A theoretical study on the efficiency and role of guanidines-based organic superbases on carbon dioxide utilization in quinazoline-2,4(1H, 3H)-diones synthesis (چکیده)
989 - Size Controlling of L1 0 -FePt Nanoparticles During High Temperature Annealing on the Surface of Carbon Nanotubes (چکیده)
990 - Synthesis, characterization and gas permeation study of ZIF-11/Pebax® 2533 mixed matrix membranes (چکیده)
991 - بررسی مقاومت جمعیت های خردل وحشی (Sinapis arvensis L.) به علف کش تری بنورون متیل (چکیده)
992 - Exploring English Language Learning Policies in Iran Based on Secondary School Course Books for Learning English in Light of Globalization and Culture (چکیده)
993 - Temperature and field dependence of the flux pinning mechanisms in Fe(1.06)Te(0.6)Se(0.4) single crystal (چکیده)
994 - مطالعه تطبیقی عوامل شهرت فیلم 12 سال بردگی در رسانه‌های ایران و آمریکا (چکیده)
995 - New insights into the taxonomy of the skittering frog Euphlyctis cyanophlyctis complex (Schneider, 1799) (Amphibia: Dicroglossidae) based on mitochondrial 16S rRNA gene sequences in southern Asia (چکیده)
996 - Magnetic solid-phase extraction of polycyclic aromatic hydrocarbons in water samples by Fe3O4 @polypyrrole/carbon nanotubes (چکیده)
997 - واکاوی بی عدالتی جزایی و نقش آن در شیوع فساد آموزشی- پژوهشی در دانشگاه ها : (مطالعه چند موردی: دانشگاه های تهران) (چکیده)
998 - Amino-functionalized mesoporous MCM-41 silica as an efficient adsorbent for water treatment: batch and fixed-bed column adsorption of the nitrate anion (چکیده)
999 - حذف مخلوط یون های فلزی سرب، نیکل و کادمیم از محلولهای آبی با استفاده از جاذب نانوحفره MCM-41 اصلاح شده (چکیده)
1000 - Removal of Ni(II), Cd(II), and Pb(II) from a ternary aqueous solution by amino functionalized mesoporous and nano mesoporous silica (چکیده)
1001 - Experimental Investigation of Arsenic (III, V) Removal from Aqueous Solution Using Synthesized α- Fe2O3 / MCM-41 Nanocomposite Adsorbent (چکیده)
1002 - تاثیر بازدارنده نیترات سازی 3 و 4 دی متیل پیرازول فسفات بر دینامیک نیتروژن -15 و عملکرد ژنوتیپ های مختلف گندم دیم با شاخص تبعیض ایزوتوپی کربن -13 متفاوت (چکیده)
1003 - The influence of welding parameters on fracture toughness and fatigue crack growth rate in friction stir welded nugget of 2024-T351 aluminum alloy joints (چکیده)
1004 - Calculation of the Dose of Samarium-153-Ethylene Diamine Tetramethylene Phosphonate (153Sm-EDTMP) as a Radiopharmaceutical for Pain Relief of bone Metastasis (چکیده)
1005 - On Relative Reversed Hazard Rate Order (چکیده)
1006 - بررسی خصوصیات زراعی و روابط بین آنها در توده های بابونه آلمانی (چکیده)
1007 - Biochemical characterization and gene cloning of a novel alkaline endo -1-4-glucanase from Bacillus subtilis DR8806 (چکیده)
1008 - Structural scope of six new layered to pillar-layered hybrid inorganic-organic networks bearing [BW12O40]5- and lanthanoid-cluster; data base study toward ligand role in assemblies (چکیده)
1009 - Cryptic species diversity in the genus Allactaga (Rodentia: Dipodidae) at the edge of its distribution range (چکیده)
1010 - A Comparative Study of Iranian and America Media in Authenticating and Popularizing 12 Years A Slave (چکیده)
1011 - Direct access to stabilized CuI using cuttlebone as a natural-reducing support for efficient CuAAC click reactions in water (چکیده)
1012 - بررسی عددی و تجربی تاثیر سرعت ابزار بر رشد ترک خستگی در اتصالات جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی آلیاژ آلومینیوم AA2024-T351 (چکیده)
1013 - Injectable hydrogel delivery plus preconditioning of mesenchymal stem cells: exploitation of SDF-1/CXCR4 axis toward enhancing the efficacy of stem cells’ homing (چکیده)
1014 - An unexpected diastereoselective synthesis of novel substituted pyridines via one-pot, four-component reaction (چکیده)
1015 - INVESTIGATION ON THE EFFECT OF HUMIC ACID SPRAYING AND PLANTING DENSITY ON SOME QUANTITATIVE TRAITS OF BALANGU MEDICINAL HERB ( LALLEMANTIA ROYLEANA B.) (چکیده)
1016 - EFFECT OF PLANT DENSITY AND HUMIC ACID APPLICATION ON PHYTOCHEMICAL ATTRIBUTE OF MALLOW (MALVA SYLVESTRIS L.) (چکیده)
1017 - EXTRACT BIOCHEMICAL VARIATION AMONG 14 MENTHA LONGIFOLIA (چکیده)
1018 - CHANGE IN ESSENTIAL OIL CONTENT AND COMPOSITION OF DIPLOID AND AUTOTERTAPLOID GENOTYPES OF MENTHA MOZAFFARIANII (چکیده)
1019 - A detailed study on adsorption isotherms of Hg(II) removal from aqueous solutions using nanostructured sorbent ZnCl2-MCM-41 (چکیده)
1020 - Biosynthesis of silver nanoparticles by a luminescent bacterium Vibrio fischeri NRRL B-11177 (چکیده)
1021 - Bioluminescence-based detection of brain immune cells apoptosis and ATP depletion induced by aflatoxin B1 (چکیده)
1022 - Cytotoxic effect and cell attachment of IL-12 antimicrobial peptide on A549 epithelial cells (چکیده)
1023 - نقش روسپیان شهر نو در کودتای 28 مرداد 1332 (چکیده)
1024 - بررسی اثر میزان مصرف کود دامی بر عملکرد و اجزای عملکرد چهار رقم لوبیای قرمز (Phaseolus vulgaris L.) (چکیده)
1025 - بررسی عددی عمر خستگی آلیاژ آلومینیوم AL2024-T351 تحت بارگذاری کرنش کنترل بر روی نمونه استاندارد دمبلی شکل (چکیده)
1026 - Predicting the molecular role of MEIS1 in esophageal squamous cell carcinoma (چکیده)
1027 - مطالعه ی اثر قله ی دوم در ابررسانای پایه آهن BaFe1.9Ni00.1As2 (چکیده)
1028 - بررسی سازوکار میخکوبی در ابررسانای تک کریستال Fe1.06Te0.6Se0.44 (چکیده)
1029 - مقاومت ویژه وافت و خیزهای رسانندگی در نمونه ی تک کریستال ابررسانای Fe1.06 Te0.6 Se0.4 (چکیده)
1030 - مطالعه ایزوتوپ های پایدار 18O و D در چشمه های منطقه تنگ بیجار- غرب استان ایلام (چکیده)
1031 - Synthesis of Thiazolo[5,4-d][1,2,4]Triazolo[4,3-a]Pyrimidines as a New Class of Heterocyclic Compounds (چکیده)
1032 - بهینه سازی مکان چشمه های براکی تراپی در دو و سه بعد با کاربست الگوریتم ژنتیک (چکیده)
1033 - Coordination behavior of chelidamic acid with V(V), Ni(II), Fe(III), and Ca(II): Syntheses, X-ray characterization and DFT studies (چکیده)
1034 - Effects of 1.25-Dihydroxycholecalciferol and Hydroalcoholic Extract of Withania Coagulans Fruit on Bone Mineralization and Mechanical and Histological Properties of Male Broiler Chickens (چکیده)
1035 - ارزیابی پنیر لیقوان از نظر وجود باکتری لاکتوکوکوس گارویه با تکیه بر روش های مبتنی بر کشت و روش مولکولی ژن ناحیه 16S rRNA (چکیده)
1036 - Quantification of evolution of multiple simultaneous phase transformations using dilation curve analysis (DCA) (چکیده)
1037 - What tools can we use to track and predict the response of steels to welding? (چکیده)
1038 - Density functional theory study of the regio- and stereoselectivity of 1,3-dipolar cycloaddition reactions between 2-ethylthio-4- phenyl-1-azetin and some substituted nitrile oxides (چکیده)
1039 - Effect of irrigation efficiency on Groundwater storages (by WEAP model) (چکیده)
1040 - Magnetically separable Fe3O4@chitin as an ecofriendly nanocatalyst with high efficiency for green synthesis of 5-substituted-1H-tetrazoles under solvent-free conditions (چکیده)
1041 - Isomerism and Hydrogen Bonding in the Cis-enol Forms of 1-(n-pyridyl)butane-1,3-diones: A Theoretical Study (چکیده)
1042 - CuII immobilized on guanidinated epibromohydrin functionalized g-Fe2O3@TiO2 (g-Fe2O3@TiO2-EGCuII): a novel magnetically recyclable heterogeneous nanocatalyst for the green one-pot synthesis of 1,4-disubstituted 1,2,3-triazoles through alkyne–azide cycloaddition in water (چکیده)
1043 - معرفی روش جدید تطبیق برای اندازه گیری دقیق تغییرات حجمی در تصاویر تشدید مغناطیسی مغزی بیماران مبتلا به اوتیسم (چکیده)
1044 - بررسی تجربی رفتار سخت شوندگی و تاثیر تعداد سیکل پیش رچتینگ بر عمر خستگی قطعات آلومینیوم 2024 جوشکاری شده (چکیده)
1045 - Study of the intramolecular hydrogen bonding of some α-cyano-1,3–diketones by using AIM and NBO calculations (چکیده)
1046 - Theoretical investigation of 1,3-Di(n-pyridyl)-1,3-propanediones (چکیده)
1047 - The effect of unconventional hydrogen bonding in the stability of keto forms of 2-Bromo-1,3-diphenylpropane-1,3-dione (چکیده)
1048 - Thermodynamic Properties of CO2 and 2-Amino-2-methyl-1-propanol, an Efficient Absorbent for CO2, using GMA Equation of State (چکیده)
1049 - تأثیر هشت هفته تمرین هوازی بر سطوح سرمی آپولیپوپروتئین A-1، B و نیمرخ لیپیدی زنان دارای اضافه وزن (چکیده)
1050 - A new nanostructured materials amino functionalized mesoporous silica synthesized via co-condensation method for Pb(II) and Ni(II) ions sorption from aqueous solution (چکیده)
1051 - Microstructure and Residual Stress Distributions Under the Influence of Welding Speed in Friction Stir Welded 2024 Aluminum Alloy (چکیده)
1052 - Tautomeric stability, molecular structure, NBO, electronic and NMR analyses of salicylideneimino-ethylimino-pentan-2-one (چکیده)
1053 - An empirical study on statistical analysis and optimization of EDM process parameters for inconel 718 super alloy using D-optimal approach and genetic algorithm (چکیده)
1054 - بررسی تاثیر خشکی در بیان ژن های CapLEA-1 و Dehydrin 1 در ژنوتیپ های نخود زراعی (چکیده)
1055 - Geant4.10 simulation of geometric model for metaphase chromosome (چکیده)
1056 - Assessment of aflatoxin B1 adsorption efficacy of natural and processed bentonites: In vitro and in vivo assays (چکیده)
1057 - Vibrational assignments and structure of bis(3-amino-1- phenyl-2- buten-1-onato)copper(II) complex (چکیده)
1058 - Construction and Quantitative Validation of Chicken CXCR4 Expression Reporter (چکیده)
1059 - One-pot Synthesis of 1-Amidoalkyl-2-naphthols Catalyzed by Polyphosphoric Acid Supported on Silica-coated NiFe2O4 Nanoparticles (چکیده)
1060 - Deferasirox loaded on fumed silica nanoparticles used in cancer treatment (چکیده)
1061 - روند بیان ژن های CLsHSP18.1A و CcNAC2 در ژنوتیپ های متحمل و حساس هندوانه آجیلی (Citrullus lanatus) به تنش خشکی با استفاده از روش نیمه کمی RT-PCR (چکیده)
1062 - Effect of annealing temperature on structural and magnetic properties of stontium hexaferrite nanoparticles synthesised by sol-gel auto- combustiom method (چکیده)
1063 - Perspective: Cooperation of Nanog, NF-κΒ, and CXCR4 in a regulatory network for directed migration of cancer stemcells (چکیده)
1064 - تأثیر دو مکمل پروبیوتیکی بر مرفولوژی روده و فعالیت مونوسیتهای خون جوجه های گوشتی K درگیر با ایکولای 9 (چکیده)
1065 - Expression analysis of SOX2OT-S1, SOX2OT-S2 and SOX2 in gastric cancer (چکیده)
1066 - The ER-localized claudin-like Dni2 protein regulates the localization of Dni1p at a plasma membrane microdomain to mediate cell fusion during mating (چکیده)
1067 - Biosynthesis of Silver Nanoparticles by Amaranthus Retroflexus Extract and Their Antiproliferative Activity In Vitro (چکیده)
1068 - تشخیص سروتیپ k2 ببکتری کلبسیلا پنومونیه با استفاده از ژن orf10 موجود در مجموعه ژنهبی CPS (چکیده)
1069 - Survey SOX2 ,SOX2OT-S1 and SOX2OT-S2 expression in breast cancer (چکیده)
1070 - بررسی میزانه تحقق پذیری طرح تفصیلی درشهرمشهد منطقه 10 کاربریهای فضای سبزوتفریحی ، ورزشی و فرهنگی تاریخی (چکیده)
1071 - reconstruction of Iranian identity by means of the historical gardens (چکیده)
1072 - تحلیل همدید شرایط وقوع روزهای بسیار آلوده در کلان شهر تهران (چکیده)
1073 - Synthesis of 5,5-(ethane-1,2-diyl) bis (3-((5-bromo-6-methyl-2tertiaryaminopyrimidin-4-yl) thio)-4H-1,2,4-triazol-4-amines) and Their Novel bis-cyclized Products, 1,2-bis (pyrimido [5,4e] [1,2,4] triazolo [3,4-b] [1,3,4] thiadiazin-3-yl) ethane, as Potential Inhibitors of 15-Lipoxygenase (چکیده)
1074 - Synthesis of new derivatives of 10H-benzo[b] pyridazino[3,4-e][1,4]thiazines (چکیده)
1075 - the 1 conference on language learning teaching (چکیده)
1076 - Characterization of Pectobacterium species isolated from vegetable crops in north-west of Iran (چکیده)
1077 - Combination of valproic acid and cisplatin greatly increased the expression of P21 in esophageal cancer cells (چکیده)
1078 - The expression of P21 in esophageal carcinoma cells was enhanced by combination of 7-geranyloxycoumarin and paclitaxel (چکیده)
1079 - رقابت شرکت های هلندی و انگلیسی در خلیج فارس درسده 11ق/17 م (چکیده)
1080 - Match or Mismatch of the Head Parameters and Comprehension of EFL Learners (چکیده)
1081 - Detection of Shiga toxin-producing Escherichia coli (STEC) in faeces of healthy calves in Mashhad, Iran (چکیده)
1082 - مزایای استفاده از زبان مدلسازی SysML، یکپارچه با پروتکل کاربردی ISO 10303- 233 در زمینه های طراحی محصول و تولید آن بر پایه ی استاندارد بین المللی STEP (چکیده)
1083 - Effect of Halocarbon as Promoter on Activity of Ziegler-Natta Catalyst in 1-Hexene Polymerization (چکیده)
1084 - Synthesis of New Derivatives of Pyridazino[6,1-c]Pyrimido[5,4-e][1,2,4]Triazine; a Novel Heterocyclic System (چکیده)
1085 - Removal of Hg (II) from Aqueous Solution using Polypyrrole / SBA-15 Nanocomposite: Experimental and Modeling (چکیده)
1086 - Characterization and Molecular Identification of Extracellular Polymeric Substance (EPS) Producing Bacteria from Activated Sludge (چکیده)
1087 - Synthetic siRNAs effectively target cystein protease 12 and a-actinin transcripts in Trichomonas vaginalis (چکیده)
1088 - Identification of the coke deposited on 13X industrial zeolite molecular sieves during mercaptan removal process (چکیده)
1089 - بررسی تأثیر جریان سیال بر نرخ خوردگی فولاد ساده کربنی در محلول آبی با استفاده از الکترود صفحه چرخان (چکیده)
1090 - AGN Activity and IGM Heating in Fossil Cluster RX J1416.4+2315 (چکیده)
1091 - رابطه تعهد حرفه ای و تعهد سازمانی حسابرسان با رفتار ناکارآمد حسابرسی (چکیده)
1092 - Critical Analysis and Teachers’ Perspectives on Prospect One (Iranian Junior High School English Book (چکیده)
1093 - Application of phage display antibody library for Production of single-chain antibodies against common epitopes of ErbB1 and ErbB2 (چکیده)
1094 - بررسی تنوع باکتری های اسید لاکتیک جدا شده از کشک زرد زابلی (سیستانی) با استفاده از روش تکثیر ژن 16S rRNA (چکیده)
1095 - A Novel Carbon Paste Electrode for Potentiometric Determination of Vanadyl Ion (چکیده)
1096 - تولید فوم تیتانیم با استفاده از عامل فوم ساز هیدرید تیتانیم به روش متالورژی پودر (چکیده)
1097 - Analysis of novel mutations inBRCA1in Iranian families with breast cancer (چکیده)
1098 - Expanded perlite: an inexpensive natural efficient heterogeneous catalyst for the green and highly accelerated solvent-free synthesis of 5- substituted-1H-tetrazoles using [bmim]N3 and nitriles† (چکیده)
1099 - Double Field Domain Walls with Explicit Symmetry Breaking (چکیده)
1100 - بررسی فقهی حقوقی اصل قابل استناد در موارد تردید در مشروعیت شرط (ناشی از تردید در جعل یا کیفیت جعل حکم شرعی یا قانونی) (چکیده)
1101 - بررسی تاثیر تجارت خارجی بر رشد اقتصادی ایران- صفحه 180 چکیده مقاله موجود است. (چکیده)
1102 - بررسی تاثیرات سینرژیستی اسانسهای آویشن (Ziziphora tenuir)، نعناع (Mentha spp) و کاکوتی (Ziziphora tenuir) در جلوگیری از رشد اشرشیاکلی O157:H7 در شرایط آزمایشگاهی با استفاده از روش سطح پاسخ (RSM) (چکیده)
1103 - Hydroxyapatite Q1 nanoparticles (HAP NPs): a green and Q2 efficient heterogeneous catalyst for three-component one-pot synthesis of 2,3-dihydroquinazolin-4(1H)-one derivatives in aqueous media (چکیده)
1104 - بررسی تاثیر مخلوط خاکستر تفاله نیشکر و آهک بر پارامترهای مقاومت برشی خاک¬های ریزدانه (چکیده)
1105 - بررسی جایگاه فقهی و حقوقی تعهد به ازدواج (چکیده)
1106 - Methimazole discontinuation before radioiodine therapy in patients with Graves’ disease (چکیده)
1107 - Chromosomal analysis and BRCA2*617delT/88delTG and BRIP1 (c.2392C>T) mutations of Fanconi anemia in Iranian family, and its correlation to breast cancer susceptibility (چکیده)
1108 - Dynamic soil properties of some deep trenches in Mashhad city, NE Iran (چکیده)
1109 - اثر هشت هفته تمرین هوازی بر پراکسیداسیون لیپید و سطوح اندوتلین-1 زنان سالمند غیرفعال (چکیده)
1110 - Thermally activated flux flow in Fe1.06Te0.6Se0.4 single crystal (چکیده)
1111 - Sulfonated nanohydroxyapatite functionalized with 2-aminoethyl dihydrogen phosphate (HAP@AEPH2- SO3H) as a new recyclable and eco-friendly catalyst for rapid one-pot synthesis of 4,40-(aryl methylene) bis(3-methyl-1H-pyrazol-5-ol)s (چکیده)
1112 - تعیین اثرات ساختگاهی محلی به روش معکوس تعمیم یافته با استفاده از نگاشت های زمینلرزه 1391 اهر- ورزقان (چکیده)
1113 - Synthesis of Some Derivatives of Pyrimido[5,4-e]Tetrazolo[5,1-c][1,2,4]triazine; a Novel Heterocyclic System (چکیده)
1114 - Evaluation of Agrobacterium-mediated Transformation of Chlamydomonas reinhardtii Using a Synthetic Amorpha-4, 11-diene Synthase Gene (چکیده)
1115 - Valproic Acid Negatively Regulated CD44 and BMI1 Expression in Stem like Cancer Cells (چکیده)
1116 - Decreased Expression of Cancer Stem Cell Markers in Esophageal Cancer Cells upon Auraptene Treatment (چکیده)
1117 - Identification of Germline BRCA1 Mutations among Breast Cancer Families in Northeastern Iran (چکیده)
1118 - Physically Based Model of the Yield Strength for an Al-Mg-Si-Cu-Zn Alloy (چکیده)
1119 - Genetic polymorphism of the CAPN1 gene is associated with meat quality (چکیده)
1120 - Effects of polymorphic variants of GH, Pit 1 and beta LG genes on milk productions (چکیده)
1121 - تولید ماده مرکب زمینه آلومینیم تقویت شده با ذرات میکرونی آلومینا به روش نورد تجمّعی (ARB) و بررسی تغییرات ریزساختاری و خواص مکانیکی آن (چکیده)
1122 - جداسازی جریان پایه از رواناب سطحی با استفاده از روش‌های ایزوتوپی و ردیاب‌های هیدروشیمیایی (مطالعه موردی: حوضه کارستی ابوالعباس) (چکیده)
1123 - شناسایی فلور لاکتیکی کیمچی، به عنوان غذایی فراسودمند، با استفاده از روش توالییابی ژن 16S rRNA (چکیده)
1124 - شناسایی همولوگ ژن Fol-SIX1 در ژنوم Fusarium oxysporum f. sp. melonis (چکیده)
1125 - Effect of ICV administration of ox1 antagonist on anxiety behavior in PTZinduced kindled Wistar rats (چکیده)
1126 - بهره گیری از رویکرد دترمینان بهینه و الگوریتم ژنتیک در مدلسازی و بهینه سازی فرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی سوپرآلیاژ اینکونل 718 (چکیده)
1127 - اثر کاربرد پوتریسین بر کیفیت پس از برداشت خیار گلخانه ای رقم یلدا (چکیده)
1128 - Synthesis of Dihydrobenzo[b]pyrimido[4,5-e][1,4]Thiazepines; Derivatives of a Novel Ring System (چکیده)
1129 - A THEORETICAL STUDY OF SPIN-DEPENDENT TRANSPORT IN HYBRID STRUCTURE CONSIST OF SILICON CARBIDE AND ARMCHAIR GRAPHENE NANORIBBONS (چکیده)
1130 - Truly Absorbed Microbial Protein Synthesis, Rumen Bypass Protein, Endogenous Protein, and Total Metabolizable Protein from Starchy and Protein-Rich Raw Materials: Model Comparison and Predictions (چکیده)
1131 - Synthesis of new derivatives of [1,2,3]triazolo[4,5-d][1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrimidine (چکیده)
1132 - Synthesis of new derivatives of 5-amino-9H-pyrrolo[2,3-e][1,2,4]triazolo[4,3c]pyrimidine via Leimgruber and Batcho indole synthesis (چکیده)
1133 - اثر تمرین ورزشی هوازی بر پروتئین سلولی کلارای 16 کیلو دالتونی و کورتیزول افراد وابسته به مواد مخدر (چکیده)
1134 - جداسازی و شناسایی فلور لاکتیکی کیمچی تولید شده در ایران بر پایه روش های بیوشیمیایی و مولکولی (چکیده)
1135 - Dose estimations for Iranian 11-year-old pediatric phantoms undergoing computed tomography examinations (چکیده)
1136 - Silica coated magnetic NiFe2O4 nanoparticle supported phosphomolybdic acid; synthesis, preparation and its application as a heterogeneous and recyclable catalyst for the one-pot synthesis of tri- and tetra-substituted imidazoles under solvent free conditions (چکیده)
1137 - Facile Synthesis of New [1,2,4]Triazolo[4,3‐b]pyridazine (چکیده)
1138 - Comparison of Cp, Cpk and Cp-‎tilde process capability indices in ‎the case of measurement error ‎occurrence (چکیده)
1139 - Induced Differentiation of Local Cancer Stem Cells in Human Hepatocellular Carcinoma as a Tool for Cancer Treatment (چکیده)
1140 - Expression Analysis of BORIS during Retinoic Acid- Induced Differentiation of Mouse Embryonal Carcinoma P19 Cells (چکیده)
1141 - Effect of culture and maturation on human monocyte-derived dendritic cell surface markers, necrosis and antigen binding (چکیده)
1142 - A Straightforward Approach for the Synthesis of Novel Derivatives of Benzo [b] pyrazolo [5,1: 2,3] pyrimido [4, 5-e] [1,4] thiazine (چکیده)
1143 - تنوع فیلوژنتیکی باکتریهای قابل کشت دریاچه بزنگان و نقش اکولوژی آنها (چکیده)
1144 - 12th international conference of science technology (چکیده)
1145 - چندشکلی اگزون 2 ژن BMP15 در گوسفند سنگسری ایران (چکیده)
1146 - Synthesis of New Derivatives of Pyrazolo[4,3-e][1,2,4]Triazolo[4,3-c]Pyrimidine (چکیده)
1147 - Modification of C/TiO2@MCM-41 with nickel nanoparticles for photocatalytic desulfurization enhancement of a diesel fuel model under visible light (چکیده)
1148 - تاثیر 1 و 25 دی هیدروکسی کوله کلسیفرول و عصاره هیدروالکلی پودر شده پنیر باد بر عملکرد و استحکام استخوان درشت نی جوجه های نر گوشتی (چکیده)
1149 - بازتابِ سمت‌گیری سیاست خارجی درگفتارها و نوشتارهای آیت‌الله‌ خامنه‌ای 1388-1368 (چکیده)
1150 - ارزیابی غلظت‌‌های کربن معدنی و آلی محلول و ترکیب ایزوتوپی آنها در منابع آب حوضه آبریز کارده (شمال شهر مشهد) (چکیده)
1151 - Geothermal Rreservoir Characteristics (T & D) of Ayub Peighambar and Shafa Hot Springs Using Geothermometers and Environmental 2H and 18O Isotopes (چکیده)
1152 - Field and Lab Requirements for TIC/DIC and δ13C Measurements of Water Samples (چکیده)
1153 - GST-M1 is transcribed moreso than AKR7A2 in AFB1-exposed human monocytes and lymphocytes (چکیده)
1154 - Mechanism and regioselectivity of 1,3-dipolar cycloaddition reactions of bicyclic monoterpenes with aryl and heteroaryl nitrile oxides: a DFT study (چکیده)
1155 - Construction of a New Aluminum(III) Cation Selective Electrode Based on 12-Crown-4 as an Ionophore (چکیده)
1156 - Synthesis of Oxazolo[5,4‐d][1,2,4]triazolo[4,3‐a]pyrimidines as a New Class of Heterocyclic Compounds (چکیده)
1157 - Traveling Wave Solutions For Some Nonlinear (N + 1)-Dimensional Evolution Equations by Using (G ′ /G) and (1/G ′ )-Expansion Methods (چکیده)
1158 - نقش پلی-ال-آرژینین در القای آپوپتوز داروی داکسوروبیسین در سلول های سرطان پروستات انسان (چکیده)
1159 - نقش فرهنگ‌سازمانی در تعالی سازمانی گروه های تربیت‌بدنی استان خراسان رضوی (چکیده)
1160 - Association of rs12255372 (TCF7L2) and D76N (PDX-1) Polymorphisms with Type 2 Diabetes in a Population Living in Northeast Iran (چکیده)
1161 - مدل‌سازی میکرومکانیکی رفتار تغییرشکل در مقیاس میکروساختار فولاد ضدزنگ 316L بر پایه مدل میکروساختاری با استفاده از روش اجزاء محدود کریستال پلاستیسیته (چکیده)
1162 - MEDICINAL PLANT ESSENTIAL OILS REDUCE RUMINAL AND FECAL ESCHERICHIA COLI O157:H7 POPULATION IN BEEF CATTLE (چکیده)
1163 - A rapid metal free synthesis of 5-substituted-1Htetrazoles using cuttlebone as a natural high effective and low cost heterogeneous catalyst (چکیده)
1164 - Effects of pH and temperature on antibacterial activity of zinc oxide nanofluid against Escherichia coli O157: H7 and Staphylococcus aureus (چکیده)
1165 - Employing XIAP to Enhance the Duration of Antigen Expression and Immunity Against an Avian Influenza H5 DNA Vaccine (چکیده)
1166 - Effects of Ferula szowitziana extract on thermal pain in rat (چکیده)
1167 - The Effect of a Human Antibacterial Neuropeptide SL-21 on the Expression of Pro-inflammatory Factors in Airway Epithelial Cells (چکیده)
1168 - Phylogeography of Phasianus colchinus Linnaeus, 1758 inferred from mitochondrial and nuclear genes in Iranian plateau (چکیده)
1169 - شناسایی و بیماری زایی عوامل قارچی پوسیدگی ریشه و طوقه برخی گیاهان جالیزی در منطقه شاهرود (چکیده)
1170 - Removal of Pb(II) from aqueous solution by mesoporous silica MCM-41 modified by ZnCl2: kinetics, thermodynamics, and isotherms (چکیده)
1171 - بررسی رابطه تفکیک خویشتن و باورهای ارتباطی با راهبرد حل تعارض ملزم شده دانشجویان متأهل (چکیده)
1172 - Synthesis of new multi-functionalised 1,1’-carbonylbispyrazole derivatives (چکیده)
1173 - Synthesis of [1,2,4]Triazolo[3,4-b]Pteridines as a Novel Class of Heterocyclic Compounds (چکیده)
1174 - بررسی تنوع جمعیتی باکتری های اسید لاکتیک آش کارده با استفاده از روش تکثیر ژنS rRNA 16 و تعیین فعالیت ضد میکروبی ترکیبات شبه باکتریوسینی (چکیده)
1175 - An alternative approach to the synthesis of new pyrimido[5′,4′:5,6][1,4] thiazino[2,3-b]quinoxaline derivatives (چکیده)
1176 - The origin of regio- and stereoselectivity in 1,3-dipolar cycloaddition of nitrile oxides with C1-substituted 7- oxabenzonorbornadienes, A DFT study (چکیده)
1177 - Synthesis and Spectral Characteristics of Nove lFluorescentDyes Based on Pyrimido[4,5-d ][1, 2,4 ]triazolo[4,3-a ]pyrimidine (چکیده)
1178 - Identification of a Specific Pseudo attP Site for Phage PhiC31 Integrase in Bovine Genome (چکیده)
1179 - Gradual Growth of Gold Nanoseeds on Silica for Silica@Gold Core–Shell Nano Applications by Two Different Methods: A Comparison on Structural Properties (چکیده)
1180 - Evaluation of mother corm weights and foliar fertilizer levelson saffron (Crocus sativus L.) growth and yield components (چکیده)
1181 - ارائه یک سیستم خبره روانشناسی برای سنجش میزان استرس افراد (چکیده)
1182 - Diphenyl (p-tolylamido)phosphate (چکیده)
1183 - تجزیه و تحلیل وضعیت همسویی سیاست امنیت اطلاعات با برنامه سیستمهای اطلاعات استراتژیک دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
1184 - تبیین نظریه‌ی انکشاف در حکمت متعالیه (چکیده)
1185 - The effect of homogenization on microstructure and hot ductility behaviour of AZ91 magnesium alloy (چکیده)
1186 - Effect of thermomechanical parameters on dynamically recrystallized grain size of AZ91 magnesium alloy (چکیده)
1187 - Dipyrimido[4,5‑b:5,4‑e][1,4]thiazine: synthesis and their enzyme inhibitory activity assessment on soybean 15‑lipoxygenase (چکیده)
1188 - Information Security in Knowledge Management Based on ISO 27001 and CWA 14924 (چکیده)
1189 - Synthesis and docking analysis of new 2-chloro-3-((2,2-dimethylhydrazono) methyl)quinoline derivatives as non-nucleoside human HIV-1 reverse transcriptase inhibitors (چکیده)
1190 - بررسی برخی از روشهای دستیابی به توزیع اندازه حفرات جامدات متخلخل وتعیین روش مناسب برای چهار جاذب پرکاربرد صنعتی (چکیده)
1191 - ارزیابی تغییرات هیستوپاتولوژِی ریه در موشهای Balb/C تحت تیمار با اکراتوکسین A (چکیده)
1192 - آنالیز کارکرد ژن Fol-SIX1 در ارقام مقاوم و حساس Cucumis melo (چکیده)
1193 - دوزجذبی بتا و گامای یُد131 در تیروئید کروی و استوانه ای با استفاده از کد ّFLUKA و مقایسه آن با نتایج کد MCNPX (چکیده)
1194 - Vertically thickness of a magnetized advection dominated accretion flow (چکیده)
1195 - Synthesis and Evaluation of a New Series of 3,5-bis ((5-bromo-6-methyl-2- t-aminopyrimidin-4-yl)thio)-4 H-1,2,4-triazol-4-amines and their Cyclized Products ‘Pyrimidinylthio Pyrimidotriazolothiadiazines’ as 15- Lipo-Oxygenase Inhibitors (چکیده)
1196 - اثر تزریق ویتامین 21 B بر مصرف خوراک، وزن بدن، تولید و ترکیبات شیر در گاوهای اوایل شیردهی هلشتاین (چکیده)
1197 - Phylogeny of snow trout (Schizothorax) based on Cytochrome oxidase subunit 1 (COI) gene (چکیده)
1198 - بازشناسی مخاطب نامه31 نهج‌البلاغه با تحلیل منابع، متن و تاریخ (چکیده)
1199 - IBM word-alignment model I for statistical machine translation (چکیده)
1200 - Differential expression of ovine TLR2 and TLR4 in peripheral blood mononuclear cells cultured with hydatid cyst derived antigens (چکیده)
1201 - The effect of insulin treatment on TLR4 gene expression and cell density in hippocampal brain and testis tissues in induced hyperglycemia conditions (diabetes type 1) (چکیده)
1202 - Conductometric Study of Complexation Reaction of 4'-Nitrobenzo-15-crown-5 with Mn+2, Co+2, Y+3, and ZrO+2 Cations in Acetonitrile, Methanol and Their Binary Solvent Solutions (چکیده)
1203 - برابرسنجی نگاه ایرانی به یورش آمریکا به افغانستان (چکیده)
1204 - The tetraspan protein Dni1p is required for correct membrane organization and cell wall remodelling during mating in Schizosaccharomyces pombe. (چکیده)
1205 - The integrity of the cytokinesis machinery under stress conditions requires the glucan synthase Bgs1p and its regulator Cfh3p (چکیده)
1206 - The Fission Yeast SEL1 Domain Protein Cfh3p A NOVEL REGULATOR OF THE GLUCAN SYNTHASE Bgs1p WHOSE FUNCTION IS MORE RELEVANT UNDER STRESS CONDITIONS (چکیده)
1207 - پتروگرافی و ژئوشیمی توده های نفوذی منطقه اکتشافی سنجدک I، شرق معدن سنگ آهن سنگان خواف (چکیده)
1208 - EXPRESSION OF FOOT AND MOUTH DISEASE VIRUS (FMDV) CAPSID PROTEIN VP1 IN CHLAMYDOMONAS REINHARDTII AS A POSSIBLE SOURCE OF RECOMBINANT VACCINE (چکیده)
1209 - آزمون های زیستی و مولکولی گیاه نخود تراریخته (Cicer arietinum L.) مقاوم به آفت پیله خوار (Helicoverpa armigera Hub.) (چکیده)
1210 - هند و پاکستان: مدیریت منازعه پس از 1998 (چکیده)
1211 - Isolation and Identification of Lactic Acid Bacteria in Winter Salad (Local Pickle) during Fermentation Using 16S rRNA Gene Sequence Analysis (چکیده)
1212 - Preyssler heteropoly acid supported on silica coated NiFe2O4 nanoparticles for the catalytic synthesis of bis(dihydropyrimidinone)benzene and 3,4‐dihydropyrimidin‐2(1H)‐ones (چکیده)
1213 - Effect of Thiosulfate on Pitting Corrosion of 316SS (چکیده)
1214 - Cu(II) immobilized on aminated epichlorohydrin activated silica (CAES): as a new, green and efficient nanocatalyst for preparation of 5-substituted-1Htetrazoles† (چکیده)
1215 - ارزیابی اثر کود‌های شیمیایی و آلی بر ویژگی های رشدی و اجزای عملکرد گیاه سویا (Glycine max L.) (چکیده)
1216 - An Empirical Study on Modeling and Optimization of EDM Process Parameters for Inconel 718 Super Alloy Using D-optimal approach and Genetic Algorithm (چکیده)
1217 - AConductometric study of complexation reaction between benzo-15- crown-5 and Al3+ cation in some pure and binary mixed non- aqueous solvents (چکیده)
1218 - همسانه سازی ،بررسی توالی نوکلئوتیدی وهمردیفی نوکلئوتیدی وپروتئینی ژنMt- ND1 درمرغ های بومی خراسان (چکیده)
1219 - بررسی اثر سرعت ابزار بر سختی و تنش پسماند در جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی آلیاژ آلومینیوم T351-2024 با روش تجربی و شبیه سازی عددی (چکیده)
1220 - مقایسه اثر عصاره های هیدروالکلی و هگزانی گلهای حرارت دیده پایه ماده Cannabis sativa بر تعادل حرکتی (چکیده)
1221 - Involvement of the multi-pass membrane protein Prm1p in cell fusion and cell integrity during mating (چکیده)
1222 - Appraisal of the entire mitochondrial genome for DNA barcoding in birds (چکیده)
1223 - Membrane Organization and Cell Fusion During Mating in Fission Yeast Requires Multipass Membrane Protein Prm1 (چکیده)
1224 - Rarefied gas flow simulations of NACA 0012 airfoil and sharp 25–55-deg biconic subject to high order nonequilibrium boundary conditions in CFD (چکیده)
1225 - شناسایی یک پپتید مهار کننده ACE از هیدرولیزات پروتئین های سفیده تخم شتر مرغ (چکیده)
1226 - شناسایی مولکولی و تعیین رابطه فیلوژنتیکی میان لاکتوباسیل های جدا شده از خمیر ترش محلی تربت جام و آلمان (چکیده)
1227 - شناسایی مولکولی و تعیین رابطه فیلوژنتیکی میان لاکتوباسیل های جدا شده از دو نمونه خمیر ترش صنعتی و سنتی (چکیده)
1228 - New records of the huntsman spider genus Olios (Araneae: Sparassidae) from Iran, Iraq and Afghanistan (چکیده)
1229 - Can Naphthalene Exposure Stress Alter Brain Biogenic Amine Levels Before and during Vitellogenesis in Liza klunzingeri Fish? (چکیده)
1230 - Synthesis of the new heterocyclic system 7,8-dihydro-6H-benzotetrazolothiadiazine and derivatives (چکیده)
1231 - A Critical Evaluation of Prospect One: Iranian Junior High School English Book (چکیده)
1232 - بررسی کتاب پراسپکت بر اساس رویکرد روش تدریس ارتباطی (CLT) (چکیده)
1233 - مطالعه مهار کنندگی آنزیم ACE توسط پپتید آیورین 2/1 در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
1234 - مطالعه خواص آنتی اکسیدانی پپتید آیورین 2/1 در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
1235 - Differential expression of TIR-like genes embeded in the Mi-1 Gene cluster in nematode-resistant and -susceptible tomato roots (چکیده)
1236 - Longitudinal study of price model: before and after Iranian Accounting Standards (چکیده)
1237 - Sonochemically Synthesized LaPO4 Nanopowder and Its Catalytic Activity (چکیده)
1238 - Linked, if Not the Same, Mi-1 Homologues Confer Resistance to Tomato Powdery Mildew and Root-Knot Nematodes (چکیده)
1239 - مطالعه رفتار تغییر شکل فولاد ضدزنگ آستنیتی در مقیاس میکرو با استفاده از روش اجزاء محدود کریستال پلاستیسیته (چکیده)
1240 - Effect of Thiosulfate on Pitting Corrosion of 316SS (چکیده)
1241 - A General Write Channel Model for Bit-Patterned Media Recording (چکیده)
1242 - Database analysis of hydrogen bond patterns in phosphoric triamides completed with seven new compounds: a crystallographic and 15N NMR study (چکیده)
1243 - Fe(HSO4)3/SiO2: An efficient and heterogeneous catalyst for cyclization of 2-aminochalcones to 2-aryl-2,3-dihydroquinolin-4(1H)-ones (چکیده)
1244 - Microstructural evolution of aluminum 6061 alloy through tube channel pressing (چکیده)
1245 - On the natural aging behavior of Aluminum 6061 alloy after severe plastic deformation (چکیده)
1246 - Severe plastic deformation of 6061 aluminum alloy tube with pre and post heat treatments (چکیده)
1247 - Deformation Behavior of 6061 Aluminum Alloy Through Tube Channel Pressing: Severe Plastic Deformation (چکیده)
1248 - Multiplex PCR for the detection of Listeria monocytogenes, Escherichia coliO157:H7 and Salmonella spp. in fresh-cut and ready-to-eat vegetables. (چکیده)
1249 - Online Concurrent Reinforcement Learning Algorithm to Solve Two-player Zero-sum Games for Partially-unknown Nonlinear Continuous-time Systems (چکیده)
1250 - Cloning, Molecular Analysis and Epitopes Prediction of Omp31 and Omp25 Genes from B. Melitensis (چکیده)
1251 - فهرست مقالات چاپ شده در مجلّهادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد(شماره‌های 1 تا 179) (چکیده)
1252 - مقایسه تطبیقی پراکنش فضایی مساجد با توجه به مولفه های شهر اسلامی (نمونه موردی: مناطق 5 و 11 شهرداری مشهد) (چکیده)
1253 - Early Aptian oceanic anoxic event (OAE 1a) in Northeastern Arabian Plate setting: an example from Dariyan Formation in Zagros fold–trust belt, SE Iran (چکیده)
1254 - A New Strategy for the Synthesis of Size-controlled L1 0 FePt Nanoparticles on Nanotube Substrate (چکیده)
1255 - استفاده از کنترلر تکراری مرتبه 4k±1 هارمونیکی در ساختار کنترل چندحلقه ای برای مبدل‌های جدا از شبکه (چکیده)
1256 - تاثیر جاذب های آلومینوسیلیکاتی بر تولید و ترکیبات شیر و غلظت آفلاتوکسین M1 شیر گاوهای شیرده هلشتاین (چکیده)
1257 - تاثیر مقادیر مختلف آفلاتوکسین B1 بر فراسنجه های تولیدگاز، تخمیر و هضم شکمبه در شرایط برون تنی (چکیده)
1258 - A novel imidazolium-based acidic ionic liquid as an efficient and reusable catalyst for the synthesis of 2-aryl-1H-phenanthro[9,10-d]imidazoles (چکیده)
1259 - بکارگیری رویکرد تاگوچی و روش های آماری در بهینه سازی فرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی سوپرآلیاژ اینکونل 718 (چکیده)
1260 - ارزیابی نفوذپذیری و تزریق پذیری نهشته های کواترنری و توده سنگ های رسوبی ساختگاه سد نرگسی (چکیده)
1261 - Synthesis of novel heterocycle systems: 6,8-dimethyl-2-(methylsulfanyl-4-amino-substituted pyrimido[4′,5′:3,4]pyrazolo[1,5-a]pyrimidine and 9,11-dimethyl-5-(methylsulfanyl)pyrimido[2′,1′:5,1]pyrazolo[4,3-e][1,2,4]triazolo[4,3-c]pyrimidine (چکیده)
1262 - بررسی تاثیر حضور عروسک نمایشی کلاه قرمزی بر اضطراب قبل از عمل جراحی آپاندیسیت در کودکان بستری در بیمارستان دکترشیخ مشهد (چکیده)
1263 - STALL SIMULATION OF FLOW AROUND AN AIRFOIL USING LES MODEL AND COMPARISON OF RANS MODELS AT LOW ANGLES OF ATTACK (چکیده)
1264 - Methane storage in homogeneous armchair open-ended single-walled boron nitride nanotube triangular arrays: a grand canonical Monte Carlo simulation study (چکیده)
1265 - Cloud point extraction for spectrophotometric determination of nanosized copper oxide in food samples and using Taguchi orthogonal design to multivariate optimization (چکیده)
1266 - اثرات دیابت نوع 1 و 2 بر تغییرات میکروآناتومیک غده آدرنال موش صحرایی (چکیده)
1267 - Theoretical and Experimental Enzyme Inhibitory Evaluations of New Derivatives of Dipyrimido[4,5-b:5,4-e][1,4]thiazine on Soybean 15-Lipoxygenase (چکیده)
1268 - Spatial changes of socio-economic Melbourne Metropolitan area from 2001 to 2011; Compactness Versus Sprawl (چکیده)
1269 - Environmentally Relevant Level of Aflatoxin B1 Dysregulates Human Dendritic Cells Through Signaling on Key Toll-Like Receptors (چکیده)
1270 - Short oligo ethylene glycolic ionic liquids as highly efficient and reusable catalyst for one-pot synthesis of piperidines (چکیده)
1271 - Biological Evaluation and Docking Studies of 3,5-Bis ((5-bromo-6-methyl-2-taminopyrimidin-4-yl)thio)-4H-1,2,4-triazol-4-aminesas 15- Lipoxygenase Inhibitors (چکیده)
1272 - Paternal breed effects on expression ofIGF-II,BAK1andBCL2-L1in bovine preimplantation embryos (چکیده)
1273 - Anxiety Effect of Hexane Extract of Heated Marijuana in Male Wistar Rat (چکیده)
1274 - Effects of Hexane Extract of Heated Marijuana on Motor Coordination in Male Wistar Rats (چکیده)
1275 - 1,3-Dipolar Cycloaddition Reactions between Ethyl Diazoacetate and Substituted Alkynes: A Density Functional Theory Study (چکیده)
1276 - Screening of Actinomycetes from Lipar area of Gulf of Oman to research the antimicrobial compounds (چکیده)
1277 - بررسی پراکندگی باکتری های مولد هسته یخ درختان میوه هسته دار استان خراسان رضوی (چکیده)
1278 - Energy-Based Prediction of Low-Cycle Fatigue Life of CK45 Steel and SS316 Stainless Steel (چکیده)
1279 - Synthesis of a novel fused tricyclic heterocycle, benzo[b]pyridazino[4,3-f][1,4]thiazepin (چکیده)
1280 - Antibacterial Activity ofPseudonocardiasp. JB05, a Rare Salty Soil Actinomycete againstStaphylococcus aureus (چکیده)
1281 - ارزیابی سطح آفلاتوکسین B1 در اقلام مختلف خوراک دام گاوداری‌‌های استان خراسان رضوی (چکیده)
1282 - Expression analysis of BORIS during pluripotent, differentiated, cancerous, and non-cancerous cell states (چکیده)
1283 - بررسی میزان بیان ژن های IFN-γ و TGFβ 1 درخوکچه های هندی واکسینه شده با واکسن غیرفعال شده تب برفکی تیپ O (چکیده)
1284 - HIGHLY PATHOGENIC AVIAN INFLUENZA VIRUS H5N1 NEURAMINIDASE EXPRESSED IN SF9 INSECT CELLS WITH A BACULOVIRUS FREE SYSTEM (چکیده)
1285 - Development of An Indirect Enzyme-linked Immunosorb ent Assay (ELISA) for the detection and quantification of avian influ enza A, subtype H5 using a recombinant H5 antigen expressed in sf9 insect cell s (چکیده)
1286 - Very strong intramolecular hydrogen bonding of 1,2-dithenoylcyclopentadiene; DFT and spectroscopic studies (چکیده)
1287 - Effects of hot rolling and inter-stage annealing on the microstructure and texture evolution in a partially homogenized AZ91 magnesium alloy (چکیده)
1288 - provienence, tectonic setting and geochemistary of Ahvaz sandstone member (Asmari Formation, oligo -miocene), Asmari Formation, Marun oilfield Zagros Basin, NW Iran (چکیده)
1289 - Structural, stability and electronic properties of C15-AB (A = Ti, Zr; B = Cr) intermetallic compounds and their hydrides: An ab initio study (چکیده)
1290 - A DFT study of associative and dissociative chemical adsorption of DMMP onto SnO2(110) surface nano-cluster (چکیده)
1291 - کنترل سازه با میراگر جرمی تنظیم شده فعال با استفاده از کنترل کننده منطق فازی نوع 2 بازه ای برای تحریک لرزه ای (چکیده)
1292 - Solvent influence upon complex formation between 1,10-diaza-18-crown-6 with the Ce3+ cation in some pure and binary mixed non-aqueous solvents (چکیده)
1293 - Utilization of 241Am-9Be Neutron Source in PGNAA Setup Used in Cement Raw Material Analysis (چکیده)
1294 - A Monte Carlo Study of the Influence of Neutron Source Spectrum on PGNAA Facility Performance in Cement Raw Material Analysis (چکیده)
1295 - Simulation of light C4+ ion irradiation and its significant enhancement to the critical current density in Ba(Fe1xNix)2As2 single crystals (چکیده)
1296 - Naphthazarin, a simple model of important antitumor agents in a facile size-tunable synthesis of gold nanoparticles (چکیده)
1297 - تأثیر برنامه تمرین در آب بر اینترلوکین-6 و اینترلوکین-10 بیماران مبتلا به مولتیپل‌اسکلروزیس (چکیده)
1298 - Self-heating of 1d thermal plasmas: comparison of weightings; optimal parameter choices (چکیده)
1299 - Quantiation of IL-4, IL-10 and IFN- Genes Expression after Immunization of Mice with CFP-10 and ESAT-6 Containing Vectors (چکیده)
1300 - CLIMATIC INDICATOR ANALYSIS OF BLOOM TIME FOR SOUR CHERRIES (چکیده)
1301 - IL-17A concentration of seminal plasma and follicular fluid in infertile men and women with various clinical diagnoses (چکیده)
1302 - Synthesis, Characterization and Application of Cobalt Hydrogensulfate as a New Heterogeneous, Reusable and Efficient Catalyst in Onepot Synthesis of 14–aryl–14H–dibenzo[a,j]xanthenes and 1,8–dioxooctahydroxanthes (چکیده)
1303 - بررسی الگوی سیتوکنین IFN-ϒ در موش های BALB/c ایمن شده با آنتی ژن های CFP-10 و ESAT-6 مایکوباکتریوم بویس (چکیده)
1304 - ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﻛﻠﻮﻧﻴﻨﮓ ژن Fol-SIX1 ﺑﺎ ﻫﺪف ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎزه ﺑﻴﺎﻧﻲ pCaS1 (چکیده)
1305 - An investigation on microstructure properties of Al6061/Al2O3 nanocomposite in as-cast state and in extruded condition (چکیده)
1306 - Construction of a PVC based 15-crown-5 electrochemical sensor for Ag(I) cation (چکیده)
1307 - بررسی پارامترهای زمین شناسی موثر بر میزان سایندگی کانیها به کمک دستگاه LCPC (چکیده)
1308 - Design, synthesis and SAR studies of new methyl chavicol derivatives as potent 15-lipoxygenase inhibitors (چکیده)
1309 - Detection of shiga toxin-producing Escherichia coli (STEC) in feces of healthy calves (چکیده)
1310 - Spectroscopic and Molecular Modeling Based Approaches to Study on the Binding Behavior of DNA with a Copper (II) Complex (چکیده)
1311 - اثر پارامغناطیس اسپین روی میدان بحرانی بالایی در ابررساناهای NdO0.82F0.18FeAs و PrO0.85FeAs (چکیده)
1312 - Scorpions of the genusOdontobuthusVachon, 1950 (Scorpiones: Buthidae) from Iran: Phylogenetic relationships inferred from mitochondrial DNA sequence data (چکیده)
1313 - Runoff generation processes during the wet-up phase in a semi-arid basin in Iran (چکیده)
1314 - بررسی عملکرد و مقایسه دو کنترلر تکراری مرسوم و مرتبه 6k±1 هارمونیکی برای یک فیلتر اکتیو سه فاز موازی جهت استخراج هارمونیکهای جریان در شبکه‌های توزیع (چکیده)
1315 - بررسی تأثیر ابعاد فرهنگ سازمانی بر استانداردهای سیستم مدیریت زیست محیطی ( ایزو 14001). (چکیده)
1316 - Density functional theory study of the regio and stereoselectivity in 1,3-dipolar cycloddition reactions between N-methyl methylenenitrone and fluorinated dipolarophiles (چکیده)
1317 - اثرات 1-25 دی هیدروکسی کوله کلسیفرول و عصاره الکلی ریشه گیاه دارویی بوزیدان بر معدنی شدن و استحکام استخوان جوجه های گوشتی (چکیده)
1318 - Investigation of aerodynamic characteristics of rarefied flow around NACA 0012 airfoil using DSMC and NS solvers (چکیده)
1319 - بررسی ریز رخساره ها و چینه نگاری سکانسی زون های 4 و 5 سازند آسماری در چاه شماره 312 میان نفتی مارون (چکیده)
1320 - ASSESSMENT OF SOIL POLLUTION TO ARSENIC AND ANTIMONY THROUGH WEATHERING OF AS AND SB BEARING MINERALS IN CHELPU AREA (NE IRAN) (چکیده)
1321 - GEOTHERMOMETRY OF TWO HOT SPRINGS IN WESTERN IRAN (چکیده)
1322 - Exploring Hedges and Boosters in 9/11 English Front Page News Articles (چکیده)
1323 - Interactional Metadiscourse in English and Persian News Articles about 9/11 (چکیده)
1324 - Synthesis of new derivatives of pyridazino[6,1-c]pyrimido[5,4-e][1,2,4]triazine (چکیده)
1325 - A facile approach for the synthesis of novel benzo[b]pyrazolo[5\',1\':2,3]pyrimido[4,5-e][1,4]thiazine derivatives (چکیده)
1326 - A New Versatile Route to the Synthesis of Novel Highly Substituted Series of 1,1´-Carbonyl-bispyrazole Derivatives (چکیده)
1327 - Investigation of work softening mechanisms and texture in a hot deformed 6061 aluminum alloy at high temperature (چکیده)
1328 - Kinetic and thermodynamic studies of Hg(II) adsorption onto MCM-41 modified by ZnCl2 (چکیده)
1329 - Cytochrome P450 isoforms are differently up-regulated in aflatoxin B1-exposed human lymphocytes and monocytes (چکیده)
1330 - احقاق حقوق اقتصادی طلبکاران در معامله به قصد فرار از دین (چکیده)
1331 - Development of An Indirect Enzyme-linked Immunosorbent Assay (ELISA) for the detection and quantification of avian influenza A, subtype H5 using a recombinant H5 antigen expressed in sf9 insect cells (چکیده)
1332 - Molecular detection and partial nucleotide sequence analysis of two Iranian strains of Avian nephritis virus type 2 (ANV2 (چکیده)
1333 - Ferric hydrogen sulfate supported on silica‐coated nickel ferrite nanoparticles as new and green magnetically separable catalyst for 1,8‐dioxodecahydroacridine synthesis (چکیده)
1334 - Removal of mercury from aqueous media using polypyrrole/ SBA- 15 nanocomposite (چکیده)
1335 - Production of Bacterial Ghost from Avian Pathogenic E-Coli (APEC), O2K1 Serotype (چکیده)
1336 - Molecular docking studies on the binding properties of TR-14 peptide to angiotensin converting enzyme (چکیده)
1337 - بررسی دامنه پراکنش، تراکم و زیست‌شناسی زادآوری قرقاول بال نقره‌ای (Phasianus colchicus principalis, Sclater, 1885) در شمال‌شرق ایران (چکیده)
1338 - Effects of vitamin B12 supplementation on the quality of Ovine spermatozoa (چکیده)
1339 - STALL SIMULATION OF FLOW AROUND AN AIRFOIL USING LES MODEL AND COMPARISON OF RANS MODELS AT LOW ANGLES OF ATTACK (چکیده)
1340 - Ionic-liquid-mediated poly(dimethylsiloxane)- grafted carbon nanotube fiber prepared by the sol–gel technique for the head space solid-phase microextraction of methyl tert-butyl ether using GC (چکیده)
1341 - On locally 1-connectedness of quotient spaces and its applications to fundamental groups (چکیده)
1342 - Highly Efficient and Selective Membrane Transport of Silver(I) Using 15-Crown-5 as a Selective Ion Carrier (چکیده)
1343 - Solvothermal synthesis of nanostructured Bi0.6Sb1.6Te3 compounds (چکیده)
1344 - تحلیل شاخص دسترسی در کلانشهر مشهد (چکیده)
1345 - Oscheius rugaoensis and Pristionchus maupasi, two new records of entomophilic nematodes from Iran (چکیده)
1346 - Hirshfeld surface analysis of the 1,100 0 -(ethane-1,2-diyl)dipyridinium dication in two new salts: perchlorate and peroxodisulfate (چکیده)
1347 - Evaluation of Consumers’ Preference to the Brands of Beverage by Means of ERP Pre-comprehension Component (چکیده)
1348 - تغییرات غلظت کربن معدنی محلول (DIC) و ایزوتوپ کربن (δ¹³C-DIC) در منابع آب زیرزمینی (چکیده)
1349 - کاربرد ایزوتوپ پایدار کربن 13 در تجزیه هیدروگراف چشمه های کارستی (چکیده)
1350 - تفکیک جریان پایه از رواناب سطحی به کمک تکنیک‌های ایزوتوپی-حوضه کارستی ابوالعباس (چکیده)
1351 - رویکردی تطبیقی به بینش فرجام شناسانه‌ی شعر بدر شاکر السیاب و فروغ فرخزاد (چکیده)
1352 - Enhancement of the human factor IX expression, mediated by an intron derived fragment from the rat aldolase B gene in cultured hepatoma cells (چکیده)
1353 - Structure of bis(3-amino-1-phenyl-2-buten-1-onato) copper(II) and prediction of its formation constant (چکیده)
1354 - بررسی اثر هم افزایی دو ترکیب مهار کننده آنزیم 15- لیپوکسیژناز نوع 1 بر القای مرگ سلولی در رده سلولی DU145 (چکیده)
1355 - Cinema and New Historicism (سینما و تاریخ گرایی نو) (چکیده)
1356 - ردیابی،تکثیر و توالی یابی بخشی از ژن MRGH21 در رقم خاتونی خربزه (چکیده)
1357 - Effect of Processing Condition on Migration level of Antioxidants from HDPE Packaging into Fatty Food Simulant. (چکیده)
1358 - ارزیابی اثر کودهای شیمیایی، ورمی کمپوست و دامی بر اجزای عملکرد گیاه داروئی رازیانه (چکیده)
1359 - بررسی تاثیر واحد تربیت بدنی عمومی بر شاخص های ترکیب بدنی و عوامل منتخب آمادگی جسمانی در دانشجویان غیرفعال دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
1360 - Evaluation of relationship between HNF-1α and GLP-1R polymorphisms and type 2 diabetes in a population living in northeast of Iran (چکیده)
1361 - جداسازی و شناسایی باکتریهای ویبریوی بیولومینسانس حوضچه های پرورش میگو خلیج فارس با استفاده از روش های کلاسیک و مولکولی (چکیده)
1362 - Solvent influence upon complex formation between kryptofix5 and Cd2+ in some pure and binary mixed non-aqueous solvents using conductometry (چکیده)
1363 - تحلیل زیبایی شناختی تصویرهای هنری در قرآن(مطالعه موردی سوره فصلت) (چکیده)
1364 - Space–Query-Time Tradeoff for Computing the Visibility Polygon (چکیده)
1365 - Scheduling tasks with exponential duration on unrelated parallel machines (چکیده)
1366 - Carbon paste ion selective electrode based on 15-benzo crown-5 and carbon nanotubes for determination of silver (چکیده)
1367 - ISOLATION AND CHARACTERIZATION OF BRACHYSPIRA SPP. IN IRAN (چکیده)
1368 - [(Pyridine-2,6-dicarboxylato)copper(II)]- l-(pyridine-2,6-dicarboxylato)-[bis(ethylenediamine) copper(II)]-l-(pyridine-2,6- dicarboxylato)-[(pyridine-2,6-dicarboxylato) copper(II)] ethylenediamine monosolvate tetrahydrate (چکیده)
1369 - Vibration Control of Buildings Using ATMD Against Earthquake Excitations Through Interval Type-2 Fuzzy Logic Controller (چکیده)
1370 - The effects of dietary 1, 25-dihydroxycholecalciferol and hydroalcoholic extract ofWithania somniferaroot on bone mineralisation, strength and histological characteristics in broiler chickens (چکیده)
1371 - Evaluating stem and cancerous biomarkers in CD15 + CD44 + KYSE30 cells (چکیده)
1372 - ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﻈﺮی روی اﺛﺮ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﻫﺎﻟﻮژن در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ آﻟﻔﺎی ﺗﺮﮐﯿﺐ1و1و1-ﺗﺮیﻓﻠﻮرو-5و5-دیﻣﺘﯿﻞ- 2و4-ﻫﮕﺰان دی اُن (چکیده)
1373 - Neuregulin 1-alpha regulates phosphorylation, acetylation, and alternative splicing in lymphoblastoid cells (چکیده)
1374 - Gene and miRNA expression profiles in autism spectrum disorders (چکیده)
1375 - N-Bromosuccinimide or 1,3-di(chloro or bromo)-5,5-dimethylhydantoin: as a mild and efficient catalyst for the synthesis of 2-arylbenzothiazoles and 2,4,5-triaryl-lH-imidazoles from aromatic aldehydes (چکیده)
1376 - The structure study of 1,3-diaryl-3H-benzo[f]chromenes (چکیده)
1377 - سنتز نانوذرات مغناطیسی Co1-xZnxFe2O4 به روش همرسوبی شیمیایی و بررسی خواص ساختاری و مغناطیسی آن (چکیده)
1378 - سنتز نانوذرات مغناطیسی Co1-xZnxFe2O4 به روش همرسوبی شیمیایی به منظور ساخت فروسیال و بررسی خواص ساختاری آن (چکیده)
1379 - Formation constant calculations comparison with experimental researches on ferrocene-containing β-diketones (چکیده)
1380 - Molecular structure and intramolecular hydrogen bonding of 1,1,1- trifluoro-5,5-dimethyl-2,4-hexanedione. A DFT study (Part I) (چکیده)
1381 - Structure of 2,4,5-triphenyl-1H-Imidazole and the substitution effect of F, Cl, and OH groups in para position of 2-Ph ring; A DFT study (چکیده)
1382 - Conformation, Structure, Intramolecular H-bonding, and Vibrational Assignment of 1-(2-thienyl)-4,4,4-trifluorobutane-1,3-dione (چکیده)
1383 - The effect of melanocortin (Mc3 and Mc4) antagonists on serotonin-induced food and water intake of broiler coc (چکیده)
1384 - مقاله شناسی توصیفی شاهنامه (در فاصله سال‌های 1371-1385) (چکیده)
1385 - Effect of cold deformation on pitting initiation of 17-4 PH stainless steel (چکیده)
1386 - The effect of thermomechanical treatment on pitting corrosion of 17-4PH stainless steel (چکیده)
1387 - Effect of Aflatoxin B1 on in vitro Rumen Microbial Fermentation Responses Using Batch Culture (چکیده)
1388 - Isolation, Identification and Virulence Gene Profiling of Escherichia coli O157:H7 in Retail Doner Kebabs, Iran (چکیده)
1389 - Preparation and investigation of structural and magnetic properties of barium ferrite nanoparticles substituted with Europium (چکیده)
1390 - Effect of pH on structural and magnetic properties of MnFe 2 O 4 nanoparticles (چکیده)
1391 - Synthesis of Cobalt nanoparticles by Co-precipitation method and investigation of the effect of temperature on their physical and magnetic properties (چکیده)
1392 - تفکیک جریان پایه از رواناب سطحی به کمک ایزوتوپ پایدار اکسیژن 18 درحوضه کارستی ابوالعباس استان خوزستان (چکیده)
1393 - نقش نانو سیال اکسید روی بر روی سمیت سلولی و جذب داروی شیمی داکسوروبیسین توسط سلولهای DU145 (چکیده)
1394 - Sequence analysis of VP1 gene in three Iranian very virulent Infectious bursal disease virus strains (چکیده)
1395 - Structure and isomeric studies of 1,3-diaryl-H-benzo[f]chromene, catalyst effect or thermodynamic stability? An ab initio study (چکیده)
1396 - بررسی اثر جداگانه و توام داروی ضد سرطان داکسوروبیسین و پلی-ال ارژنین بر رشد دودمان سلولی سرطان پروستات انسان DU145 (چکیده)
1397 - بررسی اثر متفورمین بر سمیت سلولی داروی داکسوروبیسین بر دودمان سلولی پروستات DU145 (چکیده)
1398 - New record of the Mediterranean Recluse Spider Loxosceles rufescens (Dufour, 1820) and its bite from Khorasan Province, northeast of Iran (Aranei: Sicariidae) (چکیده)
1399 - بررسی وضعیت آرایه شناختی و تبارزائی جمعیتهای جنس زیبا موش(Calomyscus) در فلات ایران با استفاده از داده های ژن میتوکندریایی CO1 (چکیده)
1400 - اصلاح ضرایب طراحی خمشی آیین نامه ACI 440.1 در تیر بتنی مسلح شده با میلگرد FRP (چکیده)
1401 - Prefoldin 1: A New Bio-Nanorobots Component (چکیده)
1402 - THY1 as a reliable marker for enrichment of undifferentiated spermatogonia in the goat (چکیده)
1403 - ارزیابی کارایی شبکه های عصبی مصنوعی در برآورد تبخیر و تعرق پتانسیل به عنوان عاملی موثر در فرسایش بادی (مطالعه موردی: منطقه مروست استان یزد) (چکیده)
1404 - بررسی تأثیر انواع الیاف تثبیت کننده بر خواص خستگی مخلوطهای آسفالتی با استخوان بندی سنگدانه ای (چکیده)
1405 - Cyclin D1 mRNA Level is Downregulated in Murine Model of Alzheimer’s disease (چکیده)
1406 - Protective Effects of Salvia Verticillata during Serum-Glucose deprivation in PC12 cells (چکیده)
1407 - Construction of eukaryotic expression vectors encoding CFP-10 and ESAT-6 genes and their potential in lymphocyte proliferation (چکیده)
1408 - تأثیر شش ماه تمرین هوازی بر سطوح هورمون رشد، IGF-1 و نسبت GH به IGF-1 سرمی زنان میانسال غیرفعال (چکیده)
1409 - Conformation, molecular structure, and intramolecular hydrogen bonding of 1,1,1-trifluoro-5,5-dimethyl-2,4-hexanedione (چکیده)
1410 - بررسی رفتار و ارائه مدلی برای پیش بینی ظرفیت خمشی تیر بتنی مسلح شده با میلگرد FRP (چکیده)
1411 - نگاهی به خواص برخی از علفهای هرز با خاصیت دارویی روستاهای الیگودرز (چکیده)
1412 - Room temperature magnetization in Co-doped Anatase phase of TiO2 (چکیده)
1413 - Rumex turcomanicus ) تغییرات میزان فنل کل، فعالیت آنتی اکسیدانتی و قند در اندامهای مختلف گیاه دارویی ترشک (چکیده)
1414 - بررسی اسانس گل راعی بومی ایران توده آزاد شهر در شرایط درون شیشهای (چکیده)
1415 - بررسی خاصیت آللوپاتی عصاره های آبی، متانولی، اتانولی و هگزانی حاصل از گل، برگ و ساقه گیاه برازمبل بر جوانه زنی بذر کاهو و تربچه (چکیده)
1416 - بررسی تغییرات عدد نفوذ استاندارد خاک (SPT) در منطقه ثامن مشهد (چکیده)
1417 - شناسایی کانون های فشار مؤثر در وقوع باد 120 روزه سیستان و بلوچستان (چکیده)
1418 - نوع شخصیت و میزان پیروی از رژیم های توصیه شده درمانی در بیماران دیابتی (چکیده)
1419 - Pyrimido[5,4-e]tetrazolo[5,1-b][1,3,4]thiadiazines as a new heterocyclic system (چکیده)
1420 - Vibrational assignment and structure of 3-amino-1-phenyl-2-buten-1-one (چکیده)
1421 - Theoretical study of intramolecular hydrogen bonding in the halo derivatives of 1-amino-3-imino-prop-1-ene (چکیده)
1422 - INVESTIGATION OF RAREFIED GAS FLOW AROUND NACA 0012 AIRFOIL USING DSMC AND NS SOLVERS (چکیده)
1423 - The effects of washing and drying on the crystal structure and pore size distribution (PSD) of Zn4O13C24H12 framework (IRMOF-1) (چکیده)
1424 - Synthesis of Some Novel 1,3,4-Thiadiazine Containing Triazolo and Pyrazolo Nucleus (چکیده)
1425 - Fe(HSO4)3 as an Efficient Catalyst for the synthesis of N- (benzothiazole-2-yl)-1-(Aryl)-O,O-diethyl-α- aminophosphonates (چکیده)
1426 - Fe(HSO4)3: An efficient, heterogeneous and reusable catalyst for alkylation of 1,3-dicarbony compounds (چکیده)
1427 - Synthesis of Novel Heterocyclic System: Pyrimido[4′,5′:2,3][1,4]thiazepino[7,6-b]quinoline (چکیده)
1428 - Synthesis of Novel Heterocyclic System: 1,2-bis-[3-(2- [1,2,4]triazolo[3\\\\\\\',4\\\\\\\':2,3][1,3,4]thiadiazepino[7,6-b]quinolin-3-yl]ethane (چکیده)
1429 - کانی سازی و اکتشافات ژئوشیمیایی اندیس آهن سرنخواب 1، شمال غرب بردسکن،استان خراسان رضوی (چکیده)
1430 - Synthesis of New Derivatives of Novel Heterocyclic System of Pyrazolo[1,5-a]pteridine (چکیده)
1431 - Synthesis of new heterocyclicsystem of [1,2,4]triazolo[4 ,3 :1 ,6 ]pyrimido[4 ,5 :3,4]pyridazino[1,6- d][1,2,4]triazine (چکیده)
1432 - Synthesis of New Derivatives of Pyrimido[4,5-e][1,2,4]triazolo[4,3b][1,2,4]triazine (چکیده)
1433 - Synthesis of Novel Imidazo[2,1-b]pyrimido[5,4-e][1,3,4]thiadiazines (چکیده)
1434 - Synthesis of novel highly fluorescent of triazolo pyrimido[4,5-d] pyrimidin-4(1H)-one derivatives (چکیده)
1435 - Synthesis of new derivatives of triazolo[4,3:1,5][1,2,4]triazolo[4,3b]pyridazine (چکیده)
1436 - DNAبارکدینگ، روشی نوین در شناسایی گونه ها و سازماندهی تنوع زیستی (چکیده)
1437 - Molecular phylogeny of the Iranian Plateau five-toed jerboa, Allactaga (Dipodidea: Rodentia), inferred from mtDNA (چکیده)
1438 - Decoration of carbon nanotube with sizecontrolled L10-FePt nanoparticles for storage media (چکیده)
1439 - Conformational analysis, intramolecular hydrogen bonding, and vibrational assignment of 4,4-dimethyl-1-phenylpentane-1,3-dione (چکیده)
1440 - بررسی قابلیت تحریک لنفوسیتهای موشهای دریافت کننده ی پلاسمید بیاى کننده ی آنتیژن CFP-10 هایکوباکتریوم بویس با PPD (چکیده)
1441 - بررسی آلودگی نیترات آب زیرزمینی دشت دزفول-اندیمشک و تعیین منشا آلودگی به کمک ایزوتوپهای 15N و 18O (چکیده)
1442 - بررسی تنوع آکتینومیست‌های کمپوست قارچ خوراکی دکمه‌ای با استفاده از تجزیه و تحلیل الگوی قطعات برشی ژن 16S rRNA (چکیده)
1443 - An O(n log n) algorithm for the Inverse 1-median problem on trees with variable vertex weights and edge reductions (چکیده)
1444 - HYPOXIA-MIMICKING AGENTS PROMOTE CXCR4 GENE EXPRESSION AND MIGRATION OF MESENCHYMAL STEM CELLS TOWARDS SDF1 (چکیده)
1445 - Vortex-glass phase transition and enhanced flux pinning in C4+-irradiated BaFe1:9Ni0:1As2 superconducting single crystals (چکیده)
1446 - Effect of Short-and Long-term Memory on Trend Significancy of Mean Annual Flow by Mann-Kendall Test (چکیده)
1447 - پیش بینی خشکسالی با استفاده از نمایه PDSI به کمک مدل های LARS-WG و HadCM3 (چکیده)
1448 - Synthesis, characterization and theoretical evaluations of HMDS promoted chemoselective O-alkylation of uracils (چکیده)
1449 - Pomegranate (Punica granatum L.) reduces endoplasmic reticulum stress induced by renal ischemia/reperfusion injury in rat (چکیده)
1450 - Robust procedures for structural optimization (چکیده)
1451 - تحلیل اکولوژیکی پارک های شهری (مطالعه موردی: مشهد) (چکیده)
1452 - A convenient one-pot method for the synthesis of highly functionalized 1,3-oxazole (چکیده)
1453 - Synthesis of new derivatives of 2-Substitueted 4-(4-methyl-12Hpyrimido[4,5:5,6][1,4]thiazino[2,3-b]quinoxalin-2-yl) (چکیده)
1454 - Study of Hg(II) species removal from aqueous solution using hybrid ZnCl2-MCM-41 adsorbent (چکیده)
1455 - Study of carbon monoxide hydrogenation to higher hydrocarbons over nano-sized iron catalyst (چکیده)
1456 - Novel acidic ionic liquid as efficient and reusable catalyst based on imidazolium cation (چکیده)
1457 - An efficient synthesis of imidazo[4,5-a]acridine-11-yl cyanides as new fluorescent heterocylic compounds (چکیده)
1458 - Piperazine immobilized on silica gel as an inexpensive and recyclable catalyst for synthesis of 2-amino-2H-chromenes (چکیده)
1459 - Synthesis of new pyrimido[4,5-d]pyrimidin-4(1H)-one derivatives in the presence of ferric hydrogensulfate (چکیده)
1460 - One-pot solvent free synthesis of someindolylmethane amine derivativesbyFe(HSO4)3 as a recycable catalyst (چکیده)
1461 - A novel and efficient one-pot synthesis of new α-aminophosphonates and evaluation of their biologicalactivities (چکیده)
1462 - Synthesis of new pyrrolizine derivatives via ring annulation under green conditions (چکیده)
1463 - Synthesis of new derivatives of pyrimido[5,4-e][1,2,4]triazolo[3,4-b][1,3,4]thiadiazine and stadise of their biological activities (چکیده)
1464 - Synthesis of new derivatives ofdipyrimido[4,5-b:5,4-e][1,4]thiazine and their enzyme inhibitory activity assessment on soybean 15-lipoxygenase (چکیده)
1465 - Synthesis of some novel 1,3,4-thiadiazine containing tetrazolonucleus (چکیده)
1466 - Nano-spinel catalyzed reduction of imines to amines by sodium borohydride (چکیده)
1467 - Synthesis of new derivatives of pyrimido[4,5-c] pyridazine (چکیده)
1468 - A facile approach for the synthesis of new derivatives of pyrazolo[4,3-e][1,2,4]triazolo[4,3-c]pyrimidine (چکیده)
1469 - Synthesis of new heterocyclic system: [1,3]oxazolo[4,5-d] [1,2,4]triazolo[4,3-a] pyrimidine (چکیده)
1470 - Synthesis of new pyrazolo[3,4-d]pyrimidine derivatives as potential antibacterial agents (چکیده)
1471 - Computational study on the mechanism of N-phenylimine derivatives’ pyrolysis reaction in the gas phase (چکیده)
1472 - ارزیابی بخشی از مجموعه ژرم پلاسم نخود بانک بذر دانشگاه فردوسی مشهد قسمت دوم: نخودهای تیپ کابلی (چکیده)
1473 - Molecular and morphological characterization of Pristionchus pacificus (Nematoda: Rhabditida: Neodiplogastridae), a new record of an entomophilic nematode from Iran (چکیده)
1474 - زیست چینه نگاری سازند سورگاه بر مبنای روزن داران پلانکتونیک در میادین نفتی ماله کوه (چاه شماره 1) و سرکان (چاه شماره 1) در منطقه پلدختر استان لرستان (چکیده)
1475 - Protective Effect ofPunica granatumL. against Serum/Glucose Deprivation-Induced PC12 Cells Injury (چکیده)
1476 - Theoretical and spectroscopic studies on molecular structure and hydrogen bonding of 1,2-bis (monochloroacetyl) cyclopentadiene (چکیده)
1477 - Homogenization for cellular bodies with periodic microstructures (چکیده)
1478 - Corrected smooth particle hydrodynamics – a reproducing kernel meshless method for computational mechanics (چکیده)
1479 - Experimental investigation of crack propagation and coalescence in rock-like materials under uniaxial compression (چکیده)
1480 - Development of a computer program to numerical analysis of fracture propagation (چکیده)
1481 - Experimental study of crack propagation in jointed rock medium under compressive loads (چکیده)
1482 - Direct simulation Monte Carlo investigation of mixed supersonic–subsonic flow through micro-/nano-scale channels (چکیده)
1483 - Spectrophotometric Determination of Osmium (VIII) WITH 1-HYDROXY 2- PYRIDINE - THIONE (SODIUM SALT) AS A REAGENT (چکیده)
1484 - تعیین پارامترهای ابررسانایی از روی رسانایی اضافی ناشی از افت و خیزهای حرارتی در ابررسانای Nd(CaPr)-123 (چکیده)
1485 - مقاومت حالت عادی ابررسانای بسبلور Nd(Y)-123آلاییده با آلایشهای خنثی (چکیده)
1486 - رسانایی الکتریکی اضافی ناشی از افت و خیزهای حرارتی در ابررساناهایY1-2xCaxThxBa2Cu3O7-d (چکیده)
1487 - افت و خیزهای ابررسانایی در کوپرات 123-Nd (چکیده)
1488 - افت و خیز های ابررسانایی در تک بلور Ba0.72K0.28Fe2As2 در ناحیه بحرانی (چکیده)
1489 - HIGH PRESSURE ELECTRICAL RESISTIVITY OF COMPOSITION CONTROLLED Nd-123 BASED BULK MATERIAL (چکیده)
1490 - High Pressure-High Temperature Electrical Resistivity Studies on Nd0.9Ca0.1Ba2Cu3O7-δ (چکیده)
1491 - Thermoelectric power and resistivity of Nd1-xPrxBa2Cu3O7-d (چکیده)
1492 - Determination of monocyclic aromatic amines using headspace solid-phase microextraction based on sol–gel technique prior to GC (چکیده)
1493 - Addition of metoclopramide or tramadol on analgesic effects of lidocaine in epidural analgesia in rabbit (چکیده)
1494 - Thermoelectric power of charge-neutral Nd1-2xCaxMxBa2Cu3O7-d „M=Th and Pr: Evidence for different types of localization… (چکیده)
1495 - اثر 1و25 دی هیدروکسی کوله کلسیفرول (کلسیتریول) و عصاره هیدروالکلی میوه گیاه دارویی پنیرباد (Withania Coagulans) بر عملکرد,معدنی شدن استخوان و قابلیت هضم کلسیم و فسفر جیره (چکیده)
1496 - اثر 1و25 دی هیدروکسی کوله کلسیفرول (کلسیتریول) و عصاره هیدروالکلی میوه گیاه دارویی پنیرباد (Withania Coagulans) بر بافت شناسی استخوان درشت نی در جوجه های نر گوشتی (چکیده)
1497 - اثر 1و25 دی هیدروکسی کوله کلسیفرول (کلسیتریول) و عصاره هیدروالکلی میوه گیاه دارویی پنیرباد (Withania Coagulans) بر خصوصیات مکانیکی استخوان درشت نی در جوجه های نر گوشتی (چکیده)
1498 - تأثیر ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری بر تصویر برند در بین هتل های 5 ستاره استان خراسان رضوی (چکیده)
1499 - کلونینگ ژن CFP-10 مایکوباکتریوم بویس در وکتور+pcDNA3.1 به عنوان پایه DNA واکسن (چکیده)
1500 - Synthesis of 3,6-diaryl-1,4,5-thiadiazepines from substituted 2-thiocyano acetophenone and investigation of reaction mechanism (چکیده)
1501 - Multi-stage thermomechanical behavior of AISI410 martensitic steel (چکیده)
1502 - A novel One-pot synthesis of highly functionalized 1H-pyrazolo[1,2-b]phthalazine-5,10-dione using a three-component reaction (چکیده)
1503 - A novel synthesis of 1-aroyl-2-oxo-1,11-dihydro-2H-pyrimido[2,1-a] isoquinoline (چکیده)
1504 - One-pot condensation of B-naphthol, aldehydes and cyclic 1,3-dicarbonyll compounds by NbCl5 as an efficient lewis acide (چکیده)
1505 - Wastage woods fly ashes as abase, heterogenous and reusable catalyst for one-pot synthesis of 2,3-dihydroquinazolin-4(1H)-ones (چکیده)
1506 - ساخت و مشخصه یابی ساختاری، میکروسکوپی و مغناطیسی آلیاژ سه تایی 2 Zr0.5Ti0.5Cr (چکیده)
1507 - بررسی ویژگیهای ساختاری، میکروسکوپی و مغناطیسی ترکیب MmNi۴/۲۲Co۰/۴۸Mn۰/۱۵Al۰/15 (چکیده)
1508 - Land Cover Classification Using IRS-1D Data and a Decision Tree (چکیده)
1509 - Kinetic spectrophotometric determination of brilliant green in the presence of Triton X-100 (چکیده)
1510 - تفکیک گونه های مهاجم علف هرز آبزی مریافیلوم (Myriophyllum spp.) از خویشاوندان بومی آن با استفاده از بارکدگذاری DNA (چکیده)
1511 - مقاومت الکتریکی حالت عادی ابررساناهای Nd1-xPrxBa2Cu3O7-δ (چکیده)
1512 - بررسی بیان ژن‏های CHit1 و CHit2 در قارچ‏ Beauveria bassiana هنگام تعامل پارازیتی با تریپس پیازThrips tabaci (Thysanoptera: Thripidae) (چکیده)
1513 - Spectrometric determination of silver ions after selective bulk liquid membrane transport using phenylaza-15-crown-5 as carrier (چکیده)
1514 - Competitive Transport Studies of Some Heavy Metal Cations Through Bulk Liquid Membrane Using 15-Crown-5 and Cyclam (چکیده)
1515 - Highly Efficient and Selective Membrane Transport of Silver(I) Using 15-crown-5 as a Selective Ion Carrier (چکیده)
1516 - Conductometric study of complexation reaction between 4`-nitrobenzo-15-crown-5 and Mn+2,Co+2 ,Y+3 and ZrO+2 metal cations in pure and binary mixed organic solvents (چکیده)
1517 - Selective cerium(III) cation detection by polymeric ion selective electrode based on 1,13-bis(8-quinolyl)-1,4,7,10,13-pentaoxatridecane (چکیده)
1518 - A conductometric study of complexation reaction between 1,13-bis(8-quinolyl) -1,4,7,10,13-pentaoxatridecane (kryptofix5) with UO2 2+ metal cation in mixed non-equeous solvents (چکیده)
1519 - Complexation ability of kryptofix 21 with Y3+ and Ce3+ cations in some pure and binary mixed non-aqueous solvents (چکیده)
1520 - Electrical Conductance study of interactions of Cu2+ , Co2+ and Ni2+ metal cations with kryptofix-21 in acetonitrile - ethanol binary solvent solution (چکیده)
1521 - Thermodynamic study of complex formation between 4\',4\'\'(5\'\')-Di-tert-butyldibenzo-18-crown-6 and lantanium(III) ion in some binary non-aqueous solvents using a conductometric method (چکیده)
1522 - Selective Polymeric Membrane Sensor for Determining Lanthanum(III) Based on 4\',4\'\'(5\'\')-Di-tert-butyldibenzo-18-crown-6 as Ionophore (چکیده)
1523 - Construction of Ion selective electrode for Yttrium(III) Based on Dibenzo-18-crown-6 (چکیده)
1524 - Complexation and thermodynamic study of 1,13-bis(8-quinolyl)-1,4,7,10,13 -pentaoxatridecane with Hg2+ cation in mixed non-aqueous solvents (چکیده)
1525 - Polymeric membrane and coated graphite mercury(II)-selective electrodes based on 1,13-bis(8-quinolyl)-1,4,7,10,13-pentaoxatridecane as an excellent Ionophore (چکیده)
1526 - Morphology evolution of y- precipitates in GTD-111 Ni-based superalloy with heat treatment parameters (چکیده)
1527 - Studying the Cytotoxic Effects of a 15-Lipoxygenase 1 Inhibitor on Prostate Cancer Cell Line PC-3 (چکیده)
1528 - Studying the Synergistic Effects of Two 15-Lipoxygenase Inhibitors on Apoptosis Induction in PC-3 Cell Line (چکیده)
1529 - studying the anti-cancer effects of 8-farnesyloxycoumarin on Prostate Carcinoma cells in vivo (چکیده)
1530 - بررسی بیان ژن های ALSOS1 و ALNHX در گیاه هالوفیت Aeluropus littoralis Parl تحت تنش شوری ناشی از کلرید سدیم (چکیده)
1531 - Determination of Bovine Herpesvirus type 1 (BHV-1) in aborted fetuses in Khorasan Razavi Province by PCR assay (چکیده)
1532 - مطالعه هیدروشیمیایی و ایزوتوپ های پایدار (18O و (H2 منابع آب سطحی و زیرزمینی منطقه کارستی اندرخ (شمال شهر مشهد) (چکیده)
1533 - اثر درمانی فعالیت ورزشی هوازی و رژیم غذایی کم کالری براستاتوهپاتیت غیر الکلی (چکیده)
1534 - بررسی تاثیر تورم بر عملکرد بازارهای مالی در ایران طی 1352-86 (چکیده)
1535 - Comparative study on the effects of type 1 and type 2 diabetes on structural changes and hormonal output of the adrenal cortex in male Wistar rats (چکیده)
1536 - Microstructure and mechanical properties evolution of 6061 aluminum alloy formed by forward thixoextrusion process (چکیده)
1537 - بارکدگذاری DNA و ارزیابی تنوع زیستی (چکیده)
1538 - Designing and cloning of modified C31 integrase gene for in vitro transcription and translation approach (چکیده)
1539 - Normal state Hall effect in Nd1-xCaxBa2Cu3O7-d: competition between added charge and disorder (چکیده)
1540 - تولید سازه شیمری از ویروئیدهای استرالیائی و لکه زرد مو 1 (چکیده)
1541 - مغناطش و چگالی جریان بحرانی ابررسانای Ndo0.82F0.18FeAs (چکیده)
1542 - Neutron diffraction studies of Nd1-xPrxBa2Cu3O7-d: Evidence for hole localization (چکیده)
1543 - The normal state Hall effect in Nd12xCaxMxBa2Cu3O7d(M = Pr, Th): Evidence for hole localization by disorder (چکیده)
1544 - تعیین جنسیت مولکولی پرندگان شکاری ایران با استفاده از ژن CHD1 (چکیده)
1545 - The Response of Plasma Leptin and Some Selected Hormones to 24-weeks Aerobic Exercise in Inactive Obese Women (چکیده)
1546 - بررسی میزان بیان ژن TGFB1 در خوکچه های هندی واکسینه شده با واکسن تب برفکی تیپ O (چکیده)
1547 - تاثیر روشهای مختلف خشک کردن بر سرعت کاهش وزن، میزان مواد موثره و بار میکروبی گیاه دارویی نعنا فلفلی(Mentha × piperita ) (چکیده)
1548 - بررسی تاثیر کاربرد کود دامی و کمپوست شهری بر میزان رشد و نمو میزان و عملکرد اسانس و بار میکروبی سنبل الطیب(Valeriana officinalis (چکیده)
1549 - Cloning, Expression, and In Vitro Functional Activity Assay of phiC31 Integrase cDNA in Escherichia coli (چکیده)
1550 - Identification of a Specific Pseudo attP Site for Phage phiC3 Integrase inthe Genome of Chinese Hamster in CHO-K1 Cell Line (چکیده)
1551 - ردیابی آنتی بیوتیک فنازین- 1-کربوکسیلیک اسید در سودوموناس های فلورسنت جداسازی شده از ریزوسفر گندم و تاثیرآن در کنترل بیولوژیکی بیماری پاخوره گندم (چکیده)
1552 - A novel approach for the synthesis of 5-substituted-1H-tetrazoles (چکیده)
1553 - Bis(2-amino-4-methylpyrimidin-1-ium) hexaaquacobalt(II) disulfate dihydrate (چکیده)
1554 - Effect of Urea and Molasses on the Chemical and Fermentational Properties of Citrus Pulp Silage (چکیده)
1555 - مقایسه فعالیت آنزیم تریپسین در حضورمیدان مغناطیسی و در غیاب میدان (چکیده)
1556 - study of enzymatic activity in static magnetic feild for immobilized and free trypsin onto silica gel (چکیده)
1557 - تاثیر بیوچار و فاضلاب بر غلظت کادمیوم قابل جذب خاک و رشد گیاه ماش (چکیده)
1558 - Electrochemical behavior of para-nitroaniline at a new synthetic crown ether-silver nanoparticle modified carbon paste electrode (چکیده)
1559 - Kochia Scoparia as A Model Plant to Explore the Impact of Water Deficit on Halophytic Communities (چکیده)
1560 - Effect of introduced species and habitat alteration on the occurrence and distribution of euryhaline fi shes in fresh- and brackish-water habitats on Aruba, Bonaire and Curaçao (South Caribbean) (چکیده)
1561 - Review of Rare Birds in Iran, 1860s–1960s (چکیده)
1562 - سنتز نانوذرات سیلیکات1 و بررسی تاثیر تعداد مرحله های جوانه نشانی روی پایه های جوانه نشانی شده برای ساخت غشای زئولیتی با کیفیت بالا (چکیده)
1563 - نگاهی مقایسه ای به مساله بازنگری قانون اساسی: خبرگان 1358 و شورای بازنگری 1368 (چکیده)
1564 - تاثیر اسپری برگی سالیسیلیک اسد بر خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی دانهالهای خیار(cucumis sativus) تحت شرایط تنش خشکی (چکیده)
1565 - بررسی تاثیر کادمیوم بر تغییر بیان ژن چرخه سلولی(CDK-A, Cyclin B1) در نوک ریشه گیاهچه های گندم(Triticum aestivum) (چکیده)
1566 - Synthesis of new derivatives of pyrimido[5,4-e ][1,2,4]triazolo[3,4-b ][1,3,4]thiadiazine and their enzyme inhibitory activity assessment onsoybean 15-lipoxygenase (چکیده)
1567 - Diphenyl (isopropylamido) phosphate (چکیده)
1568 - N-(4-Fluorobenzoyl)-N- ,N-- -diisopropyl- phosphoric triamide (چکیده)
1569 - Nano-level Monitoring of Yttrium by a Novel PVC-membrane Sensor Based on 2,9-dihydroxy-1,10-diphenoxy-4,7-dithiadecane (چکیده)
1570 - Complexing ability of kryptofix5 with Ag+ in some binary mixed solvents at different temperatures (چکیده)
1571 - The response behavior of PPy-DB18C6 electrode to terbium(III) in acetonitrile and its thermodynamic application (چکیده)
1572 - تاثیر 6 هفته تمرین استقامتی بر تظاهر ژن ABCA1 کبدی موش ویستار (چکیده)
1573 - تاثیر افزایش سرمایه بر افزایش بهره وری واحدهای صنعتی استان خراسان رضوی طی دوره 1382-86 (چکیده)
1574 - شناسایی و تمایز گونه های مهم تیلریا توسط تکنیک LAMP و مقایسه آن با روش PCR و سایر روش های متداول (چکیده)
1575 - شبیه سازی مدل کامل سر و گردن در فانتوم بزرگسال براساس مدل MIRD-15 با استفاده از روش مونت کارلو و کد شبیه سازی MCNP4C و محاسبه دز رسیده از چشمه خارجی 252Cf بر اعضای این مدل با استفاده از کد MCNPX (چکیده)
1576 - تاثیر شرایط شبیه‌سازی شده معده و روده بر زنده‌مانی باکتری پروبیوتیک ریزپوشانی شده لاکتوباسیلوس کازئی (Lactobacillus casei) در بستنی ماستی سین‌بیوتیک (چکیده)
1577 - IMMUNOHISTOCHEMICAL STUDY OF TRANSFORMING GROWTH FACTOR BETA-1 (TGF BETA-1) EXPRESSION IN CANINE MAMMARY GLAND TUMORS. (چکیده)
1578 - Immunohistochemical expression of transforming growth factor beta 1 (TGF-B1) in canine cutaneous tumours (چکیده)
1579 - Structure, vibrational assignment, and NMR spectroscopy of 1,2-bis (dichloroacetyl) cyclopentadiene (چکیده)
1580 - تأثیر تمرین استقامتی کوتاه مدت بر تظاهر ژن ABCA1 کبدی و انتقال معکوس کلسترول در موش ویستار نر (چکیده)
1581 - The Effect of 6 Weeks of Endurance Training on the Expression of Hepatic ABCA1 in Male Wistar Rats (چکیده)
1582 - Angular dependence of pinning potential, upper critical field, and irreversibility field in underdoped (چکیده)
1583 - Influence of low Co substitution on magnetoelastic properties of HoFe11Ti intermetallic compound (چکیده)
1584 - تاثیر یک جلسه تمرین مقاومتی و هوازی بر بیان ژن ABCA1 لنفوسیت دختران تمرین کرده (چکیده)
1585 - A Comparison of Data Mining Techniques for Going Concern Prediction (چکیده)
1586 - Amino acid diversity of antigenic sites of Iranian type O foot-and-mouth disease virus (چکیده)
1587 - Spatial and temporal dynamics of microbial communities in alpine ecosystems (چکیده)
1588 - The Normalized Analysis of Surface Heterogeneous Reaction of Propane/Air Mixture into Micro-Channel (چکیده)
1589 - شیعیان در فرآیندِ نوینِ قانونِ اساسی‌سازی، مطالعه موردی: قانون اساسی افغانستان (چکیده)
1590 - بررسی اثر Valproic acid بر بیان ژن CXCR4 در سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی انسانی (چکیده)
1591 - The structural, thermoelectric and photoconductive properties of sulfur doped In2O3 thin films prepared by spray pyrolysis (چکیده)
1592 - Investigating the effects of numerical discretisation on the accuracy of incompressible turbulent flow solution around NACA 0012 airfoil (چکیده)
1593 - 5Amino-3-methyl-1,2-oxazole-4-carbo- nitrile (چکیده)
1594 - N,N- -Dibenzyl-N-- -(2-chloro-2,2- difluoroacetyl)phosphoric triamide (چکیده)
1595 - Hexakis{[1-(dimethylamino)propylidene]oxidanium} bis(dodecamolybdophosphate)N,N-dimethylpropionamide pentasolvate (چکیده)
1596 - O,O- -Dimethyl (cyclohexylamido)thio- phosphate (چکیده)
1597 - جداسازی باکتری های گرمادوست سلولولیتیک از چشمه های آب گرم دیگ رستم در ایران (چکیده)
1598 - ساخت، تعیین مشخصات و عملکرد غشاء نانوکامپوزیت ماتریمید5218-سیلیکا در جداسازی دی اکسیدکربن (چکیده)
1599 - N,N-Dibenzyl-O,O′-dimethyl thiophosphate (چکیده)
1600 - Effects of the Essential Oils of Lavandula angustifolia Mill and Zataria multiflora Boiss on Reproduction and F1 Population of Callosobruchus maculatus (F.)F. (چکیده)
1601 - N,N- -Bis(4-methylphenyl)-N-- -(2,2,2-trichloroacetyl)phosphoric triamide (چکیده)
1602 - N,N,N-,N- -Tetrabenzyl-N-- -(2,6-difluoro- benzoyl)phosphoric triamide (چکیده)
1603 - Bis(pyrrolidin-1-yl)phosphinic (2,4-difluorobenzoyl) amide (چکیده)
1604 - Diphenyl (methylamido)phosphate (چکیده)
1605 - A second monoclinic polymorph of N-[bis(morpholin-4-yl)phosphinoyl]-4-fluorobenzamide with the P21/n space group (چکیده)
1606 - N,N- -Dibenzyl-N-- -(2,4-difluorobenzoyl)- N,N- -dimethylphosphoric triamide (چکیده)
1607 - Cyclohexylammonium acetate– N,N-,N-- -tricyclohexylphosphoric triamide (1/1) (چکیده)
1608 - N,N-Dimethyl-N-,N-- -bis(2-methyl-phenyl)phosphoric triamide monohydrate (چکیده)
1609 - Crystal structure of N,N-,N--,N--- -tetrakis(4-methylphenyl)- diphosphoric tetraamide, C28H32N4O3P2 (چکیده)
1610 - Complexation Study of N-Phenylaza-15-Crown-5 with Cd2+ Cation in Binary Mixed Non-aqueous Solvents (چکیده)
1611 - Solvent influence upon complexation of N-phenylaza-15-crown-5 with UO2 2+ cation in binary mixed non-aqueous solvents (چکیده)
1612 - Using multiplex-PCR assay in identification of Escherichia coli O157: H7 isolated from hamburger samples in Mashhad, Iran (چکیده)
1613 - میکروبایواستراتیگرافی سازند سورگاه بر مبنای فرامینیفرهای پلانکتونیک در چاه شماره 1 سرکان، شمال باختری اندیمشک (چکیده)
1614 - تأثیر عصاره آبی گیاه گشنیز بر فراسنجه های بیوشیمیایی وایمنی خون درموش های صحرایی نر (چکیده)
1615 - رده بندی فیلو ژنتیکی همتافت گونه ی جغد انباری (Tyto alba Scopoli, 1769) با استفاده از ژن میتو کندریایی (16S rRNA) : ارزیابی آرایه شناختی (چکیده)
1616 - Thermodynamics of ZrO2+ cation complexation with dibenzo-18-crown-6 in mixed non-aqueous solvents (چکیده)
1617 - Fundamental concept of cryopreservation using Dendrobium sonia-17 protocorm-like bodies by encapsulation-dehydration technique (چکیده)
1618 - Very High Critical Field and Superior Jc-Field Performance in NdFeAsO0.82F0.18 with Tc of 51 K (چکیده)
1619 - Flux pinning and vortex transitions in doped BaFe2As2 single crystals (چکیده)
1620 - A study on the occurence of aflatoxin M1 in bulk tank raw milk in Khorasan Razavi province (چکیده)
1621 - Protective effects of pulp aqueous and hydro-alcoholic extracts of Punica granatum, on serum/glucose deprivation-induced PC12 cells injury (چکیده)
1622 - The Effectiveness of Existential Group Therapy and Reality Group Therapy in Treating Depression in Women Who Undergo Mastectomy (چکیده)
1623 - The effect of quenching media and annealing temperature on graphitization transformation kinetic of CK 100 tool steel (چکیده)
1624 - شناسایی وتعیین خصوصیات سودوموناسهای ایجاد کننده لکه قهوهای قارچ خوراکی درمناط ق مرک زی و شما ل شرق کشور (چکیده)
1625 - Efficient synthesis of novel 9H-xanthen-9-yl derivatives of bidentate heterocyclic nucleophiles by Fe(HSO4)3 as a catalyst (چکیده)
1626 - ارزیابی تنوع بار باکتریایی Compost (کود بیولوژیکی) مشهد به کمک شناسایی ناحیه 16srRNA (چکیده)
1627 - مقاله شناسی شاهنامه و ادب حماسی در مجله ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد (شماره های 1 تا 173) (چکیده)
1628 - Growth response and modeling the effects of Carum copticum essential oil, pH, inoculum level and temperature on Escherichia coli O157:H7 (چکیده)
1629 - Can new probiont isolate of bovine milk reverse aflatoxin M1-induced neutrophil oscillation? (چکیده)
1630 - Synthesis and Theoretical Study of Intramolecular Hydrogen Bond at Two Possible Positions in Pyrazolo[1,2‐b]phthalazine (چکیده)
1631 - 1433η Protein is Detectable in Blood Serum and Fetlock Joint Synovial Fluid of High Performance Horses (چکیده)
1632 - A Silver (I) Selective PVC Membrane Electrode Based on 1,13-Bis (8-quinolyl)-1,4,7,10,13-pentaoxatridecane as an Ionophore (چکیده)
1633 - Complexation study of dibenzo-18-crown-6 with UO22+ cation in binary mixed nonaqueous solutions (چکیده)
1634 - Study of complex formation between dicyclohexyl-18-crown-6 and UO22+ cation in some binary mixed non-aqueous solvents using conductometric method (چکیده)
1635 - Effect of Uncertainties in Physical Properties on Entropy Generation Between Two Rotating Cylinders With Nanofluids (چکیده)
1636 - Foreign Direct Investment Effect on Urban Wages in MENA Countries (چکیده)
1637 - Kinetic Isotope Effects Investigation on the Mechanism of Nitrogen Extrusion from 3-Methyl-1-Pyrazoline (چکیده)
1638 - A Theoretical Study on the Solvent Effects in pericyclic Reactions Part I: 3,4-Dimethyl-2,5-dihydrothiophen-1,1-dioxide (چکیده)
1639 - تنوع فصلی استرپتومایسس های ارتفاعات آلپ با استفاده از روشهای وابسته به کشت (چکیده)
1640 - مقایسه دقت تاکسونومی روشهای CE-SSCP و cloning/sequencing با استفاده از16S rRNA (چکیده)
1641 - ردیابی،تکثیر و توالی یابی بخشی از ژن MRGH21 در رقم خاتونی خربزه (چکیده)
1642 - Natural kaolin supported sulfuric acid as an efficient catalyst for the preparation of 1, 1-diacetates under solvent-free conditions (چکیده)
1643 - Evaluation of qanat collapse hazard in Mashhad city (case study: the Zone 11 of Municipality of Mashhad, Iran) (چکیده)
1644 - Oxido[2-{(E)-[((1E)-{(E)-2-[1-(2-oxidophenyl)ethylidene]hydrazin-1-ylidene}-(prop-2-en-1-ylsulfanyl)methyl)imino]-methyl}phenolato]vanadium(IV) (چکیده)
1645 - [2-(1-{2-[Azanidyl(ethylsulfanyl)methylidene-kN]hydrazin-1-ylidene-kN1}ethyl)-phenolato-kO](dimethylsulfoxide-kO)-dioxidomolybdenum(VI) (چکیده)
1646 - Studying the Partially Sequenced mtDNA Hypervariable Region 1 (HVR1) of Iranian Moghani Sheep (چکیده)
1647 - Diastereoselective synthesis of 5-iminooxazolines and their subsequent transformation to α,α-disubstituted dipeptide esters: a formal [4+1] cycloaddition reaction of cyclohexyl isocyanide and Z-alkyl-α-benzoyl amino-acrylates (چکیده)
1648 - The effect of induced hyperglycemia on the expression level of TLR4 gene during a time course induction of diabetes type 1 in mature wistar rats (چکیده)
1649 - The effect of induced hyperglycemia on the expression levels of TLR2 and TLR4 genes in the hippocampus of male Wistar rats during a time course induction of diabetes type 1 (چکیده)
1650 - ردیابی ژن افکتور SIX1در جدایه های ایرانی قارچ Fusarium oxysporum f.sp. lycopercisi (چکیده)
1651 - شناسایی و تعیین سویه مایکوباکتریوم پاراتوبرکلوزیس (MAP) به روش PCR و REA بر اساس قطعات درون جایگیر IS900 و IS1311 (چکیده)
1652 - Two new CuII 1D-coordination polymers containing 1,4-pyrazine-2,3-dicarboxylic acid, 2-aminopyridine, and 5-bromo-6-methyl-2-(4-methylpiperazine-1-yl)pyrimidine-4-amine: X-ray crystal structure, spectroscopic and magnetic studies (چکیده)
1653 - Sequence analysis of VP1 gene of chicken infectious anemia virus circulating in commercial broiler farms of Northeast Iran (چکیده)
1654 - مقایسه اثرات ضد میکروبی غلظت های مختلف عصاره های الکلی رزماری (Rosmarinus officinalis)، علف چای (Hypericum Perforatum) و کاجیره (Carthamus Tinctorius) بر مراحل مختلف رشد باکتری اشرشیاکولی O157 (چکیده)
1655 - The Effect of Peganum harmala and Teucrium polium Alcoholic Extracts on Growth of Escherichia coli O157 (چکیده)
1656 - Biosystematic analysis of genus Rattus (Rodentia: Murinae) in Iran using total proteins of plasma and esterase-1 (چکیده)
1657 - Investigation of Precipitation Hardening of LM22 by Nondestructive Methods (چکیده)
1658 - The effect of selected relaxation training with physical activity on mental well-being (چکیده)
1659 - برسی و مقایسه هوش هیجانی و خودتنظیمی دانشجویان کارشناسی ارشد علوم انسانی و مهندسی (چکیده)
1660 - بررسی تاثیر دو نوع تمرین مقاومتی و هوازی بر بیان ژن ABCA1 لنفوسیت در دختران تمرین کرده (چکیده)
1661 - A New Heuristic Solution Method for Maximal Covering Location-Allocation Problem with M/M/1 Queueing System (چکیده)
1662 - Influence of low Co substitution on magnetoelastic properties of HoFe11Ti intermetallic compound (چکیده)
1663 - تجزیه و تحلیل ژنتیکی و فیلوژنتیکی نواحی D- loop و Cyt-b توالی میتوکندری درDNA گاوهای سیستانی، سرابی و براون سوئیس ایران (چکیده)
1664 - The effect of Scopolamine on avoidance Memory and Hippocampal Neurons In Male Wistar Rats (چکیده)
1665 - عملیات حرارتی فولاد ابزار سردکار 1.2080 و بررسی ریز ساختار و خواص مکانیکی آن (چکیده)
1666 - بهینه سازی فرایند عملیات حرارتی قالب های آهنگری گرمکار 1.2344 (چکیده)
1667 - بررسی تاثیر پارامتر های عملیات حرارتی بر روی ریزساختار، سختی و انرژی ضربه فولاد ابزار تندبر (HSS) 1.3343 (چکیده)
1668 - Synthesis of 1H,7H,12bH-Pyrano[3’,4’: 5,6]pyrano[3,4-c][1]benzopyran-1- one via Domino Knoevenagel/Hetero-DielsAlder Reaction with Theoretical Investigations (چکیده)
1669 - بررسی تاثیر تغییر شکل کرم بر ریز ساختار آلیاژ منیزیم AZ91 (چکیده)
1670 - Thermal-Pressure-Driven Gas Flows through Micro Channels (چکیده)
1671 - Thermal and second-law analysis of a micro- or nanocavity using direct-simulation Monte Carlo (چکیده)
1672 - Evaluation of the correlation between tissue reaction and cytokines patterns induced by Alternaria alternate in mice. (چکیده)
1673 - آزمون های زیستی و مولکولی بذور T4 نخود تراریخته (Cicer arietinum L.) مقاوم به آفت پیله خوار (Helicoverpa armigera) (چکیده)
1674 - آنالیز مولکولی بذور T3 نخود تراریخته (Cicer arietinum L.) مقاوم به آفت پیله خوار (Helicoverpa armigera) (چکیده)
1675 - بررسی تاثیر تمرین مقاومتی و هوازی بر بیان ژن ABCG1 در سلول های PBMN زنان ورزشکار/ Investigation of the Effect of Aerobic and Resistance Exercises on Peripheral Blood Mononuclear Cells ABCG1 Gene Expression in Female Athletes (چکیده)
1676 - Efficient Regeneration of ‘Caralis’ Alstroemeria Cultivar from Rhizome Explants (چکیده)
1677 - 9Aminoacridinium bis(pyridine-2,6- dicarboxylato-j3 O2 ,N,O6 )ferrate(III) tetrahydrate (چکیده)
1678 - تعیین خصوصیات فیزیکوشیمیایی و فاکتورهای حدت در E.coli O157:H7 جداشده از شیر مخازن تعدادی از گاوداری های صنعتی مشهد (چکیده)
1679 - Serological evaluation of relationship between viral pathogens (BHV-1, BVDV, BRSV, PI-3V, and Adeno3) and dairy calf pneumonia by indirect ELISA. (چکیده)
1680 - Polymorphism and Sequencing of DGAT1 Gene in Iranian Holstein Bulls (چکیده)
1681 - تاثیر یک دوره تمرینات آرام سازی همراه با فعالیت بدنی منتخب بر سلامت روانی دختران (چکیده)
1682 - اثرات اسانس های اسطوخودوس و آویشن شیرازی روی بازدارندگی تخم ریزی و کاهش جمعیت حشرات کامل نسل F1 سوسک چهارنقطه ای حبوبات(.Callosobruchus maculatus (F (چکیده)
1683 - Development of a New Quantitative Competitive PCR Assay for Rumen Butyrate-Producing Bacterium, Butyrivibrio fibrisolvens (چکیده)
1684 - Phylogenetic analysis of serotype Asia1 foot-and-mouth disease virus: Asia diversity and the Iran perspective (چکیده)
1685 - The Exhaustive Resistance Exercises with various Resistances increases the Local Strength of Youth Muscles (چکیده)
1686 - بررسی کارایی الگوی ارزش گذاری فلتهام- اولسن در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
1687 - Altered JS‐2 expression in colorectal cancers and its clinical pathological relevance (چکیده)
1688 - Synthesis of novel benzo[ f ]chromene compounds catalyzed by ionic liquid (چکیده)
1689 - مقایسه DNA Barcoding با روش کلاسیک در جهت شناسایی پنچ گونه شته درختان میوه در مشهد (چکیده)
1690 - مطالعه جدایه بومی نماتود بیمارگر حشرات Heterorhabditis bacteriophora و همزیست آن Photorhabdus luminescens subsp. laumondii (چکیده)
1691 - A UAV Lift Augmentation via Gurney Flap (چکیده)
1692 - A Facile Route to Functionalized 1-Arylsulfonyl- 1,2-dihydroquinolines (چکیده)
1693 - کنترل جریان توسط مکش و بررسی تأثیر آن بر ضرایب آیرودینامیکی ایرفویل های NACA0018,NACA0012 (چکیده)
1694 - تحلیل حرارتی عددی و بهینه سازی اکسرژی گردآورنده صفحه- تخت خورشیدی با مجاری مارپیچ (چکیده)
1695 - مقایسه تأثیرات ضد سرطانی نانوذرات اکسید روی و داروی داکسوروبیسین به صورت جداگانه و توأم بر روی دودمان سلولی DU145 (چکیده)
1696 - اثر pH بر روی فعالیت مهار رشد پلی- ال- آرژینین علیه باکتری.Escherichia coli O157:H7 (چکیده)
1697 - Synthesis of novel heterocyclic systems of [1,2,4]triazolo[3ʹ,4ʹ:2,3]pyrimido [4,5-c] isothiazole (چکیده)
1698 - Synthesis of Novel Heterocyclic System of [1,2,4] triazolo [3ʹ,4ʹ:2,3]pyrimido[4,5-c]isothiazole (چکیده)
1699 - Synthesis of new derivatives of pyrimido[4,5-e][1,2,4]triazolo[3,4-b][1,3,4]thiadiazine (چکیده)
1700 - Synthesis of new derivatives of pyridazino[4,3-e][1,2,4]triazolo[3,4-b][1,3,4]thiadiazine (چکیده)
1701 - عنوان: تعیین ترادف نوکلئوتیدی و بررسی علائم دو جدایه جدید ویروس موزائیک هندوانه از استان‌های خراسان رضوی و شمالی (چکیده)
1702 - بررسی اثر دو اسانس گیاهی روی میزان تخمریزی و کاهش جمعیت نتاج نسل اول سوسک چهارنقطه ای حبوبات (Callosobruchus maculatus (F. (چکیده)
1703 - بررسی اثر صمغهای گوار و گزانتان برخصوصیات کیفی و کمی کیک سورگوم بدون گلوتن (چکیده)
1704 - فرمولاسیون نان سورگوم بدون گلوتن با استفاده از صمغ کربوکسی متیل سلولز (CMC)و بالنگو شیرازی (چکیده)
1705 - بررسی شرایط بهینه ماشینکاری سوپر آلیاژ اینکونل 718 با رویکرد طراحی آزمایش تاگوچی (چکیده)
1706 - بررسی پارامترهای فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی تولید کننده رنگ، بو و طعم در مخازن آب سد ها (چکیده)
1707 - Guided-mode resonance polarizers with 200-nm bandwidth (چکیده)
1708 - Bis(9-aminoacridinium)bis(pyridine-2,6-dicarboxylato-k3O2,N,O6)zincate(II)trihydrate (چکیده)
1709 - Increased levels of the 14-3-3 η and γproteins in the synovial fluid of dogs with unilateral cranial cruciate ligament rupture (چکیده)
1710 - Identification of reassortant infectious bursal disease viruses by RT-PCR of vp1 and vp2 genes in Iran (چکیده)
1711 - کاربرد آنالیز ژن 16s rRNA در شناسایی باکتریهای لومینسانس حوضچه های پرورش میگو خلیج فارس (چکیده)
1712 - تعیین رخساره های سنگی بر اساس الکترو فاسیس ها در سازند کژدمی و سروک در چاه نمک غربی 1 (چکیده)
1713 - Synthesis of Dialkyl 9-Chloro-3H-pyrrolo[1,2-a]indole-2,3-dicarboxylates Mediated by Vinylphosphonium Salts. (چکیده)
1714 - New Synthesis of Tetraalkyl 2,3-Dihydro-5- oxopyrrolo[2,1-a]isoindole-1,2,3,3-tetracarboxylates and Tetraalkyl 2,3-Dihydro-5-oxopyrrolo[2,1-a]- pyrrolidine-1,2,3,3-tetracarboxylates Mediated by Vinyltriphenylphosphonium Salts (چکیده)
1715 - One-step Synthesis of Dialkyl 1,2-Dihydroquinoline- 2,3-dicarboxylates. A Vinyltriphenylphosphonium Salt Mediated Intramolecular Wittig Reaction (چکیده)
1716 - One-Pot, Three-Component Chemoselective Reaction of Isoquinolines, Dialkyl Acetylenedicarboxylates, and α-Ketolactones: An Unexpected Participation of an Ester Carbonyl Group in the 1,4-Dipolar Cycloaddition Reaction (چکیده)
1717 - A Facile One-Pot Synthesis of Functionalized 1,5-Dihydro-2H- [1]benzopyrano[2,3-b]pyridin-5-ones (چکیده)
1718 - A Novel Synthesis of Spiro-2,5-dihydro-1,2-λ5-oxaphospholes Using a Three-Component Reaction (چکیده)
1719 - 1,1-(Ethane-1,2-diyl)dipyridinium dichromate(VI) (چکیده)
1720 - اثر تاریخ کاشت و تراکم ذرت دانه ای (.Zea mays L) بر توان رقابتی ذرت و تاج خروس (.Amaranthus retroflexus L) (چکیده)
1721 - Incidental Vocabulary Learning And Recall By Intermediate Foreign Language Students: The Influence Of Marginal Glosses, Dictionary Use, And Summary Writing (چکیده)
1722 - Growth response and modeling effects of carum copticum essential oil, pH, inoculums level and temperature on Escheichia coli O157:H7 (چکیده)
1723 - One-pot synthesis of stable phosphonium ylides using 2-aminothiophenol (چکیده)
1724 - A single-label phenylpyrrolocytidine provides a molecular beacon-like response reporting HIV-1 RT RNase H activity (چکیده)
1725 - Ionic Liquid Promoted Efficient Three-Component Synthesis of 2-Thioxo-2H-Thiopyrans (چکیده)
1726 - An efficient regioselective synthesis of highly functionalized 3-oxo-2,3-dihydro-5H-thiazolo[3,2-a]pyrimidines via an isocyanide-based three-component reaction (چکیده)
1727 - Quantification of Escherichia coli O157:H7 in milk by most probable number –polymerase chain reaction (MPN-PCR) method (چکیده)
1728 - Queueing Covering Maximal Location-Allocation Problem: An Extension with M/G/1 Sysytems (چکیده)
1729 - تاثیر شش هفته تمرینات کشتی و تمرینات آمادگی جسمانی دایره ای بر بیان ژن ABCA1 لنفوسیت کشتی گیران تمرین کرده (چکیده)
1730 - Giving Directions: A Cross-cultural Comparison of L1 and L2 Strategies (چکیده)
1731 - 2Aminopyridinium bis(pyridine-2,6-dicarboxylato)ferrate-III (چکیده)
1732 - An efficient diastereoselective synthesis of spiro pyrido[2,1-b][1,3]oxazines via a novel pyridine-based three-component reaction (چکیده)
1733 - A CONVENIENT SYNTHESIS OF NEW PYRIMIDO[5,4,-B][1,3,4] THIADIAZINES (چکیده)
1734 - Evaluation of the correlation between tissue reaction and cytokines patterns induced by Alternaria alternata in mice. (چکیده)
1735 - The pretreatment effects of pentoxifyline on aflatoxin 81-induced oxidative damage in perfused ratliver (چکیده)
1736 - Dithioacetalization of carbonyl compounds under catalyst-free condition (چکیده)
1737 - Prediction of thermodynamic properties of some hydrofluoroether refrigerants using a new equation of state (چکیده)
1738 - بررسی اثر ترکیبات دارویی ضد سرطانی 1-آریلیدن آمینو 2-آمینو ایمید ازول توسط روش های اصول اولیه ی شیمیایی (چکیده)
1739 - Temperature-Dependent Density and Viscosity of the Ionic Liquids 1-Alkyl-3-methylimidazolium Iodides: Experiment and Molecular Dynamics Simulation (چکیده)
1740 - An investigation on the coarsening behavior of γ precipitate in GTD-111 Ni-base superalloy (چکیده)
1741 - Isolation and characterization of Brachyspira species based on biochemical scheme and 16S rDNA partial sequencing (چکیده)
1742 - First record of Zarudny’s Jird, Meriones zarudnyi Heptner, 1937 (Rodentia: Muridae) in Shirvan, Northeast Iran (چکیده)
1743 - Structural, electrical, optical, thermoelectrical and photoconductivity properties of the SnO2–Al2O3 binary transparent conducting films deposited by the spray pyrolysis method (چکیده)
1744 - P2O5/SiO2 as catalysts for the preparation of 1,1-diacetates under solvent free conditions (چکیده)
1745 - A novel Vector Perturbation Based On Joint Transceiver Algorithm In Cooperative Mu-MIMO (چکیده)
1746 - HUMAN DEVELOPMENT AND GENDER INEQUALITY IN ORGANIZATION OF ISLAMIC CONFERENCE (OIC) MEMBER COUNTRIES (چکیده)
1747 - Bis(l-pyridine-2,3-dicarboxylato)bis[aqua(3-carboxypyridine-2-carboxylato indium(III)] tetrahydrate) (چکیده)
1748 - بررسی اثر اسکوپولامین بر تعداد نورون های ناحیه CA1 هیپوکامپ رت نر نژاد ویستار (چکیده)
1749 - بررسی اثر سمی نانوذرات اکسید روی بر رضد دودمان سلولی سرطان پروستات DU 145 (چکیده)
1750 - Intramolecular hydrogen bonding of 1,1,1-trifluoro-5,5-dimethyl-2,4- hexanedione. A vibrational spectroscopic study (Part II) (چکیده)
1751 - Conformations and Intramolecular hydrogen bonding in 3-Bromodibenzoylmethane (چکیده)
1752 - Synthesis, Structure, and vibrational assignment of 3-amino-1-phenyl-2-buten-1-one (چکیده)
1753 - Conformation analysis, tautomerism, and vibrational assignment of 1- amino-2-keto-6-cyclohexene (چکیده)
1754 - Guided-mode resonance enabled absorption in amorphous silicon for thin-film solar cell applications (چکیده)
1755 - Multi-level periodic leaky-mode resonance elements: design and applications (چکیده)
1756 - شبیه‌سازی تصادفی شدت خشکسالی براساس شاخص پالمر (چکیده)
1757 - Optical delay elements based on leaky-mode resonance structures (چکیده)
1758 - Excitation of surface plasmon polaritons and leaky modes with dielectric gratings over metallic substrates (چکیده)
1759 - بررسی رابطه میان آزادی تجاری و رشد اقتصادی در ایران (یک تحلیل هم جمعی) (چکیده)
1760 - Decaaquabis(μ3-4-hydroxypyridine-2,6-dicarboxylato)bis(4-hydroxypyridine-2,6-dicarboxylato)tetramanganese(II) 3.34-hydrate: a new three-dimensional open metal-organic framework based on a tetranuclear MnII complex of chelidamic acid and undecameric stitching water clusters (چکیده)
1761 - Phylogeography, pre-zygotic isolation and taxonomic status in the endemic Cyprus Wheatear Oenanthe cypriaca (چکیده)
1762 - استفاده از ید125برای براکی تراپی تومورهای مغزی (چکیده)
1763 - Phylogeny of Malaysian Puntius spp and Potential Efficiency of Mitochondrial and Nuclear Genes as a DNA Barcode (چکیده)
1764 - Silicon membrane-based narrow bandpass leaky-mode resonance filter (چکیده)
1765 - Tunable nanoelectromechanical RGB pixels (چکیده)
1766 - Narrow bandpass MEMS-tunable filters based on phase-shifted guided-mode resonance structures (چکیده)
1767 - Particle swarm optimization: principles and application to the design of resonant grating devices (چکیده)
1768 - Optical filters, reflectors and polarizers fashioned with periodic leaky-mode resonant layers (چکیده)
1769 - Widely-tunable nano-structured leaky-mode resonant pixels for the visible spectral region (چکیده)
1770 - Chalcogenide glass waveguides and grating devices for all-optical signal conditioning (چکیده)
1771 - Quality of meat from two 1970s and Ross 308 broiler strains fed drug-free low- and recommended-protein diets (چکیده)
1772 - Effects of lubricant and temperature on friction coefficient during hot forging of Nimonic 115 superalloy (چکیده)
1773 - N,N--Dibenzyl-N,N--dimethyl-N---(2-phenylacetyl)phosphoric triamide (چکیده)
1774 - Syntheses, crystal, molecular structures, and solution studiesof Cu(II), Co(II), and Zn(II) coordination compounds containing pyridine-2,6-dicarboxylic acid and 1,4-pyrazine-2,3-dicarboxylic acid: comparative computational studies of Cu(II) and Zn(II) complexes (چکیده)
1775 - بررسی محیط کشت های مختلف بر روی حلالیت پپتید ضدمیکروبی پلی-ال-آرژینین و رشد باکتری E.coli O157:H7 (چکیده)
1776 - Antibacterial avtivity of ZnO nanofluids against E.coli O157:H7 (چکیده)
1777 - O-Phenyl (tert-butylamido)(p-tolylamido) phosphinate (چکیده)
1778 - N,N--Dicyclopentyl-N--,N---dimethylphosphoric triamide (چکیده)
1779 - Guided-mode resonant wave plates (چکیده)
1780 - Leaky-mode resonant reflectors with extreme bandwidths (چکیده)
1781 - Dispersion engineering with leaky-mode resonant photonic lattices (چکیده)
1782 - Wideband leaky-mode resonance reflectors: Influence of grating profile and sublayers (چکیده)
1783 - Physical basis for wideband resonant reflectors (چکیده)
1784 - Widely tunable guided-mode resonance nanoelectromechanical RGB pixels (چکیده)
1785 - Particle swarm optimization and its application to the design of diffraction grating filters (چکیده)
1786 - High performance Bragg gratings in chalcogenide rib waveguides written with a modified Sagnac interferometer (چکیده)
1787 - Integrated all-optical pulse regenerator in chalcogenide waveguides (چکیده)
1788 - Comparison between anti-reflection surfaces based on the two-dimensional binary gratings and thin film coatings (چکیده)
1789 - تاثیر سوپرجاذب پلیمری در شرایط تنش کم آبی بر خصوصیات بذری نازبوی معطر (چکیده)
1790 - Comparison between the effects of type 1 and type 2 diabetes on hippocampal neuronal density in Wistar rats (چکیده)
1791 - Fabrication of Ion Selective Electrode Using 2,9- Dihydroxy-1,10-diphenoxy- 4,7-dithia decane as ionophore for Determination of Lead Ions (چکیده)
1792 - complaxation of 4-nitrobenzo-15-crown-5 with Zn2+ , Mn2+ , Cr3+ and Sn4+ cations in acetonitrile-ethanol binary mixture (چکیده)
1793 - stability of dibenzo-18-crown-6 complexes with Ce3+ , Y3+ , UO22+ and Sr2+ cations in acetonitrile-Dimethylformamide binary solutions. (چکیده)
1794 - thermodynamics of ZrO2+ cation complexation with dibenzo-18-crown-6 in mixed nonaqueous solvents (چکیده)
1795 - thermodynamic behavior of compleation process between 4-nitrobenzo-15-crown-6 with Y3+ cation in some pure and binary mixed non-aqueous solvents (چکیده)
1796 - highly selective and efficient transport of lead (II) cations in natular water using a liquid membrane system with dicyclohexano-18-crown-6 as carrier. (چکیده)
1797 - study of complex formation between 15-crown5 with Fe3+ (چکیده)
1798 - construction an ion selective membrane electrode for lead (II) cation based ob benzo-18-crown-6 as an ionophore with polyvinylchloride matrix using of dip-coating method (چکیده)
1799 - N,N-Dimethyl-N-,N---diphenylphosphoric triamide (چکیده)
1800 - N,N--Dibenzyl-N,N--dimethyl-N---(p-tolyl)phosphoric triamide (چکیده)
1801 - Graphite Disk Lanthanum(III)-Selective Electrode Based on Benzo-15-crown-5 (چکیده)
1802 - conductace study of complexation ability of Li+, Na+, and NH4+ cations with 15-crown-5 in acetonitrile-- Metho anol binary solutions (چکیده)
1803 - Fabrication of an Y3+-PVC Membrane Sensor Based on Dicyclohexyl-18-Crown-6 for Determination Fluoride Ion (چکیده)
1804 - A Novel Ion - selective Polymeric Membrane sensor for Determining Thallium (I) with high selectivity (چکیده)
1805 - a new cerium (III) ion selective electrode based on 2,9-dihydroxy-1,10-diphenoxy-4,7 -dithia decane , a novel synthetic ligand (چکیده)
1806 - Complexation of 4′-Nitrobenzo-15-crown-5 with Zn2+, Mn2+, Cr3+ and Sn4+ Cations in Acetonitrile–Ethanol Binary Mixtures (چکیده)
1807 - Phylogenenic bases for the bacterial community dynamics in two contrasted alpine meadows (چکیده)
1808 - تجربه دولت الکترونیک در ایران :کامیابی ها و ناکامی ها: (مطالعه موردی: پلیس+10 در مشهد) (چکیده)
1809 - N-(3-Fluorobenzoyl)-N-,N---bis(4-methylphenyl) phosphoric triamide (چکیده)
1810 - استفاده از روش غیر تخریبی MRI در تشخیص کرم گلوگاه انار (چکیده)
1811 - N,N--Dicyclohexyl-N--(3-fluorobenzoyl)-N,N--dimethylphosphoric triamide (چکیده)
1812 - N,N--Dicyclohexyl-N--(2,6-difluorobenzoyl)-N,N--dimethylphosphoric triamide (چکیده)
1813 - N-[Bis(morpholin-4-yl)phosphinoyl]-2-chloro-2,2-difluoroacetamide (چکیده)
1814 - N,N--Bis(2-chlorobenzyl)-N--(2,2,2-trichloroacetyl)phosphoric triamide (چکیده)
1815 - 3-(4-Bromoanilino)-3-(4-chlorophenyl)-1-phenylpropan-1-one (چکیده)
1816 - Cyclohexyl(methyl)ammonium(bis[cyclohexyl(methyl)amino]-phosphoryl)(4-methylphenylsulfonyl)-azanide (چکیده)
1817 - N,N,N\',N\'-Tetraethyl-N\"-(2-fluorobenzoyl)phosphoric triamide (چکیده)
1818 - N,N--Dibenzyl-N--(2-chloroacetyl)-N,N--dimethylphosphoric triamide (چکیده)
1819 - Comparison of Chemical Composition of Achillea eriophora and A. wilhelmsii Grown in Wild and Cultivated Conditions in Iran (چکیده)
1820 - p-Tolyl bis(cyclohexylamido)phosphinate (چکیده)
1821 - Piperazine-1,4-diium bis(pyridine-2,6-dicarboxylato-κ3O2,N,O6)cobaltate(II) tetrahydrate (چکیده)
1822 - N,N--Di-tert-butyl-N--(2-chloroacetyl)-phosphoric triamide (چکیده)
1823 - rac-Phenyl (benzylamido)(p-tolylamido)-phosphinate (چکیده)
1824 - Phenyl bis(m-tolylamido)phosphinate (چکیده)
1825 - The Direct Numerical Simulation of Three-Dimensional Spatially-Developing Free Shear Flow (چکیده)
1826 - N,N -Bis(2-methylphenyl)-N -(2,2,2- trichloroacetyl)phosphoric triamide (چکیده)
1827 - N-(2,6-Difluorobenzoyl)-P,P-bis-(pyrrolidin-1-yl)phosphinic amide (چکیده)
1828 - Phenyl bis(morpholin-4-ylamido)-phosphinate (چکیده)
1829 - Diphenyl [(S)-1-phenylpropanamido]-phosphate (چکیده)
1830 - Isolation and identification of cultivable bacteria in alpine soils (چکیده)
1831 - The Effect of Mandrel Speed upon the Residual Stress Distribution around Cold Expanded Hole (چکیده)
1832 - بررسی استحاله فازی گرافیت زایی در فولاد هایپریوتکتویید CK100 (چکیده)
1833 - Contrasted patterns of cultivable bacteria in alpine soils (چکیده)
1834 - Bacterial diversity and seasonal variation in alpine tundra soils (چکیده)
1835 - Facile Sol-Gel Fabrication of Nano-Fluorohydroxyapatite Thin Films on Titanium Substrates (چکیده)
1836 - ردیابی ژن MRGH12 در ارقام خاتونی و خاقانی خربزه (چکیده)
1837 - Isolation, cloning and expression of the Brucella melitensis Omp31 gene (چکیده)
1838 - بررسی مقایسه‌ای دوزیمتری PpIX تولید شده درون تومور پس از مصرف ALA در درمان فوتوداینامیک به دو روش فلوئوریمتری و فلوئورسانس اسپکتروسکوپی (چکیده)
1839 - Synthesis and Crystal Structure of Bis pyridinium 1,2-Ethane periodate (چکیده)
1840 - Bis(9-aminoacridinium)bis(pyridine-2,6-dicarboxylato-κ3O2,N,O6)manganate(II)trihydrate (چکیده)
1841 - The Relationship Between Types Of Paragraphs And Topic Progression Used In Paragraphs Written By Iranian EFL Students (چکیده)
1842 - Effect of eight weeks of Wrestling and Circuit Fitness Training on APO Lipoprotein A-I AND LYMPHOCYTE ABCA1 GENE EXPRESSION IN WELL-TRAINED WRESTLERS (چکیده)
1843 - EFFECT OF A 6-WEEK WRESTLING AND WRESTLING –TECHNIQUE BASED CIRCUIT EXERCISE ON PLASMA LIPOPROTEIN PROFILES AND HORMONE LEVELS IN WELL-TRAINED WRESTLERS (چکیده)
1844 - Synthesis and properties of a new organic-inorganic salt based on Preyssler type Polyoxometalates and amino acids:[C2H6NO2]3[C3H8NO2]4[Na(H2O)P5W30O110].20H2O (چکیده)
1845 - Novel synthesis of Pyrimido[4,5- e] [1,3,4] thiadiazines as potential 15-lipoxygenase inhibitors (چکیده)
1846 - Bis(2-amino-6-methylpyridinium)trans-diaquabis(pyrazine-2,3-dicarboxylato) cuprate(II) hexahydrate (چکیده)
1847 - Identification of luminous bacteria in Caspian seawater using 16s rRNA gene analysis (چکیده)
1848 - Fabrication or preparation and characterization of new modified MCM-41/PSf nanocomposite membrane coated by PDMS (چکیده)
1849 - The Relation between Paragraph Organization and the Topic Progression Used in English Paragrahs Selected from Native Books on Teaching Writing (چکیده)
1850 - بهینه سازی شرایط تولید و استقرار ریشه های مویین در گیاه دارویی کاتارانتوس رزئوس توسط باکتری Agrobacterium rhizogenes (چکیده)
1851 - The effect of single walled carbon nanotubes functionalized with polyethylene glycol (PEG-SWNT) on the expression of several pattern recognition receptors (PRRs) genes in human monocytic THP-1 cells (چکیده)
1852 - An Investigation of the relationship between audit firm size and earning management in quoted companies in Tehran stock exchange (چکیده)
1853 - Isolation and Identification of campylobacter jejuni from poultry carcasses using conventional culture methods and multiplex PCR assay (چکیده)
1854 - ساختار بلوری، خواص مغناطیسی و مغناطوالاستیکی ترکیب‌های بین فلزی Nd6Fe13-xCoxCu (چکیده)
1855 - Malaria parasites lacking eef1a have a normal S/M phase yet grow more slowly due to a longer G1 phase (چکیده)
1856 - Influence of Co substitution on magnetoelastic properties of Nd6Fe13Cu compound (چکیده)
1857 - Magnetoelastic properties of Nd6Fe13Cu intermetallic compound (چکیده)
1858 - Semen and follicular fluid IL-17A concentration in infertile men and women with different clinical diagnosis (چکیده)
1859 - Down-Regulation of CD14 Transcripts in human glioblastoma cell line U87 MG (چکیده)
1860 - Identification of shiga toxin producing Escherichia coli O157:H7 in raw cow milk samples from dairy farms in Mashhad using multiplex PCR assay (چکیده)
1861 - Propane-1,2-diaminium bis(pyridine-2,6-dicarboxylato-j3O2,N,O6)cuprate(II)tetrahydrate (چکیده)
1862 - توانایى قارچ هاى چوب زىTrametes gibbosa و Trametes hirsuta در رنگ برى رنگ هاى آزویى (چکیده)
1863 - In vitro effects of very low levels of aflatoxin B1 on free radicalsproduction and bactericidal activity of bovine blood neutrophils (چکیده)
1864 - اثر استخلاف گروه فنیل در موقعیت β بر قدرت پیوند هیدروژنی درون مولکولی β دی کتون ها به کمک نظریه تابعی چگال (DFT) (چکیده)
1865 - Thermodynamic study of complex formation between 4´-nitrobenzo-18-crown-6 with Y+3 cation in different non-aqueous binary solutions (چکیده)
1866 - Study of complexation process between N-phenylaza-15-crown-5 with yttrium cation in binary mixed solvents (چکیده)
1867 - Study of Complex Formation of Dibenzo-18-Crown-6 with Ce3+, Y3+, UO2+ 2 and Sr2+ Cations in Acetonitrile–Dioxane Binary Solvent Mixtures (چکیده)
1868 - A thermodynamic study of interaction of Na+ cation with benzo-15-crown-5 in binary mixed non-aqueous solvents (چکیده)
1869 - Bis(8-hydroxy-2- methylquinolinium) bis(pyridine-2,6-dicarboxylato) nickelate(II) methanol monosolvate monohydrate (چکیده)
1870 - CO2 separation using PDMS- ZSM5 zeolite composite membrane (چکیده)
1871 - 2-Aminopyrimidinium hydrogenoxalate hydrate (چکیده)
1872 - Synthesis of 14-Aryl- and Alkyl-14H-dibenzo[a, j]xanthenes Catalyzed by Silica-supported Ferric Hydrogensulfate (چکیده)
1873 - A new microsurgically method of inducing age-related dementia in mouse (چکیده)
1874 - O-Phenyl (cyclohexylamido)(p-tolylamido)phosphinate (چکیده)
1875 - Evaluating the in vitro toxicity of a benzo[d]imidazole derivative on 5637 cells (چکیده)
1876 - Investigating the cytotoxic effects of a benzo[d]imidazole derivative on transitional carcinoma cells of the bladder (چکیده)
1877 - Synthesis of 8-aryl-1H-pyrazolo[4,3-e][1,2,4]triazolo[4,3-a] pyrimidine-4(5H)-imine by Using the Preyssler’s anion [NaP5W30O110]14− as a Green and Eco-friendly Catalyst (چکیده)
1878 - The role of a periplasmic gluconolactonase (PpgL)-like protein in Pseudomonas syringae pv. syringae B728a (چکیده)
1879 - Synthesis and Characterization of Novel Modified SBA-15/PSF Nanocomposite Membrane Coated by PDMS for Gas Separation (چکیده)
1880 - مقایسه تبخیر-تعرق مرجع پنمن مانتیث ASCE و پنمن مانتیث فائو- 56 در بازه زمانی ساعتی در ایستگاه هواشناسی فریمان (چکیده)
1881 - Diphenyl (cyclopentylamido)-phosphonate (چکیده)
1882 - N,N\'-Dibenzyl-N,N\'-dimethyl-N\"-(4-nitrobenzoyl)phosphoric triamide (چکیده)
1883 - N-(2-Fluorobenzoyl)-N-,N-- -bis(4-methylphenyl) phosphoric triamide (چکیده)
1884 - N-Benzoyl-N-,N-- -dicyclohexylphosphoric triamide (چکیده)
1885 - N,N- -Dibenzyl-N,N- -dimethyl-N-- - (methylsulfonyl)phosphoric triamide (چکیده)
1886 - Diphenyl (o-tolylamido)phosphonate (چکیده)
1887 - N,N- -Dibenzyl-N-- -(2-chloro-2,2- difluoroacetyl)-N,N- -dimethylphosphoric triamide (چکیده)
1888 - N-(2-Chloro-2,2-difluoroacetyl)-N-,N-- -diisopropylphosphoric triamide (چکیده)
1889 - The Effect of Eight Weeks of Wrestling and Wrestling Technique Based Circuit Trainingon Lymphocyte ABCA1 Gene Expression and Plasma Apolipoprotein A-I (چکیده)
1890 - مدل بندی و حل مساله مکانیابی ماکزیمم پوشش با سیستم صف M/G/1 (چکیده)
1891 - مفهوم قلمرو در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (چکیده)
1892 - One-Pot Synthesis of Functionalized Tetrahydro-1,4-thiazepines (چکیده)
1893 - بررسی نقش قارچ‌های گرمادوست در کمپوست قارچ خوراکی دکمه‌ای سفید (چکیده)
1894 - 1,3,5Trichloro-2,4,6-Triazinetrion: A Versatile Heterocycle for the One-Pot Synthesis (چکیده)
1895 - 1,3Dichloro-5,5-dimethylhydantoin as a Novel and Efficient Homogeneous Catalyst (چکیده)
1896 - Ferric Hydrogensulfate [Fe(HSO4)3] As a Reusable Heterogeneous Catalyst for the Synthesis of 5-Substituted-1H-Tetrazoles and Amides (چکیده)
1897 - بررسی قابلیت ماشینکاری فولادهای تجاری AISI 1045 بر اساس نیروی برشی و زبری سطح (چکیده)
1898 - بررسی قابلیت ماشینکاری فولادهای تجاری AISI1045 توسط تراشکاری با ابزارهای HSS و ابزارهای اینزرتی HZ15 (چکیده)
1899 - Adaptation of an indirect enzyme-linked immunosorbent assay by purified gp51SU for detection of antibodies to bovine leukemia virus (چکیده)
1900 - برآورد تابع تقاضای گرده چای برای خانوارهای شهری ایران(1383-1369)-کاربرد سیستم مخارج خطی به روش داده های ادغام شده (چکیده)
1901 - 3Ethylsulfanyl-5-methyl-1-phenyl- 7-(pyrrolidin-1-yl)-1H-pyrimido[4,5-e]- [1,3,4]thiadiazine (چکیده)
1902 - Bis(1-methyl-4-oxoimidazolidin-2- iminium) diaquabis(pyridine-2,4-dicarboxylato-k2N,O2)zincate(II) dihydrate (چکیده)
1903 - Triphenyl[2-(triphenylphosphaniumyl)- ethyl]phosphanium bis(periodate) (چکیده)
1904 - روحانیت، فقاهت و فتاوی معتبر (بازخوانی اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) (چکیده)
1905 - بررسی بیان ژن های رسپتورهای ایمنی ذاتی درسلول های گلایوبلاستومای انسانیU87 MG (چکیده)
1906 - تأثیر جایگزینی علف خشک یونجه با پوسته سویا در جیره گاوهای شیرده بر تجزیه پذیری شکمبه ای ماده خشک و سنتز پروتیین میکروبی با استفاده از نیتروژن - 15 (چکیده)
1907 - Association of DGAT1 gene with breeding value of Iranian Holstein bulls (چکیده)
1908 - Crystal structure of 4,4 -bipyridinium bis(pyridine-2,6-dicarboxylato)mercurate(II) — diaquabis(hydrogen (چکیده)
1909 - Bis(8-hydroxy-2- methylquinolinium) bis(pyridine-2,6-dicarboxylato)-cuprate(II) methanol monosolvate (چکیده)
1910 - Bis(2,3-diaminopyridinium) bis(µ-pyridine-2,6-dicarboxylato)-k4O2,N,O6:O6;k4O2:O2,N,O6- bis[aqua(pyridine-2,6-dicarboxylato-k3O2,N,O6)bismuthate(III)] tetrahydrate] (چکیده)
1911 - مقایسه ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ آلومینیوم 1100 ساخته شده توسط فرآیند های نورد تجمعی (ARB) و آهنگری چند محوره (MAF) (چکیده)
1912 - Preyssler-type heteropoly acid: A new, mild and efficient catalyst for protection of carbonyl compounds (چکیده)
1913 - An investigation of cadmium interference in the transport of iron and evaluation 1, 2- dimethyl-3-hydroxypyridine 4-one (DMHP) as orally chelator for removing cadmium ion (چکیده)
1914 - Evaluation of 6-amino-5-cyano-3-methyl-1,4-diphenyl-1,4-dihydropyrano[2,3-c]pyrazole as an orally drug in treatment of cadmium toxicity of rats as biological model (چکیده)
1915 - ارتولوگ cpdhn1 ژن کاندیدای تحمل به خشکی در نخود زراعی (چکیده)
1916 - ساخت و تعیین مشخصات غشای نانوکامپوزیت پلی سولفون/MCM-41 برای جداسازی گازها (چکیده)
1917 - Performance of distance-based DNA barcoding in the molecularidentification of Primates (چکیده)
1918 - بررسی و شناسایی فون کنه ای دامداری های مشهد در سال 1389 (چکیده)
1919 - Propane-1,3-diaminium pyridine-2,5-dicarboxylate dimethyl sulfoxide monosolvate (چکیده)
1920 - catena-Poly[4,4´-bipyridinium [[tetraaqua(pyridine-2,6-dicarboxylato-k3O2,N,O6)cerate(III)]-µ-pyridine-2,6-dicarboxylato-k4O2:O2´,N,O6-[(pyridine-2,6-dicarboxylato-k3O2,N,O6)-cerate(III)]-µ-pyridine-2,6-dicarboxylato-k4O2,N,O6:O6´] pentahydrate] (چکیده)
1921 - Bis(4-carboxypyridine-2-carboxylato-k2N,O2)copper(II) dimethyl sulfoxide disolvate (چکیده)
1922 - 2,2Bipyridine)(pyridine-2,6-dicarboxylato)oxidovanadium(IV) ethanol monosolvate (چکیده)
1923 - Bis(2-amino-4-methylpyridinium) bis(pyridine-2,6-dicarboxylato) cuprateII (چکیده)
1924 - Investigation fof Turbulence Modeling to 3D Simulation of the Ground Effect (چکیده)
1925 - تأثیرافزودن مس برروی نانو ساختار اکسید روی (چکیده)
1926 - محاسبه تابع دی الکتریک و گذارهای اپتیکی در نانولوله کربنی تک جداره -13،0 (چکیده)
1927 - بررسی تأثیرات منگنز بر ویژگیهای ساختاری نانو پودر اکسید روی (چکیده)
1928 - بررسی تغییرات فصلی ایزوتوپ‌های پایدار(اکسیژن18 و ﺩوتریم)موجوﺩ ﺩر بارندگی شهر تهران و ارتباط آن با پارامترهای کلیماتولوژی (چکیده)
1929 - Study of complexation process between Dibenzo-18-crown-6 and Yttrium(III) cation in binary mixed non-aqueous solvents using conductometric technique (چکیده)
1930 - Influence of solvent and temperature upon complexation between 4’-nitrobenzo-15-crown-5 and Y3+ cation in some organic solvents and their binary solutions (چکیده)
1931 - Thermodynamic Study of Complex Formation Between Benzo-15-Crown-5 and phenylaza-15-crown-5 with La3+ Cation in Different Non-aqueous Binary Solutions (چکیده)
1932 - مطالعه فرایند تشکیل کمپلکس بین لیگاند درشت حلقوی 4-نیترو بنزو 15-کرون-5 و کاتیون ایتریم (III) در مخلوط دوتایی حلالهای غیر مائی به روش هدایت سنجی (چکیده)
1933 - Solvent influence upon complex formation between benzo-15-crown-5 and Mg2+, Ca2+ and Sr2+ cations in some pure and binary mixed solvents (چکیده)
1934 - Lead (II)-selective coated graphite electrode based on benzo-18-crown-6 (چکیده)
1935 - Transport study of some transition metal cations through a bulk liquid membrane using dicyclohexyl-18-crown-6 as carrier (چکیده)
1936 - Influence of temperature, pressure, nanotube’s diameter and intertube distance on methane adsorption in homogeneous armchair open-ended SWCNT triangular arrays (چکیده)
1937 - Selective transport of lead (II) through a bulk liquid membrane using dicyclohexyl-18-crown-6 as a carrier (چکیده)
1938 - Study of competitive transport bulk liquid membrane using macrocyclic ligand as carriers (چکیده)
1939 - Highly selective transport and extraction of silver (I) cation across a bulk liquid membrane containing an acyclic thioether ligand as carrier (چکیده)
1940 - Solvent influence upon complexation process between N-Phenylaza-15-crown-5 with Yttrium (چکیده)
1941 - Silver (I) ion selective transport through a bulk liquid membrane containing 5,12-di(phenoxymethyl)-1,4-dioxa-7,10-dithiacyclododecane-2,3-dione as carrier (چکیده)
1942 - Study of competitive transport of metal cations through bulk liquid membrane using 4’-nitrobenzo-18-crown-6 and diaza-18-crown-6 (چکیده)
1943 - Highly Selective Transport of Lead Cation through Bulk Liquid Membrane by Macrocyclic Ligand of Decyl-18-Crown-6 as Carrier (چکیده)
1944 - A Polarographic Study of Tl+, Pb2+ and Cd2+ Complexes with Aza-18-crown-6 and Dibenzopyridino-18-crown-6 in some Binary Mixed Non-aqueous Solvents (چکیده)
1945 - Solvent influence upon complex formation between benzo-15-crown-5 and Mg2+, Ca2+ and Sr2+ cations in some pure and binary mixed solvents using conductometric method (چکیده)
1946 - 9-Aminoacridinium nitrate monohydrate (چکیده)
1947 - Tris{4-[(2H-tetrazol-5-yl)methyl]-morpholinium} dodecatungstophosphatehexahydrate (چکیده)
1948 - The effect of short-time microwave exposures on Escherichia coli O157:H7 inoculated onto beef slices (چکیده)
1949 - Bis(2-amino-6-methylpyridinium) transdiaquabis(pyrazine-2,3-dicarboxylato)-cobaltate(II) octahydrate (چکیده)
1950 - Tetrakis{4-[(2H-tetrazol-5-yl)methyl]-morpholin-4-ium} dodecatungstosilicate hexahydrate (چکیده)
1951 - Modeling the behavioral pattern of E.coli O157:H7 in mayonnaise affected by Thymus vulgaris extract as a preservative at 4°C and 25°C (چکیده)
1952 - خواص الکترونیکی ترکیب Zn1-xCuxO با استفاده از محاسبات اصول اولیه (چکیده)
1953 - N,N--Dicyclohexyl-N--,N---dimethylphosphoric triamide (چکیده)
1954 - Ethyl methanesulfonate treatment of celery plants affects the expression pattern of CEL I endonuclease (چکیده)
1955 - Targeting cancer stem cells by CD133 antigen (چکیده)
1956 - N,N- ,N-- ,N---Tetrakis(2-methylphenyl)- oxybis(phosphonic diamide): a redeter- mination at 150 K with Mo Ka radiation (چکیده)
1957 - Highly selective transport of silver(I) cation across a bulk liquid membrane containing an acyclic thioether ligand as carrier (چکیده)
1958 - ساخت و تعیین مشخصات غشاء زئولیتی نانو ساختار ZSM-5 (چکیده)
1959 - Spectrometric determination of Pb2+ cation after selective bulk liquid membrane transport using benzo-18-crown-6 as carrier (چکیده)
1960 - A general synthesis of new derivatives of pyrimido[4,5-e][1,2,4]triazolo[3,4-b] [1,3,4]thiadiazine (چکیده)
1961 - Synthesis of novel furo[3',2':5,6]pyrimido[2,1-c][1,2,4]triazines and furo[3,2-e][1,2,3,4]tetrazolo[1,5-a]pyrimidine (چکیده)
1962 - Facile synthesis of the new derivatives of 3-alkylsulfanyl-5-chloro-7-methyl- [1,2,4]triazolo[4,3-c]pyrimidine (چکیده)
1963 - Synthesis of new heterocyclic system: [1,2,4]triazolo[3',4':6,1]pyridazino [4,3-e][1,3,4] thiadiazine (چکیده)
1964 - Poly[aqua(dimethyl sulfoxide)(l4- pyridine-2,5-dicarboxylato)calcium(II)] (چکیده)
1965 - 2Amino-4-methylpyridinium 6-carboxypyridine-2-carboxylate methanol monosolvate (چکیده)
1966 - Acridine–benzene-1,3,5-tricarboxylic acid (3/1) (چکیده)
1967 - Bis(9-aminoacridinium) bis(pyridine-2,6-dicarboxylato)cuprate(II) trihydrate (چکیده)
1968 - Genetic polymorphism of the melatonin receptor 1A locus in Iranian Shall and Karakul sheep (چکیده)
1969 - N,N’-Bis(2-chlorobenzyl)-N”-(dichloroacetyl) phosphoric triamide (چکیده)
1970 - N-Cyclohexylcyclohexanaminium chloride (چکیده)
1971 - Strong Laws for Weighted Sums of Negative Dependent Random Variables (چکیده)
1972 - Galvanic corrosion in tangstan arc welding on 17-4 PH stainless steel (چکیده)
1973 - بررسی رفتار تبلور مجدد دینامیکی فولاد ابزار سردکار K310 در طول دوره تغییرفرم داغ (چکیده)
1974 - Diphenyl (2-chlorobenzylamido-phosphate (چکیده)
1975 - Triple-Choking Model for Ejector (چکیده)
1976 - Thermodynamic behavior of complexation process between benzo-15-crown-5 with Li+, Na+, K+, and NH4+cations in acetonitrile–methanol binary media (چکیده)
1977 - Study of Thr149Met mutation in Glucagon-like peptide 1 receptor gene in Mashhad population (چکیده)
1978 - Study of A98V polymorphism in 100 patients with Type 2 diabetes in Mashhad population (چکیده)
1979 - Galvanic corrosion of gas tungsten arc repair welds in 17-4 PH stainless steel in 3/5% NaCl solutionr (چکیده)
1980 - Post-weld heat treatment influence on galvanic corrosion of GTAW of 17-4PH stainless steel in 3/5%NaCl (چکیده)
1981 - A Semidefinite Relaxation for QCLP (چکیده)
1982 - Gold Nanoparticles Conjugated with Folic Acid using Mercaptohexanol as the linker (چکیده)
1983 - خطبه 181 نهج البلاغه و آن درخت صنوبر (چکیده)
1984 - Tetraphenyl piperazine-1,4-diyldiphosphonate (چکیده)
1985 - A Study of the Expression of Functional Human Coagulation Factor IX in Keratinocytes Using a Nonviral Vector Regulated by K14 Promoter (چکیده)
1986 - Identification of Escherichia coli O157:H7 Isolated from Cattle Carcasses in Mashhad Abattoir by Multiplex PCR (چکیده)
1987 - N,N -Di-tert-butyl-N -(2,6-difluoro-benzoyl) phosphoric triamide (چکیده)
1988 - Growth response and modeling the effects of Carum copticum essential oil, pH, inoculum level and temperature on Escherichia coli O157:H7 (چکیده)
1989 - تاثیر جایگزینی علف خشک یونجه با پوسته سویا در جیره گاوهای شیرده به تجزیه پذیری شکمبه ای ماده خشک و سنتز پروتئین میکروبی با استفاده از نیتروژن 15- (چکیده)
1990 - بررسی اثر زاویه آشکارساز و پرتوهای گسیلی از چشمه Am-241 با سطح خاک در سامانه مین یاب طراحی شده براساس پس پراکندگی پرتوهای گاما (چکیده)
1991 - Application of DL-EPR Method for Measuring Degree of Sensitization of DSS2205 (چکیده)
1992 - Adsorption properties of a thiazole-prymidine derivative on mild steel surface in 0.5M H2SO4 (چکیده)
1993 - Weldment corrosion characterization of multi-pass hybrid GTAW-SMAW 2205 duplex stainless steel in 3.5%NaCl solution (چکیده)
1994 - Use of gamma-rays back scattering of the 192Ir isotopic source for the design of the landmine detection device (چکیده)
1995 - Acridinium 2-hydroxybenzoate (چکیده)
1996 - آنالیز میکروفاسیسها و تفسیر محیط رسوبی سازند آسماری در چاه شماره 13 میدان نفتی رامشیر (چکیده)
1997 - Di-µ-hydroxido-bis[aqua(pyridine-2,6-dicarboxylato)iron(III)) monohydrate (چکیده)
1998 - Identification and isolation of Lactobacilli in gastrointestinal tract of broiler chickens using 16S Ribosomal DNA sequencing method (چکیده)
1999 - Investigation of the effects of type 1 and type 2 diabetes on sex hormones in Wistar rat (چکیده)
2000 - Efficient one-pot synthesis of 1,3-diaryl-3H-benzo[f]chromenes using ferric hydrogensulfate (چکیده)
2001 - بررسی سینتیک تبلور مجدد استاتیکی آلیاژ منیزیم AZ31 (چکیده)
2002 - مهندسی ژنتیک نخود(.Cicer arietinum L ) برای افزایش مقاومت به آفت پیله خوار (Helicoverpa armigera) (چکیده)
2003 - بررسی میزان آفلاتوکسین M1 در شیر پاستوریزه شهرستان گناباد (چکیده)
2004 - Separation and Speciation of Tl(I) and Tl(III) in Environmental Samples using Amberlite IRC-718 Chelating Resin (چکیده)
2005 - Application of dicyclohexyl-18- crown-6 in Construction of a Selective Membrane Electrochemical Sensor for Determination of Yttrium (III) in Environmental Sample (چکیده)
2006 - Proteinase activated receptor-2 exerts protective and pathogenic cell-type specific effects in Alzheimer s disease (چکیده)
2007 - Effect of aflatoxin B1 on killing capacity of bovine neutrophils against Escherichia coli and Staphylococcus aureus (چکیده)
2008 - Preconcentration of thallium (III) and speciation of thallium (1) and (III) by single drop micro extraction using ‎dicyclohexano-18-crown-6 and their determination by electrothermal atomic absorption spectrometry (چکیده)
2009 - catena-Poly[diacridinium [zinc(II)- di-l-pyrazine-2,3-dicarboxylato- j3 N1 ,O2 :O3 ;O3 :N1 ,O2 ]] (چکیده)
2010 - 1.4Diazoniacyclohexane bis(3-carboxypyrazine-2-carboxylate) dihydrate (چکیده)
2011 - زن و روشن‌بینی در مخاصمه (چکیده)
2012 - 1,3dibromo-5,5-dimethylhydantoin as an efficient homogeneous catalyst for the synthesis of 2-arylthiazolines and 2-arylimidazolines (چکیده)
2013 - BLV الگویی برای برسی پاتوژنز و یافتن راههای درمانی نوین جهت HTLV-1 (چکیده)
2014 - Composition on the essential oil of Five Achillea species, cultivated on Mashhad (چکیده)
2015 - Gas phase kinetics and mechanism of 2,2-dimethyl but-3-enal and 1-methyl-6-methylenecyclohexa-2,4-diene-1-carbaldehyde retro-cheletropic ene reaction (چکیده)
2016 - A new three dimensional proton transfer compound including citric acid and 2,4,6-triamine-1,3,5-triazine: synthesis, characterization and X-ray crystal structure (چکیده)
2017 - Bis(2-amino-4-methylpyrimidin-3-ium) trans-diaquabis(pyrazine-2,3-dicarboxylato)cobaltate(II) hexahydrate (چکیده)
2018 - 2-Aminopyrimidinium 4-hydroxypyridinium-2,6-dicarboxylate monohydrate (چکیده)
2019 - Bis(2,4,6-triamino-1,3,5-triazin-1-ium) pyrazine-2,3-dicarboxylate tetrahydrate: a synchrotron radiation study (چکیده)
2020 - Bis(2-amino-4-methylpyridinium)trans-diaquabis(pyrazine-2,3-dicarboxylato)cuprate(II) hexahydrate (چکیده)
2021 - Effect of sodium bentonite in broiler chickens fed diets contaminated with aflatoxin B1 (چکیده)
2022 - Almost sure convergence of kernel bivariate distribution function estimator under negative association (چکیده)
2023 - N,N -Dibenzyl-N -(2,6-difluorobenzoyl)-N,N -dimethylphosphoric triamide (چکیده)
2024 - ELECTRONIC AND THERMOELECTRIC PROPERTIES OF PURE AND ALLOYS In2O3 TRANSPARENT CONDUCTORS (چکیده)
2025 - Partial nucleotide sequence and phylogenetic analysis of an iranian isolate of avian nephritis virus 1 (چکیده)
2026 - Tris(2-methoxyethanaminium) dodecamolybdophosphate trihydrate (چکیده)
2027 - p-Tolyl bis(o-tolylamido)phosphinate (چکیده)
2028 - N,N -Dicyclohexyl-N,N -dimethyl-N -(4-nitrobenzoyl)phosphoric triamide (چکیده)
2029 - GAEC1 and colorectal cancer: a study of the relationships between a novel oncogene and clinicopathologic features (چکیده)
2030 - Designing and cloning of modified C31 integrase gene for in vitro transcription and translation approach (چکیده)
2031 - Expression Profiling and Bioinformatic Analyses of a Novel Cold Stress-Regulated and Chloroplast-Targeted Protein from Triticum Aestivum and Aegilops Tauschii (چکیده)
2032 - PCR-restriction endonuclease analysis for strain typing of Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis based on polymorphisms in IS 1311 (چکیده)
2033 - تحلیلی بر گردشگری روستایی در پیرامون کلان شهرها (چکیده)
2034 - Chemical and Antimicrobial Studies of Juniperus sabina L. and Juniperus foetidissima Willd. Essential Oils (چکیده)
2035 - The synthesis of highly fluorescent heterocyclic compounds: Pyrido[2,1:2,3]imidazo[4,5-b]quinoline-12-yl cyanides (چکیده)
2036 - influnes of hydrogenation on structure and magnetic properties of HoFe11-xCoxTi (چکیده)
2037 - بررسی اثر پخش نیتروژن بر ساختار و خواص مغناطیسی (چکیده)
2038 - اثر حضور وانادیم بر ساختار و خواص مغناطوالاستیکی (چکیده)
2039 - تحلیل پارامترهای میدان بلوری و ناهمسانگردی مغناطیسی ترکیبات HoFe11-xCoxTi (چکیده)
2040 - خواص مغناطوالاستیکی ترکیب سه تایی خاکی نادر Cu13Fe6Nd (چکیده)
2041 - بررسی ساختار و مغناطومقاومت ترکیب منگنایت-کبالتایتLa0.7Sr0.3Mn0.9Co0.1O3 تهیه شده به روش سل- ژل، (چکیده)
2042 - بررسی اثر پخش آربن بر ساختار و خواص مغناطیسی ترکیبهای HoFe11-xCoxTi (چکیده)
2043 - Influence of Si and Co substitutions on magnetoelastic properties of R2Fe17 (R = Y, Er and Tm) intermetallic compounds (چکیده)
2044 - Performance of two 1970s and Ross 308 broiler strains fed drug-free low-protein and recommended-protein diets (چکیده)
2045 - تغییرات IGF-I و پروتئین شماره ی 1 متصل شونده به آن در نواحی مختلف مغز مدل حیوانی مقاوم به انسولین (چکیده)
2046 - بررسی تطبیقی کیفیت نمایه سازی و رتبه بندی اشیاء محتوایی حاوی عناصر فراداده ای هسته دوبلین و مارک 21 توسط موتورهای کاوش عمومی (چکیده)
2047 - Monoclinic modification ofN-benzylpropan-2-aminium chloride (چکیده)
2048 - تحلیل تصویر دریا (چکیده)
2049 - Juraella bifurcata Bernier, 1984 (Calcareous alga, Gymnocodiaceae?) fromthe lower cretaceous (Barremian) Tirgan Formation of the kopetdagh basin, NE Iran (چکیده)
2050 - OPERATOR VARIANCE-COVARIANCE INEQUALITY (چکیده)
2051 - Application of 13C isotope and carbon geochemistry to identify impact from landfill on surrounding groundwater (چکیده)
2052 - ارزیابی پیامد های جراحی پارگی درجه 1 و 2 ناحیه فرج و پرینه در زمانهای مختلف پس از زایش (چکیده)
2053 - پرسش و پاسخ پیرامون آنفلوانزای پرندگان (چکیده)
2054 - تعیین ترکیب ایزوتوپهای پایدار (d18O، d2H و d13C) شورابه های میدان نفتی مارون واقع در جنوب ایران (چکیده)
2055 - Tracing Groundwater Contamination at Landfill Sites Using Stable Isotope Technique (d18O, d2H and d13C) (چکیده)
2056 - Band structure of tetragonal BaTiO3 (چکیده)
2057 - First-principles study of structural, dynamical, and dielectric properties of A-La2O3 (چکیده)
2058 - The Unexpected Effect of Sodium Arsenate on the Interaction (چکیده)
2059 - Folding of the interaction of Histon H1 with Sodiu n-Dodecyl sulphate (چکیده)
2060 - 2-Amino-4-methylpyridinium trifluoroacetate: a monoclinic polymorph (چکیده)
2061 - 1,3Dibromo-5,5-dimethylhydantoin or N-bromosuccinimide as efficient reagents for chemoselective deprotection of 1,1-diacetates under solvent-free conditions (چکیده)
2062 - synthesis and characterization of a series of I ,3,5- trisubstituted-2-pyrazolinc derivatives using methanoic acid under thermal condition (چکیده)
2063 - بررسی تاثیر 10 هفته حرکت درمانی منتخب بر الگوی راه رفتن بیماران پارکینسون (چکیده)
2064 - HUMAN DEVELOPMENT AND GENDER INEQUALITY IN ORGANIZATION OF ISLAMIC CONFERENCE (OIC) MEMBER COUNTRIES (چکیده)
2065 - تأثیر یک برنامه تمرینی هوازی 12 هفته ای بر عوامل خطرزای قلبی عروقی ,تغییرات هورمونی و متابولیکی زنان چاق مبتلا به بیماری سندرم تخمدان پلی کیستیک (چکیده)
2066 - جداسازی روتاویروس گاوی گروه A از یک گوساله مبتلا به اسهال در تیره سلولی کلیه میمون (MA104 (چکیده)
2067 - تشخیص تقلب در پودر ماهی با استفاده از توالی های ژنی 12SrRNA و 16SrRNA از DNA میتوکندری (چکیده)
2068 - مطالعه نظری تابع دی الکتریک و گذارهای اپتیکی در نانو لوله کربنی زیگزاگ (10و0) (چکیده)
2069 - بررسی مقایسه‌ای ترجمه استعاره و تشبیه مطالعه موردی: «مزرعه حیوانات و 1984 جرج اورول» (چکیده)
2070 - N-Benzylpropan-2-aminium chloride (چکیده)
2071 - Quantification of Escherichia coli O157:H7 in milk by MPN-PCR method (چکیده)
2072 - Synthesis, Characterization and Separation Performance of ZSM-5 Zeolite Membranes (چکیده)
2073 - 1Naphthylmethyl-Ammonium Chloride (چکیده)
2074 - Comparison of Electronic and Optical Properties of the a and k phase Alumina Using Density Functional Theory (چکیده)
2075 - Bis(2,6-diaminopyridinium) hydrogen phthalate nitrate monohydrate (چکیده)
2076 - Effect of Non-Aqueous Solvents on Stoichiometry and Selectivity of Complexes Formed Between 4 Nitrobenzo 15 Crown 5 with Fe3+, Y3+, Cd2+, Sn4+, Ce3+ and Au3+ Metal Cations (چکیده)
2077 - تعیین محلهای قابل فرسایش و رسوبگذاری در رودخانه فاروب رومان با استفاده از مدل هیدرولیک رسوب 1D-SRH (چکیده)
2078 - O,O -Di-p-tolylpyrophosphoric bis(dimethylamide) (چکیده)
2079 - تاثیر برنامه تمرین هوازی بر عملکرد ریه و تحمل به فعالیت بیماران آسمی (چکیده)
2080 - Corrigendum to ‘‘Design and synthesis of 4-methoxyphenylacetic acid estersras 15-lipoxygenase inhibitors and SAR comparative studies of them”[Bioorg. Med. Chem. 17 (2009) 2327 (چکیده)
2081 - N,N -Dicyclohexyl-N -(4-nitrobenzoyl)- phosphoric triamide (چکیده)
2082 - Synthesis of new Heterocyclic Systems: pyridazino[4,3-e][1,3,4]oxadiazines (چکیده)
2083 - Design, synthesis and SAR studies of 4-methoxyphenylacetic acid esters as 15-lipoxygenase inhibitors (چکیده)
2084 - Diphenyl (benzylamido) phosphate (چکیده)
2085 - Preyssler s anion, [NAP5W30O110] 14-, as an efficient catalyst for the selective synthesis of geminal diacetates (چکیده)
2086 - Composition at Different Development Stages of the Essential Oil of Four Achillea Species Grown in Iran (چکیده)
2087 - Essential Oil Content and Constituents of Black Zira (Bunium persicum [Boiss.] B. Fedtsch.) from Iran During Field Cultivation Domestication (چکیده)
2088 - برآورد هزینه های زیست محیطی انتشار گازهای گلخانه ای در گاوداری های شیری (چکیده)
2089 - Almost sure convergence of kernel bivariate distribution function estimator under negative association (چکیده)
2090 - Almost Sure Convergence of Two-Dimensional Distribution Function Under Negative Association (چکیده)
2091 - Synthesis of Isobenzofuran-1(3H)-ones with the Aid of Silica-Supported Preyssler Nanoparticles (چکیده)
2092 - Green Synthesis of a Novel Functionalized Tetrahydro-1,4-thiazepine and Computational Studies of Its Tautomeric Structures (چکیده)
2093 - A high temperature deformation mechanism map for the high performance Ni-base superalloy GTD-111 (چکیده)
2094 - Influence of hot deformation strain rate on the mechanical properties and microstructure of K310 cold work tool steel (چکیده)
2095 - Complexation of 4 -Nitrobenzo-15-Crown-5 with Mg2+, Ca2+, Sr2+and Ba2+Metal Cations in Acetonitrile-Methanol Binary Solutions (چکیده)
2096 - Flood inundation extent in storage cell mode (چکیده)
2097 - 2Aminopyrimidinum hydrogen oxalate monohydrate (چکیده)
2098 - N,N’,N’’,N’’’-tetramethyltetra-2,3-pyridinoporphyrazinato copper(II) methyl sulfate as a new and efficient catalyst for the dithioacetalization and the oxathioacetalization of carbonyl compounds (چکیده)
2099 - مطالعه بهره سلول خورشیدی سلیسیمی پیوند P-n با استفاده از کد PC1D (چکیده)
2100 - Preconcentration Of Thallium (I) By Single Drop Microextraction With Electrothermal Atomic Absorption Spectroscopy Detection Using Dicyclohexano-18-crown-6 as Extractant System (چکیده)
2101 - ساخت و تعیین مشخصات نانو کریستال های زئولیت نوع سیلیکالیت -1 (چکیده)
2102 - Pentakis(L-prolinium) dodecatungstoborate trihydrate (چکیده)
2103 - تخمین توزیع آماره های کاوشی و کاربرد آن در محاسبه قابلیت اطمینان کانال های مخابراتی در ایستگاه های تحت پوشش دیسپاچینگ شرکت برق (چکیده)
2104 - Isolation and detection of E.coli O157:H7 from meat product samples in Bojnord, Iran (چکیده)
2105 - جداسازس و تشخیص E.coli O157:H7 از نمونه های شیر خام تانک ذخیره گاوداریهای صنعتی و پنیر محلی در مشهد و حومه (چکیده)
2106 - Molecular Characterization of a bacto-helminthic comples as insect Pathogen (چکیده)
2107 - Competitive Transport Studies of Seven Metal Cations Through Bulk Liquid Membrane Using 1,4-Dioxa-7,10-dithiacyclododecane-2,3-dione (چکیده)
2108 - Study of complex formation between 18-crown-6 and diaza-18-crown-6 with uranyl cation (UO2+) in some binary mixed aqueous and non-aqueous solvents (چکیده)
2109 - Silver(I) Ion Selective Transport through a Bulk Liquid Membrane Containing 5, 12 Di(phenoxymethyl)-1,4-dioxa-7,10-dithiacyclododecane-2,3-dione as Carrier (چکیده)
2110 - Competitive Taransport of Seven meta lCations through a Bulk Liquid Membrane Using 5, 12- Di(phenoxymethyl)-1,4-dioxa-7,10-dithiacyclodod- ecane-2,3-dione as Carrier (چکیده)
2111 - A redetermination of 2-amino-5-chloropyridine at 100 K (چکیده)
2112 - 31P-NMR Assignments in Some New Diazaphosphorinanes and Diazaphospholes (چکیده)
2113 - 1-(1H-1,3-Benzimidazol-2-yl)guanidinium dihydrogendodecamolybdophosphate-methanol-water(1/2.5/4) (چکیده)
2114 - N-Benzyl-2-propanaminium O-methyl trichloroacetamidophosphate (چکیده)
2115 - 4Methylphenyl (dimethylamido)-(isopropylamido)phosphate (چکیده)
2116 - N,N-Dimethyl O-p-tolyl phosphoramidocyanidate (چکیده)
2117 - Synthesis and Crystal Structure of 5,5-Dimethyl-2-(p-methylanilino)-2-oxo-1,3,2-diazaphosphorinane (چکیده)
2118 - Crystal Structure of Sodium 12-Molybdophosphate Hexadecahydrate (چکیده)
2119 - Synthesis and Crystal Structure of 1,1-Dimethoxy -4,4-bis(phenylamino)-3-buten-2-one (چکیده)
2120 - A Conductometric Study of Complexation Reactions Between N-phenylaza-15-Crown-5 with Na+, Li+, Hg2+, Tl+ and Cu2+ Metal Cations in Acetonitrile-Methanol and Acetonitrile-Water Binary Solutions (چکیده)
2121 - A Conductometric Study of Complexation Reactions Between Dibenzo-18-Crown-6 with (چکیده)
2122 - Selective uranyl ion detection by polymeric ion selective electrodes based on benzo-15-crown5 (چکیده)
2123 - N-tert-Butoxycarbonylation of amines using H3PW12O40 (چکیده)
2124 - Discussion on the Complexing Ability of 4’-nitrobenzo-15-Crown-5 with Au+3, Ce+3, Cd+2, Fe+3, Sn+4 Cations in various solvents using Conductometric method (چکیده)
2125 - DTMOS Technique for Low-Voltage Analog Circuits (چکیده)
2126 - p-Tolyl bis(p-tolylamido)phosphate (چکیده)
2127 - Study of Compelex Formation Between 4 -Nitrobenzo-15-Crown-5 and Mg2+, Ca2+, Sr2 (چکیده)
2128 - Selective Bulk Liquid Membrane Transport of Metal ions Using Dibenzopyridinio-18-Crown-6 (DBPY18C6) as Ionophore (چکیده)
2129 - Thermodynamic Behaviour of Complexation Process Between DB18C6 with K+,Ag+,NH4+ and Hg2+ Cations in Ethylacetate-Dimethylformamide Binary Media (چکیده)
2130 - A Thermodynamic Study of Complex Formation between Dicyclohexyl-18-Crown-6(DC18C6) with La3+, UO22+, Ag+ and NH4+ Cations in Acetonitrile-Tetrahydrofuran Binary Media (چکیده)
2131 - Discussion on the Complexing Ability of 4 -nitrobenzo-15-Crown-5 with K+Na+ NH4+ Cations in Acetonitrile- Methanol Binary Media (چکیده)
2132 - مقایسه درصد و اجزای اسانس بومادران شیرازیAchillea eriophora DC در شرایط رویشگاهی و زراعی (چکیده)
2133 - Strontium Ion-Selective Electrode Based on 18-Crown-6 in PVC Matrix (چکیده)
2134 - Study of Complex Formation Between Diaza-15-Crown-5with Uranyl Cation in Some Binary MixedAqueous and Non-Aqueous Solvents (چکیده)
2135 - Transport Study of Metal Cations Through a Bulk LiquidMembrane Using Benzo-18-crown-6 as an Ionophore (چکیده)
2136 - Thermodynamic study of complex formation between dibenzo-18-crown-6 and UO2+ cation in different non-aqueous binary solutions (چکیده)
2137 - Complete convergence of weighted sums under negative dependence (چکیده)
2138 - THE PSYR_1712 GENE IS A HOMOLOGUE OF PPGL IN (چکیده)
2139 - Entomopathogenic nematode ,Steinernema glaseri from Iran (چکیده)
2140 - Synthesis of a new heterocyclic system-Fluoreno[1,2-d]imidazol-10-one (چکیده)
2141 - بررسی توان بار جاده سفرهای شهری کامیونت‎خاور به‎جهت راهکاری برای تدوین آزمایش استاندارد آلودگی در ایران (چکیده)
2142 - Performance Analysis of Relay Selection Methods for IEEE802.16j (چکیده)
2143 - شناسایی آکتینومیست‌های کمپوست قارچ خوراکی تکمه‌ای با استفاده از ژن 16S rRNA (چکیده)
2144 - مطالعه اثر پرتو گاما بر روی رشد و بقاء دودمان سلولی DU145 از سرطان پروستات انشان (چکیده)
2145 - Reduction of IGF-IR mRNA in human prostate cancer cells by antisense technology (چکیده)
2146 - Reduction of the type I insulin- like growth factor receptor expression in DU145 human prostate cancer cell line by antisense RNA (چکیده)
2147 - Expression of biologically active human factor IX in primary human keratinocytes under the regulation of the keratin 14 gene promoter (چکیده)
2148 - Neomycin resistancy of bladder carcinoma cell line 5637 (چکیده)
2149 - مطالعه اثر کاهش بیان گیرنده نوع یک فاکتور رشد شبه انسولین (IGF-IR) بر روی مقاومت پرتوئی سلول های سرطان پروستات انسانی (DU-145) (چکیده)
2150 - Designing a vector for specific expression of recombinant proteins in epidermal keratinocytes, Using human factor IX cDNA as a model for expression analysis (چکیده)
2151 - Modeling growth of Escherichia coli O157:H7 affected by Bonium Persicum essential oil, temperature, pH and inoculum level (چکیده)
2152 - Isolation of Escherichia coli O157:H7 from cattle carcasses in Mashhad abattoir using multiplex PCR (چکیده)
2153 - Semiquantitative RT-PCR Analysis to Assess the Expression Levels of Wcor14 Transcripts in Winter-Type Wheat (چکیده)
2154 - Reliability Prediction of Electronic Navigation and Guidance System Employing High Quality Parts to Achieve Increased Reliability (چکیده)
2155 - Isolation of a Cold-Responsive Gene (Wcor14) Encoding a Chloroplast-Targeted Protein from Aegilops tauschii (چکیده)
2156 - Characterization of an insect pathogenic nematodes from Iran (چکیده)
2157 - Breakdown-free version of ILU factorization for nonsymmetric positive (چکیده)
2158 - Exponential inequality for negatively associated random variables (چکیده)
2159 - Structural and Optical Studies of Zn1-xMnxO Nano Powders Prepared Using Sol- Gel Technique (چکیده)
2160 - Theoretical investigation of vibrating normal modes for {Mo3O10] 2- anion using dft and HF methods (چکیده)
2161 - طراحی جبران کننده استاتیکی (SVC) با استفاده از تئوری کنترل ساختار متغیر (VSC) جهت بهبود رفتار دینامیکی موتورهای القایی (چکیده)
2162 - Prediction of k-records from a general class of distributions under balanced type loss functions (چکیده)
2163 - اثر عملیات حرارتی پیر سازی بر رفتار سایشی فولاد زنگ نزن 17-4 pH (چکیده)
2164 - بررسی خوردگی حفره‌ای در فولاد زنگ نزن 17-4 pH ترمیم شده به روش جوشکاری در محلول 3.5% نمک طعام (چکیده)
2165 - اثر عملیات حرارتی بعد از جوشکاری بر تغییرات ریز سختار و سختی فولاد زنگ نزن رسوب سخت سونده 17-4 pH ترمیم شده بروش جوشکاری (چکیده)
2166 - IEEE-519- based real time and optimal control of active filters under nonsinusoidal line voltages using neural networks (چکیده)
2167 - First principles Study of the effect of Orbital- Dependent Exchange Correlation Potential on the Electronic and Optical Properties of Pb(Zr1-x Tix) O3 (چکیده)
2168 - The Effects of Excess Titanium and Crystal Symmetry on Electronic Properties of Pb(Zr1-xTix)O3 (چکیده)
2169 - DNA barcoding in Birds: comparing the performance of three (چکیده)
2170 - The Role of Non-oil Exports in Enhancing Iran\'s Economic Capacities (چکیده)
2171 - A Critical Discussion about demand for money studies in the Iranian Economy (چکیده)
2172 - Characterization of the fqsM gene (fitness and quorum sensing modulator) in Pseudomonas aeruginosa and P. syringae (چکیده)
2173 - Calculation of the Structural, Electrical, and Optical Properties of -Al2O3 by Density Functional Theory (چکیده)
2174 - اهمیت Quorum Sensing در فیزیولوژی و بیماریزایی Pseudomonas syringae (چکیده)
2175 - بررسی ویژگی های اپتیکی نانو پودر سرامیک PMN-PT (چکیده)
2176 - برسی اثر اتم La بر روی خصوصیات الکترونیکی بلور Pb0.91La0.09(Zr0.66Ti0.33)O3 (چکیده)
2177 - هواداری ملک الشعرای بهار از اندیشه تأسیس دولت مقتدر مرکزی (چکیده)
2178 - Optical properties of pure and transition metal‐doped indium oxide (چکیده)
2179 - HEXAMETHYLDISILAZANE IN THE PRESENCE OF N,N ,N ,N-TETRAMETHYLTETRA-2,3-PYRIDINOPORPHYRAZINATO COPPER (II) IS ANEW, MILD AND HIGHLY EFFICIENT REAGENT FOR SILYLATION OF ALCOHOLS AND PHENOLS (چکیده)
2180 - R^4 Corrections to D1D5p Black Hole Entropy from Entropy Function Formalism (چکیده)
2181 - Performance Analysis of Counter Synchronization in IEEE 802.11 Encryption (چکیده)
2182 - Secretion of functional factor IX by Primary Human Keratinocyte, regulated by keratin14 (چکیده)
2183 - Altered levels of phosphorylated IGF-I receptor and IGFBP-1 in insulin resistance adult rat brain. (چکیده)
2184 - Expression of insulin like growth factor-I receptor and its binding protein in the adult rat brain. (چکیده)
2185 - Use of the keratin-14 gene promoter for expression of human coagulation factor IX in cultutred epidermial kerationcytes. (چکیده)
2186 - بررسی بیوسیستماتیکی جنس جرد Meriones با استفاده از الکتروفورز پلی آکریلامید طبیعی Native-PAGE پروتئین های عمومی پلاسمای خون. (چکیده)
2187 - Effect of non aqueous solvents on stoichiometry and selectivity of complexes formed between 4-Nitrobenzo-15-Crown-5 with Fe3+,Y3+, Cd2+, Sn4+, Ce3+ and Au3+ metal cations (چکیده)
2188 - Solvent Influence upon complex formation Between 4-Nitrobenzo-15-Crown-5 and Ni2+, Co+ and Cu2+ Cations in Acetonitrile-Methanol Binary Mixtures using the Conductometric Method. (چکیده)
2189 - A Conductometric Study of Complexation Reactions Between 4Nitrobenzo-15-Crown-5 with Ag+, Hg2+, Tl+ and La3+ Metal Cations in Acetonitrile-Methanol Binary Solutions. (چکیده)
2190 - Highly selective transport of Pb2+ cation through bulk liquid membrane by decyl-18C6 as carrier (چکیده)
2191 - TRANSPORT OF LEAD ION THROUGH BULK LIQUID MEMBRANE USING DECYL-18-CROWN-6 AS CARRIER 1,2-DCE (چکیده)
2192 - Thermodynamic Studies on Complexation of Cu2+, Ag+ and Tl+ Metal Cations with 4,4 (چکیده)
2193 - Discussion on complexation reactions between dicyclohexyl-18-crown-6 (DCH18C6) with Na+, K+, Cs+, Rb+, and Tl+ metal cations in acetonitrile-water binary mixtures (چکیده)
2194 - A thermodynamic study of complex formation between dicyclohexyl-18-crown-6 (DCH18C6) and La3+, UO22+ , Ag+, and NH4+ cations in acetonitrile-tetrahydrofuran binary media using conductometric method (چکیده)
2195 - Conductometric studies of solvent influence upon complex formation between 4′-nitrobenzo-15-crown-5 and Ni2+, Co2+ and Cu 2+ in acetonitrile-methanol binary mixtures (چکیده)
2196 - A conductometric study of complexation reactions between 4-nitrobenzo-15-crown-5 with Ag+, Hg2+, Tl+ and La3+ metal ions in acetonitrile-methanol binary solutions (چکیده)
2197 - Selective bulk liquid membrane transport of metal ions using dibenzopyridinio-18-crown-6 as ionophore (چکیده)
2198 - Stabilities of alkaline earth metal ion complexes with dicyclohexano-18- crown-6 in acetonitrile-water binary solutions (چکیده)
2199 - Transport of silver ion through bulk liquid membrane using macrocyclic and acyclic ligands as carriers in organic solvents (چکیده)
2200 - the effct of microwave radiation in reducing the superficial contamination of red meat to escherichia coli O157:H7 (چکیده)
2201 - Study of complex formation between dicyclohexyl-18-crown-6 with La 3+, UO22+, Ag+ and NH 4+ cations in acetonitrile-nitromethane binary mixtures (چکیده)
2202 - Complexation of 4′-nitrobenzo-15-crown-5 with Li+, Na +, K+, and NH4+ cations in acetonitrile-methanol binary solutions (چکیده)
2203 - Effects of different levels of an enzyme mixture on in vitro gas production parameters of contrasting forages (چکیده)
2204 - تاثیر برنامه تمرین هوازی بر عملکرد ریه و تحمل به فعالیت بیماران آسمی (چکیده)
2205 - Design and synthesis of eugenol derivatives, as potent 15-lipoxygenase inhibitors (چکیده)
2206 - Synthesis of a Novel Heterocyclic System—7-Methyl-1,2-dihydro[1,2,4]triazino[3,4-b][1,2,4,5]tetrazine-6-thione- (چکیده)
2207 - Efficient synthesis for novel pyrimido[4,5-e][1,3,4]thiadiazine derivatives (چکیده)
2208 - Unexpected Reduction of 2-(1- Chloroethyl)benzimdazoles to 2- Ethylbenzimidazoles by Hydrazine (چکیده)
2209 - Condensation of dithizone analogues with 4, 5 dihalopyrimidinpyrimido[5, 4-e][1,3,4] thiadiazines or pyrimido[4, 5-e][1,3,4] (چکیده)
2210 - Reaction of ethyl 5-amino-3-methylisoxazole-4-carboxylate: Synthesisof new functionalized isoxazolo[5,4-d][1d][1,3]thiazin-4-one and isoxazolo[5,4-d]pyrimidin-4(5H)-ones,3]oxazin-4-one (چکیده)
2211 - Convenient synthesis of pyrimido[4, 5-e][1,3,4] oxadiazines (چکیده)
2212 - Condensation of 4- amino- 2- mercapto[1,2,4]triazoles with 2,3- (چکیده)
2213 - Synthesis of Pyrimido[4,5-e][1,3,4]thiadiazines (چکیده)
2214 - The Effects of Feeding Cubed Complete Ration on Feedlot Male Calves (چکیده)
2215 - Essential Oil Composition of Achillea eriophora, A. nobilis,A. biebersteinii and A. wilhelmsii from Iran (چکیده)
2216 - Investigation into the regioisomeric composition of somefused pyrimidines: 1H NMR and theoretical studies (چکیده)
2217 - A New and Convenient Method of Generating Alkyl Cyanides from Alcoholsand Thiols Using 2,4,6-Trichloro[1,3,5]Triazine/n-Bu4NCN (چکیده)
2218 - Gamma Shielding Design Studies on 252Cf and 241Am-Be Neutron Sources (چکیده)
2219 - Reduction of the Gamma Dose Equivalent due to 252Cf and 241Am-Be Neutron Sources in the Patients Soft Tissues When Using Body Chemical Composition Analyzer Bed (چکیده)
2220 - مقایسه درصد و اجزای اسانس دو توده وحشی بومادران Achillea wilhelmsii C.Koch (چکیده)
2221 - Convenient synthesis of new pyrimido[4,5-e][1,3,4]thiadiazine derivatives (چکیده)
2222 - A Novel and Highly Selective Conversion of Alcohols, Thiols, and Silyl Ethers to Azides usingthe 2,4,6-Trichloro[1,3,5]triazine/n-Bu4NN3 System (چکیده)
2223 - Efficient Method for Tetrahydropyranylation of Phenols and Alcohols Using2,4,6-Trichloro[1,3,5]triazine (چکیده)
2224 - A New and Convenient Method of Generating AlkylIsocyanates from Alcohols, Thiols, and TrimethylsilyEthers Using a 2,4,6-Trichloro[1,3,5]Triazine/n-Bu4NOCNl (چکیده)
2225 - Novel and Highly Selective Conversion of Alcohols, Thiols and TrimethylsilyEthers to Alkyl Nitrites with 2,4,6-Trichloro[1,3,5]triazine/n-Bu4NNO2Systeml (چکیده)
2226 - Isotopic Analysis of Ammonium (δ15N), Nitrate (δ18O & δ15N) and Dissolved Carbon (δ13C) in Landfill Leachate Plum (چکیده)
2227 - Assessment of Dissolved Organic Carbon Degradation in Landfill Leachate Using Hydrogen and Carbon Isotopes (چکیده)
2228 - Degradation pathways of dissolved carbon in landfill leachate traced with compound-specific13C analysis of DOC (چکیده)
2229 - Thermodynamic Behavior of Complexation of 18-Crown-6 with Tl+, Pb2+, ‎Hg2+, and Zn2+Metal Cationsin Methanol–Water Binary Media (چکیده)
2230 - Thermodynamic Behavior of Complexation Process between Dibenzo-18-‎Crown-6 and K+, Ag+, NH4+, and Hg2+Cations in Ethylacetate-Dimethylformamide ‎Binary Media‎ (چکیده)
2231 - Study on the effect of drought stress on morphological and physiological characteristic of millets (چکیده)
2232 - σ-Normality of Topological Spaces (چکیده)
2233 - MICROSTRUCTURAL EFFECTS ON THE SMALL FATIGUE CRACK BEHAVIOUR OF AN ALUMINUM ALLOY PLATE (چکیده)
2234 - Structure and vibrational assignment of the enol form 1-chloro-1,1-difluoro-pentane-2,4-dione (چکیده)
2235 - سیستم مدیریت یکپارچه خطوط لوله (PIMS) و استراتژیهای استقرار آن در ایران (چکیده)
2236 - جستجوی ژنهای تولید کننده شیگا توکسین در باکتری اشریشیا کولای O157:H7 جداسازی شده از نمونه آب چاههای تامین کننده آب شرب گاوداریهای اطراف مشهد با استفاده از روش مولتی پلکس PCR (چکیده)
2237 - معرفی روغن معادل جایگزین برای ASTM-NO.1 (چکیده)
2238 - شناسایی تعیین پراکنش و خالص سازی ویروس های موزاییک هندوانه تیپ 1 و 2 در مناطق عمده کشت کدو در استان خراسان (چکیده)
2239 - چالش‌های مشاوره و مشاوران ایران در قرن 21 (چکیده)
2240 - Isolation and mulecular identification of Escherichia coli O157:H7 from ground beef samples collected from beef markets in Mashhad (چکیده)
2241 - اثرات تاریخ کشت، زمان و روشهای کنترل علفهای هرز بر تراکم و بیوماس علفهای هرز در زیره سبز ارگانیک (چکیده)
2242 - dryland wheat yield by precipitation and edaphic data-1 (چکیده)
2243 - تدوین دانش فنی ریخته گری سگمنت نازل ردیف اول توربین گازی (چکیده)
2244 - Genetic Diversity of Sinorhizobium meliloti Isolated from RootNodules of Alfalfa (Medicago sativa) Growing in Hamadan Soils (چکیده)
2245 - Fatigue Anisotropy in a Wrought Aluminum Alloy (چکیده)
2246 - A General Method of Density Estimation for Negatively Associated Random Variables (چکیده)
2247 - Structural, electronic and optical properties of spinel MgAl2O4 oxide (چکیده)
2248 - اندیشه تأسیس دولت مقتدر مرکزی پس از انقلاب مشروطیت (چکیده)
2249 - اثر سطوح مختلف کود دامی و استفاده از قیم بر تولید ارگانیک کدو پوست کاغذی (چکیده)
2250 - تأثیر فرهنگ سازمانی بر مدیریت زیست محیطی در سازمان ها (چکیده)
2251 - بررسی رفتار خود تمیزکنندگی TiO2 (چکیده)
2252 - An Investigation on the dependency of compressibility coefficient of HDPE on nano-sized calcium carbonate (چکیده)
2253 - تأثیر سیکل‏های عملیات حرارتی روی ریزساختار و سختی فولاد زنگ‏نزن مارتنزیتی رسوب سخت شونده 17-4PH (چکیده)
2254 - بررسی تاثیر دما روی رفتار تغییرفرم پلاستیک فولاد ابزار K310 در نرخ کرنش ثابت (چکیده)
2255 - تاثیر نرخ کرنش روی تغییرفرم پلاستیک فولاد ابزار K310 در دمای بالا (چکیده)
2256 - 3,3,9,9-Tetramethyl-1,5,7,11-tetraoxaspiro[5.5]undecane as a reagent for protection of carbonyl compounds (چکیده)
2257 - Ring Opening of Epoxides By Zn(OAc)2 /1,7-Bis(2-Benzoic Acid)-1,4,7-Trioxaheptane (ZnBBATOH) as a New Catalyst (چکیده)
2258 - Study of fracture mechanisms of a Ni-Base superalloy at different temperatures (چکیده)
2259 - Production of Polyethylene/Carbon Nanotube Nanocomposite Using Mechanical Milling Process and Investigation of its Microstructure (چکیده)
2260 - مدل سازی تخلیه اضطراری با رویکرد شبیه سازی موازی (چکیده)
2261 - بررسی اثر Aspect Ratio روی رفتار شکست ماده مرکب Al/C (چکیده)
2262 - A study on the role of CNT content on physical properties of PE/CNT nanocomposites (چکیده)
2263 - Study of Scratch Resistance in Homo- and Co- Polypropylene Filled with Nanometric Calcium Carbonate (چکیده)
2264 - شبییه سازی فرآیند اکستروژن پیشرو در حالت نیمه جامد با استفاده از روش حجم محدود (چکیده)
2265 - تاثیر دو پارامتر محیط کوئنچ و دمای تمپر در عملیات حرارتی فولاد AIsl4815H مورد مصرف مته های حفاری (چکیده)
2266 - بررسی مقدار و سرعت تغییر شکل در آهنگری شعاعی فولاد AISI4815 (چکیده)
2267 - Facile Synthesis of 2-Anilinopyrimido[4,5-e]-[1,3,4]thiadiazines (چکیده)
2268 - Fe(HSO4)3: An efficient, heterogeneous and reusable catalyst for the synthesis of 14-aryl- or alkyl-14H-dibenzo[a,j]xanthenes (چکیده)
2269 - Isolation of Intermediates in the Synthesis of Thieno[2,3-d]pyrimidine-2,4(1H,3H)-diones Using Microwave Irradiation (چکیده)
2270 - P2O5 / SiO2 as an Efficient Reagent for Selective Deprotection of 1,1-Diacetates Under Solvent-Free Conditions (چکیده)
2271 - Phosphorous Pentoxide-Montmorillonite K-10 as Catalyst for the Preparation of 1, 1-Diacetates Under Solvent-Free Conditions (چکیده)
2272 - Electrocatalytic Reduction of Dioxygen at the Surface of Glassy Carbon Electrodes Modified by Some Anthraquinone Substituted Podands (چکیده)
2273 - Mercury (II) – Ion Selective Electrode Based on Dibenzo Diazathia-18- Crown –6- dione (چکیده)
2274 - Efficient Synthesis of 1,4-Dihydroxy-9 (10H)- Anthracenone (چکیده)
2275 - بررسی تأثیر نانوذرات کربنات کلسیم بر خواص ترمودینامیکی زمینه پلی اتیلن (چکیده)
2276 - Flexural behavior of reinforced concrete beams strengthened by CFRP sheets (چکیده)
2277 - تهیه بسترهای سلیکاتی مزو متخلخل MCM-41 کروی و میله ای (چکیده)
2278 - تاثیر خستگی چرخشی روی پارامترهای مکانیکی نمونه های استاندارد DIN 50113 از جنس CK45 (چکیده)
2279 - تاثیر خستگی چرخشی روی استحکام تسلیم نمونه های استاندارد DIN 50113 از جنس CK45 (چکیده)
2280 - تاثیر تغذیه سطوح مختلف آفلاتوکسین B1 بر روی عملکرد وزن برخی از اندامهای داخلی طیور گوشتی (چکیده)
2281 - تاثیر تغذیه سطوح مختلف آفلاتوکسین B1 بر پاسخ ایمنی طیور گوشتی پس از تزریق SRBC (چکیده)
2282 - Ultrasound improves the synthesis of 5-Hydroxymethyl2-mercapto-1-benzylimidazol as a base compounds of some pharmacuticals products (چکیده)
2283 - Customizing ISO-9126 Quality Model for Evaluation of B2B Applications (چکیده)
2284 - Study the PIT-1 gene polymorphism and association to average daily gain In Iranian Baluchi sheep (چکیده)
2285 - Effects of feeding fish meal and n-3 fatty acids on milk yield and metabolic responses in early lactating dairy cows (چکیده)
2286 - The Effect of Operational Parameters of the Rancimat Method on the Determination of the Oxidative Stability Measures and Shelf‐Life Prediction of Soybean Oil (چکیده)
2287 - Phylogeny of Palaearctic wheatears (genus Oenanthe) - Congruence between morphometric and molecular data (چکیده)
2288 - بررسی اثرات عصاره الکلی برگ و میوه سه گیاه دارویی بومی خراسان بر مدل رشد باکتری E.coli 0157 به روش اسپکتروفتومتری (چکیده)
2289 - Regioselective Synthesis of Z-Aldoximes catalyzed by H3PMo12O40 Under Solvent-free conditions (چکیده)
2290 - Evaluation of palmar Digital Nerve Block and Distal Interphalangeal Joint Analgesia in Lame Horses Associated with Hoof Pain due to Sidebone Fracture (چکیده)
2291 - Genetic polymorphism at MTNR1A, CAST and CAPN loci in Iranian Kurakul sheep (چکیده)
2292 - Effect of whole crop silages (Triticale or Barley) versus corn silage on performance of Holstein lactating Dairy cows (چکیده)
2293 - رفع ناسازگاری پیوند بین ارقام مهم گلابی ایران روی پایه کوئینز A با استفاده از برخی میان پایه ها (چکیده)
2294 - A thermodynamic study of complexation of 18-crown-6 with Zn2+ ,Tl + ,Hg2+ and UO2þ 2 cations in acetonitrile-dimethylformamide binary media and study the effect of anion on the stability constant of (18C6-Na+ ) complex in methanol solutions (چکیده)
2295 - Spin reorientation and first-order magnetisation process in HoFe11−xCoxTi compounds (چکیده)
2296 - مطالعه اثر جانشانی کبالت بر ساختار بلوری و مغناطومقاومت ترکیبات 3Mn1-xCoxO2/0Sr75/0La، تهیه شده به روش سل- ژل (چکیده)
2297 - On automatic continuity of 3-homomorphisms on Banach algebras (چکیده)
2298 - Design and synthesis of pyrimido[4,5-b][1,4] benzothiazine derivatives, as potent 15-lipoxygenase in (چکیده)
2299 - Synthesis of Thiazolo[3,2-d][1,2,4] Triazines through Palladium catalyzed Heteroannulation of acetyl (چکیده)
2300 - New Route to pyrimido[4,5-e][1,3,4] thiadiazine Derivatives (چکیده)
2301 - Synthesis and structures determination of new polytungstoarsenates (چکیده)
2302 - Conductance studies on Complex Formation Between Aza-18-Crown-6 with Ag+, Hg2+ and Pb2+ Cations in D (چکیده)
2303 - طراحی و ساخت وکتور بیانی اختصاصی کراتینوسیت های اپیدرم و بررسی بیان فاکتور IX انسانی به عنوان مدل (چکیده)
2304 - شناسایی نژاد 1 قارچ Fusarium solani f.sp. cucurbitae جدا شده از جالیز در استان های خراسان رضوی، شمالی و برخی از مناطق استان فارس به روش کلاسیک و مولکولی (چکیده)
2305 - n-Isoclinism Classes and n-Nilpotency Degree of Finite Groups (چکیده)
2306 - Compound specific Isotopic Analysis (CSIA) of landfill leachate DOC Componets (چکیده)
2307 - Synthesis of 1,2,4‐triazolo[1,5‐d]‐1,2,4‐triazine‐5‐thiones (چکیده)
2308 - Synthesis of Some New 3-Alkylthio Derivatives of 1-Phenyl-1H-[1, 3, 4]thiadiazino[5, 6-b]quinoxalines (چکیده)
2309 - Arthroscopic Findings Following Experimental Cranial Cruciate Ligament Desmotomy in Dog (چکیده)
2310 - شناسایی بیفیدوباکتریوم های جدا شده از نمونه های مدفوعی در ایران با استفاده از PCR با پرایمرهای اختصاصی در سطح جنس و آنالیز توالی ژنی 16SrRNA (چکیده)
2311 - بررسی برخی اختصاصات کمی و کیفی درماتوگیلفیک در مبتلایان به اختلال خلقی دو قطبی نوع 1، در نژاد فارس ساکن در استان خراسان (چکیده)
2312 - Synthesis of dibenzo[b,g][1,5]diazoninedione and isoindolo[2,1-a]quinazoline derivatives (چکیده)
2313 - Microstructure evolution of high-performance Ni-base superalloy GTD-111 with heat treatment paramete (چکیده)
2314 - Synthesis of novel heterocyclic systems: [1,2,4] triazino [4,5-b] [1,2,4,5] tetrazines (چکیده)
2315 - A Conductometric Study of Complexation Reactions Between Dibenzo-18-Crown-6 (DB18C6) with Cu2+, Zn2+, Tl+ and Cd2+ Metal Cations in Dimethylsulfoxide–Ethylacetate Binary Mixtures (چکیده)
2316 - Effect of solvent on competitive bulk membrane transport of transition and post transition metal cations Using Decyl-18-crown-6 (چکیده)
2317 - Structure and vibrational assignment of the enol form of 1,1,1-trifluoro-2,4-pentanedione (چکیده)
2318 - Radial velocity and light curves analysis of the contact binary V1073 Cygni (چکیده)
2319 - Discussion on the complexing Ability of Macrocyclic Ligand, 12-Crown-4 with Li+ Cation in Some Binar (چکیده)
2320 - Investigtion of two recessive disorders in breeder bulls of Abbas Abad animal breeding center (چکیده)
2321 - Fourier Transform Infrared and Raman Spectra, Vibrational Assignment and Density Functional Theory Calculations of Naphthazarin (چکیده)
2322 - First – principles study of structural, dynamical, and dielectric properties of K- Al2 O3 (چکیده)
2323 - First – principles study of the Electronic structure of BaTiO3 using Different Approximations (چکیده)
2324 - dynamical and ionization structure of planetary nebulaein three dimensions. a simulation for ngc3132 (چکیده)
2325 - a comparison of neutron spectrum unfolding codes used with a miniature ne213 detector (چکیده)
2326 - An Optimal and Programmable Control Strategy for Flexible and Standard Active Filtering under Non-Sinusoidal Line Voltages (چکیده)
2327 - structure and vibrational spectra of the enol form of hexafluoro- acetylacetone. a density functiona (چکیده)
2328 - مطالعه كنيتيك كاتاليست زيگلر - ناتا سنتز شده جهت ساخت لاستيك هم پليمر اتيلن - پروپيلن (چکیده)
2329 - Characterization of CH4 production pathways and estimating the rate (چکیده)
2330 - Tensile deformation mechanisms at different temperatures in the Ni-base superalloy GTD-111 (چکیده)
2331 - effect of feeding periods and sodium levels of pre-starter diet on Broiler performance and (چکیده)
2332 - یک حمله تفاضلی بومرنگ علیه کهکشان 10 دوری (چکیده)
2333 - باز زایی و پرآوری شاخساره از ریز نمونه های بافتی مختلف و مقایسه ریشه زایی شاخساره ها در شرایط درون شیشه ای و درون گلخانه ای در 16 رقم تجاری بنفشه آفریقایی-Saintpaulia jonantha Wendl (چکیده)
2334 - Implication of a critical residue (Glu175) in structure and function of bacterial luciferase (چکیده)
2335 - برداشتهای صوفیان از قدرت فقها در ایران اواخر سده 11/17: تصویر ملا محمد طاهر قمی در دو رساله جدلی صوفیانه (چکیده)
2336 - Calpastatin polymorphism and its association with daily gain in Kurdi sheep (چکیده)
2337 - The role of interleukine-12 in protection induced by CpG ODN against Listeria monocytogenes in BALB/c and C57BL/6 (چکیده)
2338 - بررسی میزان آفلاتوکسین M1 در شیر پاستوریزه شهرستان گناباد (چکیده)
2339 - Study of Complexation Reactions Between Alkali and Alkaline- Earth Metal Cations with Dibenzo-18-Crown-6(DB18C6) in Mixed Nonaqueous Solvents Using the Conductometry Method (چکیده)
2340 - Study of Complex Formation between N-Phenylaza-15-Crown-5 with Mg2+,Ca2+, Ag+ and Cd2+ Metal Cations in Some Binary Mixed Aqueous and Non-aqueous Solvents Using the Conductometric Method (چکیده)
2341 - Down‐regulation of Hsp27 radiosensitizes human prostate cancer cells (چکیده)
2342 - Cex1p is a novel cytoplasmic component of the Saccharomyces cerevisiae nuclear tRNA export machinery that may play a role in unloading of tRNA from the tRNA nuclear export receptor complex at the NPC (چکیده)
2343 - Mitotic accumulations of PML protein contribute to the re-establishment of PML nuclear bodies in G1 (چکیده)
2344 - Deterioration of pitting corrosion of 316 Stainless steel by sensitization heat treatment (چکیده)
2345 - Deformation and stress analysis of circumferentially fiber-reinforced composite disks (چکیده)
2346 - Puzzling peptides from a phage display library (چکیده)