هشتمین کنگره علوم باغبانی , 2013-08-26

عنوان : ( Rumex turcomanicus ) تغییرات میزان فنل کل، فعالیت آنتی اکسیدانتی و قند در اندامهای مختلف گیاه دارویی ترشک )

نویسندگان: مرتضی علیرضائی نغندر , مجید عزیزی ارانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ÊÑÔ˜ ãÊÚáÞ Èå ÎÇäæÇÏå Rumex turcomanicus Czerep ˜å ÏÑ ÔãÇá ÔÑÞ ÇíÑÇä ãí ÑæíÏ. ÚáíÑÛã ãÕÑÝ ÈÇáÇí ÈѐåÇí ÊÇÒå Çíä íÇå ÇØáÇÚÇÊ ÒíÇÏí ÇÒ ÊјíÈÇÊ ÈíæÔíãíÇíí æ ÊÛííÑÇÊ ÂäåÇ Øí ãÑÇÍá ãÎÊáÝ äãæí íÇå ÏÑ ÏÓÊ äíÓÊ. Èå ãäÙæÑ ÈÑÑÓí ÊÛííÑÇÊ ÊјíÈÇÊ Ýäáí¡ ÝÚÇáíÊ ÂäÊí ǘÓíÏÇäÊí æ ÞäÏåÇí ãÍáæá ÏÑ íÇå ÏÇÑæíí ÓÈÒí ÊÑÔ˜ ÇäÏÇã åæÇíí æ Òãíäí íÇå Øí ãÑÇÍá ãÎÊáÝ ÇÒ ÑæíԐÇå ØÈíÚí íÇå ÌãÚ ÇæÑí ÔÊ. äÊÇíÌ äÔÇä ÏÇÏ ˜å ÏÑ ÈѐåÇ ÈíÔÊÑíä ãíÒÇä Çíä ÊјíÈÇÊ ÏÑ ÇæÇíá ÎÑÏÇÏ (ãÑÍáå ÊÔ˜íá ãíæå) ÈÏÓÊ ÂãÏ. ˜ãÊÑíä ãíÒÇä ÊјíÈÇÊ Ýäæáí æ ÝÚÇáíÊ ÂäÊí ǘÓíÏÇäÊí ÏÑ ÇæÇíá ÝÑæÑÏíä (ÂÛÇÒ ÑÔÏ ÑæíÔí) æ ÍÏÇÞá ãíÒÇä ÞäÏ ÏÑ ÇæÇÓØ ÎÑÏÇÏ (ãÑÍáå ÊÔ˜íá ÈÐÑ) ãÔÇåÏå ÔÏ. ÏÑ ÑíÔå åÇ ˜ãÊÑíä ãíÒÇä Çíä ÊјíÈÇÊ ÏÑ ãÑÇÍá Çæáíå ÑÔÏ ÑæíÔí ÇäÏÇÒå íÑí ÔÏ æ ÈÇ ÇÝÒÇíÔ Óä íÇå Çíä ÊјíÈÇÊ ÈÊÏÑíÌ ÇÝÒÇíÔ íÇÝÊå æ ÏÑ ãÑÍáå í ÇíÇä ÑÔÏ ÑæíÔí (ÇæÇíá ÊíÑ ãÇå) Èå ÇæÌ ÎæÏ ÑÓíÏ. äÊÇíÌ ÂäÇáíÒ åãÈÓʐí ÕÝÇÊ äÔÇä ÇÒ åãÈÓʐí ãËÈÊ æ ãÚäÇÏÇÑ Èíä ãíÒÇä ÏÇÔÊ.

کلمات کلیدی

1
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1036554,
author = {علیرضائی نغندر, مرتضی and عزیزی ارانی, مجید},
title = {Rumex turcomanicus ) تغییرات میزان فنل کل، فعالیت آنتی اکسیدانتی و قند در اندامهای مختلف گیاه دارویی ترشک},
booktitle = {هشتمین کنگره علوم باغبانی},
year = {2013},
location = {همدان, ايران},
keywords = {1},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T Rumex turcomanicus ) تغییرات میزان فنل کل، فعالیت آنتی اکسیدانتی و قند در اندامهای مختلف گیاه دارویی ترشک
%A علیرضائی نغندر, مرتضی
%A عزیزی ارانی, مجید
%J هشتمین کنگره علوم باغبانی
%D 2013

[Download]