روان شناسی مدرسه, دوره (3), شماره (2), سال (2014-9) , صفحات (186-204)

عنوان : ( اثربخشی قصه درمانی مبتنی برکنش های اجرایی بر بهبود بازداری و برنامه ریزی/سازماندهی دانش آموزان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی )

نویسندگان: زهرا مرادیان , علی مشهدی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , سید محسن اصغری نکاح ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش کنش های اجرایی بازداری و برنامه ریزی-سازماندهی مبتنی بر قصه درمانی بر بهبود کنش های اجرایی دانش آموزان مبتلا به این اختلال بود. این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی بود. نمونه متشکل 20 کودک مبتلا به اختلالADHD نوع ترکیبی با استفاده از شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب و با شیوه گمارش تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جای داده شدند. گروه آزمایش 15 جلسه آموزش کنش‌های اجرایی با رویکرد قصه درمانی را دریافت و گروه کنترل در فهرست انتظار قرار گرفتند. ابزارهای سنجش عبارت بودند از آزمون مازهای وکسلر، برج لندن و استروپ. روش تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش تحلیل کوواریانس چند متغیری بود نتایج نشان داد که آموزش کنش‌های اجرایی بازداری و برنامه ریزی-سازماندهی مبتنی بر قصه درمانی منجر به بهبود معنادار (p<0/01) کنش اجرایی بازداری و برنامه ریزی-سازماندهی (p<0/01) این کودکان شده است. آموزش کنش های اجرایی بازداری و برنامه ریزی-سازماندهی در قالب رویکرد قصه درمانی در بهبود کنش وری کنش های اجرایی بازداری و برنامه ریزی- سازماندهی کودکان مبتلا به اختلال ADHD مؤثر است.

کلمات کلیدی

, اختلال ADHD, کنش‌های اجرایی, بازداری, برنامه ریزی ـ سازماندهی, قصه درمانی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1036604,
author = {مرادیان, زهرا and مشهدی, علی and آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا and اصغری نکاح, سید محسن},
title = {اثربخشی قصه درمانی مبتنی برکنش های اجرایی بر بهبود بازداری و برنامه ریزی/سازماندهی دانش آموزان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی},
journal = {روان شناسی مدرسه},
year = {2014},
volume = {3},
number = {2},
month = {September},
issn = {2252-0821},
pages = {186--204},
numpages = {18},
keywords = {اختلال ADHD، کنش‌های اجرایی، بازداری، برنامه ریزی ـ سازماندهی، قصه درمانی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثربخشی قصه درمانی مبتنی برکنش های اجرایی بر بهبود بازداری و برنامه ریزی/سازماندهی دانش آموزان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی
%A مرادیان, زهرا
%A مشهدی, علی
%A آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا
%A اصغری نکاح, سید محسن
%J روان شناسی مدرسه
%@ 2252-0821
%D 2014

[Download]