هشتمین کنگره علوم باغبانی , 2013-08-26

عنوان : ( نگاهی به خواص برخی از علفهای هرز با خاصیت دارویی روستاهای الیگودرز )

نویسندگان: مجید عزیزی ارانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

: =\" :\" ; - @ => * .&0 -  0 9+- # :\" ; < : : =\" \' > ? \' +H : \' : \' . .#0 - A B& : > C DE- *#DF G> :, #0 =$0 = # \' > ? .#& 1 =# * + * :- 0 :7 1 >0 8 . ## > .& : J ; \" * 0 I- & .&7 #$\" 1 > 2 0 & :& *# : =2 \' >0- > .=2 : \' : \' 63 *01#\' : &F 1388 -90 *K\" < .># K \" *\"0 # # H - > \' \' O< : :H S 1 : \'0 OH I > \' 5F# \" > OA : & 0# A J ; > PQR@ # - T UR\"# :4\' B @ BVVES 0 # H - W - > #$\" 0 \' \" *&0 *: \'  # .& XY- + 1 0# J ; 0 #$\" # - *-& .1 *-& # # H - .# \' 11 (Asteraceae) - # ; : 5Z- & *01#\'

کلمات کلیدی

1
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1036678,
author = {عزیزی ارانی, مجید},
title = {نگاهی به خواص برخی از علفهای هرز با خاصیت دارویی روستاهای الیگودرز},
booktitle = {هشتمین کنگره علوم باغبانی},
year = {2013},
location = {همدان, ايران},
keywords = {1},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نگاهی به خواص برخی از علفهای هرز با خاصیت دارویی روستاهای الیگودرز
%A عزیزی ارانی, مجید
%J هشتمین کنگره علوم باغبانی
%D 2013

[Download]