پنجمین همایش علوم علف‌های هرز ایران , 2013-08-24

عنوان : ( بررسی اثر دما و پتانسیل آب بر جوانه زنی تاج خروس ریشه قرمز(Amaranthu sretroflexus) و کاهوی وحشی(Lactuca serriola) با استفاده از مدل رگرسیون چند )

نویسندگان: سمیه تکاسی , ابراهیم کازرونی منفرد , پرویز رضوانی مقدم , مهدی نصیری محلاتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این بررسی اثر دما و پتانسیل های آبی مختلف بر جوانه‌زنی بذرهای تاج خروس ریشه قرمز و کاهوی وحشی به ترتیب در دماهای 5، 10، 15، 20، 25، 30، 35، 40، 45، 50 و 3، 5، 7، 10، 15، 20، 25، 30، 35 و40 درجه سانتیگراد و سطوح پتانسیل آبی صفر تا 8/0- و صفر تا 1- به فاصله 2/0- مگاپاسکال مطالعه شد. نتایج نشان داد حداکثر جوانه‌زنی‌ بذور تاج خروس در همه پتانسیل‌ها در دماهای 31 تا 33 درجه سانتیگراد بود. حداکثر درصد جوانه‌زنی‌ کاهوی وحشی در همه پتانسیل‌ها در حدود 17 درجه سانتیگراد بود. دمای مطلوب حداکثر سرعت جوانه زنی تاج خروس و کاهو وحشی با کاهش پتانسیل آبی از صفر تا 1-مگاپاسکال به ترتیب از 34 به 30 و 20 به 18 درجه سانتیگراد کاهش یافت. سرعت و درصد جوانه‌زنی‌ دو گونه‌ با کاهش پتانسیل آبی به صورت خطی کاهش یافت. با مقایسه دو گونه مشاهده شد که درجه تحمل به خشکی بذور تاج خروس کمتر از کاهوی وحشی بود.

کلمات کلیدی

, دما, پتانسیل آبی, جوانه زنی, خشکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1036821,
author = {سمیه تکاسی and ابراهیم کازرونی منفرد and رضوانی مقدم, پرویز and نصیری محلاتی, مهدی},
title = {بررسی اثر دما و پتانسیل آب بر جوانه زنی تاج خروس ریشه قرمز(Amaranthu sretroflexus) و کاهوی وحشی(Lactuca serriola) با استفاده از مدل رگرسیون چند},
booktitle = {پنجمین همایش علوم علف‌های هرز ایران},
year = {2013},
location = {کرج, ايران},
keywords = {دما، پتانسیل آبی، جوانه زنی، خشکی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر دما و پتانسیل آب بر جوانه زنی تاج خروس ریشه قرمز(Amaranthu sretroflexus) و کاهوی وحشی(Lactuca serriola) با استفاده از مدل رگرسیون چند
%A سمیه تکاسی
%A ابراهیم کازرونی منفرد
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A نصیری محلاتی, مهدی
%J پنجمین همایش علوم علف‌های هرز ایران
%D 2013

[Download]