تنش های محیطی در علوم زراعی, دوره (5), شماره (2), سال (2013-3) , صفحات (181-190)

عنوان : ( بررسی اثرات بهبود دهندگی کلسیم و پتاسیم بر خصوصیات فیزیولوژیک کوشیا (Kochia scoparia) تحت تنش شوری )

نویسندگان: محمد کافی , جعفر نباتی , محمد زارع مهرجردی , مرتضی گلدانی , سعید خانی نژاد , احسان کشمیری , علی نوروزیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نیاز به تولید گیاهان متحمل به شوری به دلیل کمبود میزان آب‌های شیرین در مناطق خشک و نیمه خشک افزایش یافته است. کوشیا یک گونه بسیار متحمل به شوری است که منبع ارزشمندی برای تامین علوفه با آبیاری با آب شور فراهم می کند. به منظور بررسی کاربرد کلسیم و پتاسیم بر کاهش اثر شوری بر برخی خصوصیات فیزیولوژیک کوشیا، آزمایشی با دو سطح شوری شامل 20 و 40 دسی-زیمنس بر متر و تیمار شاهد (بدون شوری) و سه سطح کاربرد کلرید کلسیم (mM 10)، کلرید پتاسیم (mM 10) و کار برد توام کلرید کلسیم و کلرید پتاسیم (mM 5) در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی به صورت کرت‌های خرد شده با شش تکرار در گلخانه و شرایط هیدروپونیک اجرا شد. نتایج نشان داد که افزایش تنش شوری موجب کاهش معنی‌دار محتوای نسبی کلروفیل، فلورسانس متغیر (F\'v)، بیشینه‌ی پتانسیل کارایی فتوشیمیایی فتوسیستم II (F\'v/F\'m)، رنگدانه‌های فتوسنتزی، فنول، محتوای نسبی آب برگ، شاخص پایداری غشاء، مهار فعالیت رادیکال DDPH و در نهایت ماده خشک کل شد. کاربرد کلیسم به تنهایی موجب بهبود میزان فتوسنتز، کلروفیل a و b، شاخص پایداری غشاء و مهار فعالیت رادیکال DDPH تحت تنش شوری شد و کاربرد پتاسیم به تنهایی موجب بهبود محتوای نسبی آب برگ تحت تنش شوری گردید. کاربرد کلسیم همراه با پتاسیم موجب کاهش اثر تنش شوری بر بازتاب فلورسانسی از برگ خو گرفته به نور بسیار کم (F\'o)، بیشینه فلورسانس برگ خو گرفته به نور (F\'m)، F\'v، F\'v/F\'m، فنول و ماده خشک کل شد. بررسی ضرایب همبستگی نشان داد که تمام صفات، بجز فتوسنتز، نسبت کلروفیل a به b و مهار فعالیت رادیکال DDPH، سایر صفات همبستگی مثبت معنی‌داری با ماده خشک تولیدی داشتند. به طور کلی بر اساس این نتایج کاربرد کلسیم همراه با پتاسیم موجب کاهش اثر تنش شوری و بهبود میزان تولید ماده خشک کوشیا در این شرایط می‌شود.

کلمات کلیدی

, فتوسنتر, کلروفیل a, کلروفیل b, شاخص پایداری غشاء, مهار فعالیت رادیکال DDPH
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1036867,
author = {کافی, محمد and نباتی, جعفر and زارع مهرجردی, محمد and گلدانی, مرتضی and خانی نژاد, سعید and کشمیری, احسان and نوروزیان, علی},
title = {بررسی اثرات بهبود دهندگی کلسیم و پتاسیم بر خصوصیات فیزیولوژیک کوشیا (Kochia scoparia) تحت تنش شوری},
journal = {تنش های محیطی در علوم زراعی},
year = {2013},
volume = {5},
number = {2},
month = {March},
issn = {2228-7604},
pages = {181--190},
numpages = {9},
keywords = {فتوسنتر، کلروفیل a، کلروفیل b، شاخص پایداری غشاء، مهار فعالیت رادیکال DDPH},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثرات بهبود دهندگی کلسیم و پتاسیم بر خصوصیات فیزیولوژیک کوشیا (Kochia scoparia) تحت تنش شوری
%A کافی, محمد
%A نباتی, جعفر
%A زارع مهرجردی, محمد
%A گلدانی, مرتضی
%A خانی نژاد, سعید
%A کشمیری, احسان
%A نوروزیان, علی
%J تنش های محیطی در علوم زراعی
%@ 2228-7604
%D 2013

[Download]