بیست و یکمین کنگره علوم و صنایع غذایی ایران , 2013-10-29

عنوان : ( بررسی اثر ضد میکروبی اسانس زیره سبز (Cuminum cyminum) بر باسیلوس سرئوس )

نویسندگان: فریده طباطبائی یزدی , بهروز علی زاده بهبهانی , مریم حیدری سورشجانی , سید علی مرتضوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زیره سبز با نام علمی (Cuminum cyminum) یک گیاه گلدار از خانواده چتریان می باشد. در این پژوهش اثر ضد میکروبی اسانس زیره سبز بر باکتری Bacillus cereus PTCC 1154 در چهار غلظت (ppm 150، 300، 450 و 600) و به دو روش پخش عصاره و انتشار در آگار به کمک دیسک مورد بررسی قرار گرفت، حداقل غلظت مهار کنندگی (MIC) و حداقل غلظت کشندگی (MBC) با استفاده از الایزا تعیین گردید. نتایج نشان داد با افزایش غلظت اسانس زیره سبز قطر هاله عدم رشد به طور معنی داری افزایش یافت به طوریکه در غلظت ppm 600 بیشترین اثر بازدارندگی مشاهده شد. حداقل غلظت مهار کنندگی و حداقل غلظت کشندگی اسانس زیره سبز به ترتیب mg/ml 128 و 256 تعیین شد. نتایج نشان ‌داد با توجه به اثر کشندگی اسانس زیره سبز بر Bacillus cereus می توان از این اسانس به عنوان یک ماده ضد میکروبی و نگهدارنده در صنعت غذا استفاده نمود.

کلمات کلیدی

, زیره سبز, اسانس, باسیلوس سرئوس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1036991,
author = {طباطبائی یزدی, فریده and علی زاده بهبهانی, بهروز and حیدری سورشجانی, مریم and مرتضوی, سید علی},
title = {بررسی اثر ضد میکروبی اسانس زیره سبز (Cuminum cyminum) بر باسیلوس سرئوس},
booktitle = {بیست و یکمین کنگره علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2013},
location = {ايران},
keywords = {زیره سبز، اسانس، باسیلوس سرئوس},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر ضد میکروبی اسانس زیره سبز (Cuminum cyminum) بر باسیلوس سرئوس
%A طباطبائی یزدی, فریده
%A علی زاده بهبهانی, بهروز
%A حیدری سورشجانی, مریم
%A مرتضوی, سید علی
%J بیست و یکمین کنگره علوم و صنایع غذایی ایران
%D 2013

[Download]