پنجمین هماش علوم علفهای هرز ایران , 2013-08-24

عنوان : ( بررسی کارآیی علف کش ریمسولفورون و کلروسولفورون در کنترل علف هرز انگلی گل جالیز )Orobache aegyptica) )

نویسندگان: کبری اروجی , محمدحسن راشدمحصل , پرویز رضوانی مقدم , مهدی نصیری محلاتی , زینب اورسجی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی کارآیی علق کش ریمسولفورون (با مقادیر 30، 100، 150 و 200 گرم در هکتار) و کلروسولفورون (با مقادیر 88/4 و 75/9 گرم در هکتار) بصورت کاربرد ساده و خرد شده در کنترل گل جالیز مصری در زراعت گوجه فرنگی آزمایشی به صورت بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار در گلخانه تحقبقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد به اجراء در آمد. نتایج این آزمایش نشان داد کاربرد علف کش کلروسولفورون موجب کاهش خسارت گل جالیز بین 75 تا 100 درصد و کاربرد علف کش ریمسولفورون بین 60 تا 80 درصد شده است. در رابطه با ریمسولفورون بهترین نتیجه مربوط به تیمار کاربرد 150 گرم در هکتار ریمسولفورون بصورت خرد شده بود که تنها با تولید 11/1 گرم زیست توده در گل جالیز منجر به کاهش خسارت گل جالیز در خدود 80 در صد نسبت به شاهد گردید. کاربرد ساده 75/9 گرم در هکتار کلروسولفورون نیز ضمن کنترل کامل گل جالیز، تولید ماده خشک در گوجه فرنگی را بطور معنی داری افزایش داد

کلمات کلیدی

, دز خرد شده؛ دز ساده, علف کش سولفونیل اوره؛ کنترل شیمیایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037008,
author = {اروجی, کبری and راشدمحصل, محمدحسن and رضوانی مقدم, پرویز and نصیری محلاتی, مهدی and زینب اورسجی},
title = {بررسی کارآیی علف کش ریمسولفورون و کلروسولفورون در کنترل علف هرز انگلی گل جالیز )Orobache aegyptica)},
booktitle = {پنجمین هماش علوم علفهای هرز ایران},
year = {2013},
location = {کرج, ايران},
keywords = {دز خرد شده؛ دز ساده، علف کش سولفونیل اوره؛ کنترل شیمیایی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی کارآیی علف کش ریمسولفورون و کلروسولفورون در کنترل علف هرز انگلی گل جالیز )Orobache aegyptica)
%A اروجی, کبری
%A راشدمحصل, محمدحسن
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A نصیری محلاتی, مهدی
%A زینب اورسجی
%J پنجمین هماش علوم علفهای هرز ایران
%D 2013

[Download]