بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران , 2013-10-29

عنوان : ( بررسی اثر باکتریوسین های تولیدی باکتریهای اسیدلاکتیک ایزوله شده از کره محلی مسکه، بر روی میکروارگانیسم های بیماریزا )

نویسندگان: محمدرضا عدالتیان دوم , فریبا قیامتی یزدی , مسعود یاورمنش , مرتضی خمیری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده: هدف از این پژوهش، بررسی خواص ضد میکروبی باکتری های اسید لاکتیک از کره محلی مسکه، در برابر باکتری های بیماریزا می باشد. بدین منظور، سه نمونه شیر، ماست و مسکه جمع آوری شده و با استفاده از روش های مبتنی بر کشت و مولکولی (توالی یابی ناحیه ژن (16S rRNA نسبت به شناسایی باکتری های اسید لاکتیک، اقدام شد. فعالیت ضد پاتوژنیک جدایه های فوق در برابر شاخص های E.coli، L.innocoa و S.aureus با استفاده از دو تکنیکAgar Spot و Well diffusion assayمورد سنجش قرار گرفت. نتایج حاصل از تعیین توالی، عبارت بودند از: لاکتوباسیلوس دلبروکی، انتروکوکوس(فاسیوم، دورانس، هیرایی)، ائروکوکوس(ویریدنس و یورینه ایکو)، استرپتوکوکوس ترموفیلوس، لاکتوکوکوس لاکتیس و لئوکونستوک مزنتروئیدز. از میان 51 جدایه ی مورد آزمون، در تکنیک Agar Spot، 23 جدایه و در Well diffusion assay،20 جدایه در برابر حداقل یک باکتری بیماریزا، فعالیت بازدارندگی نشان دادند که از این میان اکثر ایزوله ها بر روی E.coli اثر بازدارندگی داشته بعلاوه دو ایزوله متعلق به انتروکوکوس و استرپتوکوکوس که در تکنیک Agar spot نیز بر روی لیستریا هاله شفاف با قطر قابل توجه ایجاد کرده بودند.

کلمات کلیدی

, باکتریهای اسید لاکتیک, خواص بازدارندگی, باکتریوسین, Agar Spot, Well diffusion assay
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037041,
author = {عدالتیان دوم, محمدرضا and فریبا قیامتی یزدی and یاورمنش, مسعود and مرتضی خمیری},
title = {بررسی اثر باکتریوسین های تولیدی باکتریهای اسیدلاکتیک ایزوله شده از کره محلی مسکه، بر روی میکروارگانیسم های بیماریزا},
booktitle = {بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2013},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {باکتریهای اسید لاکتیک، خواص بازدارندگی، باکتریوسین، Agar Spot، Well diffusion assay},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر باکتریوسین های تولیدی باکتریهای اسیدلاکتیک ایزوله شده از کره محلی مسکه، بر روی میکروارگانیسم های بیماریزا
%A عدالتیان دوم, محمدرضا
%A فریبا قیامتی یزدی
%A یاورمنش, مسعود
%A مرتضی خمیری
%J بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
%D 2013

[Download]