هشتمین کنفرانس ماده انجمن فیزیک چگال ایران , 2007-02-14

عنوان : ( توان گرماالکتریسته حالت عادی ابررساناهای NdBa2-xLaxCu3O7-δ )

نویسندگان: شعبان رضا قربانی , رستم آبادی، ابراهیم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ترکیبات بس بلوری ابررسانای NdBa2-xLaxCu3O7-δ به روش استاندارد پودر حالت جامد ساخته شدند. توان گرماالکتریسته S به صورت تابعی از دما و غلظت آلایش در بازه آلایش 3/0≥x≥0 مطالعه شده است. توان گرماالکتریسته ترکیبات NdBa2-xLaxCu3O7-δ و Tmax دمایی که در آن S بیشینه است؛ با افزایش غلظت آلایش افزایش می یابد. تغییرات توان گرماالکتریسته در دمای اتاق S290 K بر حسب آلایش نشان می دهد که با افزایش غلظت آلایش چگال حاملهای بار در صفحات بصورت خطی تا آلایش x=0.2 کاهش می یابد و برای x≥0.2 اهنگ کاهش چگالی کمتر می شود.

کلمات کلیدی

ابرسانایی؛ توان گرماالکتریسته
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037055,
author = {قربانی, شعبان رضا and رستم آبادی، ابراهیم},
title = {توان گرماالکتریسته حالت عادی ابررساناهای NdBa2-xLaxCu3O7-δ},
booktitle = {هشتمین کنفرانس ماده انجمن فیزیک چگال ایران},
year = {2007},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {ابرسانایی؛ توان گرماالکتریسته},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T توان گرماالکتریسته حالت عادی ابررساناهای NdBa2-xLaxCu3O7-δ
%A قربانی, شعبان رضا
%A رستم آبادی، ابراهیم
%J هشتمین کنفرانس ماده انجمن فیزیک چگال ایران
%D 2007

[Download]