پژوهش های تولید گیاهی, دوره (10), شماره (1), سال (2014-2) , صفحات (1-10)

عنوان : ( تاثیر روشهای مختلف خشک کردن بر سرعت کاهش وزن میزان اسانس و بار میکروبی نعنا فلفلی )

نویسندگان: سمیه میرمصطفائی , مجید عزیزی ارانی , معصومه بحرینی , حسین آروئی , فاطمه عروجعلیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه توجه ویژه ای به کیفیت میکروبی گیاهان دارویی معطوف شده است. یکی از عملیاتی که به منظور حفظ کیفیت در این گیاهان صورت می گیرد روش خشک کردن آنهاست که مقدار و کیفیت اسانس را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. بمنظور بررسی روش های خشک کردن نعناع فلفلی آزمایشی در قالب بلوک های کامل تصادفی با چهار تیمار و در سه تکرار اجرا شد. تیمارها شامل: 1ـ شاهد، 2ـ خشک کردن در سایه، 3ـ خشک کردن در آون 45درجه سانتیگراد، و 4ـ خشک کردن با مایکروویو توان450 وات بود. نمونه ها از نظر سرعت کاهش وزن، میزان اسانس و بار میکروبی (باکتری های مزوفیل هوازی و کلیفرم، کپک و مخمر، و باکتری E. coli) بررسی شدند. نتایج حاکی از تاثیرمعنی دار تیمارها بر صفات مورد بررسی بود (001/0p<). بر این اساس سریعترین روش، روش استفاده از مایکروویو بود. بیشترین مقدار اسانس از نمونه-های خشک شده در سایه (7/3 درصد حجم/وزن) و کمترین آن از نمونه های خشک شده با مایکروویو (23/0 درصد حجم/وزن) بدست آمد. کمترین میزان آلودگی به باکتری های مزوفیل هوازی و کپک و مخمر مربوط به نمونه های خشک شده با مایکروویو بود (به ترتیب log CFU/g 74/4 و log CFU/g42/3) و نمونه های خشک شده در سایه کمترین آلودگی کلیفرمی را داشتند (log CFU/g 36/3). بیشترین آلودگی میکروبی در نمونه های تازه مشاهده شد. آلودگی به E. coli در نمونه ها دیده نشد. طبق نتایج این تحقیق استفاده از مایکروویو بار میکروبی را در حد استاندارد کاهش داد اما موجب افت شدید مقدار اسانس شد، در حالیکه میزان اسانس در روش های سایه و آون بهتر حفظ شد ولی این روش ها قادر به کاهش بار میکروبی در حد تمامی استانداردها نبودند.

کلمات کلیدی

, ماده موثره, آلودگی, آون, مایکروویو, گیاهان دارویی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1037076,
author = {میرمصطفائی, سمیه and عزیزی ارانی, مجید and بحرینی, معصومه and آروئی, حسین and فاطمه عروجعلیان},
title = {تاثیر روشهای مختلف خشک کردن بر سرعت کاهش وزن میزان اسانس و بار میکروبی نعنا فلفلی},
journal = {پژوهش های تولید گیاهی},
year = {2014},
volume = {10},
number = {1},
month = {February},
issn = {2322-2050},
pages = {1--10},
numpages = {9},
keywords = {ماده موثره، آلودگی، آون، مایکروویو، گیاهان دارویی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر روشهای مختلف خشک کردن بر سرعت کاهش وزن میزان اسانس و بار میکروبی نعنا فلفلی
%A میرمصطفائی, سمیه
%A عزیزی ارانی, مجید
%A بحرینی, معصومه
%A آروئی, حسین
%A فاطمه عروجعلیان
%J پژوهش های تولید گیاهی
%@ 2322-2050
%D 2014

[Download]