پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران , 2013-08-24

عنوان : ( بررسی تاثیر بقایای برخی از علف کش های ذرت در خاک بر رشد گیاهان زراعی در شرایط \'گلخانه )

نویسندگان: ابراهیم ایزدی دربندی , مسعود آزاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ه منظور بررسی حساسیت گیاهان زراعی نخود، عدس، لوبیا، گندم، جو و کلزا به بقایای علف کش ها ی فورام سولفورون، ریم سولفورون و نیکوسولفورون در خاک، آزمایشی گلخانه ای به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی و در سه تکرار در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. عوامل مورد بررسی در این آزمایش شامل علف کش ها ی مختلف (ریم سولفورون، فورام سولفورون و نیکوسولفورون)، غلظت های شبیه سازی شده علف کش ها در خاک (صفر، 1 / 5 ، 5 / 5 ، 4 / 5 ، 9 / 5 و 3 / 1 میکروگرم در کیلوگرم خاک برای ریم سولفورون، صفر، 15 ، 55 ، 45 ، 55 و 155 میکروگرم در کیلوگرم خاک برای فورام سولفورون و صفر، 9 ، 15 ، 35 ، 75 و 155 میکروگرم در کیلوگرم خاک برای نیکو سولفورون که به ترتیب شامل صفر، 2 / 5 ، 2 ، 15 ، 55 و 35 درصد مقد ار توصیه شده هر علف کش هستند) و گیاهان زراعی (نخود، عدس، لوبیا، گندم، جو و کلزا ) بودند. نتایج نشان دادند که درصد بقاء و زیست توده اندام های هوایی و ریشه گیاهان مورد مطالعه 35 روز پس از سبز شدن آنها تحت تاثیر معنی دار بقایای فور و م سولفورون، ریم سولفور و ن و نیکوسولفور و ن قرار گرفت. با افزایش غلظت ریم سولفورون در خاک صفات مذکور فقط در کلزا به طور معنی داری کاهش یافت. بر اساس شاخص 50 ED لوبیا ( 52 / 99 و 52 / 34 میکروگرم در کیلوگرم خاک به ترتیب در علف کش ها ی فورام سولفورون و نیکوسولفورون) و جو ( 57 / 5 و 553 / 5 میکروگرم در کیلوگرم خاک به ترتیب در علف کش ها ی فورام سولفورون و نیکوسولفورون) به ترتیب متحمل ترین و حساس ترین گیاهان زراعی به بقایای فورام سولفورون و نیکوسولفورون بودند. از سوی دیگر بر اساس شاخص 50 ED جو ( 55 / 515 میکروگرم در کیلوگرم خاک) و کلزا ( 59 / 5 میکروگرم در کیلوگرم خاک) به ترتیب متحمل ترین و حساس ترین گیاهان زراعی به بقایای ریم سولفورون بودند

کلمات کلیدی

, باقیمانده علف کش , علف کش ها ی سولفونیل اوره, تناوب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037123,
author = {ایزدی دربندی, ابراهیم and آزاد, مسعود},
title = {بررسی تاثیر بقایای برخی از علف کش های ذرت در خاک بر رشد گیاهان زراعی در شرایط \'گلخانه},
booktitle = {پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران},
year = {2013},
location = {کرج, ايران},
keywords = {باقیمانده علف کش ، علف کش ها ی سولفونیل اوره، تناوب زراعی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر بقایای برخی از علف کش های ذرت در خاک بر رشد گیاهان زراعی در شرایط \'گلخانه
%A ایزدی دربندی, ابراهیم
%A آزاد, مسعود
%J پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران
%D 2013

[Download]