مطالعات زبان و ترجمه, دوره (44), شماره (3), سال (2011-12) , صفحات (1-28)

عنوان : ( ارزیابی دو مجموعه آموزش زبان انگلیسی از لحاظ تجربه یادگیری واسطه ای: کتب درسی دبیرستانی ایران و مجموعه اینترچنج (ویرایش سوم) )

نویسندگان: آذر حسینی فاطمی , مجید الهی شیروان , وحید مردانی کلاته قشلاق ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله می‌کوشد در قالب مقایسه‌ به ارزیابی دو مجموعه آموزشی زبان انگلیسی از لحاظ تجربه یادگیری واسطه‌ای (MLE) بپردازد. این دو مجموعه شامل کتب اینترچنج (ویرایش سوم) است که عموماً در موسسات آموزش زبان انگلیسی ایران استفاده می‌شود و کتب درسی آموزش زبان انگلیسی که از طرف وزارت آموزش و پرورش ایران برای تدریس در مقطع دبیرستان تالیف شده اند. در وهله اول، با بررسی مهارت‌ها، نقش‌ها و اهداف زبانی، به ارزیابی تمرینات و تکالیف منتخب برگرفته از این دو مجموعه بر اساس 12 ویژگی معیاری برگرفته از مدل MLE فیورستن ‌پرداخته شده است. سپس، دو پرسشنامه به زبان فارسی در اختیار دبیران و زبان آموزان انگلیسی قرار گرفته تا میزان توجه آنان به ویژگی های واسطه ای پیشنهادی فیورستن مشخص شود. در این پرسشنامه-ها سوالاتی راجع به عقاید و تاثرات آنان نسبت به هریک از ویژگی ها، مطرح شده است. در ادامه، از چندتن از دبیران و زبان آموزان مصاحبه به عمل آمده تا نظر آنان راجع به تکالیف برگزیده و دیدگاه کلی آنان نسبت به تمرین های موجود در هر دو کتاب مورد ارزیابی قرار گیرد. یافته های حاصل از پرسشنامه و مصاحبه با ارزیابی های صورت گرفته محقق از هر تمرین بر مبنای مدل MLE سازگار بود. در انتها، هر دو کتاب از لحاظ ویژگی های معیاری مطرح شده و با توجه به مصاحبه دبیران و زبان آموزان مورد مقایسه قرار گرفته اند.

کلمات کلیدی

, کلیدواژه ها: تجربه یادگیری واسطه ای, آموزش زبان انگلیسی , معیارهای واسطه ای, تکلیف, ارزیابی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1037227,
author = {حسینی فاطمی, آذر and الهی شیروان, مجید and مردانی کلاته قشلاق, وحید},
title = {ارزیابی دو مجموعه آموزش زبان انگلیسی از لحاظ تجربه یادگیری واسطه ای: کتب درسی دبیرستانی ایران و مجموعه اینترچنج (ویرایش سوم)},
journal = {مطالعات زبان و ترجمه},
year = {2011},
volume = {44},
number = {3},
month = {December},
issn = {۲۲۲۸-۵۲۰۲},
pages = {1--28},
numpages = {27},
keywords = {کلیدواژه ها: تجربه یادگیری واسطه ای، آموزش زبان انگلیسی ، معیارهای واسطه ای، تکلیف، ارزیابی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی دو مجموعه آموزش زبان انگلیسی از لحاظ تجربه یادگیری واسطه ای: کتب درسی دبیرستانی ایران و مجموعه اینترچنج (ویرایش سوم)
%A حسینی فاطمی, آذر
%A الهی شیروان, مجید
%A مردانی کلاته قشلاق, وحید
%J مطالعات زبان و ترجمه
%@ ۲۲۲۸-۵۲۰۲
%D 2011

[Download]