آفاق امنیت, دوره (3), شماره (8), سال (2011-7) , صفحات (103-120)

عنوان : ( سیاست در عصر اطلاعات از منظر پسا مدرنیسم )

نویسندگان: روح اله اسلامی شعبجره ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در نگاه اول، رویکرد غالب و جا افتاده بسیاری از متفکران بر این است که گسترش تکنولوژی اطلاعات باعث ایجاد صلح، همبستگی و نزدیکی بشر، ایجاد و گسترش دموکراسی، حفظ آزادی و تقویت جامعه مدنی می شود. رویکرد دیگری نیز وجود دارد که چندان این نگاه کارآمد و مورد اجماع را قبول ندارد و نقدهای اساسی بر آن وارد می نماید. این نوشتار سعی دارد از زاویه دید نفی گرایانه و به شدت بدبین پسامدرنیسم، سیاست در عصر اطلاعات را مورد واکاوی قرار دهد. شکل دولت الکترونیک، امنیت، اطلاعات کارآمد، دیپلماسی و دموکراسی دیجیتالی را پذیرفتن، اما در نهایت در محتوا حرکت کردن به سمت نگرش های رادیکالی که شکی بزرگ در مبانی و اعتقاد سیاسی خوش بینانه به عصر اطلاعات می اندازد. عصر اطلاعات از منظر پسامدرنسیم در عصر اطلاعات خود را به سه گونه جامعه انضباطی، جامعه کنترلی و جامعه شبیه سازی شده، دارای متافیزیک های کد متبلور می سازد که سامانه های پیچیده امنیت، کنترل، ساختاری نرم و خاموش را ترسیم می کند.

کلمات کلیدی

, پسامدرنیسم, متافیزیک کد, جامعه انضباطی, شبیه سازی, جامعه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1037317,
author = {اسلامی شعبجره, روح اله},
title = {سیاست در عصر اطلاعات از منظر پسا مدرنیسم},
journal = {آفاق امنیت},
year = {2011},
volume = {3},
number = {8},
month = {July},
issn = {****-0060},
pages = {103--120},
numpages = {17},
keywords = {پسامدرنیسم، متافیزیک کد، جامعه انضباطی، شبیه سازی، جامعه کنترلی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سیاست در عصر اطلاعات از منظر پسا مدرنیسم
%A اسلامی شعبجره, روح اله
%J آفاق امنیت
%@ ****-0060
%D 2011

[Download]