دومین کنفرانس بین المللی مدیریت کارآفرینی و توسعه اقتصادی , 2013-09-14

عنوان : ( ارائه مدلی به منظور بررسی تاثیر کیفیت خدمات، ارزش درک شده و تصویر شرکت بر وفاداری مشتریان با در نظر گرفتن نقش میانجی رضایت و نقش تعدیل گر هزینه جابجایی )

نویسندگان: فریبرز رحیم نیا , صدیقه باقری قلعه جوقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از مقاله حاضر بررسی عوامل موثر بر ایجاد و گسترش وفاداری مشتریان می‌باشد. در این راستا تأثیر کیفیت خدمات، تصویر شرکت و ارزش درک شده بر وفاداری مشتریان با درنظرگرفتن نقش میانجی رضایت مشتری و نقش تعدیل‌گر هزینه جابجای بر وفاداری مشتری و روابط متقابل متغیرهای مستقل بررسی می‌شود تصویر شرکت شرکت مهم‌ترین عامل موثر بر وفاداری مشتری است. همچنین، کیفیت خدمات به طور غیر مستقیم از طریق تصویر شرکت بر رضایت و وفاداری تاثیر دارد. هزینه جابجایی بر رابطه تصویر شرکت و وفاداری نقش تعدیل‌گر دارد. از سوی دیگر، کیفیت، ارزش و همچنین رضایت تاثیر مستقیم بر ارتقای وفاداری مشتریان را مد نظر قرار مدهد.

کلمات کلیدی

, وفاداری مشتری, کیفیت خدمات, ارزش درک شده, تصویر شرکت, رضایت مشتری, هزینه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037327,
author = {رحیم نیا , فریبرز and باقری قلعه جوقی, صدیقه},
title = {ارائه مدلی به منظور بررسی تاثیر کیفیت خدمات، ارزش درک شده و تصویر شرکت بر وفاداری مشتریان با در نظر گرفتن نقش میانجی رضایت و نقش تعدیل گر هزینه جابجایی},
booktitle = {دومین کنفرانس بین المللی مدیریت کارآفرینی و توسعه اقتصادی},
year = {2013},
location = {قم, ايران},
keywords = {وفاداری مشتری، کیفیت خدمات، ارزش درک شده، تصویر شرکت، رضایت مشتری، هزینه جابجایی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارائه مدلی به منظور بررسی تاثیر کیفیت خدمات، ارزش درک شده و تصویر شرکت بر وفاداری مشتریان با در نظر گرفتن نقش میانجی رضایت و نقش تعدیل گر هزینه جابجایی
%A رحیم نیا , فریبرز
%A باقری قلعه جوقی, صدیقه
%J دومین کنفرانس بین المللی مدیریت کارآفرینی و توسعه اقتصادی
%D 2013

[Download]