پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران , 2013-08-24

عنوان : ( امکان سنجی کنترل پیچک صحرایی با استفاده از حشره بذر خوار (Spermophagus sericeus ) )

نویسندگان: فائزه فتاح , مجید جامی الاحمدی , قربانعلی اسدی , سعید مودی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پیچک صحرایی (Convolvulus arvensis) گیاهی چند ساله و رونده یا پیچنده است که توسط بذر یا ریزوم تکثیر می یابد. پیچک صحرایی یک علف هرز مهاجم است که در همه جاگسترش یافته و یکی از جدی ترین علف های هرز مزارع و باغات و گل کاری ها محسوب می شود. کنترل بیولوژیکی علف های هرز با استفاده از دشمنان طبیعی برای مقابله با علف های هرز به منظور کاهش جمعیت آن ها تا سطح قابل قبول اقتصادی است. از دیدگاه کنترل بیولوژیک علف های هرز، استفاده از حشرات به عنوان جالبترین و بهترین گروه دشمنان طبیعی، به اثبات رسیده است. به منظور تعیین دامنه میزبانی و کارایی حشره بالغ و لارو بذرخوار Spermophagus sericeus روی پیچک صحرایی آزمایشی در آزمایشگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی بیرجند به دو صورت آزمون غیر انتخابی وآزمون چند گزینه ای انجام شد. نتایج نشان داد که این حشره و لارو آن درون پتری دیش ها از بین رفتند اما از هیچیک از بذور تغذیه نکرده و کاملا اختصاصی عمل می کنند.آزمایش درصد جوانه زنی نیز نشان داد که درصد جوانه زنی بذور شاهد بین 92 تا100% بوده در حالیکه در بذور تغذیه شده در تمام تکرار ها بسیار ناچیز بوده است.

کلمات کلیدی

, حشره بذر خوار, علف هرز, بیوکنترل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037344,
author = {فائزه فتاح and مجید جامی الاحمدی and اسدی, قربانعلی and سعید مودی},
title = {امکان سنجی کنترل پیچک صحرایی با استفاده از حشره بذر خوار (Spermophagus sericeus )},
booktitle = {پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران},
year = {2013},
location = {کرج, ايران},
keywords = {حشره بذر خوار، علف هرز،بیوکنترل},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T امکان سنجی کنترل پیچک صحرایی با استفاده از حشره بذر خوار (Spermophagus sericeus )
%A فائزه فتاح
%A مجید جامی الاحمدی
%A اسدی, قربانعلی
%A سعید مودی
%J پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران
%D 2013

[Download]