علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (11), شماره (1), سال (2014-6) , صفحات (19-30)

عنوان : ( بررسی ویژگی های حسی و پارامترهای رنگی پاستیل میوه ای بر پایه پوره طالبی )

نویسندگان: صفیه خلیلیان , فخری شهیدی , محمد الهی , محبت محبی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی ویژگی­های حسی و پارامترهای رنگی پاستیل طالبی تحت تاثیر متغیرهای مستقل پکتین در سطح 2/0 تا 5/0 درصد و زانتان در سطح صفر تا 3/0 درصد بود. اثر پکتین و زانتان بر صفات حسی با استفاده از آنالیز واریانس چند متغیره مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد در مجموع فقط کلیه سطوح پکتین بر صفات حسی نمونه ها اختلاف معنی دار داشتند (05/0Hotelling Trace, p £ ). پراکنش درصدی امتیازهای ویژگی های حسی حاکی از آن بود که نمونه حاوی 2/0 درصد پکتین و 3/0 درصد زانتان بالاترین امتیاز را در صفت رنگ مطلوب و پذیرش ویژگی­های ظاهری داشت. نمونه حاوی 5/0 درصد پکتین و عدم حضور زانتان در فرمولاسیون، کمترین امتیاز را در صفت طعم و نمونه حاوی 5/0 درصد پکتین و 3/0 درصد زانتان بیشترین امتیاز چسبندگی به دندان حین جویدن را کسب نمود. بررسی نمونه­های پاستیل طالبی با استفاده از روش پردازش تصویر نشان داد که اثر سطوح مختلف پکتین و زانتان بر پارامترهای رنگی L*a*b* نمونه های پاستیل طالبی معنی­دار بود (05/0 p £ ). نتایج بررسی روابط بین پارامترهای رنگی و ارزیابی حسی رنگ با استفاده از روش PCA حاکی ازاین بود که ماکزیمم مقادیر پارامتر رنگی a* و L* بر امتیاز پذیرش نمونه­های پاستیل طالبی اثر کاهشی داشت.

کلمات کلیدی

, پردازش تصویر, پارامترهای رنگی, طالبی, ویژگی های حسی, پراکنش درصدی, روش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1037383,
author = {صفیه خلیلیان and شهیدی, فخری and الهی, محمد and محبی, محبت},
title = {بررسی ویژگی های حسی و پارامترهای رنگی پاستیل میوه ای بر پایه پوره طالبی},
journal = {علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2014},
volume = {11},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-8787},
pages = {19--30},
numpages = {11},
keywords = {پردازش تصویر،پارامترهای رنگی، طالبی، ویژگی های حسی، پراکنش درصدی، روش PAC},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی ویژگی های حسی و پارامترهای رنگی پاستیل میوه ای بر پایه پوره طالبی
%A صفیه خلیلیان
%A شهیدی, فخری
%A الهی, محمد
%A محبی, محبت
%J علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران
%@ 2008-8787
%D 2014

[Download]