هشتمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران , 2013-10-23

عنوان : ( بررسی هیستوپاتولوژیک و مولکولی آلودگی نئوسپورایی در مغز جنینهای سقط شده گاوهای شیری ارجاعی به قطب علمی مطالعه سقط جنین و مرگ ومیر نوزاد نشخوار کننده دانشکده دامپزشکی مشهد س )

نویسندگان: سیدامیر کمالی , حسام الدین سیفی , احمدرضا موثقی , غلامرضا رزمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سقط جنین در گاوهای شیری عموماً به از بین رفتن جنین در بین روزهای 42 تا 260 آبستنی اطلاق می شود. عوامل ایجادکننده سقط به دو بخش عفونی و غیر عفونی تقسیم میشوند. از میان عوامل عفونی مرتبط با سقط جنین در گلههای گاو شیری، میتوان به تک یاخته نئوسپورا کانینوم اشاره کرد .این مطالعه بر روی جنینهای سقط شده ارجاعی به قطب علمی مطالعه سقط جنین و مرگ ومیر نوزاد نشخوار کننده دانشکده دامپزشکی مشهد انجام پذیرفت. به منظور تعیین و بررسی آلودگی نئوسپورا در مغز جنینهای و به تعداد PCR استفاده گردید. سپس از مغز جنینهای سقطی مثبت شده در تست PCR سقطی گاوهای شیری از روش برابر از نمونه های منفی برداشت و جهت تثبیت در محلول فرمالین بافره 10 درصد قرار داده شد. پس از طی مراحل آماده سازی و تهیه بلوکهای پارافینی، مقاطع بافتی به ضخامت 5 میکرون تهیه گردید و به روش هماتوکسیلین -ائوزین رنگ آمیزی شدند. پس از بررسی میکروسکوپی هر یک از نمونه های بافتی، وجود ، نوع ، ماهیت و انتشار ضایعات تعیین گردید.از مجموع 395 تعداد 179 نمونه ( 45 %) مثبت گزارش گردید و از این تعداد ، تنها 52 نمونه کیفیت لازم را ،PCR نمونه بررسی شده به روش مورد مطالعه قرار گرفتند. از بین PCR جهت بررسی به روش هیستوپاتولوژی داشتند که به همراه 52 نمونهی منفی در روش نمونه های مثبت، تنها در 16 مورد ضایعات آنسفالیت غیر چرکی به عنوان ضایعه اصلی آلودگی ، گزارش گردید. آنالیز آماری رابطه معنی داری را میان انسفایت غیر چرکی به عنوان یافته ای جهت تشخیص پاتولوژیک بیماری و نتایج بدست آمده از روش .(P< تایید نمود( 0.05 PCR

کلمات کلیدی

, سقط , گاو های شیری, نئوسپورا , PCR
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037423,
author = {کمالی, سیدامیر and سیفی, حسام الدین and موثقی, احمدرضا and رزمی, غلامرضا},
title = {بررسی هیستوپاتولوژیک و مولکولی آلودگی نئوسپورایی در مغز جنینهای سقط شده گاوهای شیری ارجاعی به قطب علمی مطالعه سقط جنین و مرگ ومیر نوزاد نشخوار کننده دانشکده دامپزشکی مشهد س},
booktitle = {هشتمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران},
year = {2013},
location = {ايران},
keywords = {سقط ،گاو های شیری، نئوسپورا ،PCR},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی هیستوپاتولوژیک و مولکولی آلودگی نئوسپورایی در مغز جنینهای سقط شده گاوهای شیری ارجاعی به قطب علمی مطالعه سقط جنین و مرگ ومیر نوزاد نشخوار کننده دانشکده دامپزشکی مشهد س
%A کمالی, سیدامیر
%A سیفی, حسام الدین
%A موثقی, احمدرضا
%A رزمی, غلامرضا
%J هشتمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران
%D 2013

[Download]