کنفرانس فیزیک ایران 1383 , 2004-08-23

عنوان : ( محاسبه تراکم حفره ها در ابررساناهایRE1-xPrx-123 (RE=Y,Nd) به روش جمع ظرفیت پیوندها(BVS) )

نویسندگان: شعبان رضا قربانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تراکم حفره ها در صفحات و زنجیره های در ابررساناهای RE1-xPrx-123 (RE=Y,Nd) با استفاده از روش جمع ظرفیت پیوندها (BVS) محاسبه شد. نتایج نشان می دهد که با افزایش مقدار آلایشPr تراکم حفره ها کاهش می یابد. انتقال بار بین صفحات و زنجیره ها صورت نمی گیرد . بنابراین این نتایج پیشنهاد می کند که کاهش حفره های متحرک در صفحات ناشی از جایگزده شدن آنها در محل یونهای RE است.

کلمات کلیدی

, ابررسانایی؛ آلایش , جایگزیده شدن, تراکم حفره
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037435,
author = {قربانی, شعبان رضا},
title = {محاسبه تراکم حفره ها در ابررساناهایRE1-xPrx-123 (RE=Y,Nd) به روش جمع ظرفیت پیوندها(BVS)},
booktitle = {کنفرانس فیزیک ایران 1383},
year = {2004},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ابررسانایی؛ آلایش ،جایگزیده شدن، تراکم حفره},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T محاسبه تراکم حفره ها در ابررساناهایRE1-xPrx-123 (RE=Y,Nd) به روش جمع ظرفیت پیوندها(BVS)
%A قربانی, شعبان رضا
%J کنفرانس فیزیک ایران 1383
%D 2004

[Download]