پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (3), شماره (1), سال (2007-9) , صفحات (57-64)

عنوان : ( بررسی تأثیر نوع حلال و روش استخراج بر میزان اولئورزین بدست آمده از زعفران )

نویسندگان: قدیر رجب زاده , غلامرضا ملک زاده , علی شریف ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله شیوه های مختلف استخراج اولئورزین زعفران بررسی شده است.

کلمات کلیدی

, اولئو رزین زعفران, استخراج, حلال
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1037538,
author = {قدیر رجب زاده and ملک زاده, غلامرضا and شریف, علی},
title = {بررسی تأثیر نوع حلال و روش استخراج بر میزان اولئورزین بدست آمده از زعفران},
journal = {پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2007},
volume = {3},
number = {1},
month = {September},
issn = {1735-4161},
pages = {57--64},
numpages = {7},
keywords = {اولئو رزین زعفران، استخراج، حلال},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تأثیر نوع حلال و روش استخراج بر میزان اولئورزین بدست آمده از زعفران
%A قدیر رجب زاده
%A ملک زاده, غلامرضا
%A شریف, علی
%J پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران
%@ 1735-4161
%D 2007

[Download]