پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (11), شماره (2), سال (2015-7) , صفحات (107-115)

عنوان : ( بررسی اثر دما و ماده جامد بر سینتیک تخریب آنتوسیانین های زرشک بی دانه )

نویسندگان: محمد فرهادی چیتگر , محمدجواد وریدی , مهدی وریدی , فخری شهیدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی اثر دما و ماده جامد بر سینتیک تخریب آنتوسیانین های زرشک بی دانه

کلمات کلیدی

بررسی اثر دما و ماده جامد بر سینتیک تخریب آنتوسیانین های زرشک بی دانه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1037606,
author = {فرهادی چیتگر, محمد and وریدی, محمدجواد and وریدی, مهدی and شهیدی, فخری},
title = {بررسی اثر دما و ماده جامد بر سینتیک تخریب آنتوسیانین های زرشک بی دانه},
journal = {پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2015},
volume = {11},
number = {2},
month = {July},
issn = {1735-4161},
pages = {107--115},
numpages = {8},
keywords = {بررسی اثر دما و ماده جامد بر سینتیک تخریب آنتوسیانین های زرشک بی دانه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر دما و ماده جامد بر سینتیک تخریب آنتوسیانین های زرشک بی دانه
%A فرهادی چیتگر, محمد
%A وریدی, محمدجواد
%A وریدی, مهدی
%A شهیدی, فخری
%J پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران
%@ 1735-4161
%D 2015

[Download]