پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (8), شماره (2), سال (2012-8) , صفحات (115-120)

عنوان : ( بررسی ترکیبات ماهی پوزانک و ارزیابی تغییرات رطوب و نمک بافت آن طی روش های نمک زنی و خشک کردن )

نویسندگان: عادله سلیمانی , محمدجواد وریدی , علیرضا صادقی ماهونک , مهدی نصیری محلاتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش ابتدا ویژگی های شیمیایی ماهی پوزانک که تا کنون هیچ مطالعه ای در زمینه ان صورت نگرفته اندازه گیری شد و با ماهی کلیکا گونه آنچویی مقایسه گردید...

کلمات کلیدی

, ماهی پوزانک, کلیکای انچویی, نمک زنی, خشک کردن, رطوبت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1037607,
author = {سلیمانی, عادله and وریدی, محمدجواد and علیرضا صادقی ماهونک and نصیری محلاتی, مهدی},
title = {بررسی ترکیبات ماهی پوزانک و ارزیابی تغییرات رطوب و نمک بافت آن طی روش های نمک زنی و خشک کردن},
journal = {پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2012},
volume = {8},
number = {2},
month = {August},
issn = {1735-4161},
pages = {115--120},
numpages = {5},
keywords = {ماهی پوزانک- کلیکای انچویی- نمک زنی- خشک کردن- رطوبت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی ترکیبات ماهی پوزانک و ارزیابی تغییرات رطوب و نمک بافت آن طی روش های نمک زنی و خشک کردن
%A سلیمانی, عادله
%A وریدی, محمدجواد
%A علیرضا صادقی ماهونک
%A نصیری محلاتی, مهدی
%J پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران
%@ 1735-4161
%D 2012

[Download]