سومین کنفرانس مهندسی معدن ایران , 2010-01-27

عنوان : ( مطالعه آزمایشگاهی رشد ترک در نمونه های دیسکی برزیلی ترک دار و بررسی تاثیر شیب ترک در رفتار شکست آن )

نویسندگان: حسین میرزائی نصیرآباد , محمود شریعتی , رضا کاکائی , سید محمد اسماعیل جلالی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

محیط های سنگی عموما حاوی ترک های متعددی بوده و در اکثر موارد این تر کها رفتار مکانیکی آن را کنترل م یکنند. در فرآیند رشد ترک، اطلاع از میزان بار منجر به انشعاب ترک، زاویه انشعاب ترک، نوع مود رشد ترک ضروری می باشد. شیب ترک تاثیر قابل توجهی در رفتار شکست محیط تر کدار دارد. در این مقاله با استفاده از مصالح گچی نمون ههای دیسکی برزیلی تر کدار با مقادیر مختلف شیب ترک تهیه و تحت بار فشاری قرار گرفته است. برای تمامی نمونه ها بار منجر به شکست نمونه، زاویه انشعاب ترک ها از نوک ترک اصلی و مود رشد ترکهای جدید ثبت شده است. نتایج حاصل نشان می دهد که وجود ترک مرکزی با طول یک سوم قطر دیسک، بسته به شیب ترک حدود 60 تا 80 درصد مقاومت نمونه را کاهش می دهد و شیب ترک در میزان کاهش مقاومت تاثیر بسزایی دارد. بر مبنای نتایج بدست آمده، شیب صفر درجه بیشترین مقاومت و شیب 45 درجه کمترین مقاومت را در برابر رشد ترک دارا هستند. همچنین با افزایش شیب ترک میزان زاویه انشعاب ترک های جدید نسبت به راستای ترک اصلی کاهش م ییابد.

کلمات کلیدی

, مکانیک شکست سنگ, دیسک برزیلی ترک دار, گچ, زاویه انشعاب ترک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037695,
author = {حسین میرزائی نصیرآباد and شریعتی, محمود and رضا کاکائی and سید محمد اسماعیل جلالی},
title = {مطالعه آزمایشگاهی رشد ترک در نمونه های دیسکی برزیلی ترک دار و بررسی تاثیر شیب ترک در رفتار شکست آن},
booktitle = {سومین کنفرانس مهندسی معدن ایران},
year = {2010},
location = {یزد, ايران},
keywords = {مکانیک شکست سنگ، دیسک برزیلی ترک دار، گچ، زاویه انشعاب ترک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه آزمایشگاهی رشد ترک در نمونه های دیسکی برزیلی ترک دار و بررسی تاثیر شیب ترک در رفتار شکست آن
%A حسین میرزائی نصیرآباد
%A شریعتی, محمود
%A رضا کاکائی
%A سید محمد اسماعیل جلالی
%J سومین کنفرانس مهندسی معدن ایران
%D 2010

[Download]