10th Iranian Conference on Fuzzy Systems , 2010-07-13

عنوان : ( آزمون بوت استرپ فازی روی میانگین با استفاده از فاصله Dp,q )

نویسندگان: بهرام صادق پور گیلده , صدیقه رحیم پور/ دانشجو ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله آزمون فرض بوت استرپ روی میانگین به کمک فاصله Dp,q با داده های فازی ارائه شده است

کلمات کلیدی

, اعداد فازی, فاصله Dp,q , آزمون فرض, بوت استرپ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037702,
author = {صادق پور گیلده, بهرام and صدیقه رحیم پور/ دانشجو},
title = {آزمون بوت استرپ فازی روی میانگین با استفاده از فاصله Dp,q},
booktitle = {10th Iranian Conference on Fuzzy Systems},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {اعداد فازی، فاصله Dp;q ، آزمون فرض، بوت استرپ},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T آزمون بوت استرپ فازی روی میانگین با استفاده از فاصله Dp,q
%A صادق پور گیلده, بهرام
%A صدیقه رحیم پور/ دانشجو
%J 10th Iranian Conference on Fuzzy Systems
%D 2010

[Download]