اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران , 2013-10-22

عنوان : ( بررسی مود تزکیبی کششی بزشی مکانیک شکست سنگ با استفاده از - نمونه ی دیسک برزیلی ترک دار )

نویسندگان: صمد منصوری , حسین میرزائی نصیرآباد , محمود شریعتی , نادر زیاری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

س دَ ػگٌ بّ وّ اَس دس هؼشم ؿشایط ثبسگزاسی دیچیذ ؼّش ذٌ اهب ثشخلاف ػبیش ه اَد ه ذٌْػی خٍ دَ بًدی ػَشگی بّ)دسص ،ُسشن،گؼل .ٍ..( دس هحیط ػ گٌی ثبػث هی ؿ ذًَ و حً س صَیغ سؾٌ سفشبس ؿىؼز ػگٌ سحز سبثیش ایی بًدی ػَشگی بّ لشاس گیشد. ثشای اطوی بٌى اص دبیذاسی س دَ بّی ثؼیبس ه نْ ث دَ ثخؾ - І Π ػ گٌی طشاحی هطوئی ػبص بّ ثش س یٍ ػگٌ یب دس دس ىٍ آى، ثشسػی سفشبس ؿىؼز ػگٌ بّ دس ؿشایط ه دَ سشویجی دس وً بّی ؿج ػ گٌی ثب اػشفبد اص - І Π ػوذ ای اص سحمیمبر هىب یًه ؿىؼز ػگٌ سا سىیل هی د ذّ. دس ایی همبل سفشبس ؿىؼز ه دَ سشویجی وً بّی دیؼه ثشصیلی سشن داس و اص هلبلح گچی ػبخش ؿذ ا ذً ثط سَ آصهبیگب یّ هطبلؼ ؿذ اػز. ثذیی ه ظٌ سَ ثب ذّف ثشسػی سبثیش ذٌّػ سشن)ط لَ ؿیت هشغیش( ثشای شّ وً ثبس ه دٌش ث ؿىؼز صا یٍ ا ًؼبة سشن بّی وی اص ساػشبی سشن اکلی ثجز ؿذ اػز . شًبیح ثذػز آهذ ًبى هی د ذّ و خٍ دَ سشن ثب ط لَ صا یٍ هخشلف ، همب هٍز وً بّ سا ثیی 54 سب 92 دسکذ وب ؾّ داد اػز. وّچ یٌی ثب افضایؾ صا یٍ ثیی ساػشبی سشن هح سَ ثبسگزاسی صا یٍ اًؼبة سشن بّی وی یًض افضایؾ هی یبثذ.

کلمات کلیدی

, نمونه دیسک برزیلی, مکانیک شکست سنگ, مود ترکیبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037705,
author = {صمد منصوری and حسین میرزائی نصیرآباد and شریعتی, محمود and نادر زیاری},
title = {بررسی مود تزکیبی کششی بزشی مکانیک شکست سنگ با استفاده از - نمونه ی دیسک برزیلی ترک دار},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران},
year = {2013},
location = {اردبیل, ايران},
keywords = {نمونه دیسک برزیلی، مکانیک شکست سنگ، مود ترکیبی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی مود تزکیبی کششی بزشی مکانیک شکست سنگ با استفاده از - نمونه ی دیسک برزیلی ترک دار
%A صمد منصوری
%A حسین میرزائی نصیرآباد
%A شریعتی, محمود
%A نادر زیاری
%J اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران
%D 2013

[Download]