دومین کنگره ملی پژوهشگران ایمنی غذا , 2013-11-25

عنوان : ( بهینه سازی شرایط تولید آنزیم نارنجیناز از گونه آسپرژیلوس سوجا )

نویسندگان: بهروز علی زاده بهبهانی , محمدباقر حبیبی نجفی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آسپرژیلوس سوجا به عنوان کپک کوجی در تهیه سس سویا به کار می رود. آسپرژیلوس سوجا، یکی از بهترین منابع تولید کننده آنزیم های میکروبی می باشد. اخیراً محققان فعالیت نارینجینازی را در آسپرژیلوس سوجای ایزوله شده از لوبیای سویای تخمیری کره ای را شناسایی کرده اند. بنابراین هدف از این مطالعه تعیین شرایط بهینه برای تولید آنزیم نارنجیناز از آسپرژیلوس سوجا و افزایش تولید آنزیم نارنجیناز می باشد. برای تولید آنزیم نارنجیناز از آسپرژیلوس سوجا از محیط کشت دارای ترکیبات 2 g/l NaNO3، 1 g/l KH2PO4، 0.5 g/l KCl، 0.5 g/l MgSO4.7H2O، 0.1 g/l FeCl3، 5 g/l peptone، 10 g/l نشاسته ی محلول و 0.5 g/l نارینجین در آب مقطر، و pH در 4.5 تنظیم شد استفاده شد. آسپرژیلوس سوجا جدا شده از لوبیای سویای تخمیری، بر روی پلیت های حاوی Potato Dextrose Agar (PDA) و در دمای -80˚C و 20% گلیسرول نگهداری شد. برای تولید آنزیم، محیط کشت به صورت هوازی در فلاسک 1 لیتری در دمای 28 ˚C به مدت 6 روز در یک شیکر با دورrpm 200 انکوبه شد و سپس به مدت 30 دقیقه در دمای 4 ˚C با دور 6000rpm سانتریفوژ شد. سوپرناتانت حاصله فیلتر شد و بعنوان محلول آنزیمی خام مورد استفاده قرار گرفت. محلول آنزیمی خام ( حدود 1.5 لیتر ) توسط 80% (w/v) (NH4)2SO4 تیمار شد. قسمت ته نشین شده، توسط سانتریفوژ ( 7000G به مدت 30 دقیقه در دمای 4˚C ) جمع آوری شد و در 50 mM بافر سدیم استات ( 40 ml, pH 6.0 ) حل شد و سپس دوبار در برابر همان بافر، به مدت 24 ساعت دیالیز شد. وابستگی این آنزیم خالص سازی شده، بر روی pH و دما مطابق با فعالیت آلفارامنوزیدازی آن تعیین شد. pH اپتیمم آن برابر با 6.0 بود. آنزیم به میزان زیادی در pH بین 5.5 تا 8 حداقل به مدت 1 ساعت پایدار بود. در مورد این آنزیم خالص سازی شده نیز مشاهده شد که در محدوده ی اسیدی ضعیف، تا حدودی فعال و پایدار می باشد. بنابراین میتوان از آسپرژیلوس سوجا به عنوان منبع میکروبی جدید برای تولید آنزیم نارنجیناز در صنعت غذا بهره برد.

کلمات کلیدی

, نارنجیناز, آسپرژیلوس سوجا, صنعت غذا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037716,
author = {علی زاده بهبهانی, بهروز and حبیبی نجفی, محمدباقر},
title = {بهینه سازی شرایط تولید آنزیم نارنجیناز از گونه آسپرژیلوس سوجا},
booktitle = {دومین کنگره ملی پژوهشگران ایمنی غذا},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {نارنجیناز، آسپرژیلوس سوجا، صنعت غذا},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بهینه سازی شرایط تولید آنزیم نارنجیناز از گونه آسپرژیلوس سوجا
%A علی زاده بهبهانی, بهروز
%A حبیبی نجفی, محمدباقر
%J دومین کنگره ملی پژوهشگران ایمنی غذا
%D 2013

[Download]