چهارمین همایش طب و قضا , 2013-10-30

عنوان : ( معمای تعدد اسباب در قانون مجازات اسلامی با تاکید بر مسوولیت مدنی اسباب و عوامل متعدد در خطاهای پزشکی )

نویسندگان: محمد عابدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از دشواریهای جبران خسارت زیاندیده در دعوای مسوولیت مدنی، اثبات رابطه ی سببیت میان فعل مرتکب و زیان وارده است که علی القاعده به عهده ی زیاندیده می باشد . وقتی این دشواری دو چندان می شود که در ایجاد حادثه زیانبار، دو یا چند عامل، به شکل اجتماع سبب و مباشر ، اجتماع چند سبب اعم از طولی و عرضی و اجتماع چند مباشر دخالت داشته باشند. قانون مجازات اسلامی جدید در مواد 526 تا 537 ،ضمن پذیرش قاعده ی لزوم استناد و انتساب عرفی ضرر به عمل مرتکب ومتمایز کردن سه فرض اجتماع سبب و مباشر ، اجتماع چند سبب عرضی و اجتماع چند سبب طولی، در مورد راهکارهای ضمان عاملی که زیان مستند به فعل اوست ،حسب مورد، مسوولیت به میزان تاثیر در ضرر ، مسوولیت مساوی اسباب متعدد و مسوولیت سبب مقدم در تاثیر را پذیرفته است. این پژوهش، با بررسی تحلیلی و توصیفی اندیشه های حقوقی و مواد قانونی، نشان می دهد که قانون مجازات اسلامی جدید، از حیث نظری، تا حد بسیار زیادی، در حل معمای تعدد اسباب و عوامل ورود زیان توفیق یافته است؛ لیکن اتخاذ نظریه سبب مقدم در تاثیر در مورد اجتماع چند سبب طولی در مواد 535 و 536 ،که پاره ای از بزرگان فقه نیز بدان نقد های اساسی وارد ََکرده اند و در رویه ی قضایی نیز مهجور افتاده است ، با قاعده لزوم استناد عرفی ضرر همیشه سازگار نیست

کلمات کلیدی

, : مسوولیت مدنی, رابطه سببیت, تعدد اسباب, اجتماع سبب و مباشر, خطای پزشکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037833,
author = {عابدی, محمد},
title = {معمای تعدد اسباب در قانون مجازات اسلامی با تاکید بر مسوولیت مدنی اسباب و عوامل متعدد در خطاهای پزشکی},
booktitle = {چهارمین همایش طب و قضا},
year = {2013},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {: مسوولیت مدنی-رابطه سببیت-تعدد اسباب-اجتماع سبب و مباشر-خطای پزشکی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T معمای تعدد اسباب در قانون مجازات اسلامی با تاکید بر مسوولیت مدنی اسباب و عوامل متعدد در خطاهای پزشکی
%A عابدی, محمد
%J چهارمین همایش طب و قضا
%D 2013

[Download]