یازدهمین همایش ملی حسابداری ایران , 2013-10-09

عنوان : ( بررسی دیدگاه و نحوه ی استفاده ی سرمایه گذاران غیر حرفه ای از مفاهیم مربوط بودن و قابل اتکا بودن اطلاعات مالی و تاثیر آن بر تصمیمات سرمایه گذاری آن ها )

نویسندگان: محمدرضا عباس زاده , سیده طاهره مهربان خو , مریم شهرستانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف تحقیق حاضر، بررسی دیدگاه سرمایه گذاران غیرحرفه ای در مورد مفاهیم مربوط بودن و قابل اتکا بودن اطلاعات مالی و چگونگی تحت تاثیر قرار گرفتن تصمیمات سرمایه گذاری آن ها در نتیجه ی تغییر در مفاهیم مذکور، 2008 ) در اختیار 96 نفر از دانشجویان ) می باشد. به منظور جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه ی برگرفته از تحقیق ژورنی 4 92 قرار گرفت. در این پژوهش جهت - رشته ی مدیریت اجرایی دانشگاه های دولتی شهر تهران در سال تحصیلی 91 بررسی میزان همبستگی میان متغیرها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. سپس به منظور بررسی نرمال بودن داده ها T آزمون کولموگروف- اسمیرنوف و برای مقایسه ی میانگین زوج ها و مقایسه ی میانگین دو نمونه ی مستقل آزمون مورد استفاده قرار گرفت. با توجه به نتایج حاصله، ویژگی مربوط بودن نسبت به ویژگی قابل اتکا بودن در تصمیم گیری ها و قضاوت ها نزد سرمایه گذاران از اهمیت بالاتری برخوردار است و این مطلب نشان دهنده ی آن است که اطلاعات مربوط تر صرفنظر از قابل اتکا بودن آنها بر قضاوت استفاده کنندگان اطلاعات مالی تاثیرگذارتر می باشد. همچنین برداشت سرمایه گذاران غیرحرفه ای از خصوصیات کیفی مرتبط با محتوای اطلاعات، با تمایل به ریسک سرمایه گذاری آن ها دارای همبستگی مثبت است و بر قضاوت آن ها راجع به بازده ی سرمایه گذاری تاثیرگذار است. علاوه بر این نتایج تحقیق نشان می دهد که سرمایه گذاران غیرحرفه ای با توجه به تصمیمات و قضاوت های مرتبط با سرمایه گذاری راجع به اهمیتی که آن ها برای ویژگی های کیفی مرتبط با محتوای اطلاعات قائل هستند، دارای بینش ضعیفی هستند.

کلمات کلیدی

, واژگان کلیدی: مربوط بودن, قابل اتکا بودن, سرمایه گذاران غیر حرفه ای, تصمیم گیری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037848,
author = {عباس زاده, محمدرضا and مهربان خو, سیده طاهره and مریم شهرستانی},
title = {بررسی دیدگاه و نحوه ی استفاده ی سرمایه گذاران غیر حرفه ای از مفاهیم مربوط بودن و قابل اتکا بودن اطلاعات مالی و تاثیر آن بر تصمیمات سرمایه گذاری آن ها},
booktitle = {یازدهمین همایش ملی حسابداری ایران},
year = {2013},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {واژگان کلیدی: مربوط بودن، قابل اتکا بودن، سرمایه گذاران غیر حرفه ای، تصمیم گیری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی دیدگاه و نحوه ی استفاده ی سرمایه گذاران غیر حرفه ای از مفاهیم مربوط بودن و قابل اتکا بودن اطلاعات مالی و تاثیر آن بر تصمیمات سرمایه گذاری آن ها
%A عباس زاده, محمدرضا
%A مهربان خو, سیده طاهره
%A مریم شهرستانی
%J یازدهمین همایش ملی حسابداری ایران
%D 2013

[Download]