یازدهمین همایش ملی حسابداری ایران , 2013-10-09

عنوان : ( بررسی عملکرد بانکداری الکترونیک در بانک های ایران با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها وتحلیل مؤلفه های اصلی )

نویسندگان: محمدرضا عباس زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ثب ىًذاس الىتش هًٍ٘ اص هم لَ بّ ثؼ ب٘س ه نْ دس ح صَ ثب ىًذاس دس خ بْى ه ثبؿذ . و ه ت اَ ذً مًؾ ه وْ دس پ ٘شفت تدبست الىتش هًٍ٘ داؿت ثبؿذ . دس ثبهً بّ ا شٗاى دس د اخ ش٘ ثب ىًذاس الىتش هًٍ٘ سؿذ لبثل هلاحظ ا داؿت اػت . ذّف اص ا یٗ همبل ثشسػ ػولىشد ىٗ اص ؿبخ بّ ثب ىًذاس الىتش هًٍ٘)دػتگب بّ ATM ، پب بٗ فش ؿٍگب پب بٗ ؿؼت ( دس 18 ثبهً ا شٗاى اػت . چ بْس هتغ ش٘ سٍ دٍ ػپشد بّ ، ضّ ػول ب٘ت ، تد ضْ٘ات تؼذاد وبسو بٌى د هتغ ش٘ خش خٍ دسآهذ ػول ب٘ت تؼذاد تشاوؾٌ بّ ATM ، پب بٗ فش ؿٍگب پب بٗ ؿؼت دس ا یٗ تحم ک٘ ه سَد اػتفبد لشاس گشفت اػت .هتغ ش٘ بّ ثب اػتفبد اص هذل تحل ل٘ پ ؿَ داد بّ وّشا ثب تحل ل٘ هؤلف اکل ه سَد ثشسػ لشاس گشفت ا ذً تًب حٗ ا یٗ ثشسػ ًبى ه د ذّ و ثبهً هل ا شٗاى ثبلاتش یٗ ػولىشد ثبهً ػ بٌ٘ پب یٗ٘ تش یٗ ػولىشد سا دس ح صَ ه سَد تحم ک٘ داسا ث دَ ا ذً . وّچ یٌ٘ تشو ت٘ حبکل اص هتغ ش٘ بّ ضّ ػول ب٘ت تؼذاد وبسو بٌى ث وّشا دسآهذ ػول ب٘ت تؼذاد تشاوؾٌ هؤثش تش یٗ تشو ت٘ دس ثبهً بّ ه سَد هغبلؼ ؿ بٌػب ؿذ اػت .

کلمات کلیدی

, واژگبن کلیدی : تحل ل٘ پ ؿَ داد بّ , تحل ل٘ هؤلف اکل , ثب ىًذاس الىتش هًٍ٘ , اسص بٗث ػولىشد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037850,
author = {عباس زاده, محمدرضا},
title = {بررسی عملکرد بانکداری الکترونیک در بانک های ایران با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها وتحلیل مؤلفه های اصلی},
booktitle = {یازدهمین همایش ملی حسابداری ایران},
year = {2013},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {واژگبن کلیدی : تحل ل٘ پ ؿَ داد بّ ، تحل ل٘ هؤلف اکل ، ثب ىًذاس الىتش هًٍ٘ ، اسص بٗث ػولىشد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی عملکرد بانکداری الکترونیک در بانک های ایران با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها وتحلیل مؤلفه های اصلی
%A عباس زاده, محمدرضا
%J یازدهمین همایش ملی حسابداری ایران
%D 2013

[Download]