کنفرانس فیزیک ایران 1392 , 2013-08-26

عنوان : ( تاثیر سیلیکون بر خواص ابررسانایی MgB2 )

نویسندگان: سیما مؤذن , شعبان رضا قربانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خواص ابررسانای MgB2 آلائیده به 5 درصد سیلیکون با اندازه گیری مقاومت الکتریکی و چگالی جریان الکتریکی بحرانی به صورت تابعی از دما و میدان مغناطیسی مورد بررسی قرار گرفت . از روی نتایج مقاومت الکتریکی، میدان بحرانی بالایی و میدان برگشت ناپذیری تعیین گردید. نتایج نشان داد که به علت افزودن سیلیکون به ابررسانای MgB2، میخکوبی شار مغناطیسی افزایش و بنابراین میدان بحرانی بالایی ومیدان برگشت ناپذیری و چگالی جریان بحرانی ابررسانای آلائیده به سیلیکون نسبت به نمونه خالص بهبود می-یابد. نتایج به دست آمده با نتایج حاصل از افزودن نانوکربن به MgB2 مقایسه شد و در نهایت مشاهده شد که سیلیکون بهتر از نانو کربن می تواند میخکوبی شار را در MgB2 بهبود بخشد.

کلمات کلیدی

, ابررسانای MgB2 , چگالی جریان بحرانی, میخکوبی شار مغناطیسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037866,
author = {سیما مؤذن and قربانی, شعبان رضا},
title = {تاثیر سیلیکون بر خواص ابررسانایی MgB2},
booktitle = {کنفرانس فیزیک ایران 1392},
year = {2013},
location = {بیرجند, ايران},
keywords = {ابررسانای MgB2 ; چگالی جریان بحرانی; میخکوبی شار مغناطیسی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر سیلیکون بر خواص ابررسانایی MgB2
%A سیما مؤذن
%A قربانی, شعبان رضا
%J کنفرانس فیزیک ایران 1392
%D 2013

[Download]