اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاه های برقابی در ایران , 2012-02-08

عنوان : ( بررسی عددی کارآیی پرده تزریق در سد مخزنی سیاهو بیرجند )

نویسندگان: علی اخترپور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از احداث پرده تزریق در پی سنگی سدها عمدتا جلوگیری از نشت بیش از حد آب و نیز تامین پایداری پی در برابر فرسایش و نیروی زه آب می باشد. بر این اساس روش متداول، حفاری گمانه ها با فواصل و عمق معین و تزریق دوغاب سیمان تا حصول به نفوذپذیری معین (عموما 5 لوژن) بوده است. روشهای عددی خصوصا در سنگهای به شدت خورد شده که از لحاظ هیدرولیکی رفتاری مشابه خاکها دارند، می تواند در بررسی کار آیی پرده تزریق سدها مورد استفاده قرار گیرد. در این تحقیق کارآیی سیستم آب بندی سد سیاهو با استفاده از روش تحلیل تراوش در حالت سه بعدی مورد بررسی قرار گرفته و تاثیر وجود یک ناحیه نفوذپذیر در پرده تزریق از لحاظ میزان تراوشات و گرادیان ها مورد ارزیابی قرار گرفته است. همچنین حساسیت نتایج تحلیل به نفوذپذیری توده های سنگی پی مورد ارزیابی قرار گرفته است.نتایج تحلیل حاکی از آن است که پرده تزریق این سد حتی در حالت عدم حصول به آب بندی کامل در بخش هایی از پرده، بطور مناسب از نشت بی رویه جلوگیری خواهد نمود و با توجه به تمهیدات پیش بینی شده امکان ایجاد فرسایش و ناپایداری کلی در پی وجود نخواهد داشت.

کلمات کلیدی

, کلمات کلیدی : سدخاکی باهسته رسی مرکزی پرده تزریق, تراوش , تحلیل عددی, تشکیلات ولکانیکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037928,
author = {اخترپور, علی},
title = {بررسی عددی کارآیی پرده تزریق در سد مخزنی سیاهو بیرجند},
booktitle = {اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاه های برقابی در ایران},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کلمات کلیدی : سدخاکی باهسته رسی مرکزی پرده تزریق،تراوش ، تحلیل عددی،تشکیلات ولکانیکی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی عددی کارآیی پرده تزریق در سد مخزنی سیاهو بیرجند
%A اخترپور, علی
%J اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاه های برقابی در ایران
%D 2012

[Download]