پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (8), شماره (3), سال (2012-12) , صفحات (271-278)

عنوان : ( ارزیابی بقاء باکتری ریسپوشانی شده لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس (La-5) در طول دوره نگهداری بستنی ماستی سینبایوتیک )

نویسندگان: عباس احمدی , سید علی مرتضوی , الناز میلانی , رضا رضائی مکرم ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارزیابی بقاء باکتری ریسپوشانی شده لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس (La-5) در طول دوره نگهداری بستنی ماستی سینبایوتیک

کلمات کلیدی

, ارزیابی بقاء باکتری ریسپوشانی شده لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس (La, 5) در طول دوره نگهداری بستنی ماستی سینبایوتیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1038115,
author = {عباس احمدی and مرتضوی, سید علی and الناز میلانی and رضا رضائی مکرم},
title = {ارزیابی بقاء باکتری ریسپوشانی شده لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس (La-5) در طول دوره نگهداری بستنی ماستی سینبایوتیک},
journal = {پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2012},
volume = {8},
number = {3},
month = {December},
issn = {۱۷۳۵-۴۱۶۱},
pages = {271--278},
numpages = {7},
keywords = {ارزیابی بقاء باکتری ریسپوشانی شده لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس (La-5) در طول دوره نگهداری بستنی ماستی سینبایوتیک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی بقاء باکتری ریسپوشانی شده لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس (La-5) در طول دوره نگهداری بستنی ماستی سینبایوتیک
%A عباس احمدی
%A مرتضوی, سید علی
%A الناز میلانی
%A رضا رضائی مکرم
%J پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران
%@ ۱۷۳۵-۴۱۶۱
%D 2012

[Download]