پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (9), شماره (3), سال (2013-12) , صفحات (195-201)

عنوان : ( بررسی امکان تولید فیلم ضدمیکروبی بر پایه کازئینات سدیم و اسانس آویشن شیرازی )

نویسندگان: هاشم رضوی سطوتی , سید علی مرتضوی , منیرالسادات شاکری , شهرام بیرقی طوسی , الهام اسدالهی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق اثر ضدمیکروبی اسانس آویشن شیرازی در فیلم کاز ئینات سدیم بر چهار گونه باکتری بیماری زا شامل استافیلوکوکوس اورئوس، باسیلوس سرئوس، اشرشیا کلی و سالمونلا انتریتیدیس مورد بررسی قرار گرفت . برای بررسی اثر ضدمیکروبی اسانس آویشن شیرازی در فیلم کاز ئینات 3 و 4 درصد از اسانس آویشن شیرازی، دیسک هایی به قطر 9 ،2 ، سدیم، از روش دیسک دیفیوژن استفاده شد . از فیلم های تولید شده با غلظت های 1 آگار از قبل کشت داده شده، قرار گرفتند . قطر هاله های تشکیل شده به عنوان شاخص میزان فعالیت BHI میلیمتر تهیه و در شرایط استریل روی محیط LSD انجام و مقایسه میانگین ها با استفاده از آزمون SigmaSTAT ضدمیکروبی فیلم ها در نظر گرفته شد . محاسبات آماری با استفاده از نرم افزار صورت پذیرفت . نتایج نشان داد که دیسک های حاوی اسانس روغنی آویشن شیرازی در هر چهار غلظت باعث مهار رشد باکتری های اشرشیا کلی، سالمونلا انتریتیدیس و باس یلوس سرئوس گردیدند . از آنجا که بین غلظت های 3 درصد و 4 درصد برای هر سه باکتری مذکور اختلاف معنی داری وجود نداشت، مناسب ترین و به صرفه ترین غلظت که بیشترین اثر بازدارندگی دارد غلظت 3 درصد می باشد . تنها فیلم حاوی یک درصد (p >0/05) اسانس آویشن شیرازی روی است افیلوکوکوس اورئوس هیچ هاله ای تشکیل نداد یا به عبارتی هیچگونه اثر بازدارندگی در این غلظت نداشت . اما غلظت هاله تشکیل دادند . نتایج حاصل نشان می دهد که اسانس آویشن شیرازی می تواند به عنوان یک (p <0/ 3 و 4 درصد با اختلاف معنی دار ( 05 ، های 2 نگهدارنده طبیعی در ترکیب فیلم خوراکی جهت بسته بندی مواد غذایی مورد استفاده قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, اسانس آویشن شیرازی, فیلم خوراکی, ضدمیکروبی, کازئینات سدیم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1038144,
author = {هاشم رضوی سطوتی and مرتضوی, سید علی and شاکری, منیرالسادات and شهرام بیرقی طوسی and الهام اسدالهی},
title = {بررسی امکان تولید فیلم ضدمیکروبی بر پایه کازئینات سدیم و اسانس آویشن شیرازی},
journal = {پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2013},
volume = {9},
number = {3},
month = {December},
issn = {۱۷۳۵-۴۱۶۱},
pages = {195--201},
numpages = {6},
keywords = {اسانس آویشن شیرازی، فیلم خوراکی، ضدمیکروبی، کازئینات سدیم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی امکان تولید فیلم ضدمیکروبی بر پایه کازئینات سدیم و اسانس آویشن شیرازی
%A هاشم رضوی سطوتی
%A مرتضوی, سید علی
%A شاکری, منیرالسادات
%A شهرام بیرقی طوسی
%A الهام اسدالهی
%J پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران
%@ ۱۷۳۵-۴۱۶۱
%D 2013

[Download]