پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت, دوره (3), شماره (1), سال (2013-4) , صفحات (111-136)

عنوان : ( پارادایم های حاکم بر تربیت ویژه از منظر جامعه‌شناسی علم )

نویسندگان: صدیقه کاظمی , مقصود امین خندقی , احمد به پژوه , علی غنائی چمن آباد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، بررسی پارادایم های حاکم بر تربیت ویژه از منظر جامعه‌شناسی علم می‌باشد. برای دستیابی به این هدف از روش پژوهش تحلیل تطبیقی بهره گرفته شد. با این توضیح که به دلیل اثرگذاری پارادایم علمی حاکم بر هر رشته علمی بر صاحب‌نظران، نظریه‌ها و تحول‌های علمی موجود در آن رشته، جریان شناسی کلان پارادایمی در هر رشته از اهمیت برخوردار است. لذا، این مطالعه با هدف جریان شناسی کلان تغییرات و شکل‌گیری پارادایم‌ها در حوزه تربیت ویژه/ آموزش و پرورش ویژه به توصیف، دسته بندی، تحلیل و ارزیابی پارادایم‌های شناسایی شده موجود در این رشته توسط صاحب‌نظران، پرداخته است. سپس، با انتخاب یکی از این دسته‌بندی‌ها، تغییر و تحول‌های پارادایمی شکل گرفته در چهار مرحله پیش‌پارادایم، نرمال، بحران و انقلاب از منظر جامعه‌شناسی علمی کوهنی مورد بررسی قرار گرفت.

کلمات کلیدی

, پیش‌پارادایم, پارادایم, تربیت ویژه, آموزش و پرورش ویژه, ناتوانی, نظریه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1038154,
author = {کاظمی, صدیقه and امین خندقی, مقصود and احمد به پژوه and غنائی چمن آباد, علی},
title = {پارادایم های حاکم بر تربیت ویژه از منظر جامعه‌شناسی علم},
journal = {پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت},
year = {2013},
volume = {3},
number = {1},
month = {April},
issn = {2251-6360},
pages = {111--136},
numpages = {25},
keywords = {پیش‌پارادایم، پارادایم، تربیت ویژه، آموزش و پرورش ویژه، ناتوانی، نظریه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پارادایم های حاکم بر تربیت ویژه از منظر جامعه‌شناسی علم
%A کاظمی, صدیقه
%A امین خندقی, مقصود
%A احمد به پژوه
%A غنائی چمن آباد, علی
%J پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت
%@ 2251-6360
%D 2013

[Download]