شنوایی شناسی- Audiology, دوره (22), شماره (3), سال (2013-7) , صفحات (63-73)

عنوان : ( نیازسنجی آموزشی توانبخشی خانواده های کودکان آسیب دیده شنوایی خراسان رضوی )

نویسندگان: سید محسن اصغری نکاح , سمیه بهمن آبادی , صدیقه کاظمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و هدف : آموزش و توانبخشی مناسب برای کودکان کم‏شنوا، مستلزم سنجش نیازها است، هدف پژوهش حاضر بررسی نیازهای آموزشی‏ـ‏توانبخشی کودکان آسیب‏دیدۀ شنوایی از منظر والدین به‏عنوان یکی از منابع اطلاعاتی بود. روش بررسی: روش این پژوهش توصیفی‏ـ‏پیمایشی بود. داده‌ها توسط پرسش‏نامه محقق‏ساخته و با مشارکت ۶۴ نفر از والدین کودکان کم‏شنوای مراکز آموزشی خراسان رضوی گردآوری شد. یافته‏ها: نتایج نشان داد از نظر والدین اجرای برنامۀ متناسب با ویژگی‏های فرزندان، تمایل به مشارکت بیشتر در برنامه و استفاده از آموزش شنیداری/کلامی به‏عنوان یکی از روش‏های مناسب مهم‏ترین نیازهای آموزشی، توانبخشی و مراجع آگاهی‏دهنده به خانواده‏ها، مراکز استثنایی و تبلیغات بوده و عدم برخورداری از امکانات مناسب، لجبازی فرزندان و عدم همکاری آنها مهم‏ترین مانع اجرای برنامه‏ها در مرکز و منزل و نیز برقراری ارتباط کلامی و گفتار خوب، اولویت اول انتظارات والدین از برنامۀ آموزشی توانبخشی بود. توسط آزمون کای دو از بین تمامی نظرات والدین دربارۀ نیازهای آموزشی و توانبخشی پاسخی که به‏طور معنی‏داری با بقیه تفاوت داشت، مشخص شد(p<۰/۰۵). بین پیشنهادات والدین دربارۀ رفع مشکلات آموزشی کودکان کم‏شنوا تفاوت معنی‏داری مشاهده نشد همچنین جنس کودک و سطح تحصیلات والدین تأثیر معنی‏داری بر نظرات آنها نداشت(p>۰/۰۵). نتیجه‏گیری: لازم است نیازهای والدین در قالب کارگاه‏های آموزشی و مشاوره‏ای بیشتر مدنظر قرار گیرد. تصریح می‏شود اغلب این کودکان با روش شنیداری‏ـ‏کلامی آموزش دیده‏اند و نتایج این مطالعه به این معنی نیست که روش‏های آموزشی و توانبخشی دیگر، فاقد ویژگی‏های مورد بررسی هستند.

کلمات کلیدی

, کودکان کم‏شنوا, والدین, نیازسنجی, رویکرد شنیداری‏ـ‏کلامی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1038245,
author = {اصغری نکاح, سید محسن and بهمن آبادی, سمیه and کاظمی, صدیقه},
title = {نیازسنجی آموزشی توانبخشی خانواده های کودکان آسیب دیده شنوایی خراسان رضوی},
journal = {شنوایی شناسی- Audiology},
year = {2013},
volume = {22},
number = {3},
month = {July},
issn = {1735-1936},
pages = {63--73},
numpages = {10},
keywords = {کودکان کم‏شنوا، والدین، نیازسنجی، رویکرد شنیداری‏ـ‏کلامی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نیازسنجی آموزشی توانبخشی خانواده های کودکان آسیب دیده شنوایی خراسان رضوی
%A اصغری نکاح, سید محسن
%A بهمن آبادی, سمیه
%A کاظمی, صدیقه
%J شنوایی شناسی- Audiology
%@ 1735-1936
%D 2013

[Download]