تعلیم و تربیت استثنایی, دوره (111), شماره (2), سال (2012-12) , صفحات (5-17)

عنوان : ( بررسی نتایج نیازسنجی از مربیان کودکان آسیب دیده ی شنوایی به منظور طراحی و تدوین برنامه ی آموزشی-توان بخشی )

نویسندگان: سید محسن اصغری نکاح , صدیقه کاظمی , سمیه بهمن آبادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی نتایج نیازسنجی برنامه ی آموزشی- توانبخشی آسیب دیده شنوایی از منظرمربیان به منظور طراحی و تدوین برنامه آموزشی- توانبخشی با رویکرد شنیداری- کلامی (AVT) بود. روش بررسی: در این مطالعه توصیفی، تعداد 26 نفر از مربیان کودکان آسیب دیده شنوایی زیر 4 سال خراسان رضوی به روش سرشماری انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شد و با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی شامل میانگین، انحراف معیار، روشهای تی تک نمونه ای و تحلیل محتوای کمی تحلیل شد. یافته ها: نتایج نشان داد که معلمان در زمینه های مربوط به مشارکت و همکاری والدین در برنامه درسی، متناسب بودن برنامه با ویژگیها و توانایی کودک، تدوین اهداف مناسب و روشن، استفاده از روشها و رویکردهای آموزشی جدید و استفاده از وسایل کمک شنیداری احساس نیاز کرده اند (p<0/05). همچنین آنها عدم انسجام برنامه ها و عدم توجه به اهداف و عدم هماهنگی با نیاز طبیعی کودک، عدم تاکید بر وضوح گفتار و اصلاح خطای تلفظ کودکان و عدم تجربه کافی معلمان وعدم آشنایی با برنامه AVT را مهمترین نقاط ضعف؛ متناسب بودن این برنامه ها با رشد کودکان و افزایش مهارت آنان را مهمترین ویژگی برنامه درسی کم شنوایان؛ برگزاری کلاسهای آموزشی مناسب را مهمترین نیاز معلمان و تخصص و مهارت کافی را ویژگی این معلمان و برگزاری دوره های آموزش ضمن خدمت آشنایی با AVT و کلاسهای مشارکت و افزایش آگاهی والدین را عاملی برای رفع مشکلات این برنامه دانسته اند. نتیجه گیری: با توجه به یافته ها نیاز به طراحی و تدوین برنامه درسی جدید مشهود است.

کلمات کلیدی

, برنامه آموزشی- توانبخشی, آسیب دیده شنوایی, رویکرد شنیداری- کلامی, نیازسنجی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1038252,
author = {اصغری نکاح, سید محسن and کاظمی, صدیقه and بهمن آبادی, سمیه},
title = {بررسی نتایج نیازسنجی از مربیان کودکان آسیب دیده ی شنوایی به منظور طراحی و تدوین برنامه ی آموزشی-توان بخشی},
journal = {تعلیم و تربیت استثنایی},
year = {2012},
volume = {111},
number = {2},
month = {December},
issn = {1727-3145},
pages = {5--17},
numpages = {12},
keywords = {برنامه آموزشی- توانبخشی، آسیب دیده شنوایی، رویکرد شنیداری- کلامی، نیازسنجی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی نتایج نیازسنجی از مربیان کودکان آسیب دیده ی شنوایی به منظور طراحی و تدوین برنامه ی آموزشی-توان بخشی
%A اصغری نکاح, سید محسن
%A کاظمی, صدیقه
%A بهمن آبادی, سمیه
%J تعلیم و تربیت استثنایی
%@ 1727-3145
%D 2012

[Download]