علوم و فنون بسته بندی, دوره (4), شماره (15), سال (2013-11) , صفحات (38-51)

عنوان : ( استفاده از پوشش های خوراکی به منظور افزایش کیفیت و پایداری اکسایشی دانه های آجیلی )

نویسندگان: سارا خشنودی نیا , ناصر صداقت , غلامحسین رادمرد قدیری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

استفاده از پوشش های خوراکی به منظور افزایش کیفیت و پایداری اکسایشی دانه های آجیلی

کلمات کلیدی

, پوشش دهی , خواص عملکردی و نفوذ پذیری به اکسیژن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1038376,
author = {خشنودی نیا, سارا and صداقت, ناصر and رادمرد قدیری, غلامحسین},
title = {استفاده از پوشش های خوراکی به منظور افزایش کیفیت و پایداری اکسایشی دانه های آجیلی},
journal = {علوم و فنون بسته بندی},
year = {2013},
volume = {4},
number = {15},
month = {November},
issn = {2228-6675},
pages = {38--51},
numpages = {13},
keywords = {پوشش دهی ; خواص عملکردی و نفوذ پذیری به اکسیژن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T استفاده از پوشش های خوراکی به منظور افزایش کیفیت و پایداری اکسایشی دانه های آجیلی
%A خشنودی نیا, سارا
%A صداقت, ناصر
%A رادمرد قدیری, غلامحسین
%J علوم و فنون بسته بندی
%@ 2228-6675
%D 2013

[Download]