سومین همایش ملی کشاورزی ، آبزیان و غذا , 2013-12-19

عنوان : ( اثر حرارت در فرآیند تولید ماست روی بقای ویروس های روده ای با استفاده از باکتریوفاژ مدل )

نویسندگان: سمیه مرادی مقدم , مسعود یاورمنش , محمدباقر حبیبی نجفی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ویروس ها به عنوان یک عامل مهم شیوع بیماری های ناشی از مواد غذایی شناخته شده اند و شیر خام هم به عنوان یک منبع بالقوه برای انتقال ویروس های روده ای است. هدف از این تحقیق، ارزیابی فرآیند حرارتی در تولید ماست، روی بقای انتروباکتریوفاژ MS2 بود. ابتدا بعد از شمارش اولیه باکتریوفاژ MS2 ، سه رقت ) PFU/ml ١١٣ و ١١۵ و ١١۷ ( از آن را تهیه کرده و به شیر استریل با سه نوع چربی مختلف ٢% و ٣% تحت شرایط اسپتیک اضافه می گردد. سپس شیر را در دمای /۵ ،%١/۵ C ٨۵ به مدت ٣١ دقیقه حرارت داده و بعد از آن نمونه ها مورد بررسی قرار می گیرند. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد، حرارت باعث می شود بازیافت انتروباکتریوفاژ MS2 از log10 (PFU/ml) ۷ به حدود (PFU/ml) log10 ٩۷ / ١/ ١ و ٤٩ به ترتیب در شیرهای با ٢% و ٣% چربی کاهش یابد. علاوه بر این، هیچ انتروباکتریوفاژ /۵ MS2 در دیگر نمونه های شیر دیده نشد و حرارت باعث نابودی تمام این باکتریوفاژها گردید. با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه، می توان بیان کرد که بازیافت انتروباکتریوفاژ MS2 در اثر حرارت از حدود log10 (PFU/ml) ۷ به مقدار قابل ٢% و ٣% چربی کاهش پیدا کرد و در سایر نمونه های شیر این ویروس از بین رفت / توجهی در نمونه های شیر با ۵ .

کلمات کلیدی

, حرارت, انتروباکتریوفاژ MS2 , ماست
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1038415,
author = {مرادی مقدم, سمیه and یاورمنش, مسعود and حبیبی نجفی, محمدباقر},
title = {اثر حرارت در فرآیند تولید ماست روی بقای ویروس های روده ای با استفاده از باکتریوفاژ مدل},
booktitle = {سومین همایش ملی کشاورزی ، آبزیان و غذا},
year = {2013},
location = {بوشهر, ايران},
keywords = {حرارت، انتروباکتریوفاژ MS2 ، ماست},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر حرارت در فرآیند تولید ماست روی بقای ویروس های روده ای با استفاده از باکتریوفاژ مدل
%A مرادی مقدم, سمیه
%A یاورمنش, مسعود
%A حبیبی نجفی, محمدباقر
%J سومین همایش ملی کشاورزی ، آبزیان و غذا
%D 2013

[Download]