سومین همایش ملی کشاورزی، آبزیان و غذا , 2013-12-19

عنوان : ( بررسی اثر ضد میکروبی عصاره های آبی و اتانولی هویج فرنگی (Daucus carota L) بر اشرشیا کلی )

نویسندگان: شهناز افشاریان , فریده طباطبائی یزدی , سید علی مرتضوی , فخری شهیدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هویج فرنگی ) . Daucus carota L ( گیاهی 2 ساله از خانواده چتریان ) umbellifereae ( که به صورت خام، پخته، آب هویج تازه و تخمیر شده و مربا، خشک شده و پودری و ... مورد استفاده قرار میگیرد. هدف از این پژوهش بررسی اثر ضد میکروبی عصاره های آبی و اتانولی هویج فرنگی بر باکتری گرم منفی 5931 Escherichia coli PTCC ب ود. در این پژوهش آزمایشگاهی اثر ضد میکروبی عصاره های آبی و اتانولی هویج فرنگی به دو روش پخش عصاره در سطح محیط کشت و انتشار در آگار به کمک دیسک در 4 غلظت مورد بررسی قرار گرفت. حداقل غلظت مهارکنندگی و حداقل غلظت کشندگی با استفاده از روش رقت در آگار مورد بررسی قرار گرفت. تمامی آزمایشات در 9 تکرار انجام پذیرفت و با استفاده از نرم افزار SPSS آنالیز شد. نتایج نشان داد در روش پخش عصاره در سطح محیط کشت عصاره اتانولی کاملا بر اشرشیا کلی موثر بود. نتایج اثر ضد میکروبی عصاره اتانولی هویج فرنگی به روش دیسک نشان داد که در 21 ( میلی گرم بر میلی لیتر موثر بود و هاله بازدارندگی را نشان داد اما عصاره آبی هویج ،51 ،51 ، تمامی غلظت های مورد بررسی ) 1 فرنگی در غلظت 1 میلی گرم بر میلی لیتر هاله بازدارندگی را نشان نداد. نتایج نشان داد که حداقل غلظت مهارکنندگی و حداقل غلظت کشندگی عصاره اتانولی هویج فرنگی به ترتیب 8 و 51 میلی گرم بر میلی لیتر بود، و برای عصاره آبی هویج فرنگی نیز حداقل غلظت مهار کنندگی و حداقل غلظت کشندگی به ترتیب 51 و 92 میلی گرم بر میلی لیتر به دست آمد. نتایج این پژوهش نشان داد که عصاره های آبی و اتانولی هویج فرنگی کاملا بر اشرشیاکلی موثر بود و می توان از عصاره هویج فرنگی در صنعت غذا به عنوان ماده ضد مییکروبی طبیعی و جدید بهره برد.

کلمات کلیدی

, هویج فرنگی, هاله بازدارندگی, اثر ضد میکروبی, صنعت غذا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1038462,
author = {افشاریان, شهناز and طباطبائی یزدی, فریده and مرتضوی, سید علی and شهیدی, فخری},
title = {بررسی اثر ضد میکروبی عصاره های آبی و اتانولی هویج فرنگی (Daucus carota L) بر اشرشیا کلی},
booktitle = {سومین همایش ملی کشاورزی، آبزیان و غذا},
year = {2013},
location = {بوشهر, ايران},
keywords = {هویج فرنگی، هاله بازدارندگی، اثر ضد میکروبی، صنعت غذا},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر ضد میکروبی عصاره های آبی و اتانولی هویج فرنگی (Daucus carota L) بر اشرشیا کلی
%A افشاریان, شهناز
%A طباطبائی یزدی, فریده
%A مرتضوی, سید علی
%A شهیدی, فخری
%J سومین همایش ملی کشاورزی، آبزیان و غذا
%D 2013

[Download]