سومین همایش ملی کشاورزی، آبزیان و غذا , 2013-12-19

عنوان : ( بررسی اثر بازدارندگی و کشندگی عصاره های آبی و اتانولی کلم برگ قرمز (Brassica oleracea) بر اشرشیا کلی )

نویسندگان: شهناز افشاریان , فریده طباطبائی یزدی , سید علی مرتضوی , فخری شهیدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

3 استاد گروه مهندسی علوم و صنایع غذایی، دانشگاه فردوسی مشهد کلم برگ با نام علمی) Brassica oleracea ( حاوی فلوئونین و آنتوسیان است که هر دو مانع رشد سلولهای سرطانی می شوند. از طرفی مصرف کلم برگ موجب کاهش کلسترول خون و کاهش سکته قلبی و مغزی نیز میشود. هدف از این پژوهش آزمایشگاهی بررسی اثر ضد میکروبی عصاره های آبی و اتانولی کلم برگ بر باکتری گرم منفی 1331 Escherichia coli PTCC ب ود. در این پژوهش اثر ضد میکروبی عصاره های آبی و اتانولی کلم برگ به دو روش پخش عصاره در سطح محیط کشت و انتشار در آگار به کمک دیسک در 4 غلظت مورد بررسی قرار گرفت. حداقل غلظت مهارکنندگی و حداقل غلظت کشندگی با استفاده از روش رقت در آگار مورد بررسی قرار گرفت. تمامی آزمایشات در 3 تکرار انجام پذیرفت و با استفاده از نرم افزار SPSS تحت نسخه 11 آنالیز شد. نتایج نشان داد در روش پخش عصاره در سطح محیط کشت عصاره اتانولی و آبی کاملا بر اشرشیا کلی موثر بود و از رشد آن جلوگیری به عمل آورد. نتایج اثر ضد 21 ( میلی گرم بر میلی ،11 ،11 ، میکروبی عصاره اتانولی کلم برگ به روش دیسک نشان داد که در تمامی غلظت های مورد بررسی ) 1 لیتر موثر بود و هاله بازدارندگی را نشان داد اما عصاره آبی کلم برگ در غلظت 1 و 11 میلی گرم بر میلی لیتر هاله بازدارندگی را نشان نداد، نتایج تجزیه آناتلیز واریانس یکطرفه نشان داد که در واقع با افزایش غلظت عصاره کلم برگ ، قطر هاله بازدارندگی به طور معنی داری افزایش پیدا می کند به نحوی که نتایج مقایسه بین میانگین ها نشان داد که این اختلاف بین غلظت ها به صورت معنی دار می باشد. نتایج نشان داد که حداقل غلظت مهارکنندگی و حداقل غلظت کشندگی عصاره اتانولی کلم برگ به ترتیب 8 و 11 میلی گرم بر میلی لیتر بود، و برای عصاره آبی کلم برگ نیز حداقل غلظت مهار کنندگی و حداقل غلظت کشندگی به ترتیب 11 و 32 میلی گرم بر میلی لیتر به دست آمد. نتایج این پژوهش نشان داد که عصاره های آبی و اتانولی کلم برگ کاملا بر اشرشیاکلی موثر بود و می توان از عصاره کلم برگ در صنعت غذا و به عنوان ماده ضد میکروبی طبیعی و جدید بهره برد.

کلمات کلیدی

, کلم برگ, هاله بازدارندگی, اثر ضد میکروبی, صنعت غذا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1038464,
author = {افشاریان, شهناز and طباطبائی یزدی, فریده and مرتضوی, سید علی and شهیدی, فخری},
title = {بررسی اثر بازدارندگی و کشندگی عصاره های آبی و اتانولی کلم برگ قرمز (Brassica oleracea) بر اشرشیا کلی},
booktitle = {سومین همایش ملی کشاورزی، آبزیان و غذا},
year = {2013},
location = {بوشهر, ايران},
keywords = {کلم برگ، هاله بازدارندگی، اثر ضد میکروبی، صنعت غذا},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر بازدارندگی و کشندگی عصاره های آبی و اتانولی کلم برگ قرمز (Brassica oleracea) بر اشرشیا کلی
%A افشاریان, شهناز
%A طباطبائی یزدی, فریده
%A مرتضوی, سید علی
%A شهیدی, فخری
%J سومین همایش ملی کشاورزی، آبزیان و غذا
%D 2013

[Download]