علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (11), شماره (42), سال (2014-4) , صفحات (43-54)

عنوان : ( مدل سازی و بهینه سازی خصوصیات بافتی سس مایونز کم کالری حاوی زانتان، گوار و نشاسته ذرت پری ژلاتینه به عنوان جانشین چربی )

نویسندگان: نازنین فاطمه رحمتی , مصطفی مظاهری طهرانی , آرش کوچکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مایونز یکی از انواع امولسیون های روغن در آب می باشد که به طور معمول دارای 70 تا 80 درصد روغن است. آگاهی روز افزون مردم به عنوان مصرف کننده نسبت به اثرات سوء مصرف محصولات پر چرب، تولید کنندگان مواد غذایی را بر آن داشته است تا به دنبال راه چاره ای موثر برای غلبه بر این چالش باشند. در این تحقیق نمونه های سس مایونز با چربی کاهش یافته (45 درصد روغن) با استفاده از جانشین های چربی زانتان (صفر تا 3/0 درصد)، گوار (صفر تا 3/0 درصد) و نشاسته ذرت پری ژلاتینه (2 تا 4 درصد) با به کارگیری طرح مرکب مرکزی تولید و صفات بافتی نمونه ها (سفتی، قوام، نیروی چسبندگی و چسبندگی) اندازه گیری و با نمونه شاهد حاوی 70 درصد روغن مقایسه شدند. نتایج نشان داد که بیشترین مقادیر برای تمامی ویژگی های بافتی اندازه گیری شده مربوط به نمونه حاوی 3/0 درصد زانتان، 3/0 درصد گوار و 4 درصد نشاسته و کمترین مقادیر مربوط به نمونه دارای 2 درصد نشاسته و بدون حضور زانتان و گوار بود. اکثر نمونه های کم کالری بافت بهتر و قوام بیشتری نسبت به نمونه شاهد داشتند که بیان کننده توانایی بالای هیدروکلوئیدهای استفاده شده در ایجاد بافت بود. همچنین نتایج نشان دهنده اثر تشدید کنندگی بین زانتان و نشاسته ذرت پری ژلاتینه بود که منجر به افزایش قوام و بهبود بافت نمونه ها گردید. مدل سازی صفت های بافتی و ضریب تبیین بالای مدل های بدست آمده حاکی از قدرت بالای مدل ها در تخمین داده و تطابق مناسب داده های حاصل از اندازه گیری با اعداد تخمین زده شده توسط مدل ها بود.

کلمات کلیدی

, سس مایونز, خصوصیات بافتی, صمغ زانتان, صمغ گوار, نشاسته ذرت پری ژلاتینه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1038487,
author = {رحمتی, نازنین فاطمه and مظاهری طهرانی, مصطفی and کوچکی, آرش},
title = {مدل سازی و بهینه سازی خصوصیات بافتی سس مایونز کم کالری حاوی زانتان، گوار و نشاسته ذرت پری ژلاتینه به عنوان جانشین چربی},
journal = {علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2014},
volume = {11},
number = {42},
month = {April},
issn = {2008-8787},
pages = {43--54},
numpages = {11},
keywords = {سس مایونز، خصوصیات بافتی، صمغ زانتان، صمغ گوار، نشاسته ذرت پری ژلاتینه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مدل سازی و بهینه سازی خصوصیات بافتی سس مایونز کم کالری حاوی زانتان، گوار و نشاسته ذرت پری ژلاتینه به عنوان جانشین چربی
%A رحمتی, نازنین فاطمه
%A مظاهری طهرانی, مصطفی
%A کوچکی, آرش
%J علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران
%@ 2008-8787
%D 2014

[Download]