هفدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , 2013-10-29

عنوان : ( پالئواکولوژی روزن داران کف زی ابتدای ترشیاری در برش مرغوک واقع در جنوب بیرجند (شرق ایران) )

نویسندگان: ویدا وحیدنیا , محمد وحیدی نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برش مورو مطالعه نزدیک روستای مرغوک در جنوب بیرجند بوده که در حاشیه شرقی بلوک لوت واقع شده است. این برش شامل بخشهای A (کنگلومرای قاعده ای که بصورت ناپیوسته بر روی کالر ملانژ کرتاسه قرار دارد)، B (ماسه سنگ)، C شیل ماسه ای) و D (آهک ضخیم لایه) می باشد که توسط آبرفت پوشیده شده است. ضخامت اندازه گیری شده 76 متر بوده و از 64 نمونه برداشت شده 102 مقطع نازک تهیه و تعداد 30 گونه از روزن داران کف زی متعلق به 13 جنس در محدوده سنی پالئوسن- ائوسن میانی شناسایی شده است. به کمک فسیلهای شاخص نظیر گونه های نومولیت، آسلینا و دیسکوسکلینا شرایط حاکم بر محیط دیرینه، شناسایی و مئید نهشته شدن در شرایط گرو محیط کربناته کم عمق (رمپ) تا محیط نیمه عمیق می باشد.

کلمات کلیدی

, برش مرغوک, بیرجند, پالئواکولوژی, ترشیاری, روزن داران کف زی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1038789,
author = {ویدا وحیدنیا and وحیدی نیا, محمد},
title = {پالئواکولوژی روزن داران کف زی ابتدای ترشیاری در برش مرغوک واقع در جنوب بیرجند (شرق ایران)},
booktitle = {هفدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {برش مرغوک، بیرجند، پالئواکولوژی، ترشیاری، روزن داران کف زی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پالئواکولوژی روزن داران کف زی ابتدای ترشیاری در برش مرغوک واقع در جنوب بیرجند (شرق ایران)
%A ویدا وحیدنیا
%A وحیدی نیا, محمد
%J هفدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
%D 2013

[Download]