هشتمین همایشانجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیستایران , 2013-11-06

عنوان : ( کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و فرایند تحلیل سلسله مراتبی مکانیابی محل دفن مواد زاید جامد شهری در شهر گرمسار )

نویسندگان: فوزیه شاکری , ناصر حافظی مقدس , بهناز دهر آزما , جعفری راد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تولید مواد زاید یکی از مهمترین منابع تهدید کننده محیط زیستاست. در حال حاضر برای مقابله با این مشکل، دفن بهداشتی موادزاید به عنوان روشی کاربردی در تمام کشورهای جهان پذیرفته شده است. انتخاب مکان مناسب برای دفن زباله یکمشکل عمده در مدیریت مواد زاید است. در این مطالعه جهت انتخاب محل مناسب برای دفن پسماندهای شهری در شهر گرمسار ابتدا معیارها و محدودیتهای تهیه شد. تعدادی از این لایهها به GIS زیستمحیطی، اقتصادی و اجتماعی تعیین گردید، سپس لایههای اطلاعاتی این معیارها در محیط عنوان معیارهای ردهبندی و بعضی از آنها نیز با تعیین حریم مناسب به عنوان معیارهای حذفی در نظر گرفته شد. معیارهای ردهبندی جهت آماده شد و اهمیت معیارها و ردههای (Analytical Hierarchy Process) مقایسه زوجی با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی اعمال گردید. سپس با انجام مقایسه زوجی وزن نسبی معیارها و همچنین وزن نسبی Expert Choice هر معیار نسبت به هم در نرمافزار GIS ردههای هر معیار تعیین گردید. پس از محاسبه وزن نهایی و وزن نرمال شده، نقشه معیارها بر اساس وزن نرمال شده در محیط کلاسهبندی شد. پساز تلفیق این نقشهها و اعمال نقشه معیارهای حذفی، نقشه نهایی استخراج گردید.

کلمات کلیدی

, Expert Choice , Analytical Hierarchy Process , GISپسماندهای شهری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1038824,
author = {فوزیه شاکری and حافظی مقدس, ناصر and بهناز دهر آزما and جعفری راد},
title = {کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و فرایند تحلیل سلسله مراتبی مکانیابی محل دفن مواد زاید جامد شهری در شهر گرمسار},
booktitle = {هشتمین همایشانجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیستایران},
year = {2013},
location = {ايران},
keywords = {Expert Choice ،Analytical Hierarchy Process ،GISپسماندهای شهری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و فرایند تحلیل سلسله مراتبی مکانیابی محل دفن مواد زاید جامد شهری در شهر گرمسار
%A فوزیه شاکری
%A حافظی مقدس, ناصر
%A بهناز دهر آزما
%A جعفری راد
%J هشتمین همایشانجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیستایران
%D 2013

[Download]