پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی, دوره (2), شماره (5), سال (2013-9) , صفحات (35-48)

عنوان : ( تحلیل عاملی شاخص‌های ارزیابی عملکرد مربیان حرفه‌ای فوتبال ایران )

نویسندگان: میثم روحانی , مهدی طالب پور , رحیم رمضانی نژاد , نوشین بنار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده هدف پژوهش حاضر شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های ارزیابی عملکرد مربیان لیگ برتر فوتبال ایران از دیدگاه مربیان و بازیکنان بود. جامعة آماری پژوهش تمامی سرمربیان و مربیان (72نفر) و بازیکنان ایرانی (277نفر) شاغل در دهمین دورة لیگ برتر فوتبال ایران (90-1389) بودند. نمونة آماری برابر با جامعة آماری در نظر گرفته شد، که در نهایت 70 سرمربی و مربی، 197 بازیکن فوتبال و در مجموع 267 نفر در پژوهش حاضر شرکت کردند. از پرسشنامة محقق‌ساخته حاوی 60 گویه یا شاخص ارزیابی عملکرد مربیان فوتبال در مصاحبه‌ای نیمه‌هدایت شده و در مقیاس پنج ارزشی لیکرت استفاده شد. اساتید صاحب‌نظر و مربیان و کارشناسان با سابقة فوتبال روایی صوری و محتوایی پرسشنامه را تأیید کردند. پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ محاسبه شد (92/0 =α). برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش متمایل، آزمون تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر و آزمون تعقیبی بونفرونی در سطح معناداری 05/0 P≤ استفاده شد. بر اساس نتایج تحلیل عاملی از 60 گویة ارزیابی عملکرد، سه گویه حذف و 57 گویه در پنج عامل قرارگرفت. عوامل فنی- آموزشی (15 گویه)، رفتاری و تربیتی (13 گویه)، مدیریت تیمی و فردی (11 گویه)، حفظ و ارتقای تیم (10 گویه) و عامل سابقه و تجربه (8 گویه)، به ترتیب، مهم‌ترین عوامل ارزیابی عملکرد مربیان فوتبال شناخته شدند. همچنین، بین اولویت همة عوامل ارزیابی عملکرد مربیان (به استثنای تفاوت بین عوامل رفتاری و تربیتی با فنی- آموزشی) تفاوت معناداری وجود داشت (05/0≥P). با توجه به اولویت بالای عامل فنی-آموزشی و عامل رفتاری و تربیتی، کارشناسان و مدیران ورزشی می‌توانند مربیان را از نظر شاخص‌های فنی ارزیابی کنند و چون بازیکنان بیشترین ارتباط را با مربی دارند، ارزیابی مهارت‌های رفتاری و ارتباطی مربیان نیز بسیار مهم است.

کلمات کلیدی

, ارزیابی عملکرد؛ عامل فنی, آموزشی؛ لیگ برتر؛ مربی فوتبال
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1038969,
author = {میثم روحانی and طالب پور, مهدی and رحیم رمضانی نژاد and نوشین بنار},
title = {تحلیل عاملی شاخص‌های ارزیابی عملکرد مربیان حرفه‌ای فوتبال ایران},
journal = {پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی},
year = {2013},
volume = {2},
number = {5},
month = {September},
issn = {2345-5551},
pages = {35--48},
numpages = {13},
keywords = {ارزیابی عملکرد؛ عامل فنی- آموزشی؛ لیگ برتر؛ مربی فوتبال},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل عاملی شاخص‌های ارزیابی عملکرد مربیان حرفه‌ای فوتبال ایران
%A میثم روحانی
%A طالب پور, مهدی
%A رحیم رمضانی نژاد
%A نوشین بنار
%J پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی
%@ 2345-5551
%D 2013

[Download]