کنفرانس اطلاعات کوانتومی , 2013-09-04

عنوان : ( دینامیم ناهم‌خوانی کوانتومی یک سامانه کوانتومی XY هایزنبرگ در حضور میدان مغناطیسی ناهمگن و برهم کنش اسپین-مدار: حالت مجانبی )

نویسندگان: حمیدرضا محمدی , وحید نساج‌پور , سیدجواد اختر شناس ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دی اٌهیک اً نّخ اَ یً ک اَ تً هَی تزای یک عاها اعپی یٌ د تٍایی ک زّ یک اس اعپیی اّ تا یک حوام گزهایی هغتقل در دهای هتفا تٍ در تؼادل اعت، در حض رَ هیذاى هغ اٌعیغی اً وّگی تز وّکؼٌ اعپیی-هذار، تزای حالت ایغتا، تزرعی ؽذ اعت. ت ر ػٍ ػذدی راعتای ت یْ ا ذًاس گُیزی را هییاتین ؾًاى هید یّن ک تا ا تًخاب هقادیز ه اٌعة پاراهتز اّی هحیظ هیت اَى ت هیشاى قاتل ت خَ یْ اس وّثغتگی اّی ک اَ تً هَی در حالت هدا ثًی دعت یافت

کلمات کلیدی

, ناهم خوانی کوانتومی, مدل هایزنبرگ, برهم کنش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1039108,
author = {حمیدرضا محمدی and وحید نساج‌پور and اختر شناس, سیدجواد},
title = {دینامیم ناهم‌خوانی کوانتومی یک سامانه کوانتومی XY هایزنبرگ در حضور میدان مغناطیسی ناهمگن و برهم کنش اسپین-مدار: حالت مجانبی},
booktitle = {کنفرانس اطلاعات کوانتومی},
year = {2013},
location = {شاهرود, ايران},
keywords = {ناهم خوانی کوانتومی، مدل هایزنبرگ، برهم کنش اسپین-مدار},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T دینامیم ناهم‌خوانی کوانتومی یک سامانه کوانتومی XY هایزنبرگ در حضور میدان مغناطیسی ناهمگن و برهم کنش اسپین-مدار: حالت مجانبی
%A حمیدرضا محمدی
%A وحید نساج‌پور
%A اختر شناس, سیدجواد
%J کنفرانس اطلاعات کوانتومی
%D 2013

[Download]